МЕНЮ

Технички прописи ЕАЕУ „О ограничењу употребе опасних супстанци у електричним и електронским производима“ (ТР ЕАЕУ 037/2016)

-

И. Опсег

 1. Реал технички прописи развијен у складу са Уговором о Евроазијској економској унији од 29.05. маја. 2014. у циљу осигурања заштите живота и здравља људи, животне средине, као и спречавања радњи које доводе у заблуду потрошаче (кориснике) производа електричне и радио електронике у погледу садржаја опасних материја у њима.
  Овим техничким прописом утврђују се обавезни захтеви за примену и извођење на територији Евроазијске економске уније (у даљем тексту - Унија) о ограничењу употребе опасних материја у електричним и електронским производима који се стављају у промет на територији Уније, како би како би се осигурало њихово слободно кретање.
  Ако су усвојени други технички прописи Уније (Царинска унија) у вези са производима електричне и радио електронике, којима се утврђују захтеви за те производе, онда такви производи из електричне и радио електронике морају бити у складу са захтевима свих техничких прописа Уније (Царинска унија ), које се на њих односе.
 2. Дејство овог техничког прописа односи се на производе електричне и радио електронике који се стављају у промет на територији Уније према листи у складу са Додатком бр.
 3. Овај технички пропис не односи се на:
  • а) производи од електричне и радио електронике намењени за употребу при називном напону већем од 1000 В АЦ и 1500 В ДЦ, осим ако је у Додатку бр. 1 овог техничког прописа другачије одређено;
  • б) производи електричне и радио електронике намењени искључиво за употребу као компоненте електричне опреме који нису обухваћени списком предвиђеним Додатком бр. 1 овог техничког прописа;
  • ц) електричне играчке;
  • д) фотонапонски панели (соларне батерије), који су део производа електричне и радио електронике;
  • е) електрични и електронски производи намењени за употребу као део земаљских и орбиталних свемирских објеката;
  • ф) електрична опрема дизајнирана искључиво за употребу у ваздушном, водном, копненом и подземном саобраћају;
  • г) електричне батерије и акумулатори, укључујући и оне који се пуштају у промет на територији Уније као дио производа електричне и радио електронике;
  • х) половни (половни) електрични и радио -електронски производи;
  • и) мерни инструменти;
  • ј) медицинска средства.

ИИ. Основни појмови

 1. За потребе примене овог техничког прописа користе се концепти који значе следеће:
  • „Играчка“ - производ или материјал намењен игри детета (деце) млађе од 14 година;
  • „Електрична играчка“ - играчка у којој најмање једну функцију обавља електрична енергија;
  • „Електрични и радио -електронски производи“ - производи чије је функционисање услед предвиђене употребе, присуства, употребе, стварања, трансформације, преноса и дистрибуције електричних струја и (или) електромагнетних поља, који су намењени за директну употребу или су уграђени у машине, механизме, апарате, уређаје и другу опрему;
  • „Увозник“ - становник државе чланице Уније који је склопио спољнотрговински уговор са нерезидентом државе чланице Уније за пренос производа електричне и радио електронике, продаје те производе и одговоран је за њихову усаглашеност са захтевима овог техничког прописа;
  • "Хомогени (хомогени) материјал" - материјал са сталним саставом у целој запремини, који се састоји од једне супстанце или комбинације супстанци и (или) материјала који се не могу одвојити механички (растављањем, сечењем, дробљењем, млевењем или другим механичким материјалом) радња).

ИИИ. Правила за промет производа електричне и радио електронике на тржишту Уније

 1. Производ електричне и радио електронике пушта се у промет на територији Уније ако је у складу са овим техничким прописом, као и другим техничким прописима Уније (Царинска унија), који се на њега примењују, и под условом да је прошао потврђивање усаглашености у складу са Одељком ВИИ овог техничког прописа, као и у складу са другим техничким прописима Уније (Царинска унија), који се на њега примењују.
 2. Производ електричне и радио електронике чија усклађеност са захтјевима овог техничког прописа, као и са захтјевима других техничких прописа Уније (Царинска унија) није потврђена, не смије се означавати једном ознаком производа промет на тржишту Уније.

