МЕНЮ

Царински поступак царинског транзита

Члан 142. Садржај и примена царинског поступка царинског транзита

 1. Царински поступак царински транзит - царински поступак према којем се роба превози (превози) од царинског органа поласка до одредишног царинског органа без плаћања царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина, под условом за пласирање робе по овом царинском поступку.
 2. Царински поступак царинског транзита се примењује:
  1. за превоз (превоз) преко царинског подручја Уније стране робе која није стављена под друге царинске поступке, као и робе Уније:
   • стављени под царински поступак за извоз у случајевима које одреди Комисија;
   • стављени под царински поступак слободне царинске зоне, транспортовани са једне територије СЕЗ на другу територију ЗЕЗ-а у случају предвиђеном ставом 8. члана 207. овог законика;
  2. за превоз (превоз) са једног дела царинског подручја Уније на други део царинског подручја Уније преко територија држава које нису чланице Уније, и (или) морем робе Уније и страна роба наведена у ставу 4. члана 302. овог законика.
 3. Царински поступак царинског транзита примењује се при превозу (превозу) робе:
  1. од царинског органа у месту доласка до царинског органа на месту поласка;
  2. од царинске власти у месту доласка до унутрашње царинске власти;
  3. од унутрашњег царинског органа до царинског органа у месту поласка;
  4. од једног унутрашњег царинског органа до другог унутрашњег царинског органа;
  5. између царинских власти преко територија држава које нису чланице Уније и (или) мора.
 4. Страна робастављени под царински поступак царинског транзита задржавају статус стране робе.
 5. Унијска робастављени у царински поступак царинског транзита задржавају статус унијске робе, осим случаја наведеног у ставу 3 члана 307 овог законика и случајева које је утврдила Комисија у складу са ставом 17 члана 304 овог законика.
 6. За превоз (превоз) преко царинског подручја Уније, следећа страна роба није стављена под царински поступак царинског транзита:
  1. роба у ваздухоплову која је током међународног превоза извршила средње, принудно или техничко слетање на царинско подручје Уније без истовара (истовара) ове робе;
  2. роба која након доласка на царинско подручје Уније није напустила место кретања робе преко царинске границе Уније и напустила царинско подручје Уније;
  3. роба која се превози по далеководима;
  4. остале робе у случајевима предвиђеним овим закоником.
 7. Страна роба стављена под царинске поступке за превоз (превоз) преко царинског подручја Уније ставља се под царински поступак царинског транзита у случајевима предвиђеним овим закоником и (или) законодавством држава чланица о царинском регулисању.
 8. У односу на унијску робу и страну робу наведену у ставу 4. члана 302. овог законика, која се превози са једног дела царинског подручја Уније на други део царинског подручја Уније преко територија држава које нису чланице Уније и (или) морем, царински поступак царинског транзита примењује се узимајући у обзир специфичности наведене у поглављу 43 овог законика.
 9. У односу на робу за личну употребу, међународне поштанске пошиљке, робу која се превози цевоводним транспортом, примењиваће се царински поступак царинског транзита узимајући у обзир специфичности наведене у члановима 263, 287 и 294 овог законика.
 10. Посебности примене царинског поступка царинског транзита у односу на робу која се превози преко територије само једне државе чланице могу се утврдити законодавством те државе чланице о царинском регулисању.
 11. Карактеристике примене царинског поступка царинског транзита у односу на робу која се превози преко царинске границе Уније у несастављеном или растављеном облику, укључујући непотпуни или непотпуни облик, превожена преко територија две или више држава чланица у одређеном периоду једним или више возила међународног превоза утврђује Комисија. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 138 од 07.11.2017.)
 12. Специфичности примене царинског поступка царинског транзита у односу на робу која се преко царинског подручја Уније превози различитим (два или више) начина превоза утврђује Комисија.

Члан 143. Услови за стављање робе у царински поступак царинског транзита

 1. Услови за стављање робе у царински поступак царинског транзита ради њеног превоза (превоза) кроз царинско подручје Уније су:
  1. обезбеђивање испуњења обавезе плаћања увозних царина и пореза у складу са чланом 146. овог законика - у односу на страну робу;
  2. обезбеђивање испуњења обавезе плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у складу са чланом 146. овог законика у случајевима које одреди Комисија - у односу на страну робу;
  3. обезбеђивање могућности идентификовања робе на начине предвиђене чланом 341. овог законика;
  4. усаглашеност возила за међународни превоз са захтевима наведеним у члану 364. овог законика, ако се роба превози у теретним просторима (одељцима) возила који су наметнути царинским пломбама и пломбама;
  5. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика.
 2. Услови за стављање унијске робе, укључујући унијску робу која се шаље поштом, и страну робу наведену у ставу 4. члана 302. овог законика под царински поступак царинског транзита ради њиховог превоза (превоза) са једног дела царинског подручја Уније до други део царинског подручја Уније преко територија држава које нису чланице Уније и (или) морем дефинисани су члановима 304-306 овог законика.
 3. Декларант робе која се превози преко царинског подручја Уније користећи два или више начина превоза стављена под царински поступак царинског транзита могу бити лица наведена у подставу 1. става 1. члана 83. овог законика, или лице државе чланице, која, у складу са законодавством ове државе чланице, има овлашћења у вези са робом која се превози помоћу два или више начина превоза, и обезбеђује организацију таквог превоза робе.
 4. Када се роба ставља у царински поступак царинског транзита царинарница поласка утврђује период царинског транзита у складу са чланом 144 овог законика, одређује место испоруке робе у складу са члановима 145, 263 и 304 овог законика, врши идентификацију робе, документа за њу у складу са чланом 341 овог законика.
  Ако се превоз терета, осим превоза робе водом или ваздухопловом, обавља у теретном простору (одељку) возила које испуњава захтеве наведене у члану 364. овог законика, или у његовом делу, идентификација, поред осталих метода идентификације предвиђених чланом 341. овог законика, мора се обезбедити применом печата на такве теретне просторе (одељке) возила или његовог дела, осим у случајевима предвиђеним ставом трећим овог става.
  Наметање печата на теретне просторе (одељке) возила или његовог дела није потребно при превозу живих животиња, међународних поштанских пошиљака у поштанским контејнерима (поштанске кесе, поштански контејнери), као ни при превозу преко територије држава које су нису чланице Уније, у једном теретном простору (одељку) возила или његовог дела робе стављене у царински поступак царинског транзита, заједно са робом која није стављена у царински поступак царинског транзита.

