МЕНЮ

Општа правила за тумачење ХС

PRAVILO 1

Називи одељака, група и подгрупа дати су само ради лакшег коришћења ТН ФЕА; у правне сврхе сврставање робе у ЦН ФЕА се врши на основу текстова наслова и релевантних напомена уз одељке или групе и, уколико такви текстови не предвиђају другачије, у складу са следећим одредбама.

Објашњења

 1. Номенклатура у систематском облику представља робу која циркулише у међународној трговини. Ова роба је у њој груписана у одељке, групе и подгрупе, са именима која у најсажетијем облику указују на категорије или врсте добара које покривају. У многим случајевима, међутим, таква разноликост и број роба сврстани су у неки одељак или групу да је немогуће све то обухватити или посебно навести у именима.
 2. Правило 1 стога започиње с тим да се та имена приказују „само ради погодности“. Због тога нису ваљани за класификацију.
 3. Други део овог правила каже да класификацију треба извршити:
  1. полазећи од текстова наслова и одговарајућих белешки уз одељак или поглавље, и
  2. уколико такви текстови не предвиђају другачије, онда у складу са одредбама правила 2, 3, 4 и 5, тамо где је то примењиво.
 4. Одредба (3) (а) је очигледна и многа добра су сврстана у Номенклатуру без даљег позивања на правила тумачења (на пример, живи коњи (тарифни број 0101), фармацеутски производи наведени у напомени 4 уз поглавље 30 (тарифни број 3006 ))).
 5. У положају (3) (б):
  1. израз „уколико такви текстови другачије не предвиђају“ сасвим недвосмислено значи да називи робних предмета и напомене уз одељке или групе имају приоритет, односно, они се у првом реду узимају у обзир приликом класификације робе. На пример, у напоменама уз поглавље 31 прописано је да само одређена роба припада одређеним тарифним бројевима. Сходно томе, ови наслови се не могу проширити тако да укључују робу која би иначе могла потпадати под правило 2 (б);
  2. упућивање на правило 2 у изразу „у складу са одредбама правила 2, 3, 4 и 5“ значи да:
   1. роба која је представљена некомплетна или недовршена (на пример, бицикл без седла и гума), и
   2. роба представљена у несастављеном или растављеном облику (на пример, у нерасклопљеном или растављеном бициклу, сви делови су представљени заједно), чији се делови могу класификовати одвојено према свом праву (нпр. гуме, цеви) или као „делови“ ове робе, треба класификовати као да је реч о роби у потпуном или потпуном облику, у складу са одредбама правила 2 (а) и уколико у тексту наслова или напомена није другачије назначено.

PRAVILO 2

 1. Било која референца у називу наслова на било коју производ такође треба сматрати референцом на такав производ у непотпуном или непотпуном облику, под условом да, будући да је представљен у непотпуном или непотпуном облику, овај производ има основно својство комплетног или завршеног производа, а такође треба да се сматра и референцом на комплетни или довршени производ (или сврстани у разматрани тарифни број као завршени или довршени на основу овог правила), представљени у несастављеном или растављеном облику.
 2. Свака референца у називу тарифног броја на било који материјал или супстанцу треба сматрати референцом на смеше или комбинације овог материјала или супстанце са другим материјалима или супстанцама. Свако позивање на производ направљен од одређеног материјала или супстанце такође треба сматрати позивањем на робу, која се у целини или делимично састоји од овог материјала или супстанце. Класификација робе која се састоји од више материјала или супстанци врши се у складу са одредбама Уредбе 3.

ПРАВИЛО 2А (Роба је представљена непотпуна или непотпуна)

 1. Први део правила 2 (а) проширује садржај било ког наслова којем припада одређена роба, укључујући не само комплетну ставку, већ и ону ставку у непотпуном или непотпуном облику, под условом да, како је представљено, ставка има основни својство.комплетни или готови производ.
 2. Одредбе овог правила примењују се и на празнине ако нису додељене одређеном наслову. Израз "слепа плоча" означава производ који није спреман за директну употребу, приближног облика или облика готовог производа или дела и који се, осим у изузетним случајевима, може користити само за прераду у готов производ или део ( на пример, пластичне празнине за флаше, које су полупроизводи у облику цеви, са једним затвореним крајем и једним отвореним крајем са навојем за затварање поклопца са навојем, одељак испод навојног краја намењен је дувању до жељена величина и облик)., дискови, цеви итд.) не сматрају се „празним површинама“.
 3. С обзиром на обим наслова одељака од И до ВИ, овај део правила се обично не односи на робу у тим одељцима.
 4. Одређени случајеви обухваћени овим правилом наведени су у општим одредбама за одељења или групе (на пример, одељак КСВИ и поглавља 61, 62, 86, 87 и 90).

