МЕНЮ

Царинска провера

 1. Царински преглед је облик царинске контроле коју царински орган спроводи након пуштања робе уз употребу других утврђених роба ТЦ ЕАЕУ облици царинске контроле и мере за обезбеђивање спровођења царинске контроле предвиђене Царинским закоником ЕАЕУ, ради провере усклађености лица са међународним уговорима и актима у области царинског уређења и (или) законодавства држава чланица о царинским прописима.
 2. Царински преглед састоји се у упоређивању података наведених у царинској декларацији и (или) садржаних у документима поднесеним царинским органима, и (или) другим подацима који су достављени царинском органу или су их примили у складу са Царинским закоником ЕАЕУ или законодавство држава чланица, са документима и (или) подацима о рачуноводству и извештавању, са рачунима и другим информацијама добијеним у складу са процедуром утврђеном Царинским закоником ЕАЕУ или законодавством држава чланица.
 3. Царински преглед се може применити током царинске контроле у ​​складу са ставом 8 члана 310 Царинског законика ЕАЕУ, као и у случајевима предвиђеним ставом 5 члана 397 и ставом 6 члана 430 Царинског законика ЕАЕУ.
 4. Царински преглед спроводи царински орган државе чланице на чијој територији је прегледано лице створено, регистровано и (или) има стално место боравка.
 5. Ревидирана лица се схватају као следеће особе:
  1. децларант;
  2. царриер;
  3. лице које врши привремено складиштење робе на местима која нису складишта за привремено складиштење;
  4. лице које обавља послове из области царине;
  5. лице које има овлашћења над робом након пуштања;
  6. овлашћени економски оператер;
  7. лице које је директно или индиректно учествовало у трансакцијама са робом стављеном у царински поступак;
  8. особа у односу на коју постоје подаци који указују да је у њеном поседу и (или) употреба (била) роба која крши међународне уговоре и акте из области царинске регулативе, законодавство држава чланица, укључујући робу која се илегално превози царинска граница Уније.
 6. Приликом спровођења царинског прегледа, царински органи могу проверити:
  1. чињеница стављања робе у царински поступак;
  2. тачност података наведених у царинској декларацији и (или) садржаних у документима који потврђују податке декларисане у царинској декларацији;
  3. поштовање ограничења употребе и (или) одлагања условно пуштене робе;
  4. испуњење од стране лица која обављају послове у области царине, обавеза предвиђених овим закоником за сваку врсту делатности у области царине;
  5. усклађеност правног лица које се пријављује за укључивање у регистар овлашћених економских оператера, услове за укључивање у такав регистар, као и усклађеност овлашћеног економског оператера са условима за укључивање у регистар овлашћених економских оператера и испуњеност других обавезе предвиђене овим кодексом;
  6. испуњеност услова за употребу робе у складу са царинским процедурама предвиђеним овим закоником;
  7. усаглашеност са другим захтевима утврђеним међународним уговорима и актима у области царинских прописа и (или) законодавством држава чланица.
 7. Царински преглед може бити интерни или на лицу места.
 8. За учешће у царинској инспекцији могу бити укључени службеници других државних органа држава чланица у складу са законодавством држава чланица.
 9. Приликом утврђивања у току царинског прегледа знакова управног прекршаја или злочини царински органи предузимају мере у складу са законима држава чланица.
 10. Поступак за усвајање царинских органа одлука на основу резултата царинске инспекције утврђен је законодавством држава чланица о царинским прописима.

 

Царинска контрола камере

 1. Царинска царинска инспекција спроводи се проучавањем и анализом података садржаних у царинским декларацијама и (или) трговачким, транспортним (транспортним) и другим документима које је прегледано лице доставило приликом обављања царинских послова и (или) на захтев царинских органа, докумената и информације државних органа држава чланица, као и друга документа и подаци доступни царинским органима, а који се тичу прегледаног лица.
 2.  Царински царински преглед камере врше царински органи на локацији царинског органа без обиласка прегледаног лица, као и без издавања решења (налога) царинског органа о спровођењу камералног царинског прегледа.
 3. Царинске царинске инспекције спроводе се без ограничења у учесталости њиховог понашања.
 4. Резултати канцеларијске царинске ревизије формализовани су у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.
 5. На основу резултата камералне царинске ревизије, укључујући и ако се документи и (или) информације не доставе на захтев царинског органа у прописаном року, може се именовати царинска ревизија на лицу места.