Члан 144. Рок царинског транзита

 1. Приликом стављања робе у царински поступак царинског транзита царински орган поласка одређује период током којег роба мора бити испоручена од царинског органа поласка царинском органу одредишта (у даљем тексту: царински транзитни период).
 2. У односу на робу која се превози железницом, царински транзитни период утврђује се по стопи од 2 хиљаде километара месечно, али не мање од 1 календарских дана.
  У односу на робу чији се превоз (превоз) обављају другим видовима превоза, период царинског транзита утврђује се у складу са уобичајеним временом превоза (превоза) робе на основу начина превоза и могућности возило, утврђену руту превоза робе, друге услове превоза и (или) изјаве декларанта или превозника, као и узимајући у обзир захтеве режима рада и одмора возача возила у складу са међународним уговорима држава чланица са трећом страном, али не више од рока за царински транзит.
 3. Рок за царински транзит не може бити дужи од периода утврђеног по стопи од 2 хиљаде километара месечно, нити од периода који Комисија одреди на основу специфичности превоза робе стављене у царински поступак царинског транзита.
 4. Период царинског транзита који је утврдио царински орган на образложени захтев декларанта или превозника може се продужити у року утврђеном у ставу 3. овог члана.
  Поступак обављања царинских операција у вези са продужењем царинског транзитног периода утврђује Комисија. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 170 од 13.12.2017.)

Члан 145. Место испоруке добара. Промена места испоруке робе

 1. Приликом стављања робе у царински поступак царинског транзита царински орган поласка одређује место где треба доставити робу стављену у царински поступак царинског транзита (у даљем тексту - место испоруке робе).
 2. Место испоруке робе утврђује се на основу информација о одредишном месту наведеном у превозним (отпремним) документима, ако параграфима 3 - 5 овог члана није другачије одређено.
  Место испоруке робе је зона царинске контроле која се налази у региону деловања одредишног царинског органа. У овом случају, роба која се превози са места доласка испоручује се на локацију царинске власти, осим ако овим закоником и (или) законодавством држава чланица о царинским прописима није другачије одређено.
  Место испоруке робе која се превози железницом је зона царинске контроле на одредишној станици, на приступним путевима одредишне станице или на нејавним железничким пругама у непосредној близини одредишне станице.
 3. При превозу (превозу) робе на територији једне државе чланице, царински орган поласка има право да утврди место испоруке робе, без обзира на податке наведене у документима за превоз (превоз), у случајевима утврђеним законодавством ове државе чланице о царинској регулативи.
 4. При превозу (превозу) робе преко територија две или више држава чланица царински орган поласка има право да одреди место испоруке робе, без обзира на податке наведене у превозним (отпремним) документима, у случајевима предвиђеним Законом. међународним уговорима унутар Уније и (или) у другим случајевима које одреди Комисија.
 5. При превозу (превозу) робе са једног дела царинског подручја Уније на други део царинског подручја Уније преко територија држава које нису чланице Уније и (или) морем, царински орган државе полазак има право да одреди место испоруке робе без обзира на податке наведене у превозним (транспортним) документима, у случајевима предвиђеним параграфима 8 и 9 члана 304 овог законика и (или) у другим случајевима утврђеним Комисија.
 6. Структуре, просторије (делови просторија) и (или) отворени простори (делови отворених површина) овлашћеног економског оператера који поседују сертификате другог или трећег типа, а то су зоне царинске контроле, могу се одредити као место испоруке роба која се превози од места доласка, ако у складу са превозним (отпремним) документима таква роба одлази у структуре, просторије (делове просторија) и (или) на отворене просторе (делове отворених површина) таквог овлашћеног економски оператер.
 7. Ако се током превоза (превоза) робе у складу са царинским поступком царинског транзита одредиште промени у складу са законодавством држава чланица у области транспорта, место испоруке робе може се променити уз дозволу царинског органа.
  Да добије дозволу од царинског органа за промену места испоруке царриер има право да се обрати било ком царинском органу који се налази дуж његове руте са захтевом за промену места испоруке робе, састављеним у било ком облику. Заједно са пријавом за промену места испоруке робе подносе се документи који потврђују промену одредишта, транзитна декларација и други документи за робу.
  Дозволу за промену места испоруке робе царински орган прихвата најкасније наредног дана од дана пријема захтева и докумената наведених у ставу два ове клаузуле. Након издавања дозволе за промену места испоруке, ефекат царинског поступка царинског транзита за робу чије је место испоруке промењено је завршен и роба се ставља у царински поступак царинског транзита.
  Поступак обављања царинских операција у вези са добијањем дозволе од царинског органа за промену места испоруке робе утврђује Комисија. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 170 од 13.12.2017.)
  Дозвољена је промена места испоруке робе без окончања царинског поступка царинског транзита, ако се такво место испоруке налази у истој регији царинског органа, где је место испоруке робе коју је првобитно утврдио царински орган , на начин прописан законодавством држава чланица о царинској регулативи.