ИВ. Захтеви за ограничење употребе опасних супстанци

 1. Производ електричне и радио електронике мора бити пројектован и произведен на такав начин да не садржи:
  • а) опасне материје према листи у складу са Додатком бр. 2;
  • б) хомогени (хомогени) материјали који садрже опасне материје у концентрацији која прелази дозвољени ниво наведен на листи предвиђеној у Додатку бр. 2 овог техничког прописа.
 2. Што се тиче производа електричне и радио електронике, успостављени су посебни захтеви за ограничење употребе опасних супстанци у складу са Додатком бр. 3.

В. Захтеви за обележавање и оперативни документи

 1. Назив и (или) ознака производа електричне и радио електронике (врста, марка, модел (ако их има)), његови главни параметри и карактеристике, назив и (или) заштитни знак произвођача, назив државе у којој производ електротехнике и радио електронике мора бити примењен на овај производ и наведен у оперативној документацији која му је приложена.
  У овом случају, назив и (или) ознака производа за електричну и радио -електронику (врста, марка, модел (ако их има)), назив и (или) заштитни знак произвођача такође морају бити нанесени на амбалажу.
 2. Ако се информације предвиђене у ставу 9. овог техничког прописа не могу применити на производ електричне и радио електронике, онда се оне могу навести само у радним документима приложеним овом производу. У овом случају, назив и (или) ознака производа за електричну и радио -електронику (врста, марка, модел (ако их има)), назив и (или) заштитни знак произвођача морају се нанијети на амбалажу.
 3. обележавање производи електричне и радио електронике морају бити читљиви, лаки за читање и морају се наносити на производ електричне и радио електронике на месту доступном за преглед без растављања помоћу алата.
 4. Оперативна документација производа за електричну и радио -електронику мора да садржи:
  • а) информације наведене у тачки 9. овог техничког прописа;
  • б) информације о намени производа;
  • ц) карактеристике и параметре производа;
  • д) правила и услови рада (употребе), уградње, складиштења, транспорта (транспорта), продаје и одлагања производа (ако је потребно, одговарајући захтеви);
  • е) информације о мерама које треба предузети када се открије квар производа;
  • ф) назив и локацију произвођача (овлашћено лице произвођача), увозника, њихове контакт податке;
  • г) податке о месецу и години производње производа и (или) о месту где се ти подаци примењују или о начину одређивања године производње.
 5. Обележавање и састављање оперативних докумената врши се на руском језику и, ако постоје релевантни захтеви у законодавству држава чланица Уније (у даљем тексту државе чланице), на службеном језику (званични језици) чланице Држава на чијој се територији производи продају. Мјерне јединице, заштитни знакови по абецеди, властити називи, називи насеља и други називи и детаљи у ознакама и оперативним документима могу се дати на другим језицима.
  Оперативни документи се састављају на папиру. Уз њих може бити приложен и скуп оперативних докумената на електронским медијима. Оперативни документи укључени у скуп производа за електричну и радио-електронику који се не користе у домаћинству могу се издати само на електронским медијима.

Ви. Осигуравање усклађености производа електричне и радио електронике са захтевима техничких прописа

 1. Усклађеност производа електричне и радио електронике са овим техничким прописом обезбеђена је испуњењем његових захтева за ограничење употребе опасних материја.
 2. Методе истраживања (испитивања) и мерења производа електричне и радио -електронике утврђене су стандардима на листи стандарда који садрже правила и методе истраживања (испитивања) и мерења, укључујући правила узорковања неопходна за примену и испуњење захтева овог технички прописи и имплементација производа за оцењивање усаглашености.

