МЕНЮ

Провера исправности утврђивања царинске вредности робе помоћу 1 методе

у
 1. Приликом провере исправности пуњења ТПА (у случајевима када је попуњен) овлашћени службеници проверавају усаглашеност следећих информација декларисаних у ТПА са подацима садржаним у достављеним документима:
  • о имену (презиме, име, патроним (ако га има), адресу пребивалишта (за појединце) продавца и купца, као и адресу њихове локације - податке у рачуну (рачуну) продавца;
  • о броју и датуму фактуре (фактуре) у ТПА - подаци наведени у фактури (фактури) и ДТ;
  • о броју и датуму спољнотрговинског уговора (уговора), као и броју и датуму постојећих пријава, додатака и измена истог у ТПА - информације наведене у овом споразуму, анексима и изменама истог, као и у ТП;
  • о условима испоруке у ТПА - услови испоруке у фактури (фактури), спољнотрговинском уговору;
  • о вредности стварно плаћене или плативе цене, у ТПА - вредности наведене у фактури (фактури) и ДТ;
  • о курсу валуте у ДТС -у - курсу наведеном у ДТ -у;
  • о износу додатних трошкова и (или) одбитака предвиђених Уговором, у ТПА - информације садржане у фактурама (фактурама) и другим документима;
  • о подацима о особи која је припремила ДТС - подаци наведени у ДТ.
 2. Приликом провере исправности избора од стране декларанта (царинског представника) методе за утврђивање царинске вредности робе, овлашћена лица спроводе следеће радње:
  1. разјасни природу трансакције и декларисани царински поступак;
  2. утврди да постоји продаја робе за извоз на царинско подручје ЕАЕУ а трансакција је спољнотрговинска трансакција купопродаје.
   Документарни докази о постојању продаје робе за извоз на царинско подручје ЕАЕУ су спољнотрговински купопродајни уговори (уговори о плаћеној испоруци), комерцијални, банкарски (плаћање) и други документи. У недостатку продаје робе за извоз на царинско подручје ЕАЕУ (на пример, бесплатна достава, бартер трансакција) царинска вриједност не може се утврдити у складу са члановима 4 и 5 Споразума;
  3. проверите и уверите се да су испуњени следећи услови за прихватање вредности трансакције као царинске вредности:
   • а) не постоје ограничења права купца на употребу и располагање робом (на пример, ограничења права на препродају робе), осим ограничења која:
    • основани заједничком одлуком органа ЕАЕУ;
    • ограничити географски регион у којем се роба може препродати;
    • не утичу значајно на цену робе.
     Ако постоје таква ограничења, царинска вредност се не може утврдити у складу са члановима 4. и 5. Споразума;
   • б) продаја добара или њихова цена не зависе од било каквих услова или обавеза, чији се утицај на цену робе не може квантификовати (на пример: куповина добра са једним именом у великој потражњи само под условом куповине другог добра са ниским нивоом потражње; учешће у трансакцији трећих страна, које није предвиђено спољно -економском трансакцијом, сноси трошкове повезане са набавком, складиштењем, формирањем робе, које је купац рефундирао; цену која је стварно плаћена или се може платити за производ, смањен повећањем трошкова услуга предвиђених уговором о раду);
   • ц) ниједан део прихода или прихода од накнадне продаје робе, одлагања на било који други начин или коришћења робе од стране купца неће бити директно или индиректно дужан продавца, осим ако се могу извршити додатни трошкови у складу са чланом 5 Уговора.
    Ако ТПА назначи постојање у спољнотрговинском споразуму и (или) у другим документима услове према којима ће део прихода остварен као резултат накнадне продаје робе, одлагање робе на другачији начин или њихова употреба доспети директно или посредно продавцу, овлашћени званичници су уверени да је овај износ прихода квантификован, документован и исправно наведен у ТПА;
   • д) купац и продавац су међусобно повезана лица и подаци које је доставио декларант (царински заступник) или које је царински орган примио на други начин указују на то да однос између продавца и купца није утицао на вредност трансакције.