Члан 146. Осигурање испуњења обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина током царинског поступка царинског транзита

 1. Обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза током царинског поступка царинског транзита обезбедиће се у складу са поглављем 9. овог законика, узимајући у обзир овај члан и чланове 271. и 287. овог законика.
  У случајевима када је обезбеђење за испуњење обавезе плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина услов за стављање робе у царински поступак царинског транзита у складу са подставом 2. става 1. члана 143. овог законика, такво обезбеђење је обезбеђен у складу са чланом 75 овог законика, узимајући у обзир одредбе ових чланова.
 2. Приликом стављања робе, изузев робе за личну употребу и међународне поште, у царински поступак царинског транзита, износ осигурања за испуњење обавезе плаћања царине и пореза одређује се на основу износа царине царине, порези који би се плаћали у држави чланици, царинском органу који производи ослобађање робеако је на датум регистрације транзитне декларације роба стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу или царински поступак за извоз без примене царинских преференцијала и погодности за плаћање увозних царина, пореза или повластица за плаћање извозних царина, али не мање од износа царина, пореза који би се плаћали у другим државама чланицама, преко чијих територија ће се превоз (превоз) робе вршити у складу са царинским поступком царински транзит, ако производ је стављен на територији ових држава чланица под царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу или царинским поступком за извоз без примене царинских преференцијала и повластица за плаћање увозних царина, пореза или ослобађања од плаћања извозних царина , редом.
  Износи царина и пореза наведени у првом ставу ове клаузуле утврђују се на основу највише вредности царинских стопа, пореза, вредности добара и (или) њихових физичких карактеристика у физичком смислу (количина, тежина, обим или друге карактеристике) које се могу утврдити на основу доступних информација, поступак за употребу којих је утврђен законодавством држава чланица.
 3. Комисија има право да утврди специфичности утврђивања висине гаранције за испуњење обавезе плаћања царине, пореза и висине гаранције за испуњење обавезе плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина приликом стављања роба (саставни делови робе) која се превози преко царинске границе Уније у несастављеном или растављеном стању у царинском поступку царинског транзита.облик, укључујући непотпуни или непотпуни облик. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 138 од 07.11.2017.)
 4. У погледу робе стављене у царински поступак царинског транзита, извршење обавезе плаћања царине и пореза и извршење обавезе плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина није предвиђено у следећим случајевима:
  1. износ осигурања за испуњење обавезе плаћања царине и пореза и износ осигурања за испуњење обавезе плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, ако је пружање таквог обезбеђења услов за пласирање робе у царинском поступку царинског транзита у складу са подставом 2. става 1. члана 143. овог законика, у укупном износу не прелази износ еквивалентан 500 евра по курсу важећем на дан регистрације транзитне декларације;
  2. декларант је царински превозник који врши превоз (превоз) декларисане робе, или овлашћени економски оператер који има потврду о укључивању у регистар овлашћених економских оператера прве или треће врсте;
  3. роба се превози железницом, ваздухом или цевоводом, осим у случају када је такав превоз (превоз) део превоза (транспорта) робе коришћењем два или више начина превоза;
  4. страна роба се превози воденим бродовима, укључујући пловила мешовите (речно - морске) пловидбе, између морских лука државе чланице и (или) држава чланица без уласка у унутрашње пловне путеве државе чланице и (или) држава чланица, са изузетак случаја када је такав превоз део превоза робе који користи два или више начина превоза;
  5. у случајевима утврђеним законодавством државе чланице у којој се роба ставља у царински поступак царинског транзита, ако се превоз (превоз) робе врши преко територије ове државе чланице;
  6. у случајевима утврђеним у ставу другом подставу 1. става 1. члана 304. овог законика, као и у случајевима које Комисија утврди у складу са ставом трећим подставом 1. става 1. члана 304. овог законика;
  7. у случајевима предвиђеним међународним уговорима унутар Уније и (или) међународним уговорима држава чланица са трећом страном;
  8. царински орган је донео одлуку о употреби царинске пратње;
  9. роба је намењена за службену употребу дипломатским представништвима и конзуларним представништвима смештеним на царинском територију Уније, о чему полазна царинарница за сваку одређену пошиљку има податке Министарства спољних послова државе чланице у којој царинарница полазак се налази. Наведене информације Министарству спољних послова државе чланице у којој се налази царинска управа поласка царинском органу преноси по пријему:
   • од Министарства спољних послова државе чланице која је држава пријема дипломатске мисије или конзулата која је прималац робе;
   • или од дипломатског представништва или конзулата који се налази на територији државе чланице у којој се налази царинарница поласка и која је дипломатска мисија или конзуларно представништво државе чија је дипломатска мисија или конзулат прималац робе;