Вии. Оцењивање усаглашености производа електричне и радио електронике

 1. Оцењивање усаглашености електрични и електронски производи се производе у облику потврде о усаглашености.
 2. Приликом потврђивања усаглашености производа електричне и радио електронике, подносиоци захтева могу бити правно лице или физичко лице регистровано на територији државе чланице у складу са њеним законодавством као индивидуални предузетник, који су произвођачи или увозници (продавци) или лица овлашћена од стране произвођач.
 3. Производи електричне и радио електронике подлежу потврђивању усаглашености у облику изјаве о усаглашености према једној од следећих шема:
  • а) за производе масовне производње - шеме 1д, 3д и 6д;
  • б) за серију производа - шеме 2е и 4е.
 4. Приликом декларисања усаглашености производа електричне и радио електронике, подносилац захтева може бити:
  • а) за шеме 1д, 3д и 6д - произвођач (лице овлашћено од произвођача);
  • б) за шеме 2д и 4д - произвођач (лице овлашћено од произвођача) или увозник (продавац).
 5. Избор шеме за проглашавање усаглашености производа електричне и радио електронике врши подносилац захтева.
 6. Декларацију о усаглашености производа електричне и радио електронике према шемама 1д и 2д подносилац захтева врши на основу својих доказа. Испитивање узорака производа електричне и радио електронике по избору подносиоца захтева врши се у лабораторији за испитивање подносиоца захтева, или у акредитованој лабораторији за испитивање (центру) укљученој у Јединствени регистар сертификационих тела и испитних лабораторија (центара) Царинској унији (у даљем тексту - Јединствени регистар), или у некој другој лабораторији за испитивање.
  Изјаву о усаглашености производа електричне и радио електронике према шемама 3д, 4д и 6д подносилац захтева врши на основу сопствених доказа и доказа прибављених уз учешће акредитоване лабораторије за испитивање (центра) укључене у Јединствени регистар.
 7. Приликом декларисања усаглашености производа електричне и радио електронике, подносилац захтева:
  • а) генерише и анализира документе који потврђују усклађеност производа са захтевима овог техничког прописа, укључујући:
   • спецификације (ако је доступно);
   • оперативна документа;
   • протокол (протоколи) испитивања узорака производа и (или) компоненти, материјала, компоненти производа у складу са захтевима овог техничког прописа и (или) других докумената по избору подносиоца, који су послужили као основа за потврђивање усаглашеност производа са захтевима овог техничког прописа (ако их има) (дијаграми 1е, 2д, 3д, 4е и 6е);
   • Уговор о испоруци (уговор) и отпремну документацију (ако постоји) (за серију производа, један производ) (шеме 2д и 4д);
   • сертификат за систем управљања квалитетом (копија сертификата) (шема 6д);
  • б) врши идентификацију производа ради упућивања на подручје примјене овог техничког прописа;
  • ц) обезбеђује спровођење контроле производње и предузима све потребне мере како би се осигурало да процес производње производа осигурава њихову усклађеност са захтевима овог техничког прописа;
  • д) предузима све потребне мере како би се осигурала стабилност система управљања квалитетом (Шема 6д);
  • е) прихвата декларацију о усаглашености, која је састављена према јединственом обрасцу и правилима одобреним Одлуком Одбора ЕАЕЦ -а од 25.12.2012. бр. 293;
  • ф) примјењује јединствени знак промета производа на тржишту Уније након завршетка поступка потврде усклађености;
  • г) након завршетка поступка потврде усаглашености, формира скуп докумената који укључује документе предвиђене подставом "а" овог става и изјаву о усаглашености.
 8. Изјава о усклађености подлеже регистрацији на начин прописан Одлуком Одбора ЕАЕЦ -а од 09.04.2013. бр. 76.
 9. Период важења изјаве о усаглашености за масовну производњу електричне и радио електронске опреме није већи од 5 година. За серију производа електричне и радио електронике није утврђен период важења изјаве о усаглашености.
 10. По избору подносиоца захтева, потврда усаглашености производа електричне и радио електронике у облику изјаве о усаглашености може се заменити потврдом усаглашености у облику сертификације према једној од следећих шема:
  • а) за производе масовне производње - шеме 1ц, 2ц и 6ц;
  • б) за серију производа - шема 3ц.
 11. Приликом сертификовања производа електричне и радио електронике, подносилац захтева може бити:
  • а) за шеме 1ц, 2ц и 6ц - произвођач (лице овлашћено од произвођача);
  • б) за шему 3ц - произвођач (овлашћено лице произвођача) или увозник (продавац).
 12. Избор шеме сертификације за производе електричне и радио електронике врши подносилац захтева.
 13. Приликом сертификовања производа електричне и радио електронике, подносилац захтева:
  • а) предузима све потребне мере како би се осигурало да је процес производње производа стабилан и осигурала њихова усклађеност са захтевима овог техничког прописа;