ПРАВИЛО 2А (Роба представљена у несастављеном или растављеном облику)

 1. Други део правила 2 (а) предвиђа да се комплетни или готови производи представљени нерасклопљени или растављени сврставају у исте наслове као и састављени производи. Роба се презентује на овај начин, обично у вези са захтевима за паковање, руковање или транспорт.
 2. Ово правило се такође односи на непотпуне или недовршене производе представљене растављеним или не састављеним, под условом да се они сматрају комплетним или довршеним производима на основу првог дела овог правила.
 3. Према овом правилу, израз „роба представљена у несастављеном или растављеном стању“ означава производе чији се делови морају саставити помоћу причврсног материјала (вијци, навртке, вијци итд.) Или, на пример, закивањем или заваривањем, под условом да за то потребне су само операције склапања. У овом случају не треба узимати у обзир сложеност начина монтаже. Упркос томе, компоненте неће бити подвргнуте даљим радним корацима како би их довеле у коначни облик. Немонтирани делови производа који прелазе количину потребну за састављање овог производа морају се посебно класификовати.
 4. Случајеви обухваћени овим правилом наведени су у општим одредбама за одељења или групе (на пример, одељак КСВИ и групе 44, 86, 87 и 89).
 5. С обзиром на обим наслова одељака од И до ВИ, овај део овог правила се обично не односи на робу у тим одељцима.

ПРАВИЛО 2Б (Смеше и једињења материјала или супстанци)

 1. Правило 2 (б) бави се смешама и комбинацијама материјала или супстанци и робом направљеним од два или више материјала или супстанци. Односи се на тарифне бројеве који означавају материјал или супстанцу (на пример, тарифни број 0507 - слоновача) и тарифне бројеве који означавају производ направљен од одређеног материјала или супстанце (на пример тарифни број 4503 - производи од природне плуте) ... Треба напоменути да се ово правило примењује само ако ови наслови или напомене уз одељак или поглавље не наводе другачије (на пример, тарифни број 1503 - свињска маст - стеарин, немешано ...). Припремљене смеше описане као такве у напомени уз одељак или поглавље или у тарифном броју треба разврстати у складу са Правилником 1.
 2. Суштина овог правила је да се било који наслов који се односи на материјал или супстанцу прошири на смеше или комбинације овог материјала или супстанце са другим материјалима или супстанцама. Овим правилом се такође жели проширити било који наслов који се односи на робу направљену од датог материјала или супстанце, тако да укључује и производе направљене делимично од овог материјала или супстанце.
 3. Ово, међутим, не укључује довољно тарифни број да би обухватио робу за коју се према правилу 1 не може сматрати да је у складу са описом из тог тарифног броја; ово се дешава када додавање другог материјала или супстанце лиши ове робе својства оних врста добара наведених у овом тарифном броју.
 4. Као последица овог правила, смеше и комбинације материјала или супстанци и робе направљене од више материјала или супстанци, ако се они, прима фацие, могу сврстати у два или више наслова, треба класификовати у складу са принципима правила 3

PRAVILO 3

У случају да, на основу правила 2 (б) или из било ког другог разлога, прима фацие постоји могућност приписивања робе у два или више наслова, класификација такве робе врши се на следећи начин:

 1. Предност се даје наслову који садржи најконкретнији опис робе у односу на наслове са општијим описом. Међутим, када се сваки од два или више тарифних бројева односи само на део материјала или супстанци који чине смешу или вишекомпонентни производ, или само на део робе представљене у комплету за малопродају, тада се ови тарифни бројеви сматрају се еквивалентним у односу на овај производ, чак и ако један од њих даје потпунији или тачнији опис производа.
 2. Смеше, вишекомпонентни производи који се састоје од различитих материјала или су направљени од различитих компоненти, и роба која се налази у комплету за продају на мало чија се класификација не може извршити у складу са одредбама правила 3 ​​(а), класификоваће се према томе материјал или компонента који овој роби дају основно својство, под условом да је овај критеријум применљив.
 3. Роба која се не може класификовати у складу са одредбама Уредбе 3 (а) или 3 (б), сврстаће се у последњи наслов по растућем коду међу наслове који су подједнако прихватљиви за разматрање у класификацији ове робе.