  10. роба је намењена за службену употребу представништвима држава при међународним организацијама, међународним организацијама или њиховим представништвима, другим организацијама или њиховим представништвима смештеним на царинском територију Уније, о чему царински орган поласка за сваки одређени превоз има информације из Министарства спољних послова државе чланице у којој се налази царинарница поласка. Ове информације царинском органу преноси Министарство спољних послова државе чланице у којој се налази царинска служба поласка, по пријему од Министарства спољних послова државе чланице која је држава домаћин представништава држава међународне организације, међународне организације или њихова представништва, друге организације или њихова представништва која су примаоци робе;
  11. роба је намењена за личну употребу, укључујући робу за почетно оснивање, запослене у дипломатским представништвима, запослене у конзуларним представништвима, особље (запослене, званичнике) представништава држава при међународним организацијама, међународним организацијама или њиховим представништвима, другим организацијама или њиховим представништвима лоцираним у царинско подручје Уније, као и чланови њихових породица, о којима полазна царинарница за сваку одређену пошиљку има податке Министарства спољних послова државе чланице у којој се налази царинарница поласка. Ове информације царинском органу преноси Министарство иностраних послова државе чланице у којој се налази царинско тело поласка, по пријему од Министарства спољних послова државе чланице која је држава домаћин дипломатске мисије, конзуларног пошта, мисије држава при међународним организацијама, међународним организацијама или њиховим представништвима, другим организацијама или њиховим представништвима, запослени, запослени, особље (запослени, службеници) чији су примаоци робе, или од дипломатске мисије или конзулата који се налазе на територија државе чланице у којој се налази царински орган поласка, а то је дипломатско представништво или конзулат државе, запослени, запослени у дипломатском представништву или конзулату који су примаоци робе;
  12. роба је намењена за употребу у културним, научним истраживањима, спортским такмичењима или за припрему за њих, отклањање последица природних катастрофа, несрећа, катастрофа, обезбеђивање одбрамбене способности и државне (националне) безбедности држава чланица, поновно опремање њихових наоружаних снаге које штите државне границе држава - чланица, које користе државни органи држава чланица, што доказује релевантно државно тело заинтересоване државе чланице које се пријављује за пуштање такве робе без обезбеђења испуњења обавезе да плаћа царине и порезе и (или) без обезбеђења испуњења обавезе плаћања посебних, антидампиншких, изравналних дажбина, које подноси царински орган државе чланице коју је одредила Комисија, на чијој територији се одредишна царинска испостава, царинском органу државе чланице коју је одредила Комисија, на чијем се територију налази царинска управа поласка;
  13. у вези са робом која се превози друмом, извршена царинска декларација са специфичностима наведеним у члану 114. овог законика, ради стављања у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу и за такву робу су плаћене царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине, ако ће се превоз у складу са царинским поступком царинског транзита вршити само преко територије државе чланице у којој се подноси декларација за робу, и од стране декларанта за робу стављеног под царински поступак царинског транзита и декларант робе, стављен под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, је исто лице.
 5. Ако је у вези са робом стављеном у царински поступак царинског транзита одређена количина обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине и пореза и износ обезбеђења за испуњење обавезе плаћања посебног, антидампиншког, компензационе царине, ако је пружање таквог обезбеђења услов за стављање робе у царински поступак царински транзит у складу са подставом 2. става 1. члана 143. овог законика, у укупном износу премашује износ наведен у документима наведеним у члану 147. овог законика за највише износ еквивалентан 500 евра по курсу важећем на дан регистрације транзитне декларације, пружање додатног обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине, пореза и (или) сигурност за испуњење обавезе плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина није потребна.
 6. Обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза обезбеђује се за робу која се превози у оквиру једне транзитне декларације. Опште обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза може се обезбедити у вези са робом која се превози у оквиру неколико транзитних декларација.
 7. Обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза у вези са робом која се превози у оквиру једне транзитне декларације може се пружити царинском органу поласка или одредишном царинском органу.
  Опште обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза може се пружити царинском органу поласка, одредишном царинском органу или другом царинском органу државе чланице, на чијем територију царински орган поласка или одредишни царински орган је лоциран и одређен законодавством те државе чланице о царинским прописима.
 8. Карактеристике примене општег обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине и пореза у случајевима када ће стављање робе у царински поступак царинског транзита извршити царински орган једне државе чланице, и опште обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза обезбеђује се царински орган друге државе чланице, утврђују се међународним уговором у оквиру Уније.
  Карактеристике примене општег обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине и пореза у случајевима када ће стављање робе у царински поступак царинског транзита извршити царински орган државе чланице, царински орган државе којима је обезбеђено опште обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза, утврђени су законодавством ове државе чланице.