  • б) генерише следећу техничку документацију:
   • спецификације (ако је доступно);
   • оперативна документа;
   • уговор о набавци (уговор) и отпремна документација (ако постоји) (за серију производа) (Шема 3ц);
   • сертификат за систем управљања квалитетом (копија сертификата) (шема 2ц);
   • други документи по избору подносиоца захтева, који су послужили као основа за потврду усклађености производа са захтевима овог техничког прописа (ако постоје);
  • ц) подноси органу за сертификацију укљученом у Јединствени регистар пријаву за сертификацију производа (са прилогом техничке документације). У пријави су наведене информације о документу, за усаглашеност са захтевима за које је систем менаџмента квалитетом сертификован (Шема 2ц), као и о идентификационим карактеристикама серије производа и јединица производа које су у њу укључене (Шема 3ц) ;
  • д) примјењује јединствени знак промета производа на тржишту Уније након завршетка поступка потврде усклађености;
  • е) у случају промена у дизајну производа или њихове технологије производње, које могу утицати на усклађеност таквих производа са захтевима овог техничког прописа, унапред обавестити сертификационо тело (Шема 1ц);
  • ф) након завршетка поступка потврде усаглашености формира скуп докумената, који укључује документе предвиђене у подставу "б" овог става, извештај (е) о испитивању, резултате анализе стања производње ( шема 1ц) и сертификат о усаглашености.
 14. Приликом сертификовања производа електричне и радио електронике, сертификационо тело укључено у Јединствени регистар:
  • а) анализира техничку документацију коју је поднио подносилац захтјева и обавјештава подносиоца захтјева о његовој одлуци (наводећи услове за цертификацију);
  • б) врши идентификацију узорака производа и њихов избор од подносиоца захтева за испитивање;
  • ц) обезбеђује испитивање узорака производа (серија производа (узорци из серије) (шема 3ц)) у акредитованој лабораторији за испитивање (центар) укљученој у Јединствени регистар;
  • г) спроводи анализа стање производње подносиоца, чији су резултати документовани актом (шема 1ц);
  • е) у случају позитивних резултата испитивања и анализе стања производње, саставити сертификат о усаглашености у јединственој форми одобрен Одлуком Одбора ЕАЕЦ -а од 25.12.2012. децембра 293. године бр. XNUMX, и издати га подносиоцу захтева;
  • ф) уписује податке о сертификату о усаглашености у јединствени регистар издатих сертификата о усаглашености и регистрованих декларација о усаглашености;
  • г) спроводи инспекцијску контролу у вези са сертификованим производима током читавог периода важења сертификата о усаглашености испитивањем узорака производа у акредитованој лабораторији за испитивање (центар) укљученој у Јединствени регистар и (или) анализом стања производње (Шема 1ц );
  • х) спроводи инспекцијску контролу у вези са сертификованим производима током читавог периода важења сертификата о усаглашености испитивањем узорака производа у акредитованој лабораторији за испитивање (центар) укљученом у Јединствени регистар, и анализом резултата инспекцијске контроле управљања квалитетом сертификационо тело система у вези са сертификованим квалитетом система управљања (шема 2ц);
  • и) у случају позитивних резултата инспекцијске контроле, потврђује ваљаност сертификата о усаглашености и врши одговарајући упис у акт инспекцијске контроле, у случају негативних резултата инспекцијске контроле, доноси одлуку о обустави или поништавању важности сертификат о усаглашености и обавештава подносиоца пријаве о донетој одлуци (шеме 1ц и 2ц).
 15. У случају потврде усаглашености (декларације о усаглашености или сертификације) према шемама које предвиђају сертификацију система управљања квалитетом, сертификацију таквог система спроводи сертификационо тело система управљања квалитетом, регистровано на територији држава чланица у складу са законодавством ове државе и акредитована у националном систему.о акредитацији државе чланице.
 16. Период важења сертификата о усаглашености за масовну производњу електричне и радио електронске опреме није већи од 5 година. За серију производа електричне и радио електронике није утврђен рок важења сертификата о усаглашености.
 17. Складишти се скуп докумената насталих након потврде усаглашености производа електричне и радио електронике:
  • а) за производе масовне производње - подносилац захтева има најмање 10 година од датума престанка декларације о усаглашености или сертификата о усаглашености;
  • б) за серију производа - подносилац захтева има најмање 10 година од датума завршетка продаје серије производа;
  • ц) за производ - од произвођача (лице које је произвођач овластио) најмање 10 година од датума обуставе производње (обуставе производње) овог производа.

