МЕНЮ

Бесплатни царински поступак складишта

Члан 211. Садржај и примена царинског поступка слободног складишта

 1. Царински поступак слободно складиште - царински поступак који се примењује на страну робу и робу Уније, према којем се таква роба ставља и користи у слободном складишту без плаћања царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, под условом за стављање робе у овај царински поступак и њена употреба у складу с тим царинским поступком.
 2. У слободно складиште може се стављати и користити роба стављена у царински поступак слободног складишта Унијска робаније стављено под царински поступак слободног складишта и стране робестављени под друге царинске поступке.
 3. Унијска роба се ставља под царински поступак слободног складишта по избору декларанта.
  Законодавством државе чланице могу се одредити категорије роба Уније које за стављање у слободно складиште основано на територији те државе чланице подлежу обавезном стављању под царински поступак слободног складишта.
 4. У погледу робе Уније која се налази у слободном складишту и која није стављена у царински поступак слободног складишта, дозвољено је обављање било каквих радњи, укључујући оне предвиђене ставом 1. члана 213. овог законика.
 5. Страна роба стављена у царински поступак слободног складишта задржава статус стране робе, а унијска роба стављена у царински поступак слободног складишта задржава статус уније робе.
 6. Роба произведена (примљена) од уније робе која се ставља у царински поступак слободног складишта стиче статус уније робе.
  Ако законодавство држава чланица дозвољава стављање и употребу унијске робе у слободно складиште која није стављена у царински поступак слободног складишта, онда се роба израђена (примљена) од уније Уније која се ставља у царински поступак слободног складишта а унијска роба која није стављена у царински поступак бесплатно складиште, стиче статус унијске робе.
 7. Роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта и роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, и роба Уније (у даљем тексту - роба израђена (примљена) од страних роба стављена у царински поступак слободног складишта) стиче статус стране робе, осим у случају наведеном у другом ставу ове клаузуле.
  Ако се роба произведена (примљена) од стране робе која је стављена под царински поступак слободног складишта извози са царинског подручја Уније, статус такве робе одређује се у складу са чланом 218. овог законика.
 8. Ако царинска управа робу у слободном складишту не може идентификовати као робу која се налазила на територији слободног складишта пре њеног стварања или као роба стављена у царински поступак слободног складишта или произведена (примљена) у слободно складиште , тада се таква роба у сврху њеног извоза са територије слободног складишта ван царинског подручја Уније сматра робом Уније, а у друге сврхе - страном робом која се увози на царинско подручје Уније.
 9. При увозу на царинско подручје Уније робе која је наведена у ставу 8. овог члана, а која је претходно извезена са царинског подручја Уније у складу са царинским извозним поступком, царински поступак поновног увоза не може се применити на такву робу.
 10. Страна роба која подлеже мерама заштите домаћег тржишта, стављена у царински поступак слободног складишта, мора бити идентификована у роби произведеној (примљеној) од стране робе која је стављена у царински поступак слободног складишта, ради извоза такве робе са територије слободног складишта на остатак царинског подручја Уније.
  У случају да се страна роба која подлеже мерама заштите домаћег тржишта, стављена у царински поступак слободног складишта, користи за производњу робе направљене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, али се не могу идентификовати у таквој роби, роба произведена (примљена) од такве стране робе која је стављена под царински поступак слободног складишта мора се извести са царинског подручја Уније.
 11. Власник бесплатног складишта може сместити и (или) користити робу Уније на територију слободног складишта без стављања у царински поступак слободног складишта, узимајући у обзир став 3. овог члана.
 12. Комисија има право да утврди списак добара и (или) категорије добара за које се не примењује царински поступак слободног складишта.
  У складу са законодавством држава чланица, може се утврдити списак страних добара и (или) категорија страних добара за које се царински поступак слободног складишта не примењује на територији те државе чланице.
 13. Делови, склопови, склопови које царински орган може идентификовати као укључене (укључене) у састав робе стављене у царински поступак слободног складишта, сматрају се у сврху њиховог извоза са територије слободног складишта као роба смештена под царинским поступком слободног складишта, а у односу на одредбе овог законика.