 3. Ukoliko su ispunjeni uslovi za prihvatanje transakcione vrednosti kao carinske vrednosti, ovlašćena službena lica proveravaju ispravnost utvrđivanja od strane deklaranta (carinskog predstavnika) strukture deklarisane carinske vrednosti. Prilikom provere ispravnosti obračuna koje je izvršio deklarant (carinski predstavnik), ovlašćena službena lica vrše sledeće radnje:
  1. проверити исправност утврђивања основе за обрачун царинске вредности у ТПА:
   • а) исправност израчунавања стварно плаћене или плативе цене, узимајући у обзир попусте (ако их има) и могућност њиховог узимања у обзир при царинској процени;
   • б) постојање уговорног односа између продавца и купца робе, који предвиђа индиректна плаћања од стране купца продавцу или продавцу трећим лицима (на пример, плаћања за оглашавање ради отплате дела цене робе) ;
   • ц) исправност примене девизног курса и претварање износа у страној валути у валуту Руске Федерације;
  2. проверити неопходност и исправност додатних такси на цену која је стварно плаћена или која се плаћа при утврђивању царинске вредности утврђујући следеће чињенице:
   • а) да ли је купац одвојено од стварно плаћене или плативе цене, накнаде посредницима (агентима) и накнаде представницима који делују у име и (или) у име продавца (на пример, накнада за организовање превоза робе);
   • б) да ли је купац, осим стварно плаћене или плативе цене, платио трошкове паковања, које се у царинске сврхе са увозном робом сматра целином;
   • ц) да ли је купац платио одвојено од цене која је стварно плаћена или се може платити за трошкове паковања, укључујући трошкове материјала за паковање и радова на паковању;
   • д) да ли купац испоручује робу (услуге директно или индиректно, бесплатно или по сниженој цени) продавцу робе и услуга наведених у подставу 2 става 1 члана 5 Уговора;
   • е) да ли, директно или индиректно, продавац има право на део прихода (прихода) стечен као резултат накнадне продаје, одлагања на другачији начин или употребе увезене робе;
   • ђ) да ли је купац, одвојено од стварно плаћене или плативе цене, платио (у целини или делимично) превоз (превоз), утовар, истовар или претовар и друге послове који се односе на њихов транспорт (превоз) робе до места долазак на јединствену царинску територију ЕАЕУ;
   • г) да ли је купац (у целини или делимично) платио осигурање у вези са међународним превозом робе одвојено од цене која је стварно плаћена или се може платити;
   • h) da li je inostranom ekonomskom transakcijom predviđena licenca i druga slična plaćanja za korišćenje intelektualne svojine (uključujući plaćanja za patente, žigove, autorska prava) koja se odnose na vrednuju (uvezenu) robu i koju je kupac direktno ili indirektno proizveo ili mora izvrši kao uslov prodaju procenjene robe, u iznosu koji nije uključen u cenu koja je stvarno plaćena ili plativa za ovu robu. Ako se, prema rezultatima navedene provere, otkrije potreba za dodatnim naplatama na stvarno plaćenu ili plativu cenu, onda ovlašćena službena lica proveravaju:
    • да ли је декларант (царински заступник) наплатио пуну утврђивање царинске вредности;
    • да ли су подаци које је декларант (царински представник) користио у примени наведених такси документовани и да ли су квантитативни и поуздани;
  3. Царински орган прихвата одбитке од цене која је стварно плаћена или која се плаћа, а предвиђена чланом 5 Споразума, коју је изјавио декларант (царински представник), у следећим случајевима:
   • ако су одбици које је пријавио декларант (царински представник) предвиђени ставом 2 члана 5 Споразума;
   • ако су потраживани одбици од стварно плаћене или плативе цене истакнути у спољнотрговинском споразуму и на фактури или посебном рачуну;
   • ако су подаци које користи декларант (царински заступник) у примени наведених одбитака документовани и квантитативно одређени и поуздани.
 4. Провера исправности документарне потврде декларисане царинске вредности и свих њених компоненти од стране декларанта (царинског представника) састоји се у процени довољности и поузданости докумената које је доставио декларант (царински представник) и података који се у њима налазе у сврху утврђивање царинске вредности.
  Приликом провере документарних доказа о декларисаној царинској вредности и свих њених компоненти, овлашћени службеници проверавају документа на основу којих се попуњава декларација за робу и ТПА, као и следеће податке:
  • списак робе који за сваку од њих означава пуно име, податке о жиговима, маркама, моделима, артиклима, стандардима и сличним техничким и комерцијалним карактеристикама, назив произвођача, везу са стварним неслагањем између количине и квалитета робе и услове трансакције;
  • одредбе и услови плаћања;
  • услове испоруке робе;
  • uslove za odobravanje popusta na stvarno plaćenu ili plativu cenu, ako su popusti obezbeđeni. Ovlašćena službena lica, u okviru provere dokumentovanih dokaza o deklarisanoj carinskoj vrednosti i svim njenim komponentama, takođe proveravaju odsustvo neslaganja i kontradiktornosti između sličnih podataka u dokumentima koji izražavaju sadržaj transakcije, kao i komercijalne, transportne, platne (poravnanje) i druga dokumenta koja se odnose na jednu te istu robu.
   Ако постоје знакови инвалидности документи достављени у прилог декларисаним подацима у декларацији за робу и ТПА, не примењује се метод за утврђивање царинске вредности у складу са чланом 4. Споразума.
 5. Завршна фаза провере исправности одређивања царинске вредности, усмерена на усаглашеност декларанта (царинског представника) са захтевима утврђеним законом ЕАЕУ и законодавством Руске Федерације о царинама, јесте провера исправности утврђивање декларанта (царинског представника) царинске вредности коришћењем РМС -а, укључујући поређење декларисане царинске вредности робе са подацима доступним у царинском органу о вредности трансакције са идентичном и (или) сличном продатом робом и увезених на царинско подручје ЕАЕУ, трошкове њихове продаје на домаћем руском тржишту, као и податке о вредности робе према званичним каталозима и ценовницима (јавне понуде) (у даљем тексту - подаци о ценама).