МЕНЮ

Провера царине, других докумената и (или) информација, започета пре пуштања робе

 1. Ако подношење царинске декларације није било пропраћено подношењем докумената који потврђују податке декларисане у царинској декларацији, царински орган има право да од декларанта у погледу проверених података захтева документе, чији су подаци наведени у царинску декларацију.
 2. Документе који се траже у складу са ставом 1. овог члана подносилац пријаве мора доставити најкасније 4 сата пре истека рока наведеног у ставу 3. члана 119. ТЦ ЕАЕУ.
 3. Ако декларант не поднесе документа која се траже у складу са ставом 1. овог члана, царински орган одбија да пусти робу у складу са чланом 125 Царинског законика ЕАЕУ.
 4. Царински орган има право да захтева комерцијалне, рачуноводствене документе, потврда о пореклу и (или) други документи и (или) информације, укључујући писана објашњења, неопходна за утврђивање тачности и потпуности провјерених података наведених у царинској декларацији, и (или) информације садржане у другим документима, у сљедећим случајевима:
  1. документи поднети приликом подношења царинске декларације или поднети у складу са ставом 2. овог члана не садрже потребне податке или не потврђују на одговарајући начин декларисане податке;
  2. царински орган открио знакове непоштовања одредби Царинског законика ЕАЕУ и других међународних уговора и аката из области царинских прописа и (или) законодавства држава чланица, укључујући нетачност информација садржаних у таква документа.
 5. Захтјев за подношење докумената и (или) информације од декларанта у складу са ставом 4. овог члана мора бити оправдан и мора садржавати листу знакова који указују на то да су подаци декларисани у царинској декларацији и (или) подаци садржани у другим документима уредни нису потврђене или могу бити нетачне, списак додатно затражених докумената и (или) информација, као и рокове за подношење таквих докумената и (или) информација.
  Списак тражених докумената и (или) информација утврђује службеник царинског органа на основу података који се верификују, узимајући у обзир услове трансакције са робом, карактеристике робе, њихову намену, као и друге околности .
 6. Приликом тражења докумената и (или) информација у складу са ставом 4. овог члана ради потврђивања информација које утичу на износ царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, царински орган обавештава декларанта о могућности ослобађање робе у складу са чланом 121 Царинског законика ЕАЕУ. У овом случају царински орган шаље декларанту обрачун износа осигурања за испуњење обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, осим у случајевима утврђеним у складу са чланом 121. Царински закон ЕАЕУ, када се не захтевају гаранције за плаћање царина, пореза, посебних, антидампиншких, нема изравналних дажбина.
  Образац за обрачун износа обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, структуру и формат таквог обрачуна у облику електронског документа и поступак попуњавања њих утврђује Комисија.
 7. Документе и (или) информације које се траже у складу са ставом 4. овог члана или објашњења разлога због којих се такви документи и (или) информације не могу доставити и (или) одсутни) мора поднијети декларант:
  1. најкасније 4 сата пре истека рока наведеног у ставу 3 члана 119 Царинског законика ЕАЕУ, ако се захтев за документа и (или) информације односе на проверу података садржаних у царинској декларацији и документима поднети приликом подношења царинске декларације;
  2. најкасније 2 сата пре истека рока наведеног у ставу 3 члана 119 Царинског законика ЕАЕУ - ако се захтев за документа и (или) информације односе на проверу података садржаних у царинској декларацији и документима поднети у складу са ставом 2. овог члана, а верификоване информације не утичу на износ царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина;
  3. најкасније 1 радни дан пре истека рока који је одредио царински орган приликом продужења рока за пуштање робе у складу са ставовима 4-6 члана 119 Царинског законика ЕАЕУ, - ако је захтев за документацију и (или) информације се односе на верификацију информација садржаних у царинској декларацији и документима поднесеним у складу са ставом 2. овог члана, а информације које се верификују утичу на износ царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дужности.
 8. Ако документи и (или) информације тражени у складу са ставом 4. овог члана, укључујући писана објашњења или објашњења разлога зашто се такви документи и (или) информације не могу доставити и (или) одсутни), нису представљени у услове утврђене ставом 7. овог члана, а није испуњен услов предвиђен чланом 121. Царинског закона ЕАЕУ, царински орган одбија да пусти робу у складу са чланом 125 Царинског законика ЕАЕУ.
 9. Документе и (или) информације које се траже у складу са ставовима 1. и 4. овог члана морају доставити особе од којих се траже, у једном сету (истовремено) за сваки захтев.
  Уз документе и (или) податке које царински орган затражи, друга документа и (или) информације могу доставити лица од којих се траже како би се потврдила тачност и потпуност података наведених у царинској декларацији и (или) информације садржане у другим документима.
 10. По завршетку царинске провере, других докумената и (или) података пре пуштања робе у случају да су документи и (или) информације достављени у складу са овим чланом или објашњењем разлога зашто су таква документа и (или) информације не могу се доставити и (или) одсутни, или резултати царинске контроле у ​​другим облицима и (или) царински преглед робе и (или) документи обављени у оквиру такве ревизије потврђују тачност и (или) потпуност информације које се проверавају, царинско тело пушта робу у складу са чланом 118 ТЦ ЕАЕУ.