Члан 212. Услови за стављање робе у царински поступак слободног складишта и њена употреба у складу са тим царинским поступком

 1. Услов за стављање робе у царински поступак слободног складишта је поштовање забрана и ограничења у односу на страну робу у складу са чланом 7. овог законика.
 2. Декларант робе стављене у царински поступак слободног складишта може бити лице које је власник бесплатног складишта, а у случајевима предвиђеним законодавством држава чланица о царинском регулисању и друга лица.
 3. Услови за употребу робе у складу са царинским поступком слободног складишта су:
  1. пласман и смештај робе стављене у царински поступак слободног складишта на територији слободног складишта током периода његовог деловања, узимајући у обзир став 5. овог члана и став 5. члана 213. овог законика;
  2. употребу робе која је стављена у царински поступак слободног складишта од стране декларанта који ју је ставио у такав царински поступак или од других лица одређених у складу са овим поглављем;
  3. извршење у вези са робом стављеном у царински поступак слободног складишта, радње у складу са чланом 213. овог законика.
 4. По престанку функционисања слободног складишта, морају се поштовати услови за употребу робе у складу са царинским поступком слободног складишта, наведени у ставу 3. овог члана, до окончања или прекида овог царинског поступка у складу са са ставом 3. члана 215. овог законика.
 5. Законодавство држава чланица може утврдити случајеве када се роба стављена у царински поступак слободног складишта може сместити и налазити на територијама неколико слободних складишта, чији је власник правно лице које је декларант робе која је стављена под царински поступак слободног складишта, случајеви кретања такве робе и робе произведене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободног складишта између таквих складишта, као и специфичности царинског пословања у тим случајевима и специфичности царине контролу над таквом робом.

Члан 213. Радње предузете у вези са робом која је стављена у царински поступак слободног складишта, ау вези са робом која је направљена (примљена) од робе стављене у царински поступак слободног складишта

