МЕНЮ

Царински поступак царинског складишта

Члан 155. Садржај и примена царинског поступка царинског складишта

 1. Царински поступак царинско складиште - царински поступак који се примењује на страну робу, према којем се таква роба складишти у царинском складишту без плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина, под условом за стављање робе под ову царину поступак и њихова употреба у складу са таквим царинским поступком.
 2. Роба стављена у царински поступак царинског складишта задржава статус стране робе.
 3. Дозвољено је користити царински поступак царинског складишта за суспендовање следећег:
  1. царински поступак за привремени увоз (увоз) стављањем робе у царински поступак царинског складишта робе која је претходно стављена у царински поступак за привремени увоз (увоз);
  2. царински поступак за прераду на царинском територију стављањем под царински поступак царинског складишта робе стављене у царински поступак за прераду на царинском подручју и (или) производа прераде робе која је претходно стављена у царински поступак за прераду у царинско подручје;
  3. царински поступак за прераду за домаћу потрошњу стављањем у царински поступак царинског складишта робе која се ставља у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу и (или) производи прераде робе која је претходно стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу .
  4. Дозвољено је примењивање царинског поступка царинског складишта у односу на робу која се због великих димензија или посебних услова утовара, истовара и (или) складиштења не може сместити у царинско складиште.
   Складиштење такве робе може се извршити на местима која нису царинска складишта, под условом да царинска власт има дозволу за складиштење на тим местима, издату у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.
  5. Комисија има право да утврди списак добара за које се не примењује царински поступак царинског складишта. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 203 од 11.12.2018.)

Члан 156. Услови за стављање робе у царински поступак царинског складишта и њена употреба у складу са тим царинским поступком

 1. Услови за стављање робе у царински поступак царинског складишта су:
  1. рок трајања и (или) продаја робе на дан царинске декларације у складу са царинским поступком царинског складишта је дужи од 180 календарских дана;
  2. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика.
 2. Услови за употребу робе у складу са царинским поступком царинског складишта су:
  1. пласман и смештај робе у царинско складиште, а робе наведене у ставу 4. члана 155. овог законика - на местима назначеним у дозволи царинског органа за складиштење робе на месту које није царинско складиште;
  2. поштовање рока важења царинског поступка царинског складишта;
  3. усаглашеност са одредбама члана 158. овог законика при обављању послова са робом стављеном у царински поступак царинског складишта.

Члан 157. Трајање царинског поступка царинског складишта

 1. Период важења царинског поступка царинског складишта не може бити дужи од 3 године од дана стављања робе у такав царински поступак, осим у случајевима предвиђеним у ст. 3 и 4 овог члана.
 2. У случају поновљене примене царинског поступка царинског складишта у односу на страну робу која се налази на царинском територију Уније, укључујући и када различита лица делују као декларант ове робе, укупан период важења царинског поступка царине складиште не може прећи период предвиђен у ставу 1. овог члана.
 3. Роба стављена у царински поступак царинског складишта, пре истека периода предвиђеног у ставу 1. овог члана, мора бити стављена у царинске поступке предвиђене овим закоником или пуштена као залихе у складу са поглављем 39. овог Код.
  Роба са ограниченим роком трајања и (или) продаје мора се ставити у други царински поступак најкасније 180 календарских дана пре датума истека и (или) продаје.
 4. У случају престанка функционисања царинског складишта, роба стављена у царински поступак царинског складишта и смештена у таквом царинском складишту, најкасније 60 календарских дана од дана који следи дан престанка функционисања овог царинског складишта царинско складиште, мора бити смештено у друго царинско складиште или стављено под царинске поступке предвиђене овим закоником, или пуштено као залихе у складу са поглављем 39 овог законика.

Члан КСНУМКС. Акције изводи на робе стављене под царински поступак царинског складишта

 1. Лица са овлашћењима у вези са робом или њихови представници имају право да обављају са робом стављеном у царински поступак царинског складишта уобичајене радње неопходне да би се осигурала њихова сигурност, укључујући преглед и мерење робе, премештање унутар царинског складишта, а у вези са робом наведеном у ставу 4. члана 155. овог законика - у оквиру складишта такве робе, под условом да ове радње не повлаче промену стања робе, кршење њене амбалаже и (или) средстава идентификација.
 2. Уз дозволу царинског органа, роба стављена у царински поступак царинског складишта може се обављати једноставним операцијама склапања, као и операцијама за:
  1. одабир узорака и (или) узорака робе;
  2. припрема робе за продају и транспорт (превоз), укључујући цепање серије, формирање пошиљки, сортирање, паковање, препакирање, етикетирање, операције за побољшање презентације;
  3. одржавање - у вези са робом, током чијег је периода складиштења потребне такве радње.
 3. Операције које се обављају са робом стављеном у царински поступак царинског складишта не би требало да мењају карактеристике ове робе повезане са променом кода у складу са Робном номенклатуром спољноекономских активности.
 4. Није дозвољено користити робу стављену у царински поступак царинског складишта, у складу са њиховом функционалном наменом.
 5. У погледу целокупне или дела робе стављене у царински поступак царинског складишта могу се извршити трансакције које предвиђају пренос права поседовања, употребе и (или) располагања овом робом.