Изађите из царинске провере

 1. Излазни царински преглед спроводи царинско тело посетом месту (а) где се налази правно лице, месту (а) активности индивидуалног предузетника и (или) месту (а) стварно спровођење активности од стране тих лица (у даљем тексту у овом поглављу - објекти прегледаног субјекта).
 2. Излазни царински прегледи се деле на следеће врсте:
  1. заказани излазни царински преглед;
  2. непланирана царинска инспекција на лицу места;
  3. шалтер непланиране излазне царинске провере.
 3. Законодавство држава чланица може утврдити додатне врсте царинских прегледа на лицу места, разлоге, услове и карактеристике поступка за спровођење таквих прегледа.
 4. Законодавство држава чланица може утврдити да се не примењује царинска контрола на лицу места у облику заказане царинске провере на лицу места.
 5. Излазни царински преглед именује шеф (старешина) царинског органа, одређен у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима, заменик начелника (заменик начелника) царинског органа који он овласти или особе које га замењују за њих доношењем одлуке (издавањем налога) о спровођењу царинске провере на лицу места.
 6. Одлука (налог) о спровођењу царинске инспекције на лицу места мора да садржи следеће податке:
  1. датум и матични број ове одлуке (рецепт);
  2. врста царинског прегледа на лицу места;
  3. назив царинског органа који врши царинску инспекцију на лицу места;
  4. основа за именовање царинске инспекције на лицу места - позивање на план (распоред) инспекција или на основу предвиђену ставом 16. овог члана;
  5. име (презиме, име и патроним (ако их има)) особе која се проверава, њено место (места) локације (место становања) и (или) место (а) стварне активности, његову идентификацију и (или) регистрацију бројеви;
  6. презимена, имена, патроними (ако их има) и положаје царинских службеника који врше царинску инспекцију на лицу места;
  7. презимена, имена, патроними (ако их има) и положаје службеника укључених у учешће у царинској инспекцији на лицу места;
  8. предмет царинске инспекције на лицу места у складу са чланом 6. став 331 Царинског законика ЕАЕУ;
  9. друге информације предвиђене законодавством држава чланица о царинским прописима.
 7. Облик одлуке (налога) о спровођењу царинске инспекције на лицу места утврђен је законодавством држава чланица о царинским прописима.
 8. Ако је потребно променити (допунити) податке наведене у подставима 5-9 става 6 овог члана, пре завршетка царинске провере на лицу места, одлука (налог) о спровођењу царинске провере на лицу места може бити измијењен (допуњен) на начин прописан законодавством држава чланица о царинским прописима.
 9. Излазна царинска контрола може се одредити на основу резултата царинске контроле у ​​другим облицима, као и на основу резултата камералне царинске контроле.
 10. Планирана царинска инспекција на лицу места врши се на основу планова прегледа које су израдили царински органи.
  Царински органи заказане царинске прегледе на лицу места у односу на исто прегледано лице спроводе не више од једном годишње.
  Царински органи спроводе заказане царинске прегледе на лицу места у односу на овлашћене привредне субјекте не више од једном у 1 године.
 11.  Избор особа за које се врши заказана излазна царинска контрола врши се на основу информација добијених из следећих извора:
  1. резултате царинске контроле пре и после пуштања робе;
  2. извори царинских информација;
  3. резултати претходних царинских прегледа;
  4. банке, небанкарске кредитне (кредитне и финансијске) организације и организације које обављају одређене врсте банкарских послова држава чланица;
  5. царински и (или) други државни органи држава чланица;
  6. Масовни медији;
  7. други извори информација.
 12. Пре почетка заказане царинске инспекције на лицу места царинске власти пошаље прегледаном лицу обавештење о заказаном царинском прегледу на лицу места препорученом поштом са потврдом о пријему или проследи такво обавештење на други начин који омогућава потврду чињенице његовог пријема.
 13. Повратак поштанске пошиљке са ознаком која означава да писмо није уручено примаоцу због одсуства прегледаног лица на месту његове локације није основ за отказивање заказаног царинског прегледа на лицу места.
 14. Заказана излазна царинска контрола може се започети најраније 15 календарских дана од датума пријема обавештења о заказаној излазној царинској контроли од стране прегледаног лица, или од дана када је поштанску пошиљку примио царински орган са ознаком да писмо није достављено примаоцу.
 15. Непланирани царински прегледи на лицу места врше се без ограничења у учесталости таквих прегледа.
 16. Разлози за именовање непланираних царинских прегледа на лицу места могу бити:
  1. податке добијене као резултат анализе информација садржаних у информационим изворима царинских органа и других државних органа држава чланица, и указујући на могуће кршење међународних уговора и аката из области царинске регулативе и (или) законодавства државе чланице;
  2. информације које указују на могуће кршење међународних уговора и аката из области царинских прописа и (или) законодавства држава чланица;
  3. пријава лица за укључивање у регистар овлашћених економских оператера;
  4. подношење овлашћеног економског оператера царинском органу података о променама у подацима које је он пријавио када су укључени у регистар овлашћених економских оператера о имовини, економском управљању, оперативном управљању или закупу објеката, просторија (делова простора ) и (или) отворени простори (делови отворених површина) намењени привременом складиштењу робе;
  5. потреба за спровођењем непланиране излазне царинске инспекције у складу са ставом 17. овог члана;
  6. жалба (захтев) надлежног органа државе која није чланица Уније да се изврши инспекција лица које је са страним лицем извршило трансакције у вези са кретањем робе преко царинске границе Уније;
  7. упутство (захтев) органа за претходну истрагу (тела за кривично гоњење) држава чланица о материјалима верификације кривичне пријаве или о покренутом кривичном предмету;