Члан 147. Особине потврде о обезбеђењу за испуњење обавезе плаћања царине и пореза током царинског транзита

 1. Ако ће стављање робе у царински поступак царинског транзита извршити царински орган једне државе чланице, а осигурање за испуњење обавезе плаћања царине и пореза пружа се царинском органу друге државе чланице у на коме се налази одредишни царински орган, да би се потврдило пружање таквог обезбеђења, примењује се потврда којом се осигурава испуњење обавезе плаћања царине и пореза (у даљем тексту - потврда о безбедности).
  Ако ће стављање робе у царински поступак царинског транзита извршити царински орган државе чланице, чији је царински орган имао обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза, то је дозвољено коришћење безбедносног уверења или другог документа који потврђује прихватање обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине и пореза, чији су облик и поступак употребе утврђени законодавством ове државе чланице.
 2. Сертификат о сигурности издаје се у облику електронског документа.
  Дозвољено је издавање безбедносне потврде у облику папирног документа приликом осигурања испуњења обавезе плаћања царине и пореза у вези са робом за личну употребу, као и ако царински орган нема могућност да обезбеди сертификат о безбедности у облику електронског документа услед неисправности информационих система које користе царински органи услед техничких кварова, поремећаја у раду комуникационих објеката (телекомуникационе мреже и Интернет), нестанка струје.
 3. Потврда о осигурању саставља се на износ који одреди лице које је дало обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза, у оквиру износа обезбеђеног обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине и пореза. Међународним уговором унутар Уније, предвиђеним у ставу 8. члана 146. овог законика, могу се утврдити случајеви и услови када, уз опште обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине и пореза, потврда о безбедности (потврде о безбедности) се саставља (издаје) у износу који премашује износ обезбеђеног испуњења обавезе плаћања царине и пореза.
 4. Обезбеђење осигурања за испуњење обавезе плаћања царине и пореза у вези са робом која се превози у оквиру једне транзитне декларације потврђује се једним или више безбедносних уверења.
  У случају општег обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине и пореза, може се потврдити једно уверење о обезбеђењу ради осигурања испуњења обавезе плаћања царине и пореза у односу на робу која се превози по више транзитних декларација.
 5. Образац безбедносног сертификата, структура и формат таквог безбедносног сертификата у облику електронског документа, поступак њиховог попуњавања и допуне (допуне) безбедносног сертификата, поступак утврђивања његовог рока важења, поступак за употребу безбедносног уверења, укључујући поступак за његово подношење царинском органу, регистрацију, одбијање регистрације, отказивање регистрације, престанак важења (отказ), као и основе за одбијање регистрације, отказивање регистрације, отказивање ваљаност (отказ) безбедносног сертификата утврђује Комисија. (види Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 199 од 19.11.2019. новембра 01.12.2021. - ступа на снагу 3. децембра 14.01.2020.) (види Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 01.12.2021 од XNUMX. јануара XNUMX. - долази на снази XNUMX. децембра XNUMX)
 6. За царинску управу поласка потврда о обезбеђењу за испуњење обавезе плаћања царине и пореза је:
  1. потврда о безбедности, издата у облику електронског документа, коју је царински орган регистровао и примио царински орган поласка користећи информационе системе царинских органа;
  2. потврда о сигурности, састављена у облику папирног документа и регистрована од царинског органа, и подаци о таквој потврди о безбедности и из такве потврде о безбедности коју је царински орган поласка примио користећи информационе системе царинских органа.
 7. Међународни уговор унутар Уније, предвиђен ставом 8. члана 146. овог законика, може утврдити специфичности потврђивања пружања опште сигурности за испуњење обавезе плаћања царине и пореза.
 8. Царински орган поласка не признаје као потврду обезбеђења обезбеђења за испуњење обавезе плаћања царине и пореза, потврду о безбедности, подаци о којој су пријављени у транзитној декларацији, у следећим случајевима:
  1. да је важност безбедносне потврде истекла у време подношења транзитне декларације;
  2. подаци наведени у безбедносном уверењу издатом у облику електронског документа или подаци о безбедносном уверењу издатом у облику папирног документа и (или) из таквог безбедносног уверења садржаног у информационом систему царинских органа не садрже одговарају информацијама наведеним у транзитној декларацији;
  3. царински орган поласка није примио информације о потврди о безбедности и (или) информације из ње у складу са ставом 6. овог члана приликом примене потврде о безбедности, састављене у облику документа на папиру.
 9. Царински органи у складу са чланом 368. овог законика, они размењују потврде о обезбеђењу издате у облику електронског документа, податке о регистрованим потврдама о обезбеђењу издате у облику папирног документа и податке из њих, као и податке о потврдама о осигурању, чија је важност прекинута (о отказаним колатералима), некоришћење сертификата о колатералу, отказивање регистрације сертификата о колатералу, могућност прекида (откупа) сертификата о колатералу.

Члан 148. Истовар, претовар (претовар) и други теретни послови са робом, као и замена возила током превоза (превоза) робе у складу са царинским поступком царинског транзита кроз царинско подручје Уније

 1. Истовар, претовар (претовар), укључујући из возила једне врсте превоза у возило друге врсте превоза, и друге теретне операције са робом која се превози у складу са царинским поступком царинског транзита кроз царинско подручје Уније, као као и замена возила која превозе такву робу дозвољавају се уз дозволу царинског органа у региону чија се делатност обавља, осим у случајевима наведеним у ставу 2 овог члана.
 2. Ако се послови наведени у ставу 1. овог члана у вези са робом и возилима могу обављати без уклањања наметнутих царинских печата или печата, или ако се на роби не намећу царинске пломбе и печати, такви поступци су дозвољени након одговарајућег обавештења о царински орган, у чијој се регији обављају такви послови, у електронској или писаној форми.
 3. Поступак за обављање царинских операција у вези са добијањем дозволе од царинског органа за истовар, претовар (претовар) и друге послове терета са робом која се превози у складу са царинским поступком за царински транзит кроз царинско подручје Уније, као и за замену возила која превозе такву робу или уз обавештење царинског органа о извршењу таквих послова, утврђује Комисија. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 170 од 13.12.2017.)
 4. Царински орган има право да одбије издавање дозволе за обављање теретних послова са робом која се превози у складу са царинским поступком царинског транзита кроз царинско подручје Уније, ако постоји забрана таквих послова у транспорту (бродарству) документи, документи који потврђују поштивање ограничења или други документи које издају владине агенције.
 5. На захтев лица са дозволом царинског органа, теретне операције са робом која се превози у складу са царинским поступком царинског транзита кроз царинско подручје Уније могу се обављати и ван радног времена царинског органа.

Члан 149. Мере предузете у случају незгоде, више силе или других околности насталих током превоза (превоза) робе у складу са царинским поступком царинског транзита

 1. У случају незгоде, више силе или других околности које спречавају превозника да поштује обавезе предвиђене чланом 150 овог законика, превозник је дужан да предузме све мере како би се осигурала безбедност робе и возила, о томе одмах обавести најближу царинском органу о овим околностима и локацији робе, као и превозу робе или обезбеди њен превоз (превоз) (ако је његово возило оштећено) до најближег царинског органа или другог места које царински орган одреди.
  Царински орган који је примио поруку о овим околностима дужан је да обавести царински орган поласка и одредишни царински орган о насталим околностима које спречавају превоз (превоз) робе у складу са царинским поступком царинског транзита .
 2. Поступак обављања царинских операција у случају незгоде, више силе или других околности насталих током превоза (превоза) робе у складу са царинским поступком царинског транзита утврђује Комисија. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 170 од 13.12.2017.)
 3. Трошкове које је превозник извршио у вези са испуњавањем захтева из става 1. овог члана царинске власти не надокнађују.

