МЕНЮ

Царински преглед просторија и територија

 1. Царинска инспекција просторије и територије - облик царинске контроле, који се састоји у спровођењу визуелног прегледа просторија и територија, као и робе и (или) докумената који се налазе на одређеним местима.
 2. Царински преглед просторија и територија врши се ради провере присуства или одсуства робе и (или) докумената који су предмет царинске контроле у ​​прегледаним просторијама или на територијама, као и ради провере и (или ) прибављање информација о таквој роби и (или) докумената и провјеравање присуства царинских печата, печата и других начина идентификације на роби, возилима и њиховим теретним просторима (одјељцима).
 3. Царински преглед просторија и територија могу да врше царински органи ради провере усаглашености објеката, просторија (делова просторија) и (или) отворених површина (делова отворених површина) намењених за коришћење или који се користе као складишта за привремено складиштење, царинска складишта, слободна складишта, продавнице бесцаринске трговине, као и робе намењене или коришћене за привремено складиштење од стране овлашћених привредних субјеката, захтеви и услови утврђени у складу са ставом 4. члана 411. став 5. члана 416. став 4. одр. члана 421. став 4. члана 426. и 4. став 3. члана 433. ТЦ ЕАЕУ.
 4. Царински преглед просторија и територија у стамбеним просторијама дозвољен је ако је то предвиђено законодавством држава чланица.
 5. Царински преглед просторија и територија врши се уз предочење налога за спровођење царинског прегледа просторија и територија и сертификата службеног лица царинског органа.
  Облик налога за царински преглед просторија и територија утврђен је законодавством држава чланица о царинским прописима.
  Представљање докумената наведених у првом ставу ове клаузуле није потребно приликом обављања царинског прегледа просторија и територија лица у односу на која се врши излазна царинска контрола.
 6. У случају ускраћивања приступа просторијама и територији, царински службеници имају право да уђу у просторије и на територију уз сузбијање отпора и (или) отварањем закључаних просторија у складу са законодавством држава чланица.
 7. Ако законодавство државе чланице предвиђа посебан поступак приступа појединим објектима, онда се такав приступ врши на начин прописан законодавством те државе чланице.
 8. Царински преглед простора и територија треба извршити што је пре могуће, потребно за његову примену, и не може трајати дуже од 1 радног дана, осим ако је законодавством држава чланица о царинским прописима утврђен други период.
 9. Резултати царинског прегледа просторија и територија састављају се састављањем акта о царинском прегледу просторија и територија, чији облик утврђује Комисија.
 10. Акт царинског прегледа просторија и територија састављен је у 2 примерка, од којих један подлеже испоруци (упутству) лицу чије су просторије и (или) териториј прегледани, ако је то лице идентификовано.