ВИИИ. Означавање јединственом ознаком промета производа на тржишту Уније

 1. Производ електричне и радио електронике који испуњава захтјеве овог техничког прописа и који је прошао поступак оцјењивања усаглашености у складу са одјељком ВИИ овог техничког прописа мора бити означен јединственом ознаком промета производа на тржишту Уније.
 2. Означавање са једним знаком промета производа на тржишту Уније врши се прије пуштања производа електричне и радио електронике у промет на тржишту Уније.
 3. Једна ознака циркулације производа на тржишту Уније примјењује се на сваки производ електричне и радио електронике на било који начин који пружа јасну и јасну слику током цијелог вијека трајања производа, а такођер је наведен у оперативним документима који су му приложени.
  Ако је немогуће примијенити једну ознаку промета производа на тржишту Уније на производу електричне и радио електронике, допуштено је примијенити је само на амбалажи производа и у приложеним оперативним документима.
 4. Производ електричне и радио електронике има ознаку јединственог промета производа на тржишту Уније ако испуњава захтјеве свих техничких прописа Уније (Царинске уније) који се на њега примјењују.

 

Списак производа електричне и радио електронике који подлежу техничким прописима ЕАЕУ „О ограничењу употребе опасних материја у електричној и радио електроници“ (ТР ЕАЕУ 037/2016)