Члан 159. Складиштење добара у царинском складишту

 1. Роба мора бити смештена у царинско складиште или на места назначена у дозволи царинског органа за складиштење робе на месту које није царинско складиште у року од 5 радних дана од дана који следи дан од стављања у царински поступак царинског складишта.
 2. Роба која може наштетити другој роби или захтева посебне услове складиштења мора се сместити у царинска складишта опремљена у складу са условима складиштења такве робе.

Члан 160. Роба која је постала неупотребљива, покварена или оштећена током њиховог складиштења у царинском складишту

Роба која је постала неупотребљива, оштећена или оштећена услед несреће или више силе током периода њиховог складиштења у царинском складишту, када је стављена у царински поступак по избору декларанта, сматра се увезеном на царинско подручје Уније у неупотребљивом, оштећеном или оштећеном стању.

Члан 161. Завршетак и завршетак царинског поступка царинског складишта

 1. Пре истека царинског поступка царинског складишта, предвиђеног чланом 157 овог законика, овај царински поступак се завршава:
  1. стављање робе под царинске поступке који се примењују на страну робу под условима предвиђеним овим закоником, са изузетком царинског поступка за царински транзит, ако овим параграфом није другачије одређено;
  2. обнављање царинског поступка за прераду на царинском подручју чија је акција обустављена у складу са ставом 3 члана 173 овог законика;
  3. обнављање царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу, чији је ефекат обустављен у складу са ставом 3 члана 197 овог законика;
  4. обнављање царинског поступка за привремени увоз (увоз), чији је рад обустављен у складу са ставом 3 члана 224 овог законика;
  5. стављање робе у царински поступак царинског транзита, ако је таква роба стављена у овај царински поступак за превоз са територије државе чланице, чији је царински орган ослобађање робе када су стављени под царински поступак царинског складишта, на територији друге државе чланице;
  6. пуштање робе као залиха у складу са Поглављем 39 овог законика;
  7. признавање од стране царинских власти у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) ненадокнадивог губитка робе услед незгоде или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природни губитак под нормалним условима транспорта (превоза) и (или) складиштења;
  8. настанак околности које је утврдила Комисија и (или) законодавство држава чланица о царинским прописима, пре којих је роба под царинском контролом.
 2. Роба стављена у царински поступак царинског складишта може се ставити у царински поступак у једној или више серија.
 3. Роба стављена у царински поступак царинског складишта у несастављеном или растављеном облику, укључујући непотпуни или непотпуни облик, може се ставити у друге царинске поступке ради комплетирања царинског поступка царинског складишта са декларацијом шифре производа у складу са Робна номенклатура спољне економске активности која одговара шифри робе у потпуном или потпуном облику, када је, у складу са Робном номенклатуром за спољноекономску делатност, могуће применити напомене на Одељак КСВИ Робне номенклатуре за спољну економску делатност и ( или) правила за тумачење Робне номенклатуре за спољну економску активност 2 (а), под следећим условима:
  1. декларант робе која је стављена у царински поступак царинског складишта и робе стављене у царински поступак ради окончања царинског поступка царинског складишта је исто лице;
  2. роба је премештена преко царинске границе Уније у оквиру једне трансакције;
  3. подношење одлуке о класификацији робе која се превози преко царинске границе Уније у несастављеном или растављеном облику, укључујући непотпуни или непотпуни облик, у случајевима које одреди Комисија;
  4. испуњени су и други услови које утврди Комисија.
 4. По завршетку царинског поступка царинског складишта, роба подлеже извозу из царинског складишта најкасније у року од 5 радних дана од дана који следи дан наступања околности предвиђених тачкама 1 - 6 и 8 став 1. овог члана.
 5. Ако царински поступак царинског складишта није завршен у складу са ставом 1. овог члана, царински поступак царинског складишта престаје истеком периода утврђених у ст. 1. и 2. члана 157. овог законика, и такву робу царински органи задржавају у складу са поглављем 51 овог законика.
 6. Ако радње наведене у ставу другом тачке 3 и тачки 4 члана 157 овог законика нису извршене у временским роковима који су у њима наведени, царински поступак царинског складишта по истеку тих рокова се прекида, а роба их царински органи задрже у складу са поглављем 51 овог законика ...