 1. У погледу робе стављене у царински поступак слободног складишта и робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободног складишта, на територији слободног складишта дозвољени су следећи послови:
  1. складиште;
  2. операције утовара (истовара) робе и друге операције терета повезане са складиштењем;
  3. радње неопходне за обезбеђивање безбедности робе, као и уобичајене радње за припрему робе за превоз (превоз) и продају, укључујући цепање серије, формирање пошиљки, сортирање, паковање, препакирање, етикетирање, операције за побољшање комерцијалних квалитета;
  4. операције за прераду (прераду) робе, производњу добара (укључујући монтажу, демонтажу, уградњу, уградњу), поправку или одржавање робе, укључујући током којих страна роба стављена у царински поступак слободног складишта учествује или олакшава роба за производњу (пријем), чак и ако се таква страна роба у потпуности или делимично троши (троши) у процесу производње (пријема) робе и (или) није садржана у роби произведеној (примљеној) од робе стављене у царински поступак бесплатно складиште (у даљем тексту у овом поглављу - операције прераде робе стављене у царински поступак слободног складишта). Страна роба која учествује или олакшава производњу (пријем) робе приликом обављања операција прераде робе стављене у царински поступак слободног складишта не укључује робу која је помоћно средство у технолошком процесу (на пример, опрема, машине , чвора);
  5. употреба (рад) опреме, машина и склопова, резервних делова за њих ради обављања операција прераде робе стављене у царински поступак слободног складишта, као и други послови у вези са радом и функционисањем слободног складишта магацин;
  6. коришћење добара за изградњу индустријске непокретности и помоћне инфраструктуре (у даљем тексту у овом поглављу - некретнине) на територији бесплатног складишта;
  7. узорковање и (или) узорке робе у складу са чланом 17. овог законика;
  8. друге операције утврђене законодавством држава чланица о царинским прописима у складу са циљевима стварања бесплатних складишта.
 2. Чињеница потпуне или делимичне потрошње робе, укључујући трошење (потрошњу) у процесу производње (пријема) робе, обезбеђивање производних процеса, одржавање и рад опреме, машина и склопова који се користе на територији слободног складишта, као и за изградњу објеката на непокретностима, подлеже одражавању у извештају који се подноси царинском органу у складу са ставом шестим из члана 424. овог законика.
 3. Списак операција у вези са робом стављеном у царински поступак слободног складишта, предвиђен у ставу 1. овог члана, може се смањити у складу са законодавством држава чланица о царинској регулативи приликом стварања слободног складишта заснованог на сврхе његовог стварања.
 4. Извођење операција предвиђених тачкама 1 - 3 и 5 става 1 овог члана дозвољава само власник бесплатног складишта.
  Законодавство држава чланица о царинским прописима може одредити друга лица која имају право да обављају радње наведене у овом параграфу.
 5. Уз дозволу царинског органа, дозвољено је извоз робе стављене у царински поступак слободног складишта и (или) робе произведене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободног складишта, са територије бесплатно складиште без окончања царинског поступка слободног складишта у следећим случајевима:
  1. наведена роба, која представља опрему или друге основне производне погоне, које пушта у рад и користи власник слободног складишта или делови наведених основних производних погона, извози се на остатак царинског подручја Уније ради поправке (осим ремонта, модернизације), одржавања или обављања других операција неопходних за одржавање такве робе у нормалном (радном) стању;
  2. наведена роба се извози на остатак царинског подручја Уније ради обављања операција техничког испитивања, истраживања, испитивања, верификације, укључујући оне предвиђене производним процесом, као и ради демонстрације узорака;
  3. ова роба се извози на остатак територије државе чланице, на чијој територији је власник бесплатног складишта укључен у регистар власника слободних складишта, ради обављања царинских операција по завршетку царинског поступка из слободно складиште изван слободног складишта у царинском органу овлашћеном у складу са законодавством државе чланице о царинском регулисању царинске операције у односу на такву робу;
  4. наведена роба се извози ради пласмана и задржавања на територији другог слободног складишта у случајевима предвиђеним законодавством држава чланица у складу са ставом 5. члана 212. овог законика.