 11. По завршетку царинске провере, других докумената и (или) података пре пуштања робе у случају да су документи и (или) подаци достављени у складу са овим чланом или објашњење разлога зашто су таква документа и (или) информације не могу се доставити и (или) су одсутни, или резултати царинске контроле у ​​другим облицима и (или) царински преглед робе и (или) документи обављени у оквиру таквог прегледа не потврђују поузданост и (или) потпуност информација које се проверавају и (или) не уклањају основе за спровођење инспекцијског надзора, других докумената и (или) информација, царински орган, на основу података којима располаже, шаље захтев за измену (допуну) податке декларисане у царинској декларацији, пре пуштања робе у складу са чланом 112 Царинског законика ЕАЕУ.
 12. Ако се верификација царине, других докумената и (или) информација не може завршити у року за пуштање робе утврђеном чланом 119. Царинског закона ЕАЕУ, укључујући и због недостављања докумената и (или) информација у року од рокове утврђене ставом 7. овог члана, царински орган обавештава декларанта о могућности пуштања робе у складу са чланом 121. Царинског законика ЕАЕУ.
 13. Када се роба пусти у складу са чланом 121 Царинског закона ЕАЕУ, верификација царине, других докумената и (или) информација завршава се након пуштања робе у складу са ставовима 14-18 овог члана.
 14. Документи и (или) подаци које царински орган затражи, а не доставе их у року наведеном у ставу 7. овог члана ради комплетирања царинске верификације, друге документе и (или) податке декларант може доставити након пуштања робе у року који не прелази 60 календарских дана од датума регистрације царинске декларације, осим у случају предвиђеном у ставу 2. члана 314. Царинског законика ЕАЕУ.
  Царински орган верификацију царинских, других докумената и (или) података завршава најкасније у року од 30 календарских дана од датума подношења тражених докумената и (или) информација, и ако ти документи и (или) подаци нису достављени у року утврђеном првим ставом овог става - од дана истека таквог рока.
 15. Ако документи и (или) информације представљени у складу са овим чланом или објашњења разлога зашто се такви документи и (или) подаци не могу доставити и (или) одсутни, не уклањају се разлози за преглед царине, других докумената и ( или) информације, царински орган, пре истека рока утврђеног другим ставом клаузуле 14 овог члана, има право да затражи додатна документа и (или) информације, укључујући писмена објашњења, неопходна за утврђивање поузданости и потпуност верификованих података наведених у царинској декларацији и (или) података садржаних у другим документима.
  Такви додатни документи и (или) информације, укључујући писмена објашњења, морају се доставити најкасније 10 календарских дана од датума регистрације захтева од стране царинског органа.
 16. Приликом слања захтева за подношење додатних докумената и (или) информација, укључујући писмена објашњења, период наведен у ставу два члана 14 овог члана обуставља се од датума регистрације таквог захтева од стране царинског органа и наставља се од дана када царински орган прими додатну документацију и (или) информације, укључујући писмена објашњења, а у случају да их не достави - од датума истека рока за њихово подношење.
 17. По завршетку царинске провере, других докумената и (или) информација у случају да су документи и (или) подаци достављени у складу са овим чланом или објашњење разлога зашто се такви документи и (или) информације не могу доставити и ( или) су одсутни, или резултати царинске контроле у ​​другим облицима и (или) царински преглед робе и (или) документи обављени у оквиру такве ревизије не потврђују усклађеност са одредбама Царинског закона ЕАЕУ, други међународни уговори и акти из области царинских прописа и законодавства држава чланица, укључујући поузданост и (или) потпуност података који се проверавају, и (или) не уклањају основе за царински преглед, друго докумената и (или) информација, царински орган, на основу информација којима располаже, доноси одлуку о изменама (допунама) података декларисаних у царинској декларацији, у складу са чланом 112. Царинског законика ЕАЕУ .
 18. По завршетку царинске верификације, других докумената и (или) информација у случају да су документи и (или) подаци које је царински орган затражио у складу са ставовима 4. и 15. овог члана, или објашњење разлога зашто документи и (или) информације не могу бити достављени и (или) одсутни, нису достављени у роковима утврђеним овим чланом, царински орган, на основу информација којима располаже, доноси одлуку о измени (допуни) податке декларисане у царинској декларацији, у складу са чланом 112 Царинског законика ЕАЕУ.
 19. По завршетку верификације царине, других докумената и (или) информација у случају да су документи и (или) информације достављени у складу са овим чланом, резултати царинске контроле у ​​другим облицима и (или) царински преглед робе и (или) или) документи извршени у оквиру такве ревизије, потврђују тачност и (или) потпуност података који се проверавају, царински орган обавештава декларанта о завршетку царинске инспекције, других докумената и (или) информација и о могућности враћања (оффсет) како би се осигурало испуњење обавезе плаћања царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина предвиђених у складу са чланом 1. став 121. Царинског законика ЕАЕУ.
 20. Повраћај (пребијање) обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина врши се у складу са ставом 7 члана 63, поглављем 10 и чланом 76. Царинског законика. ЕАЕУ.