Члан 162. Појава и престанак обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина на робу која је стављена (стављена) у царински поступак царинског складишта, рок за њихово плаћање и обрачун

 1. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на робу која је стављена (стављена) у царински поступак царинског складишта настаје:
  1. од декларанта - од тренутка регистрације царинске власти декларације робе;
  2. од власника царинског складишта - од тренутка стављања робе у царинско складиште.
 2. Обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у вези са робом која је стављена (стављена) у царински поступак царинског складишта, декларант престаје наступањем следећих околности:
  1. смештај робе у царинско складиште;
  2. прекид царинског поступка царинског складишта у складу са чланом 161. овог законика, ако складиштење робе није извршено у царинском складишту, укључујући завршетак царинског поступка царинског складишта након наступања околности наведених у подставу 1. става 6. овог члана.
  3. Обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у вези са робом која је стављена (стављена) у царински поступак царинског складишта престаје власник царинског складишта по завршетку царинског поступка царинско складиште у складу са чланом 161. овог законика, укључујући и по завршетку царинског поступка царинског складишта након наступања околности наведених у подставу 2. става 6. овог члана.
  4. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на робу стављену (стављену) у царински поступак царинског складишта престаје за лица наведена у ст. 2. и 3. овог члана, наступање следећих околности:
   1. стављање робе за коју је царински поступак царинског складишта окончан у оквиру царинских поступака у складу са ставом 7. члана 129. овог законика;
   2. испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 7. овог члана;
   3. признавање царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неповратног губитка стране робе услед незгоде или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка под нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења, са изузетком случајева када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка, у складу са овим закоником, у вези са овом страном робом, рок за плаћање увозне царине царине, порези, дошле су посебне, антидампиншке, компензационе царине;
   4. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком царинског складишта - у односу на обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које су настале приликом регистрације декларације за робу;
   5. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања увозних царина, пореза, посебних , антидампиншке, компензационе царине које су настале током регистрације декларације за робу;
   6. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
   7. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
   8. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
  5. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у вези са робом стављеном у царински поступак царинског складишта подлеже извршењу у случају наступања околности наведених у ставу 6. овог члана.
  6. У случају следећих околности, рок за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина је:
   1. код декларанта:
    • у случају губитка робе пре стављања у царинско складиште, са изузетком уништења и (или) ненадокнадивог губитка услед незгоде или више силе или неповратног губитка као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштење, - дан таквог губитка, а ако тај дан није одређен, - дан стављања робе у царински поступак царинског складишта;
    • у случају губитка или преноса робе на друго лице пре окончања царинског поступка царинског складишта, ако је складиштење робе извршено не у царинском складишту, са изузетком уништења и (или) ненадокнадивог губитка услед несрећа или виша сила или ненадокнадиви губитак као резултат природног губитка у нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења, - дан таквог губитка или преноса, а ако овај дан није одређен, - дан стављања роба у царинском поступку царинског складишта;
    • у случају извоза робе ван складишног простора, ако складиштење робе није извршено у царинском складишту у складу са ставом 4. члана 155. овог законика, - дан таквог извоза и ако је тај дан није одређено, - дан стављања робе у царински поступак царинског складишта;
   2. код власника царинског складишта:
    • у случају губитка робе, са изузетком уништења и (или) ненадокнадивог губитка услед незгоде или више силе или неповратног губитка као резултат природног губитка у нормалним условима складиштења, - дан губитка робе, и ако је ово дан није одређен, - дан стављања робе у царинско складиште;
    • у случају пуштања робе из царинског складишта без достављања докумената којима се потврђује завршетак царинског поступка царинског складишта, - дан издавања робе, а ако овај дан није одређен, - дан смештаја роба у царинском складишту.
  7. По наступу околности наведених у ставу 6. овог члана, увозне царине, порези, плаћају се посебне, антидампиншке, компензационе царине као да је роба стављена у царински поступак царинског складишта стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу без примене царинских преференцијала и повластица за плаћање увозних царина и порези.
   За обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина примењују се стопе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, на снази на дан регистрације од стране царинског органа. декларације за робу поднесену за стављање робе у царински поступак царинског складишта.
   Ако царински орган нема тачне податке потребне за утврђивање царинске вредности робе, царинска вриједност роба се утврђује на основу података доступних царинском органу.
  8. При накнадном утврђивању тачних података потребних за утврђивање царинске вредности робе, царинска вредност робе утврђује се на основу таквих прецизних података, а преплаћени и (или) прекомерно наплаћени износи увозних царина, пореза, посебних, анти -дампинг, компензационе царине се враћају (компензују) или наплаћују неплаћени износи у складу са поглављима 10 и 11 и члановима 76 и 77 овог законика.
  9. У случају завршетка царинског поступка царинског складишта у складу са чланом 161. овог законика или стављања у складу са ставом 7. члана 129. овог законика под царинске поступке који се примењују на страну робу, или задржавања такве робе од стране царине власти у складу са Поглављем 51 овог законика након извршења обавеза плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате (у целини или делимично) износа царина, пореза, посебних, антидампиншке, компензационе царине плаћене и (или) наплаћене у складу са овим чланом, подлежу враћању (компензацији) у складу са поглављем 10. и чланом 76. овог законика.