Објашњења

 1. Ово правило предвиђа три методе за класификацију робе која се прима фацие може сврстати у два или више наслова, било под условима из правила 2 (б) или из било ког другог разлога. Ове методе се примењују редоследом наведеним у овом правилу. Дакле, правило 3 (б) примењује се само када правило 3 (а) није погодно за класификацију, а ако правила 3 ​​(а) и 3 (б) нису погодна, онда се примењује правило 3 (ц). Стога је редослед следећи: а) специфичан опис производа; б) главно својство; ц) роба, која долази последња у растућем редоследу кодова.
 2. Ово правило може ступити на снагу само под условом да текст наслова или напомена уз одељке или групе не наводи другачије. На пример, Напомена 4б уз Поглавље 97 захтева да се роба која одговара опису из тарифних бројева 9701 до 9705 или тарифног броја 9706 сврстава у један од првих тарифних бројева. Таква роба мора бити класификована према напомени 4б уз Поглавље 97, а не према овом правилу.

ПРАВИЛО 3А

 1. Прва метода класификације дата је у правилу 3 (а), при чему се даје предност наслову који даје најконкретнији опис робе у односу на наслов који даје општији опис.
 2. Непрактично је успостављати ригидна правила према којима се може утврдити да ли један наслов даје конкретнији опис производа од другог, али уопште треба напоменути да:
  1. роба је специфичније окарактерисана својим именом, а не именом групе производа (на пример, електрични бријачи и шишке за косу са електромотором сврставају се у тарифни број 8510, а не у тарифни број 8467 као ручни алат са уграђеним електричним мотор или у тар. број 8509 као електромеханичке машине за домаћинство са уграђеним електричним мотором);
  2. ако роба одговара опису који је јасније идентификује, онда је тај опис конкретнији од оног у коме идентификација мање потпун. Примери потоње категорије производа су:
   1. текстилне простирке за путнички простор аутомобила не сврставају се као додатак моторном возилу у тарифни број 8708, већ у тарифни број 5703, где се конкретније описују као теписи;
   2. Неуоквирено сигурносно стакло, укључујући обликовано каљено или ламинирано стакло за употребу у авионима, не сврстава се у тар. Број 8803 као део предмета из тарифних бројева 8801 или 8802, већ у тарифни број 7007, где се тачније описује као сигурносно стакло.
 3. Али ако се у два или више наслова помиње само део материјала или супстанци који чине смеше или вишекомпонентне производе, или само део предмета у комплету за малопродају, онда би се ови наслови требали сматрати подједнако специфичним описима ове робе , чак и ако један од њих даје потпунији и конкретнији опис од других. У таквим случајевима класификација робе мора се извршити према Правилнику 3 (б) или 3 (ц).

PRAVILO 3B

 1. Друга метода се односи само на:
  1. смеше;
  2. вишекомпонентна роба која се састоји од различитих материјала;
  3. вишекомпонентна роба која се састоји од различитих компоненти;
  4. предмети укључени у малопродајни комплет. Користи се само ако се не примењује правило 3 (а).
 2. У свим овим случајевима роба мора бити класификована као да се састоји само од материјала или компоненте која им даје основно својство у мери у којој се примењује овај критеријум.
 3. Фактор који одређује главно својство биће различит за различите врсте добара. Може се, на пример, одредити према природи материјала или компоненте, њеној запремини, количини, тежини, цени или улози коју овај материјал или компонента игра у употреби производа.
 4. При примени овог правила, вишекомпонентном робом направљеном од различитих компоненти треба сматрати не само ону робу у којој су те компоненте повезане једна са другом, чинећи готово нераздвојну целину, већ и робу са одвојивим компонентама, под условом да су те компоненте прилагођене једна другој ., допуњују се и заједно чине јединствену целину, која обично не дозвољава да се ставе на продају као засебни делови.

Примери потоње категорије производа су:

 1. пепељаре, које се састоје од постоља, укључујући заменљиву посуду за пепео;
 2. кућне полице за складиштење зачина, које се састоје од посебног оквира (обично дрвеног) и одговарајућег броја празних контејнера за зачине одређеног облика и величине.

Компоненте такве вишекомпонентне робе обично се пакују у заједничко паковање.