 6. Роба наведена у подставима 1. и 2. става 5. овог члана подлеже поновном увозу на територију слободног складишта пре истека рока који је утврдио царински орган, на основу циљева и околности таквих послова. Период који утврди царински орган може се продужити на образложени захтев декларанта за ову робу.
  У погледу робе наведене у подставу 3. става 5. овог члана, царински поступак слободног складишта мора бити завршен пре истека рока који је утврдио царински орган. Период који утврди царински орган може се продужити на образложени захтев декларанта за ову робу.
  Роба наведена у подставу 4. става 5. овог члана мора се ставити на територију другог слободног складишта пре истека рока који је утврдио царински орган. Период који утврди царински орган може се продужити на образложени захтев декларанта за ову робу.
 7. Поступак за издавање дозволе од стране царинског органа наведен у ставу 5. овог члана успоставиће се у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.
 8. У погледу целокупне или дела робе стављене у царински поступак слободног складишта и (или) робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободног складишта, могу се извршити трансакције које предвиђају пренос робе права власништва, употребе и (или) располагања овом робом. У овом случају, радња царинског поступка слободног складишта мора бити завршена у складу са поступком утврђеним овим закоником, осим у случајевима када је у складу са ставом 9. овог члана дозвољен пренос ове робе без довршавања царински поступак слободног складишта.
 9. Дозвољен је пренос робе стављене у царински поступак слободног складишта, и (или) робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободног складишта, без довршавања царинског поступка слободног складишта у посед и ( или) користите:
  1. извођачу (подизвођачу) или другом лицу које ће изводити грађевинске и (или) уговорене радове на територији слободног складишта;
  2. превознику за њихов превоз;
  3. лица која ће вршити поправке (са изузетком већих поправки, модернизације), одржавања и других операција неопходних за одржавање такве робе у нормалном (радном) стању;
  4. лица која ће вршити операције техничког испитивања, истраживања, испитивања, верификације такве робе, предвиђене производним процесом, као и њихово показивање као узорци;
  5. лица која ће обављати послове у вези са робом која се извози са територије слободног складишта, у случајевима предвиђеним тачкама 1. и 2. става 5. овог члана.
 10. Пренос робе у посед и (или) употребу лица наведених у ставу 9. овог члана не ослобађа декларанта за робу стављену у царински поступак слободног складишта од поштовања услова за употребу робе у складу са царински поступак слободног складишта предвиђен у овом поглављу.

Члан КСНУМКС. Идентификација страна роба стављена у царински поступак слободног складишта, у роби произведеној (примљеној) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта

 1. Да би се идентификовала страна роба стављена у царински поступак слободног складишта, могу се користити следеће методе у роби произведеној (примљеној) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта:
  1. стављање печата, жигова, дигиталних и других ознака на страну робу стављену у царински поступак слободног складишта од стране власника слободног складишта или царинских службеника;
  2. детаљан опис, фотографија, слика страних добара у размерама;
  3. упоређивање унапред одабраних узорака и (или) узорака стране робе и робе произведене (примљене) од стране робе;
  4. употреба постојећих етикета производа, укључујући серијске бројеве;
  5. друге методе које се могу применити на основу природе робе стављене у царински поступак слободног складишта и операција извршених за прераду робе стављене у царински поступак слободног складишта, укључујући испитивање достављених докумената који садрже детаљне информације о употреби страних добара стављених у царински поступак слободног складишта, у технолошком процесу обављања послова прераде робе стављених у царински поступак слободног складишта, као и о технологији њихове производње, или спровођењем царинске контроле током операција прераде робе стављене у царински поступак слободног складишта.
 2. Поступак за идентификацију стране робе стављене у царински поступак слободног складишта у роби произведеној (примљеној) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта успостављен је у складу са законодавством држава чланица о царинском уређењу.