Члан 150. Обавезе превозника за време превоза (превоза) робе у складу са царинским поступком царинског транзита

 1. При превозу (превозу) робе у складу са царинским поступком царинског транзита, превозник, без обзира да ли је декларант за робу која је стављена у такав царински поступак, са изузетком случаја наведеног у ставу 2. овог члана, дужан је :
  1. доставља робу и документа за њу у року који утврди царински орган поласка до места испоруке робе, пратећи одређени пут превоза (превоза) робе, ако је успостављен;
  2. осигурају сигурност робе, царинских печата и печата или других начина идентификације, ако су коришћени;
  3. спречити истовар, претовар (претовар) и обављање осталих теретних послова са робом која се превози (превози) у складу са царинским поступком царинског транзита, као и замену возила која превозе такву робу, без дозволе царинских органа, осим за случај предвиђен у члану 2 став 148 овог законика.
 2. У случају да се превоз (превоз) робе врши коришћењем две или више врста превоза, царине из става 1. овог члана намећу се декларанту робе стављеном у царински поступак царинског транзита.
 3. У случају неиспоруке робе која се превози железницом, стављена у царински поступак царинског транзита, до места испоруке робе коју одреди царински орган поласка, сваки железнички превозник држава чланица који је прихватио ову робу на превоз је дужан да на захтев царинског органа достави информације о овој недостављеној роби. Одговарајући захтев и информације могу се пренети у писаној форми и помоћу информационих система и информационе технологије.

Члан 151. Завршетак и завршетак царинског поступка царинског транзита

 1. Царински поступак царинског транзита завршава се након испоруке робе до места испоруке робе коју одреди царински орган поласка.
 2. На месту испоруке робе, пре окончања царинског поступка царинског транзита, роба се ставља у зону царинске контроле, укључујући без истовара робе из возила на којем је испоручена.
  Роба се ставља у зону царинске контроле у ​​било које доба дана.
 3. Да би окончао царински поступак царинског транзита, превозник или, ако је то предвиђено законодавством држава чланица о царинским прописима, децларант роба стављена у царински поступак царинског транзита мора одредишној царинској власти поднети транзитну декларацију, као и друге доступне документе:
  1. за робу која се превози друмским путем - у року од 3 сата од тренутка доласка на место испоруке робе, ау случају доласка робе ван радног времена царинског органа - у року од 3 сата од тренутка почетак рада овог царинског органа;
  2. у вези са робом која се превози воденим, ваздушним или железничким превозом - током времена утврђеног технолошким процесом (распоредом) луке, аеродрома или железничке станице током међународног превоза, или другог периода утврђеног законодавством држава чланица о царинској регулативи.
 4. У име превозника, радње предвиђене ставом 3. овог члана могу извршити лица која делују у његово име, ако је то дозвољено у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.
 5. На захтев царинског органа, превозник је дужан да предочи робу.
 6. Одредишни царински орган, у року од 1 сата од датума подношења докумената наведених у ставу 3. овог члана, евидентира њихово подношење на начин прописан законодавством држава чланица о царинској регулативи.
 7. Царински орган одредишта завршава царински поступак царинског транзита што је пре могуће, али најкасније у року од 4 сата радног времена царинског органа од тренутка регистрације подношења докумената из става 3. овог члана, а ако је подношење таквих докумената регистровано за мање од 4 сата пре истека радног времена царинског органа - у року од 4 сата од тренутка почетка радног времена овог царинског органа.
 8. Ако царински орган одлучи да изврши царинску инспекцију, рок за завршетак царинског поступка царинског транзита уз писмено одобрење шефа (шефа) одредишног царинског органа, његовог овлашћеног заменика шефа (заменика шефа) царине надлежни орган или лица која их замењују, могу се продужити за временски период потребан за царинску инспекцију, али не више од 10 радних дана од дана који следи дан регистрације предаје докумената наведених у ставу 3. овог члана, осим ако законодавство држава чланица не утврђује краћи период у зависности од врсте превоза којим се врши превоз (превоз) робе.
 9. Завршетак царинског поступка за царински транзит формализује се коришћењем информационог система царинског органа стварањем електронског документа или стављањем одговарајућих ознака на транзитну декларацију или друге документе који се користе као транзитна декларација.
 10. Поступак за обављање царинских операција у вези са окончањем царинског поступка за царински транзит, укључујући у зависности од врсте превоза којим се врши превоз (превоз) робе, утврђује Комисија. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 170 од 13.12.2017.)
 11. Законодавство држава чланица о царинском регулисању може утврдити случајеве када се дејство царинског поступка за царински транзит завршава стављањем робе на привремено складиштење, регистрацијом царинске декларације, пуштањем робе, одласком робе са царинског подручја Уније, као и задржавање робе од стране царинских власти у складу са Поглављем 51 овог законика.
  Поступак за обављање царинских операција у вези са окончањем царинског поступка за царински транзит, укључујући у зависности од врсте превоза којим се врши превоз (превоз) робе, у овим случајевима је утврђен законодавством држава чланица о царинској регулативи.
 12. У случају предвиђеном у ставу 7. члана 145. овог законика, као и ако се роба испоручује царинском органу који није одредишни царински орган, царински поступак за царински транзит завршава се на начин прописан овим чланом.
 13. Ако роба није у потпуности или делимично испоручена на место испоруке робе, а царински поступак није завршен у случајевима предвиђеним у ставу 12. овог члана, царински поступак за царински транзит ће се прекинути.
  Поступак за обављање царинских операција у вези са окончањем царинског поступка за царински транзит, временски оквир у којем царински поступак за царински транзит подлеже прекиду, као и поступак за формализовање окончања царинског поступка за царински транзит утврђује Комисија. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 170 од 13.12.2017.)
 14. Када се роба испоручује у зону царинске контроле створене у објектима, просторијама (деловима просторија) и (или) на отвореним површинама (деловима отворених површина) овлашћеног економског оператера који поседује сертификате друге или треће врсте, царински поступак царински транзит се завршава карактеристикама утврђеним чланом 440 овог законика.

