МЕНЮ
 1. Провера царинских, других докумената и (или) информација је облик царинске контроле, који се састоји у контроли:
  1. царинска декларација;
  2. друге царинске исправе, осим докумената које састављају царински органи;
  3. документе који потврђују податке декларисане у царинској декларацији;
  4. друга документа која се достављају царинском органу у складу са овим закоником;
  5. информације декларисане у царинској декларацији и (или) садржане у документима достављеним царинском органу;
  6. друге информације достављене царинском органу или које је он примио у складу са овим закоником или законодавством држава чланица.
 2. Провера царинских и других докумената и (или) информација врши се у циљу провере тачности података, правилног попуњавања и (или) регистрације докумената, усклађености са условима коришћења робе у складу са царинским поступком, усклађености са ограничења употребе и (или) располагања добрима у вези са коришћењем погодности за плаћање царине, пореза, поштовање поступка и услова за коришћење добара који су утврђени за одређене категорије добара које не подлежу стављање у царинске поступке у складу са овим закоником, као иу друге сврхе обезбеђења усаглашености са међународним уговорима и актима из области царинског регулисања и (или) законодавством држава чланица о царинском регулисању.
 3. Провера царинских, других докумената и (или) информација у вези са царинском декларацијом, докумената који потврђују податке декларисане у царинској декларацији, информације декларисане у царинској декларацији и (или) садржане у документима који се подносе царинским органима могу се вршити и пре и после пуштања робе.
 4. Ако је декларант испунио услове предвиђене чл.121 ТЦ ЕАЕУ, у којој царински орган врши ослобађање робе, провера царинских, других докумената и (или) информација, започета пре пуштања робе, завршава се након пуштања робе.
 5. Законодавством држава чланица о царинском уређењу могу се утврдити случајеви провере царинских, других докумената и (или) информација у вези са царинском декларацијом, докумената који потврђују податке декларисане у царинској декларацији, податке декларисане у царинској декларацији и (или) садржане у информацијама које царина доставља органима о документима покренутим након пуштања робе и поступку обавештавања лица о спровођењу таквог облика царинске контроле.
 6. Провера царинских, других докумената и (или) информација врши се анализом докумената и информација из става 1. овог члана, укључујући упоређивање информација садржаних у једном документу међусобно, као и са информацијама садржаним у другим документима. , укључујући у документе који потврђују податке декларисане у царинској декларацији, са информацијама добијеним из информационих система које користе царински органи, и (или) информационих система државних органа (организација) држава чланица у оквиру информационе интеракције, од других изворе којима царински орган располаже у тренутку вршења инспекцијског надзора, као и на друге начине у складу са међународним уговорима и актима из области царинског регулисања и (или) законодавством држава чланица.
 7. У оквиру провере царинских, других докумената и (или) информација, царински орган има право да прикупља и анализа додатне информације, укључујући слање захтева владиним агенцијама и другим организацијама.
 8. Провера царинских, других докумената и (или) информација у вези са царинском декларацијом, докумената који потврђују податке декларисане у царинској декларацији, података декларисаних у царинској декларацији и (или) садржаних у документима достављеним царинским органима, започета је пре пуштање робе, врши се у складу са чланом 325 ПК ЕАЕУ.
 9. Провера царинских, других докумената и (или) информација у вези са царинском декларацијом, докумената који потврђују податке декларисане у царинској декларацији, података декларисаних у царинској декларацији и (или) садржаних у документима достављеним царинским органима, започета је након пуштање робе, или у другим случајевима примене овог облика царинске контроле врши се у складу са чланом 326. Царинског законика ЕАЕУ, са изузетком провере царине, других докумената и (или) информација у случају предвиђеним ставом 10. овог члана.
 10. Провера царинских, других докумената и (или) информација у вези са декларацијом за робу која се подноси у вези са робом чије је пуштање извршено у складу са чланом 120. Царинског законика ЕАЕУ, докумената који потврђују информације наведене у таквој декларацији , а подаци наведени у наведеној декларацији о роби и (или) садржани у документима који се подносе царинским органима, врши се на начин који одреди Комисија.
 11. Приликом примене царинске провере, других докумената и (или) информација у вези са захтевом за пуштање робе пре подношења декларације за робу, документа која се подносе уз такав захтев у складу са ставом 4. члана 120. Царинског законика ЕАЕУ, и информације наведене у наведеној пријави и (или) у достављеним документима, документи се не траже пре пуштања робе у промет.
 12. Приликом провере царинске вредности робе, провера царинских, других докумената и (или) информација врши се узимајући у обзир специфичности предвиђене чланом 313. Царинског законика ЕАЕУ.
 13. Приликом провере порекла робе, провера царинских, других докумената и (или) информација врши се узимајући у обзир специфичности предвиђене чланом 314. Царинског законика ЕАЕУ.