Члан 215. Завршетак и завршетак царинског поступка слободног складишта

 1. Царински поступак слободног складишта мора бити завршен у следећим случајевима:
  1. престанак функционисања слободног складишта у року од 6 месеци од дана престанка функционисања бесплатног складишта;
  2. извоз робе стављене у царински поступак слободног складишта, робе произведене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободног складишта, са територије слободног складишта, осим у случајевима извоза такве робе:
   • за сврхе наведене у ставу 5 члана 213 овог законика;
   • за сахрањивање, неутрализацију, употребу или уништавање на било који други начин у складу са законодавством држава чланица, ако је таква роба изгубила своја потрошачка својства и постала неприкладна за употребу у својству за које је намењена;
  3. пренос декларанта права поседовања, коришћења и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободног складишта и (или) робом направљеном (примљеном) од робе стављене у царински поступак слободног складишта, на друго лице у складу са ставом 10. овог члана, осим за пренос робе у случајевима наведеним у ставу 9. члана 213. овог законика.
 2. По завршетку царинског поступка слободног складишта, декларант робе може бити лице које је било декларант робе када је стављено у царински поступак слободног складишта, а ако је то предвиђено законодавством државе чланице Државе о царинском регулисању, друга особа.
 3. По престанку функционисања слободног складишта, акција царинског поступка слободног складишта завршава се стављањем под царинске поступке предвиђене овим закоником, са изузетком царинског поступка царинског транзита, робе која се налази у територија слободног складишта, стављена у царински поступак слободног складишта, роба израђена (примљена) од робе, стављена у царински поступак слободног складишта, узимајући у обзир ст. 4. и 5. овог члана, или завршена без стављања под царински поступци у складу са параграфима 7 и 9 овог члана.
  Ако царински поступак слободног складишта није завршен у складу са ставом првим овог става, дејство овог царинског поступка престаје истеком рока наведеног у подставу 1. става 1. овог члана, а роба се задржава царинске власти у складу са поглављем 51 овог законика.
 4. За извоз робе са територије слободног складишта ван царинског подручја Уније, акција царинског поступка слободног складишта завршава се просторијама:
  1. у царинском поступку за поновни извоз:
   • страна роба стављена у царински поступак слободног складишта и извезена са територије слободног складишта у непромењеном стању, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (превоз ) и (или) складиштење;
   • роба произведена (примљена) од стране робе која је стављена под царински поступак слободног складишта и није призната као роба Уније у складу са чланом 218. овог законика;
  2. у царинском поступку за извоз:
   • Унион роба стављена под царински поступак слободног складишта;
   • роба направљена (примљена) од робе Уније;
   • роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта и призната у складу са чланом 218. овог законика као роба Уније.
 5. За извоз робе са територије слободног складишта на остатак царинског територија Уније, акција царинског поступка слободног складишта завршава се просторијама:
  1. према царинским поступцима наведеним у подставима 1, 4, 5, 7, 10 и 14-16 става 2. члана 127. овог законика, страна роба стављена у царински поступак слободног складишта, извезена са територије слободног складишта у непромењеном стању, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, и робе произведене (примљене) од стране робе стављене под царину поступак бесплатног складишта, узимајући у обзир став 6. овог члана;
  2. у царинском поступку за поновни увоз:
   • Унијска роба стављена у царински поступак слободног складишта, која је остала непромењена, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка под нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења;
   • роба произведена (примљена) искључиво од уније робе која је стављена под царински поступак слободног складишта, по завршетку царинског поступка слободног складишта у односу на унијску робу.
 6. Ако састав робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта укључује страну робу која потпада под мере заштите унутрашњег тржишта, таква роба за извоз са територије слободног складишта у остатак царинско подручје Уније може се ставити под царинске поступке наведене у подставима 1. и 7. става 2. члана 127. овог законика, под условом да се у тој роби идентификује страна роба стављена у царински поступак слободног складишта.
 7. Царински поступак слободног складишта је завршен без стављања под царинске поступке у случају предвиђеном у ставу 9. овог члана, као и у следећим случајевима:
  1. роба стављена у царински поступак слободног складишта, а роба произведена (примљена) од робе стављене у царински поступак слободног складишта, изгубила је потрошачка својства и постала неприкладна за употребу у својству за које је намењена, извози се са територије бесплатног складишта за сахрањивање, неутрализацију, коришћење или уништавање на било који други начин у складу са законодавством држава чланица. У овом случају, акција царинског поступка слободног складишта завршава се у односу на део робе која је стављена у царински поступак слободног складишта, што одговара броју робе која је сахрањена, учињена безопасном, одложеном и (или) уништено на други начин и одређено у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима;
  2. роба стављена у царински поступак слободног складишта је уништена и (или) неповратно изгубљена услед незгоде или више силе или неповратно изгубљена као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, а чињеницу таквог уништења или неопозивог губитка царински орган препознаје у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.
 8. Поступак за довршетак царинског поступка слободног складишта у случајевима предвиђеним ставом 7. овог члана утврђује се у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.
 9. По престанку функционисања слободног складишта, дејство царинског поступка слободног складишта у односу на робу која је стављена у царински поступак слободног складишта и која је опрема коју пушта у рад и користи власник слободног складишта , или роба коју власник слободног складишта користи за стварање објеката на територији слободног складишта и која су саставни део таквих објеката, завршена без стављања наведене робе у царинске поступке на начин прописан законодавство држава чланица.
  Ова роба стиче статус уније робе од датума завршетка царинског поступка слободног складишта.
 10. Када декларант пренесе права поседовања, употребе и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободног складишта и (или) робом направљеном (примљеном) од робе стављене у царински поступак слободног складишта, на другу лице, поступак царинског поступка слободног складишта завршава се у складу са подставом 1. става 5. овог члана.
 11. Завршетак царинског поступка слободног складишта након ликвидације власника слободног складишта врши се у складу са законодавством држава чланица о царинској регулативи.