 1. Електрични и кућни апарати:
  • а) за припрему и складиштење хране и механизацију кухињског рада, као и друге кухињске опреме;
  • б) за прераду (прање, пеглање, сушење, чишћење) платна, одеће и обуће;
  • ц) за чишћење и чишћење просторија;
  • д) за одржавање и регулисање унутрашње климе;
  • е) санитарно -хигијенски;
  • ф) за негу косе, ноктију и коже;
  • г) за загревање тела;
  • х) вибрациона масажа;
  • и) опрему за игру, спорт и вежбање;
  • ј) аудио и видео опрему, пријемнике за телевизијско и радио емитовање;
  • к) шивење и плетење;
  • м) напајања, пуњачи, стабилизатори напона;
  • м) за баштованство;
  • о) за акваријуме и баште;
  • о) електричне пумпе;
  • п) електрични и електронски сатови;
  • ц) калкулатори;
  • р) производи за ожичење;
  • и) продужни каблови.
 2. Електронски рачунари и уређаји повезани са њима, укључујући њихове комбинације:
  • а) сервери, системске јединице персоналних рачунара;
  • б) лаптоп рачунари;
  • ц) таблет, џепни, ручни и други мали рачунари;
  • г) тастатуре, манипулатори, трагачи и други управљачки и улазни уређаји (рачунарски мишеви, џојстици, кациге, наочаре);
  • е) преносиви уређаји за складиштење;
  • ф) монитори;
  • г) штампачи;
  • х) скенери;
  • и) акустични системи и слушалице;
  • ј) мултимедијални пројектори;
  • к) читаоци биометријских информација;
  • м) веб камере;
  • м) модеми;
  • о) непрекидно напајање.
 3. Телекомуникациони објекти (терминални телекомуникациони уређаји):
  • а) фиксни и мобилни телефони;
  • б) говорнице;
  • ц) телефакс;
  • г) телекси;
  • е) преносне и преносне радио станице;
  • ф) РФИД ознаке.
 4. Фотокопир апарати и друга електрична канцеларијска (канцеларијска) опрема.
 5. Електрификовани алати (ручне и преносне електричне машине).
 6. Извори светлости и опрема за осветљење, укључујући опрему уграђену у намештај.
 7. Електро -музички инструменти.
 8. Машине за игре и трговање.
 9. Благајне, машине за штампање карата, читачи личних карата, банкомати, информативни киосци.
 10. Каблови, жице и каблови намењени за употребу при називном напону који не прелази 500 В АЦ и (или) ДЦ, са изузетком оптичких каблова.
 11. Аутоматски прекидачи и уређаји заостале струје.
 12. Детектори пожара, безбедности и заштите од пожара.

 

Потпуна листа производа за које је подношење царинске декларације пропраћено подношењем документа за оцењивање усаглашености (информације о документу за оцењивање усаглашености) са захтевима ТР ЕАЕУ „О ограничењу употребе опасних материја у електричним и електронским производима “(ТР ЕАЕУ 037/2016)