  8. упутство царинског органа једне државе чланице, дато царинском органу друге државе чланице, да изврши царински преглед на лицу места код лица створеног и (или) регистрованог у складу са законодавством државе чланице, царинског органа од којих је поучено на основама предвиђеним подставима 1. и (или) 3. члана 3. члана 373. Царинског закона ЕАЕУ;
  9. друге основе предвиђене законодавством држава чланица о царинским прописима.
 17. Ако је потребно потврдити тачност података које је доставило инспекцијско лице, царински орган може извршити контрапланирану непланирану излазну царинску проверу код лица која су створена и (или) регистрована у складу са законодавством државе чланице, царински орган која спроводи излазну царинску проверу и повезана је са прегледаном особом ради трансакција (операција) са робом.
 18. Датум почетка царинског прегледа на лицу места је датум уручења прегледаном лицу решења (налога) о спровођењу царинског прегледа на лицу места, а ако се такво решење (налог) изврши на лицу места царински преглед се саопштава прегледаном лицу на другачији начин, датум утврђен у складу са законодавством држава чланица.
 19. Одбијање прегледаног лица да прими решење (налог) о спровођењу царинске провере на лицу места није основ за отказивање царинске контроле на лицу места.
  У овом случају, датум почетка царинске инспекције на лицу места је датум на који је донета одлука (наредба) о спровођењу царинске провере на лицу места са евиденцијом одбијања пријема ове одлуке (налога) .
 20. Пре почетка царинског прегледа на лицу места у објекту прегледаног лица, службеници царинског органа дужни су да предоче своје службене потврде руководиоцу прегледаног лица, лицу које га замењује, или представнику прегледано лице.
 21. Током периода царинског прегледа на лицу места, прегледано лице нема право да врши измене (допуне) прегледаних докумената који се односе на његове активности.
 22. Рок за обављање царинске инспекције на лицу места не би требало да прелази 2 месеца. Наведени период не укључује временски период између датума уручења прегледаном лицу захтева за подношење докумената и (или) информација и датума пријема таквих докумената и (или) информација.
 23. Рок за обављање царинске инспекције на лицу места може бити продужен за месец дана одлуком царинског органа који врши такву инспекцију.
 24. Ако је потребно спровести непланирану царинску проверу на лицу места, обавити царински преглед, послати захтеве надлежним органима држава чланица или држава које нису чланице Уније, прегледано лице вратити документе потребне за спровођење царинску проверу на лицу места, доставити додатна документа у вези са периодом инспекције, утичући на закључке засноване на резултатима царинске провере на лицу места, као и у другим случајевима утврђеним законодавством држава чланица, на лицу места царинска контрола може бити обустављена одлуком руководиоца (старешине) царинског органа који врши царинску контролу, његовог овлашћеног заменика начелника (заменика начелника) царинског органа или лица која их замењују.
  Период обуставе царинске инспекције на лицу места не може бити дужи од 9 месеци, осим ако је дужи период утврђен законодавством држава чланица.
  Поступак за обуставу царинске инспекције на лицу места утврђен је законодавством држава чланица о царинским прописима.
  Период обуставе царинске инспекције на лицу места из основа утврђених овим ставом, као и из основа утврђених законодавством држава чланица, није урачунат у период царинског прегледа на лицу места.
 25. Одлука (рецепт) о спровођењу царинске провере на лицу места садржи одговарајуће уносе о продужењу рока царинске провере на лицу места, као и о обустави њеног понашања, о чему се обавештава прегледано лице.
 26. Резултати царинског прегледа на лицу места формализују се састављањем царинског документа, чији је образац утврђен у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима, на начин прописан таквим законодавством.
 27. Законодавство држава чланица о царинским прописима може успоставити поступак за упознавање прегледаних лица са прелиминарним резултатима царинске инспекције на лицу места и подношење примедби на њих, ако их има.
 28. У царинском документу састављеном приликом регистровања резултата царинског прегледа на лицу места наведене су следеће информације:
  1. место и датум састављања овог документа;
  2. регистарски број овог документа;
  3. назив царинског органа који је извршио царинску инспекцију на лицу места;
  4. основ за именовање царинске инспекције на лицу места - позивање на план (распоред) инспекција или на основу предвиђену ставом 16. овог члана;
  5. датум и број решења (налога) о спровођењу царинске инспекције на лицу места;
  6. врста царинског прегледа на лицу места;
  7. име (презиме, име и патроним (ако их има)) особе која се проверава, њено место (места) локације (место становања) и (или) место (а) стварне активности, његову идентификацију и (или) регистрацију бројеви;
  8. презимена, имена, патроними (ако их има) и положаје царинских службеника који су извршили царинску инспекцију на лицу места;
  9. презимена, имена, патроними (ако их има) и положаје службеника укључених у теренску царинску инспекцију;
  10. датуми почетка и завршетка царинске инспекције на лицу места, а у случају обуставе и (или) продужења рока за царинску инспекцију на лицу места, такође су назначени периоди такве обуставе и (или) продужења;
  11. врсте оверених докумената;
  12. информације о облицима царинске контроле, другим радњама извршеним током царинске инспекције на лицу места;
  13. опис откривених чињеница које указују на кршење међународних уговора и аката из области царинске регулативе и (или) законодавства држава чланица, указујући на одредбе међународних уговора и аката из области царинске регулативе и (или) законодавство држава чланица, чији су захтеви прекршени, или информације о одсуству таквих;
  14. закључци на основу резултата царинске инспекције на лицу места;
  15. друге информације предвиђене законодавством држава чланица о царинским прописима.
 29. Датум завршетка царинске провере на лицу места је датум царинске исправе састављене приликом регистрације резултата царинске провере на лицу места.
 30. Излазна царинска инспекција се не врши у односу на појединце, са изузетком индивидуалних предузетника регистрованих у складу са законима држава чланица.