 1. У примени овог правила, израз „роба представљена у комплету за малопродају“ односи се на робу која:
  1. састоје се од најмање два различита прима фацие члана разврстана у различите наслове. Из овог разлога, на пример, шест виљушка за фондуе не може се сматрати сетом у сврху примене овог правила;
  2. Састоје се од компонената састављених заједно да задовоље одређене потребе или изврше одређени посао; и
  3. сложени на такав начин да не захтевају препакирање када се продају крајњем потрошачу (на пример, у кутијама или гајбама или на базама).
   „Продаја на мало“ не укључује продају робе намењене препродаји након даље обраде, припреме, препакивања или комбиновања са другом робом или стављања у другу робу. Израз „роба представљена у комплету за малопродају“, према томе, односи се само на скупове који се састоје од робе намењене продаји крајњем потрошачу, у којој је појединачна роба намењена за заједничку употребу. На пример, разна храна намењена заједничкој употреби у припреми готовог оброка или оброка, спакована заједно и намењена потрошачкој потрошњи, сматра се „комплетом за малопродају“.
   Примери комплета који се могу класификовати према правилу 3б:

    1. Гарнитуре говеђег сендвича, са сиром или без њега, у лепињи (тарифни број 1602), упаковане са чипсом (дубоко пржено) (тарифни број 2004): сврстане су у тарифни број 1602.
    2. Комплети чија је компонента намењена заједничкој употреби у припреми шпагета, која се састоји од вреће некуваних шпагета (тарифни број 1902), кесице нарибаног сира (тарифни број 0406) и малог лименке соса од парадајза (тарифни број 2103) , упаковане у картонску кутију: сврстане су у тарифни број 1902. Међутим, правило се не односи на скупове хране који су спаковани заједно и који се састоје, на пример, од: - конзерви шкампа (тар. број 1605), конзерви гусје јетре (тар. 1602), конзерве сира (тарифни број 0406), конзерве резане сланине (тарифни број 1602) и конзерве кобасица (тарифни број 1601); или - боце алкохолног ликера из тарифног броја 2208 и боце вина из тарифног броја 2204. У случају ова два примера, као и у случају сличних сетова хране, сваки производ треба посебно сврстати у свој одговарајући тарифни број. Ово се такође односи, на пример, на инстант кафу у стакленој тегли (тарифни број 2101), керамичкој шољи (тарифни број 6912) и керамичком тањиру (тарифни број 6912) спаковане заједно за продају на мало у картонској кутији.
   1. Фризерски сетови, који се састоје од пара електричних шкара (тарифни број 8510), чешља (тарифни број 9615), маказа (тарифног броја 8213), четкица (тарифни број 9603) и пешкира од текстилног материјала (тарифни број 6302), упакованих у кожна торбица (тар. број 4202): сврстане су у тар. број 8510.
   2. Комплети за цртање који се састоје од лењира (тарифни број 9017), калкулатора диска (тарифни број 9017), угломера (тарифни број 9017), оловке (тарифни број 9609) и оштрилице за оловке (тарифни број 8214), упаковане у пластично кућиште (тарифни број 4202) : сврстани су у тарифни број 9017. У случају горе наведених сетова, класификација се врши на једној или више комбинованих компоненти, што се може сматрати давањем комплета основним карактеристикама.
 2. Ово правило се не односи на робу која се састоји од одвојено упакованих компонената представљених заједно, укључујући у једном општем паковању, у одређеним квантитативним односима за индустријску производњу, на пример пића.

ПРАВИЛО 3Б

 1. Када се роба не може класификовати према правилу 3а или 3б, треба је сврстати у наслов, последњи у растућем редоследу кодова, међу оне подједнако прихватљиве за разматрање приликом класификације те робе.

PRAVILO 4

Роба, чија се класификација не може извршити у складу са одредбама горе наведених правила, сврстава се у наслов који одговара роби која је најсличнија (блиска) дотичној роби.

Објашњења

 1. Ово правило се односи на робу која се не може класификовати према правилима 1 до 3. Њиме се предвиђа класификација ове робе у тарифни број коме припада роба која јој је најближа.
 2. У класификацији према правилу 4, представљена роба мора се упоређивати са сличном робом како би се утврдиле она добра којима су прва најближа. Приказана роба сврстава се у исти тарифни број као и роба којој је најближа.
 3. Сличност добара може, наравно, зависити од многих фактора, као што су врста, својство, намена.

PRAVILO 5

Поред горе наведених одредби, на доле именоване производе примењиваће се следећа правила:

а) Кућишта и футроле за фотоапарате, музичке инструменте, пиштоље, прибор за цртање, огрлице, као и сличне посуде које имају посебан облик или су прилагођене за смештај одговарајућег производа или скупа производа, погодне за дуготрајну употребу и представљене заједно са производе за које је намењен, треба класификовати заједно са производима који су у њих спаковани, ако се ова врста контејнера обично продаје у продаји заједно са тим производима. Међутим, ово правило се не односи на контејнере који, када чине интегралну целину са упакованим производом, њему дају основно својство.