Члан 216. Појава и престанак обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак слободног складишта, рок за њихово плаћање и прорачун

 1. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина за страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак слободног складишта произлази из декларанта од тренутка када царински орган региструје декларацију за робу , а у вези са робом пријављеном за пуштање пре подношења декларације за робу, за лице које је поднело захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу - од тренутка када је царински орган регистровао захтев за пуштање робе до подношење декларације за робу.
 2. Обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак слободног складишта, декларант престаје наступањем следећих околности:
  1. завршетак царинског поступка слободног складишта у складу са чланом 215. овог законика, укључујући и након наступања околности наведених у ставу 4. овог члана, осим завршетка царинског поступка слободног складишта стављањем под царину поступак за извоз робе наведен у ставу четвртом подставу 2 става 4 215 члана XNUMX овог законика;
  2. извоз робе са царинског подручја Уније из члана 2. овог става подстав 4. става 215. овог законика, стављеног у царински поступак за извоз;
  3. стављање робе за коју је окончан царински поступак слободног складишта и (или) роба произведена (примљена) од робе стављене у царински поступак слободног складишта, у оквиру примене таквог царинског поступка , који је окончан, под царинским поступцима у складу са ставом 7. члана 129. овог законика;
  4. испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 5. овог члана;
  5. признавање од стране царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неопозивог губитка стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, и (или) робе која је направљена (примљена) од робе која је стављена у царински поступак слободног складишта, услед несреће или више силе или чињенице ненадокнадивог губитка ове робе као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, осим случајеви када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка у складу са овим закоником у вези са овом страном робом дошао рок за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина;
  6. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком слободног складишта - у вези са обавезом плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина које су настале приликом регистрације декларације за робу или пријаве за пуштање робе пре подношења декларације за робу;
  7. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања увозних царина, пореза, посебних , антидампиншке, компензационе царине које су настале током регистрације декларације за робу;
  8. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  9. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  10. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 3. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина подлеже извршењу након наступања околности наведених у ставу 4. овог члана.
 4. У случају следећих околности, рок за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина је:
  1. у случају извоза са територије слободног складишта стране робе стављене у царински поступак слободног складишта и (или) робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, пре завршетка царински поступак слободног складишта за такву робу или без дозволе царинског органа у случајевима наведеним у ставу 5. члана 213. овог законика, осим у случајевима када се таква роба може извести са територије слободног складишта без окончање царинског поступка слободног складишта у случајевима предвиђеним подставом 2. става 1. члана 215. овог законика, - дан уклањања са територије слободног складишта, а ако овај дан није одређен, - дан откривања чињенице таквог уклањања са територије слободног складишта;
  2. у случају преноса стране робе стављене у царински поступак слободног складишта и (или) робе направљене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, другом лицу пре окончања царинског поступка бесплатно складиште такве робе, осим случајева када се таква роба може пренети у случајевима предвиђеним у ставу 9 члана 213 овог законика - дан преноса робе, а ако тај дан није одређен, - дан откривања чињеница таквог преноса;
  3. у случају да се не врати на територију слободног складишта пре истека рока који је утврдио царински орган у складу са ставом првим у ставу 6. члана 213. овог законика, роба извезена са територије слободног складишта у случајеви наведени у подставима 1. и 2. става 5. члана 213. овог законика, - дан истека рока који је утврдио царински орган у складу са ставом првим става 6. члана 213. овог законика;
  4. ако царински поступак слободног складишта није завршен пре истека рока који је утврдио царински орган у складу са ставом другим у ставу 6. члана 213. овог законика у вези са робом која се извози са територије слободног складишта у случај наведен у подставу 3. става 5. члана 213. овог законика, - дан истека овог периода;
  5. у случају да се не пласира на територију другог слободног складишта пре истека рока који је утврдио царински орган у складу са ставом трећим става 6. члана 213. овог законика, роба извезена са територије слободног складишта у случај наведен у подставу 4. става 5. члана 213. овог законика - дан истека рока који је утврдио царински орган у складу са трећим ставом тачке 6. члана 213. овог законика;
  6. у случају губитка стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, и (или) робе направљене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, осим уништења и (или) неповратног губитка несрећа или виша сила или ненадокнадиви губитак као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (превоза) и (или) складиштења, - дан губитка робе, а ако овај дан није одређен, - дан откривања чињеница таквог губитка;
  7. ако царински орган царинском органу не достави документа која потврђују чињеницу сахрањивања, неутрализације, употребе или другог уништења робе наведене у ставу трећем подставу 2. става 1. члана 215. овог законика у року који је утврдио - дан извоза такве робе ван територије слободног складишта;
  8. у случају престанка у складу са ставом трећим става 5. члана 139. овог законика царинског поступка за извоз у вези са робом наведеном у ставу четвртом подставу 2. става 4. члана 215. овог законика, са изузетком прекид царинског поступка извоза за наведену робу која се у тренутку када се такав прекид налази на територији слободног складишта - дан који следи дан истека рока утврђеног ставом првим става 5. члана 139. овог законика.
 5. Ако су се околности наведене у ставу 4. овог члана догодиле у вези са страном робом стављеном у царински поступак слободног складишта, увозне царине, порези, плаћају се посебне, антидампиншке, компензационе царине као да је таква страна роба стављена под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу без примене царинских преференцијала и погодности за плаћање увозних царина и пореза.