 

Приступ службеника царине и других државних органа предмету прегледаног лица ради обављања царинске инспекције на лицу места

 1. Прегледано лице, након што му службеници царинског органа предоче одлуку (налог) о спровођењу царинске инспекције на лицу места и сертификате о услугама, дужно је да овим службеницима и службеницима других државних органа који су укључени у рад омогући приступ царински преглед на лицу места у објекту прегледаног лица ради обављања царинских прегледа на лицу места.
  Приступ службеника царинских органа и службеника других државних органа који учествују у царинској инспекцији у стамбене просторе прегледаног лица дозвољен је ако је то предвиђено законодавством држава чланица.
 2. Ако законодавство државе чланице предвиђа посебан поступак приступа појединим објектима, такав приступ се врши на начин утврђен законодавством те државе чланице.
 3. Лице које има инспекцију има право да одбије службеницима царинског органа и службеницима других државних органа који су укључени у учешће на царинском прегледу на лицу места у приступу предмету прегледаног лица у следећим случајевима:
  1. ти службеници нису представили одлуку (налог) о спровођењу царинске инспекције на лицу места и (или) сертификате о услугама;
  2. ти службеници нису наведени у одлуци (налогу) о спровођењу царинске инспекције на лицу места;
  3. ти службеници немају посебну дозволу за приступ објекту субјекта ревизије ако је таква дозвола потребна у складу са законима држава чланица.
 4. У случају неоправданог одбијања прегледаног лица да омогући приступ службеницима царинског органа који врши царинску инспекцију на лицу места и службеницима других државних органа држава чланица који су укључени у спровођење царинске инспекције на лицу места, одговарајући акт (протокол) се саставља у објекту прегледаног лица у складу са законодавством државе чланице.
  У случају неоправданог одбијања прегледаног лица да омогући приступ царинским службеницима који врше царинску инспекцију на лицу места и службеницима других државних органа држава чланица који су укључени у обављање царинске инспекције на лицу места, они имају право да уђу овај објект са потискивањем отпора и (или) отварањем закључаних просторија у складу са законодавством држава чланица