Члан КСНУМКС. Царинске операцијесачињена након испоруке робе до места испоруке робе

 1. Ако законодавством држава чланица о царинском регулисању није другачије предвиђено, након регистрације од стране царинског органа одредишта подношења докумената наведених у ставу 3 члана 151 овог законика, лица наведена у подставима 1 - 3 става 1 Члан 83. овог законика дужни су да обављају царинске послове у вези са стављањем робе на привремено складиштење или њеном царинском пријављивању:
  1. за робу која се превози цестом, најкасније до КСНУМКС, радно вријеме царинског органа након регистрације подношења докумената од стране царинског органа дестинације;
  2. у вези са робом која се превози бродовима, авионима или железничким превозом - током времена утврђеног технолошким процесом (распоредом) луке, аеродрома или железничке станице током међународног превоза или другог периода утврђеног законодавством држава чланица о царинским прописима .
 2. У вези са робом која се превози пловним средствима, царинске операције у вези са стављањем робе на привремено складиштење морају да обављају лица наведена у ставу шест подставу 1 и подставу 4 става 1 члана 83 овог законика.
 3. У случају да лица наведена у подставима 1. - 3. става 1. члана 83. овог законика не обављају царинске послове предвиђене ставом првим става 1. овог члана, превозник је дужан да обавља царинске послове у вези са стављање робе на привремено складиштење у складу са поглављем 16. овог законика, најкасније 1 радни дан који следи дан регистрације од стране царинског органа одредишта предаје докумената.
  Законодавство држава чланица о царинским прописима може утврдити услове и (или) поступак обавештавања превозника о пропусту од стране лица наведених у подставима 1 - 3 става 1 члана 83 овог законика о царинским операцијама у вези са стављање робе на привремено складиштење или њихова царинска декларација. (видети наредбу Министарства финансија Русије бр. 57н од 16.04.2019)
 4. Одредбе ставова 1 - 3 овог члана неће се примењивати ако је у вези са робом дата претходна царинска декларација.
 5. Приликом обављања, у складу са ставом 1. овог члана, царинских послова у вези са царинском декларацијом робе, лица наведена у подставима 1. - 3. става 1. члана 83. овог законика дужна су да обављају царинске послове у вези са стављањем роба за привремено складиштење у складу са поглављем 16. овог законика, у року од 3 сата од датума пријема:
  1. дозвола царинског органа да опозове царинску декларацију у складу са чланом 113. овог законика;
  2. одлуку царинског органа да обустави период за пуштање робе у складу са чланом 124. овог законика;
  3. одбијање пуштања робе у складу са чланом 125 овог законика.
 6. Робу за коју царински поступци утврђени овим чланом нису извршени у временским периодима наведеним у параграфима 1 и 5 овог члана царински органи задржавају у складу са поглављем 51 овог законика.
 7. Одредбе овог члана се не примењују:
  1. у погледу робе Уније која је стигла на царинско подручје Уније и стране робе наведене у ставу 4. члана 302. овог законика, стављене у царински поступак царинског транзита ради превоза (превоза) преко територије државе која није члан Уније;
  2. у односу на међународне поштанске пошиљке;
  3. по завршетку царинског поступка царинског транзита на месту поласка за робу која се извози са царинског подручја Уније;
  4. по завршетку царинског поступка царинског транзита за робу испоручену у зону царинске контроле, створену у објектима, просторијама (делови просторија) и (или) на отвореним површинама (делови отворених површина) овлашћеног економског оператера који поседује сертификате другог или трећег типа.

Члан 153. Појава и престанак обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) под царински поступак царинског транзита, током превоза (превоза) кроз царинско подручје Уније, рок за њихово плаћање и обрачун