б) У складу са одредбама горе наведеног правила 5 (а), материјали за паковање и контејнери испоручени са робом која се у њима налази класификовани су заједно ако су типа који се обично користи за паковање те робе. Међутим, ова одредба није обавезна ако се такви материјали за паковање или контејнери могу јасно рециклирати.

ПРАВИЛО 5А (Кутије, кутије и слични контејнери)

 1. Ово правило се односи само на амбалажу која:
  1. има посебан облик или је прилагођен тако да може да прими одређени производ или скуп производа, односно посебно су дизајнирани за одређену врсту производа. Неки контејнер понавља облик производа који садржи;
  2. погодан је за дуготрајну употребу, односно има исту трајност као и производи за које је намењен. Овај контејнер такође служи за осигурање сигурности производа када се не користе (на пример, током транспорта или складиштења). Ови критеријуми га разликују од конвенционалног паковања;
  3. је представљен заједно са производима којима су намењени, без обзира на то што сами производи могу бити паковани одвојено ради лакшег транспорта. Ова амбалажа представљена одвојено сврстава се у одговарајући тарифни број;
  4. су контејнери типа који се обично продају заједно са одговарајућим производом; и
  5. не даје целини основно својство.
 2. Примери амбалаже, представљене заједно са намераваним производима, који се класификују у складу са овим правилом су:
  1. кутије за накит и кутије (тарифни број 7113);
  2. футроле за бријање (тарифни број 8510);
  3. кутије за двоглед и телескоп (тар. број 9005);
  4. кофери и кофери за музичке инструменте (на пример, тарифни број 9202);
  5. кутије за оружје (на пример, тарифни број 9303).
 3. Примери контејнера који нису обухваћени овим правилом су контејнери попут сребрног кадија са садржајем или украсне керамичке вазе са слаткишима.

ПРАВИЛО 5Б (Амбалажни материјали и контејнери)

 1. Ово правило уређује класификацију амбалажних материјала и контејнера који се обично користе за паковање робе на коју се односе. Међутим, ова одредба се не примењује у случајевима када се ови материјали за паковање или контејнери могу јасно користити поново, на пример, неки цилиндри или резервоари од црног метала за компримовани или течни гас.
 2. Ово правило се примењује у складу са одредбама правила 5 (а), па би класификација случајева, случајева и сличне амбалаже из правила 5 (а) требало да се врши у складу са тим правилом.

PRAVILO 6

У правне сврхе, сврставање робе у поднаслове тарифног броја мора бити у складу са именима поднаслова и напоменама које се односе на поднаслове, а такође, мутатис мутандис, са одредбама горе наведених правила, под условом да само поднаслови на исти ниво је упоредив. За потребе овог правила могу се применити и одговарајуће напомене уз одељак и групу, осим ако контекст не наводи другачије.

Објашњења

 1. Горе наведена правила 1 до 5 су применљива, мутатис мутандис, за класификацију на нивоу поднаслова унутар истог наслова.
 2. Правило 6, следећи изрази имају следећа значења која су им овде додељена:
  1. „поднаслови истог нивоа“ - поднаслови са једном цртицом (ниво 1) или поднаслови са две цртице (ниво 2). Дакле, у упоредној анализи два или више поднаслова са једном цртицом у оквиру једног наслова према правилу 3 (а), могућност додељивања производа једном од њих треба утврдити само описом производа у овим поднасловима са једном цртицом . Након што је одабран поднаслов са једном цртицом која даје најконкретнији опис предмета и ако је сам поднаслов подељен, тада и тек тада се узима у обзир опис на нивоу поднаслова са две цртице и бира се један од њих;
  2. „осим ако контекст другачије не захтева“ - осим ако су напомене о одељку или групи некомпатибилне са текстом поднаслова или белешкама поднаслова. То је случај, на пример, у поглављу 71, где се значење израза „платина” у белешци 4б уз поглавље разликује од значења израза „платина” у напомени 2 поднаслова. Стога се за тумачење подбројева 7110 11 и 7110 19 примењује Напомена 2 о поднасловима, а не Поглавље 4 (б).
 3. Двоструко цитирани поднаслов не сме прелазити ону једносложну подброј којој припада двоструко цртица; а опсег једносложног поднаслова не сме да прелази наслов коме припада једнослојни поднаслов