 

Права и обавезе службеника царинског органа током царинског прегледа

 1. Приликом спровођења царинског прегледа царински службеници имају право да:
  1. захтевају и примају рекламе од субјекта ревизије, транспортна (отпремна) документа, рачуноводствене и извјештајне документе, као и друге податке, укључујући и на електронским медијима, који се односе на робу која се прегледа, укључујући информације о даљим трансакцијама прегледаног лица у вези са овом робом;
  2. захтевају од субјекта ревизије да поднесе извештаје у складу са чланом 18 Царинског закона ЕАЕУ;
  3. захтијевати од особа повезаних са инспекцијским лицем о трансакцијама (операцијама) са робом у погледу које се врши царински преглед, да доставе копије докумената и друге податке о трансакцијама и поравнањима која су обављена са инспекцијским лицем или са трећим лицима у вези са трансакцијама (операције) са таквом робом;
  4. захтијевати од банака, небанкарских кредитних (кредитних и финансијских) организација и организација које обављају одређене врсте банкарских операција, државе чланице и од њих примати документе и информације о доступности и броју банковних рачуна организација и индивидуалних предузетника држава чланица , као и документе и информације о кретању средстава на рачунима организација и индивидуалних предузетника, неопходних за царинску инспекцију, укључујући и оне који садрже банкарску тајну у складу са законодавством држава чланица;
  5. да захтевају од државних органа држава чланица и од њих примају документе и информације потребне за обављање царинске инспекције, укључујући оне које представљају пословне, банкарске, пореске и друге тајне заштићене законом у складу са законодавством држава чланица;
  6. шаље упите организацијама, државним и другим органима (организацијама) држава чланица и нечланицама Уније у вези са царинским прегледом;
  7. да одреди царински преглед;
  8. извршавају друге радње предвиђене законодавством држава чланица.
 2. Приликом спровођења царинског прегледа на лицу места, царински службеници такође имају право да:
  1. захтевати од прегледаног лица презентирање робе за коју се врши излазна царинска контрола;
  2. да изврше, на начин прописан законодавством држава чланица, попис или захтевају попис робе;
  3. да добије приступ просторијама прегледаног лица након што царински службеници предоче одлуку (налог) о спровођењу царинске инспекције на лицу места и сертификате о услугама;
  4. узимају узорке и (или) узорке робе;
  5. од прегледаног лица одузети документе или њихове копије са састављањем акта о одузимању;
  6. да заплене робу или да је заплене у складу са поступком утврђеним законодавством држава чланица, за време трајања царинске провере на лицу места како би се спречиле радње чији је циљ отуђење робе у вези са којом је царинска контрола на лицу места извршена, или да се ова роба отуђи на други начин;
  7. запечатити просторије, складишта, архиве и друге локације (складиштење) докумената и робе за које се врши царинска контрола на лицу места;
  8. захтевају од представника прегледаног лица да поднесу лична документа и (или) документе који потврђују овлашћење;
  9. да приступе, у границама своје надлежности, базама података и банкама података информационих система субјекта ревизије;
  10. да захтева и прими од прегледаног лица, у оквиру питања која треба да се провере, потребна документа (копије), друге податке, укључујући и у електронском облику, који се тичу његових активности и имовине. Ако се такви документи (њихове копије), у складу са законодавством држава чланица, не би требали налазити на мјесту царинске инспекције на лицу мјеста, царински службеник одређује рок довољан за њихово подношење, али не мање од 3 радна дана;
  11. користити техничка средства (укључујући опрему за аудио и видео снимање, фотографију), као и софтверске производе дизајниране за обраду информација које је прегледало лице у електронском облику;
  12. извршавају друге радње предвиђене законодавством држава чланица.
 3. Приликом обављања царинског прегледа царински службеници су дужни да:
  1. поштују права и легитимне интересе прегледаног лица, спречавају наношење повреда инспекцијском лицу незаконитим одлукама и радњама (нечињење);
  2. користи податке добијене током царинског прегледа у складу са чланом 356. Царинског законика ЕАЕУ;
  3. да обезбеди сигурност докумената примљених и састављених током царинског прегледа, да не открива њихов садржај без сагласности прегледаног лица, са изузетком случајева предвиђених законодавством држава чланица;
  4. придржавати се службене етике;
  5. обавести прегледано лице о његовим правима и обавезама током царинског прегледа, именовању царинског прегледа, узорковања и (или) узорака робе, као и правима и обавезама царинских службеника током царинског прегледа;
  6. да не крши утврђени начин рада прегледаног лица током периода царинског прегледа на лицу места;
  7. обезбедити, на захтев субјекта ревизије, потребне информације о одредбама Царинског законика ЕАЕУ и законодавству држава чланица у вези са поступком за спровођење царинске ревизије;
  8. представити, током царинске провере на лицу места, представницима прегледаног лица одлуку (налог) о спровођењу царинске провере на лицу места и њихове сертификате о услугама;
  9. обављају друге послове предвиђене законодавством држава чланица.