 1. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу стављену у царински поступак царинског транзита настаје:
  1. од декларанта - од тренутка регистрације транзитне декларације од стране царинског органа;
  2. од железничког превозника државе чланице који је прихватио робу стављену у царински поступак царинског транзита за железнички превоз на територији једне од држава чланица на начин прописан међународним уговорима у области железничког саобраћаја и актима Савет за железнички транспорт држава чланица Заједнице независних држава, ако се пренос робе врши између железничких превозника држава чланица, или на начин прописан законодавством држава чланица у области транспорта, ако пренос робе се врши између железничких превозника једне државе чланице, од тренутка када је роба прихваћена за превоз на прописани начин.
 2. Обавеза плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина не настаје када се роба за личну употребу и међународна пошта ставе под царински поступак за царински транзит.
 3. Обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак царинског транзита прекида декларант, као и железнички превозник државе чланице Држава наведена у подставу 2. става 1. овог члана која врши превоз (превоз) робе до места испоруке робе, коју одреди царински орган поласка, у случају следећих околности:
  1. окончање царинског поступка царинског транзита у складу са чланом 151. овог законика, осим у случају наведеном у подставу 2. овог става;
  2. прихватање робе од стране овлашћеног економског оператера у складу са чланом 440 овог законика;
  3. стављање робе, за коју је престао ефекат царинског поступка царинског транзита, на привремено складиштење у складу са ставом 6. члана 129. овог законика;
  4. стављање робе за коју је царински поступак царинског транзита окончан у оквиру царинских поступака у складу са ставом 7. члана 129. овог законика;
  5. испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 6. овог члана;
  6. признавање царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неповратног губитка стране робе услед незгоде или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка под нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења, са изузетком случајева када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка, у складу са овим закоником, у вези са овом страном робом, рок за плаћање увозне царине царине, порези, дошле су посебне, антидампиншке, компензационе царине;
  7. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком царинског транзита - у односу на обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које су настале приликом регистрације транзитне декларације;
  8. опозив транзитне декларације у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншке, компензационе царине настале током регистрације транзитне декларације;
  9. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  10. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  11. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 4. Обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина за страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак царинског транзита прекида железнички превозник државе чланице која је пребацила робу под царински поступак царинског транзита, који се превози превозом, железничким превозником друге државе чланице на начин утврђен међународним уговорима у области железничког транспорта и актима Савета за железнички транспорт држава чланица Заједнице независних држава , или железнички превозник сопствене државе чланице на начин утврђен законодавством држава чланица у области транспорта, приликом преноса робе у складу са утврђеним поступком.
 5. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих царина подлеже извршењу ако роба није испоручена до места испоруке робе у року царинског транзита који утврди царински орган и царински поступак није завршен у случајевима предвиђеним у ставу 12. члана 151. овог законика.
  По наступу ове околности датум стављања робе у царински поступак царинског транзита сматра се роком за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина.
 6. По наступу околности наведене у ставу 5. овог члана, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине плаћају се као да је страна роба стављена у царински поступак царинског транзита стављена у царински поступак за пуштање за домаћу потрошњу без примене царинских преференцијала и повластица за плаћање увозних царина, пореза, а у вези са робом за личну употребу - као да је роба за личну употребу пуштена у слободан промет.
  За обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина примењују се стопе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, на снази на дан регистрације од стране царинског органа. транзитне декларације.
  Ако царински орган нема тачне податке о роби (природа, име, количина, порекло и (или) царинска вредност), основа за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које треба платити утврђује се на основу царинског тела података, а класификација робе врши се узимајући у обзир став 3. члана 20. овог законика. Ако су кодови робе у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности утврђени на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10:
  • за обрачун увозних царина примењује се највиша стопа увозних царина која одговара роби која је укључена у такву групу;
  • за обрачун пореза примењују се највиша стопа пореза на додату вредност и највиша стопа акциза (акциза или акциза) која одговарају робама обухваћеним таквом групом, за које је највиша стопа утврђене су увозне царине;
  • за обрачун посебних, антидампиншких, компензационих дажбина примењује се највиша стопа посебних, антидампиншких, компензационих дажбина која одговара роби која је укључена у такву групу, узимајући у обзир осми став ове клаузуле.
 7. Посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу порекла робе, потврђеног у складу са поглављем 4. овог законика, и (или) других података потребних за одређивање ових царина. Ако порекло робе и (или) друге информације потребне за утврђивање наведених царина нису потврђене, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу највиших стопа посебних, антидампиншких, компензационих царина утврђених за робу из исти код Робне номенклатуре спољноекономске делатности, ако се класификација робе врши на нивоу од 10 знакова, или робе која је укључена у груписање, ако су кодови робе у складу са Робном номенклатуром за спољну економску делатност одређују се на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10.
  Приликом каснијег утврђивања тачних података о роби, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу таквих тачних података и повраћај (умањење) преплаћених и (или) прекомерно прикупљених количина увоза царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине или наплата неплаћених износа у складу са поглављима 10 и 11 и члановима 76 и 77 овог законика.
  Увозне царине и порези на међународне поштанске пошиљке подлежу плаћању у износу утврђеном у ставу 7. члана 287. овог законика.
 8. У случају стављања робе стављене у царински поступак царинског транзита на привремено складиштење у складу са ставом 6. члана 129. овог законика или стављања такве робе у царинске поступке у складу са ставом 7. члана 129. овог законика, или задржавање робе од стране царинских власти у складу са поглављем 51 овог законика након испуњења обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате (у целини или делимично) износа царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе дажбине плаћене и (или) наплаћене у складу са овим чланом, подлежу враћању (компензацији) у складу са поглављем 10. и чланом 76. овог законика.
 9. Ако обезбеђење за испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у складу са ставом 3. члана 62. овог законика пружа лице које није декларант за робу стављену под царински поступак царинског транзита, такво друго лице је солидарно обавезно да плати царину, порез, посебне, антидампиншке, компензационе дажбине са декларантом.
 10. Ако возила међународни превоз који превози страну робу стављену у царински поступак царинског транзита прати организација одређена у складу са законодавством државе чланице у складу са ставом 3 члана 343 овог законика, таква организација је солидарно дужна да платити увозне царине, порезе, посебне, антидампиншке, компензационе царине са декларантом.
 11. Ако током превоза робе железницом, декларант робе стављене у царински поступак царинског транзита није железнички превозник државе чланице која је прихватила робу стављену у царински поступак царинског транзита на превоз у складу са утврђеним поступком међународним уговорима у области железничког саобраћаја и актима Савета за железнички транспорт држава чланица Заједнице Независних Држава или законодавством држава чланица у области транспорта, такав железнички превозник је солидарно дужан да платити увозне царине, порезе, посебне, антидампиншке, компензационе царине са декларантом.

Члан 154. Одговорност лица у случају кршења царинског поступка царинског транзита

 1. У случају неиспоруке све робе која је стављена под царински поступак царинског транзита и докумената за њу до места испоруке робе, лица наведена у члану 150 овог законика одговарају у складу са законодавством државе чланице Држава чији је царински орган пустио робу у складу са царинским поступком царинског транзита.
  У осталим случајевима неиспуњавања обавеза током превоза (превоза) робе у складу са царинским поступком царинског транзита, укључујући у случају неиспоруке дела робе стављене у царински поступак царинског транзита, лица наведена у члану 150 овог законика биће одговорна у складу са законодавством државе чланице на чијој територији је откривена повреда.
 2. Одговорност за неизвршавање обавеза превозника приликом превоза робе железницом у складу са царинским поступком царинског транзита сноси железнички превозник који је прихватио робу за превоз преко територије једне од држава чланица на начин утврђених међународним уговорима у области железничког саобраћаја и актима Савета за железнички транспорт држава - чланица Заједнице независних држава или законодавством држава чланица у области транспорта, ако се пренос робе врши између железнички превозници једне државе чланице.
  За неиспуњавање обавеза током превоза робе железницом у складу са царинским поступком царинског транзита, железнички превозник наведен у првом ставу ове клаузуле одговара у складу са законодавством државе чланице, за превоз кроз територија на којој се роба прихвата.