измењеном Одлуком Одбора ЕАЕЦ -а бр. 33 од 23.03.2021

Назив производа ТХ код ФЕА ЕАЕУ Документ о усклађености
хладњаци замрзивачи хладњаци замрзивачи 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
декларација о усаглашености
машине за прање судова 8422110000 декларација о усаглашености
електричне пећи и електричне пећи кухињске плоче 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
декларација о усаглашености
електричне пећнице пећнице уградне рерне пећнице електричне сушаре за воће поврће бобице печурке 8516608000
8516609000
8516797000
декларација о усаглашености
електрични апарати за грејање котлова на течност чајници апарати за кафу апарати за кафу грејачи хране за децу парни апарати стерилизатори 8516108000
8516710000
8516797000
декларација о усаглашености
микроталасне пећнице 8516500000 декларација о усаглашености
Одлагачи отпада 8509800000 декларација о усаглашености
електрични роштиљи контактни роштиљи аеро роштиљи електрични брусилице за роштиљ електрични роштиљи електрични млинови апарати за вафле роштиљ фритезе пекачи апарати за дублете апарати за јогурт мултиварке електрични тигањи миксери апарати за каву кухињски апарати апарати за кухање соковници за маслиново млин за млевење млинци 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
декларација о усаглашености
машине за прање веша 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
декларација о усаглашености
бубњеви за сушење центрифуге 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
декларација о усаглашености
ултразвучни уређаји за прање одеће 8450190000
8479899708
декларација о усаглашености
пегле машине за пеглање парни чистачи генератори паре 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
декларација о усаглашености
електричне сушаре за пешкире и одећу 8516797000 декларација о усаглашености
мокри и суви усисивачи 8508 декларација о усаглашености
полирке за под 8509800000 декларација о усаглашености
вакуумски системи 8508 декларација о усаглашености
електричне четке 8509800000 декларација о усаглашености
парне четке крпе 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
декларација о усаглашености
уређаји за чишћење усисавањем воде 8509800000 декларација о усаглашености
обожаватељи 8414510000 декларација о усаглашености
клима уређаји 841510
8415810090
8415820000
8415830000
декларација о усаглашености
овлаживачи ваздуха испаривачи исушивачи 8415900009
841899
8479899708
8509800000
декларација о усаглашености
кухињске напе за пречишћавање ваздуха 841460000
8421392009
декларација о усаглашености
електрични гријачи који се користе за узгој животиња и узгој биљака електрични апарати за гријање гријање гријање просторија гријање просторија електрични радијатори гријачи вентилатори конвектори 8436210000
8516210000
851629
декларација о усаглашености
електрични камини 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
декларација о усаглашености
системи подног грејања 851680 декларација о усаглашености
бојлери 851610 декларација о усаглашености
тоалети за туширање када су прикључени на грејање наизменичне струје 3922
7324900009
9019109001
декларација о усаглашености
уређаји за хигијену шупљина уста 8509800000 декларација о усаглашености
електрични грејачи за грејаче сауна 8516299900 декларација о усаглашености
електрични уређаји за сузбијање инсеката 8543709000 декларација о усаглашености
електрични бријачи тримери епилатори 8510100000
8510300000
декларација о усаглашености
шкаре за косу 8510200000 декларација о усаглашености
електричне сауне за лице 8516797000 декларација о усаглашености
фен за косу фризерски апарати за косу 8516310009
8516320000
декларација о усаглашености
електрични сушачи за руке 8516330000 декларација о усаглашености
електрични увијач за косу 8516320000 декларација о усаглашености
електричне јастучићи за грејање ћебад душеци и јастуци 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
декларација о усаглашености
апарати за масажу тела без надзора лекара 9019101000 декларација о усаглашености
хидромасажне купке за стопала 9019109001 декларација о усаглашености
видео игре и уређаји за њих 950450000 декларација о усаглашености
играти спорт и опрему за вежбање прикључену на електричну мрежу 950430
9504908009
950691
декларација о усаглашености
опрема за аудио-видео снимање и аудио-видео репродукцију 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
декларација о усаглашености
радио пријемна опрема 8527 декларација о усаглашености
пријемници тјунери за телевизијску телевизију тјунери за сателитску телевизију 852871
852872
декларација о усаглашености
Акустични системи 8518210000
851822000
851829
декларација о усаглашености
аудио појачала 851840
8518500000
декларација о усаглашености
видео телефони домофони 8517691000
8517692000
декларација о усаглашености
електричне шиваће машине 845210 декларација о усаглашености
оверлоцкс 8452101900 декларација о усаглашености
електричне машине за плетење 8447 декларација о усаглашености
извори напајања пуњачи стабилизатори напона за опрему за домаћинство 8504403009
8504408200
8504409000
декларација о усаглашености
пуњачи за батерије 8504405500 декларација о усаглашености
косилице за травњаке и тримере за живицу 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
декларација о усаглашености
електричне капке за прозоре на вратима, заједно са електромотором 8479899708 декларација о усаглашености