 

Права и обавезе прегледаног лица током царинског прегледа

 1. Током царинског прегледа, прегледано лице има право да:
  1. да тражи од царинских органа и од њих прима информације о одредбама овог законика и законодавства држава чланица које се тичу поступка за спровођење царинског прегледа;
  2. достави све документе и информације којима располаже и потврђује усклађеност са међународним уговорима и актима у области царинских прописа и (или) законодавством држава чланица;
  3. да се жале на одлуке и радње (нерад) царинских органа на начин прописан законодавством држава чланица;
  4. захтевају од царинских службеника који врше царинску инспекцију на лицу места да представе одлуку (налог) за спровођење царинске инспекције на лицу места и сертификате о услугама;
  5. бити присутан током царинске контроле на лицу места и пружати објашњења о питањима везаним за предмет царинске провере на лицу места;
  6. уживају друга права предвиђена законодавством држава чланица.
 2. 2. Прегледано лице током царинског прегледа дужно је да:
  1. презентирати робу за коју се врши излазна царинска контрола, ако је могуће, презентирати такву робу;
  2. достави, на захтев царинског органа, документе и информације на папиру, а по потреби и на другом медију, у утврђеном року;
  3. обезбеди несметан приступ царинским службеницима који врше царинску инспекцију на лицу места и службеницима који су укључени у спровођење такве инспекције у просторије прегледаног лица и обезбеди им радно место;
  4. у случају да је документација потребна за потребе царинског прегледа састављена на језику који није државни језик државе чланице, чији царински орган врши царински преглед, - поднесите царинским службеницима који обављају царински преглед превод наведене документације;
  5. одредити круг лица одговорних за подношење докумената и информација царинским службеницима који спроводе царински преглед, најкасније у року од 2 календарска дана од дана подношења одлуке (налога) о спровођењу царинске инспекције на лицу места;
  6. обезбеди пописивање током царинске инспекције на лицу места;
  7. обезбеди могућност узорковања и (или) узорака робе у случају да царински службеници који врше царинску инспекцију на лицу места донесу одлуку о именовању царинског прегледа;
  8. даје, на захтев царинских службеника који врше царинску инспекцију на лицу места, писмена и усмена објашњења о активностима прегледаног лица, као и доставља потврде и прорачуне;
  9. обављају друге послове предвиђене законодавством држава чланица.

Достављање докумената и информација потребних за царински преглед

 1. Државни органи држава чланица достављају, на захтев царинског органа, документе и информације које имају у вези са регистрацијом организација и индивидуалних предузетника, плаћањем и обрачуном пореза, подацима и (или) рачуноводственим и извештајним документима, као као и други документи и информације потребни за обављање царинских прегледа, укључујући оне који представљају комерцијалне, банкарске, пореске и друге тајне заштићене законом, у складу са захтевима законодавства држава чланица о заштити државних, комерцијалних, банкарских, пореских и друге тајне заштићене законом.
 2. Банке, небанкарске кредитне (кредитне и финансијске) организације и организације које обављају одређене врсте банкарских послова, државе чланице достављају, на захтјев царинског органа, документа и информације о доступности и броју банковних рачуна организација и индивидуални предузетници држава чланица, као и неопходни за царињење. верификација докумената и информација у вези са кретањем средстава на рачунима таквих организација и индивидуалних предузетника, укључујући и оне који садрже банкарске тајне у складу са законодавством држава чланица .
 3. Лица повезана са прегледаним лицем ради трансакција (радњи) са робом за коју се врши царински преглед дужна су да на захтев царинског органа доставе копије докумената и друге податке о трансакцијама и поравнањима која су извршена са прегледано лице или са трећим лицима у вези са трансакцијама (операцијама) са таквом робом потребне за царински преглед.