МЕНЮ

Посебни царински поступак

Члан 253. Садржај и примена посебног царинског поступка

1. Посебна царински поступак - царински поступак који се примењује на одређене категорије стране робе и робе Уније, у складу са којима се таква роба премешта преко царинске границе Уније, налази и (или) користи на царинском територију Уније или ван ње без плаћања царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, под условом да се роба стави под овај царински поступак и (или) њихова употреба у складу са тим царинским поступком.

2. Посебни царински поступак односи се на следеће категорије робе:

1) роба извезена са царинског подручја Уније, намењена за обезбеђивање функционисања дипломатских представништава, конзуларних представништава, представништава држава чланица међународним организацијама које се налазе ван царинског подручја Уније;

2) роба која се превози преко царинске границе Уније намењена за службену употребу дипломатским представништвима и конзуларним представништвима смештеним на царинском територију Уније, са изузетком конзуларних представништава на челу са почасним конзуларним службеницима;

3) државни амблеми, заставе, знаци, печати и печати, књиге увезене на царинско подручје Уније, службено штампани материјал, канцеларијски намештај, канцеларијска опрема и друга слична роба коју конзуларна представништва примају од државе именовања или на захтев државе именовања, намењена за службену употребу конзуларних представништава на царинском подручју Уније, на чијем челу су почасни конзуларни службеници ;

4) роба која се превози преко царинске границе Уније намењена службеној употреби од представника држава међународним организацијама, међународним организацијама или њиховим представништвима смештеним на царинском територију Уније, за које је предвиђено ослобађање од царина и пореза у складу са међународним уговорима држава чланица са трећим странама и међународним уговорима између држава чланица;

5) роба пресељена преко царинске границе Уније намењена службеној употреби од стране других организација или њихових представништава која се налазе на територији државе чланице, за које је предвиђено ослобађање од царина и пореза у складу са међународним уговорима овог држава чланица. Комисија има право да утврди робу која не припада овој категорији добара;

6) оружје, војна опрема, муниција и други материјал који је роба Савеза, премештен преко царинске границе Уније ради одржавања борбене готовости, ствара повољне услове за извршавање задатих задатака војних јединица (институција, формација ) држава чланица распоређених на царинском територију Уније и (или) ван ње;

7) оружје, војна опрема, муниција и други материјал премештен преко царинске границе Уније ради учешћа оружаних снага (остале трупе и војне формације, овлашћене организације) држава чланица и нечланица Уније у заједничком ( међународне) вежбе, такмичења, као и параде и други свечани догађаји;

8) роба која се превози преко царинске границе Уније и возила, намењене за спречавање природних катастрофа и других ванредних ситуација и отклањање њихових последица, укључујући робу намењену за бесплатну дистрибуцију од стране државних органа држава чланица, њихових структурних одељења или организација овлашћених у складу са законодавством држава чланица, лицима погођених ванредним ситуацијама, као и роба и возила неопходна за извођење хитних спасилачких и других хитних послова и обезбеђивање живота спасилачких тимова, медицинских служби и организација чија овлашћења укључују решавање питања из области ликвидације медицинских и санитарних последица ванредне ситуације, организовање и пружање медицинске заштите, укључујући медицинску евакуацију, са изузетком алкохолних пића (осим етилног алкохола), пива, дуванских производа, племенитих метала и драгог камења, као и производа од њих;

9) роба која се превози преко царинске границе Уније намењена за обављање научноистраживачког рада на Арктику и Антарктику од стране лица држава чланица у некомерцијалном интересу држава чланица, као и за обезбеђивање активности истраживачких експедиција држава чланица, организованих за извођење наведених радова;

10) роба која се превози преко царинске границе Уније намењена за допинг контролу. Робу која припада овој категорији роба одређује Комисија;

11) прешао преко царинске границе Уније стране робе (медицински производи (лекови), посебна спортска исхрана, биолошки активни суплементи) намењени спровођењу терапијских и рехабилитационих мера у односу на кандидате за националне и националне спортске тимове и чланове таквих тимова у интересу држава чланица комерцијална основа, као и да се осигурају активности истраживачких група у области спорта са највишим (високим) достигнућима, укључена у министарства држава чланица;

12) премештање (премештање) преко царинске границе спортске опреме и опреме Уније, остале робе намењене искључиво за употребу у организацији и извођењу званичних међународних спортских догађаја или у припреми за њих током тренинга. Робу која припада овој категорији роба одређује Комисија;

13) страна роба намењена за изградњу (стварање, изградњу), која обезбеђује функционисање (рад, употребу) вештачких острва, инсталација, објеката или других објеката који се налазе ван територије државе чланице у односу на коју ова држава чланица има искључиву надлежност . Робу која не припада овој категорији роба утврђује Комисија;

14) роба намењена за употребу у оквиру међународне сарадње у области истраживања и коришћења свемира, укључујући пружање услуга за лансирање свемирских летелица. Робу која припада овој категорији роба одређује Комисија;

15) страна роба која се превози преко царинске границе Уније, намењена за организацију и одржавање званичних међународних изложби, чије карактеристике утврђује Комисија. Робу која не припада овој категорији роба утврђује Комисија.

3. Комисија има право да одреди друге категорије добара за које се примењује посебан царински поступак, укључујући робу која се односи или није повезана са овим категоријама добара.

Члан 254. Услови за стављање у посебан царински поступак и поступак за примену посебног царинског поступка у зависности од категорија добара на које се примењује

У зависности од категорија робе за које се примењује посебан царински поступак, Комисија и законодавство држава чланица у случајевима које предвиђа Комисија утврђују услове за стављање робе у посебан царински поступак, укључујући примену не- царинске регулације, техничке регулације, санитарних, ветеринарско санитарних и карантинских фитосанитарних мера и поступак примене посебног царинског поступка, укључујући:

утврђивање статуса робе увезене на царинско подручје Уније и (или) извезене са царинског подручја Уније;

рок и други услови за употребу добара у складу са посебним царинским поступком;

поступак за окончање посебног царинског поступка;

случајеви и поступак за обуставу и обнављање посебног царинског поступка;

околности настанка и престанка обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, околности у којима обавеза плаћања царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина подлеже извршењу, и рок за њихово плаћање за робу која је стављена (стављена) у посебан царински поступак;

царински поступци под којима се роба може ставити да заврши и обустави посебан царински поступак, посебно обрачун и плаћање царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина када се роба ставља у ове царинске поступке и рок за њихово плаћање .