баштенске дуваљке вентилациони усисивачи 8467298509
8508600000
декларација о усаглашености
машине за мужу 8434100000 декларација о усаглашености
компресори 8414808000 декларација о усаглашености
пумпе 841370
8413810000
декларација о усаглашености
грејачи 8516108000 декларација о усаглашености
лампе за опрему за осветљење 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
декларација о усаглашености
опрема за филтрирање или пречишћавање филтера за воду електрични стерилизатори 8421210009 декларација о усаглашености
електричне хранилице 8509800000 декларација о усаглашености
украсне фонтане за баштенске баре са електричним погоном и или електричном пумпом 841370
8413810000
декларација о усаглашености
електричне пумпе за употребу у системима за снабдевање пијаћом водом, снабдевање водом, грејање воде, одвођење отпадних вода које раде у индивидуалним кућама намењеним становању 8413 декларација о усаглашености
електрични и електронски сатови 9102120000
9105210000
9105910000
декларација о усаглашености
калкулатори 8470 декларација о усаглашености
прекидачи укључујући полупроводничке тајмере 853650
9107000000
декларација о усаглашености
прекидачи за електричне апарате 853650 декларација о усаглашености
соцкетс 8536699008 декларација о усаглашености
виљушке 8536699008 декларација о усаглашености
адаптери за разделнике 8536699008
8536901000
8536908500
декларација о усаглашености
продужни каблови укључујући продужне каблове филтера 854442 декларација о усаглашености
продужни каблови на колуту 854442 декларација о усаглашености
сервери системске јединице персоналних рачунара 8471410000
8471490000
8471500000
декларација о усаглашености
преносни рачунари 8471300000 декларација о усаглашености
ручни рачунари за таблете и други мали рачунари 8471300000 декларација о усаглашености
тастатуре манипулатори трекери и други уређаји за управљање и унос рачунара мишеви џојстици кациге наочаре 8471
950450000
декларација о усаглашености
спољни уређаји за складиштење 847170
8523
декларација о усаглашености
монитори 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
декларација о усаглашености
штампачи 844331
8443321009
декларација о усаглашености
скенери 8471607000 декларација о усаглашености
звучници и слушалице 8518210000
851822000
851829
851830
декларација о усаглашености
мултимедијални пројектори 8528621000 декларација о усаглашености
биометријски читачи 8471
9031499000
9031803800
декларација о усаглашености
веб камере 852580 декларација о усаглашености
модеми 851762000 декларација о усаглашености
јединице за непрекидно напајање 8504403002
8504403009
декларација о усаглашености
фиксни и мобилни телефони 8517110000
8517120000
8517180000
декларација о усаглашености
телефони 8517180000 декларација о усаглашености
телефакси 8443323000
851762000
декларација о усаглашености
телекса 851762000 декларација о усаглашености
преносиви и преносиви радио апарати 8517
8525600009
декларација о усаглашености
РФИД ознаке 852352 декларација о усаглашености
Фотокопир апарати и друга електрична канцеларијска опрема 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
декларација о усаглашености
бушилице ротациони чекићи одвијачи одвијачи одвијачи одвијачи 846721
8467292000
8467298509
декларација о усаглашености
тестере убодне тестере 846722 декларација о усаглашености
брусилице укључујући угаоне полирке 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
декларација о усаглашености
блањалице 8467297000 декларација о усаглашености
маказе 8467292000
8467298501
8467298509
декларација о усаглашености
изоштрен 8467295900 декларација о усаглашености
глодалице 8467298509 декларација о усаглашености
бежични ручни алат са пуњачем 8467211000
8467292000
декларација о усаглашености
машине за обраду дрвета малих димензија за индивидуалну употребу 8465 декларација о усаглашености
пиштољи за распршивање течности који нису запаљиви 8424200000 декларација о усаглашености
машине и апарати за електролучно заваривање и лучно заваривање 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
декларација о усаглашености
електричне жаруље са жарном нити са компактном флуоресцентном ЛЕД диодом опште намене 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
декларација о усаглашености
светиљке опште намене 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
декларација о усаглашености
светиљке увучене у земљу 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
декларација о усаглашености
лампе за акваријуме 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
декларација о усаглашености
рефлектори 9405401002
9405401008
декларација о усаглашености
лагани вијенци за домаћинство, укључујући божићно дрвце 9405300001
9405300009
декларација о усаглашености
Музички инструменти 9207 декларација о усаглашености
Машине за игру и трговање 8476
950430
декларација о усаглашености
Касе за штампање карата Машине за испис карте 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
декларација о усаглашености
Каблови и жице намењени за употребу при називном напону од највише В АЦ и / ДЦ, искључујући оптичке каблове 854449910
8544499501
8544499509
декларација о усаглашености
Прекидачи и прекидачи заостале струје 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
декларација о усаглашености
Противпожарна заштита и сигурносни детектори пожара 853110 декларација о усаглашености
КСНУМКС до КСНУМКС (КСНУМКС)