  Ако су се околности наведене у ставу 4. овог члана догодиле у вези са робом произведеном (примљеном) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, и у тој роби у складу са чланом 214. овог законика, страна роба стављена под царине поступак слободног складишта, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине плаћају се у односу на страну робу која је стављена у царински поступак слободног складишта и која се користи за производњу робе направљене (примљене) од стране робе стављене под царински поступак слободног складишта, као да је таква страна роба стављена под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу без примене царинских преференцијала и погодности за плаћање увозних царина и пореза.
  У случајевима наведеним у првом и другом ставу ове клаузуле, за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина, стопа увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина се примењују на снагу даном регистрације царинске власти од декларације за робу поднесене за стављање робе у царински поступак слободног складишта, а у вези са робом чије пуштање када се стави под царински поступак бесплатног складишта, извршено је пре подношења декларације за робу, - на дан регистрације царинског органа од стране царинског органа захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу.
 6. Ако су се околности из става 4. овог члана догодиле у вези са робом произведеном (примљеном) од стране робе која је стављена у царински поступак слободног складишта, и у тој роби у складу са чланом 214. овог законика, страна роба стављена под царину поступак слободног складишта, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине се плаћају као да је таква роба направљена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта стављена у царински поступак пуштања за домаћу потрошњу без примене царинских преференцијала и повластица за плаћање увозних царина и пореза. У овом случају, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се у складу са поглављима 7 и 12 овог законика.
  За израчунавање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, примењују се стопе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, на снази на дан који је крајњи рок за плаћање увоза царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине у складу са ставом 4. овог члана у односу на робу произведену (примљену) од стране робе која је стављена у царински поступак слободног складишта. Ако је за одређивање царинске вредности робе, као и за израчунавање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, потребна конверзија девиза у валуту државе чланице, таква конверзија се врши по девизном курсу који је на снази на дан доспећа увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих царина у складу са ставом 4. овог члана. Ако царински орган нема тачне податке о роби (природа, име, количина, порекло и (или) царинска вредност), основа за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које треба платити утврђује се на основу царинског тела података, а класификација робе врши се узимајући у обзир став 3. члана 20. овог законика.
  Ако је шифра производа у складу са Робном номенклатуром спољно-економске делатности одређена на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10:
  • за обрачун увозних царина примењује се највиша стопа царине која одговара роби која је укључена у такву групу;
  • за обрачун пореза примењује се највиша стопа пореза на додату вредност, највиша стопа акциза (акциза или акциза) која одговара робама укљученим у такву групу у погледу којих је највиша стопа утврђују се царине;
  • за обрачун посебних, антидампиншких, компензационих дажбина примењује се највиша стопа посебних, антидампиншких, компензационих царина која одговара роби која је укључена у такву групу, узимајући у обзир десети став ове клаузуле. Посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу порекла робе, потврђеног у складу са поглављем 4. овог законика, и (или) других података потребних за одређивање наведених царина. Ако порекло робе и (или) друге информације потребне за утврђивање наведених царина нису потврђене, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу највиших стопа посебних, антидампиншких, компензационих царина утврђених за робу из исти код Робне номенклатуре спољноекономске делатности ако се класификација робе врши на нивоу од 10 знакова или робе која је укључена у груписање, ако су кодови робе у складу са Робном номенклатуром за спољноекономску делатност одређена на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10.
   Приликом каснијег утврђивања тачних података о роби, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу таквих тачних података и повраћај (умањење) преплаћених и (или) прекомерно прикупљених количина увоза царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине или наплата неплаћених износа у складу са поглављима 10 и 11 и члановима 76 и 77 овог законика.
 7. На износе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених (наплаћених) у складу са ставом 5. овог члана, плаћа се камата, као да је на наведене износе одобрено одлагање плаћања из датум стављања робе у царински поступак слободно складиште на дан истека рока за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.
 8. У случају окончања царинског поступка слободног складишта или извоза са царинског подручја Уније робе наведене у ставу четвртом подставу 2. става 4. члана 215. овог законика, стављеног у царински поступак за извоз, или стављање робе у царински поступак у складу са ставом 7. члана 129. овог законика који се примењује на страну робу, или задржавање такве робе од стране царинских органа у складу са поглављем 51. овог законика након испуњења обавезе плаћања царине , порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине и (или) њихова наплата (у целини или делимично) износ царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених и (или) наплаћених у складу са овим члана подлежу повраћају (компензацији) у складу са поглављем 10. и чланом 76. овог законика.

Члан 217. Особине обрачуна и плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина приликом стављања робе у царински поступак слободног складишта и робе направљене (примљене) од стране робе која је стављена под царину поступак слободног складишта, под одвојеним царинским поступцима

 1. Приликом стављања стране робе стављене у царински поступак слободног складишта и која није подвргнута операцијама прераде робе стављене у царински поступак слободног складишта на територију слободног складишта, под царински поступак пуштања у домаћу потрошњу за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, стопе увозних царина, пореза, примењују се посебне, антидампиншке, компензационе царине, на снази на дан регистрације од стране царинског органа декларације за робу пријављену за стављање робе у царински поступак слободног складишта, а у вези са робом чије пуштање, када је стављено у царински поступак ослобађања складиште је извршено пре подношења декларације за робу, - на дан регистрације пријаве за пуштање робе од царинског органа пре подношења декларације за робу, осим у случају наведеном у другом ставу ове клаузуле.
  Приликом стављања у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу опреме стављене у царински поступак слободног складишта, пуштеног у рад и кориштеног од власника слободног складишта за обављање послова предвиђених ставом 1. члана 213. овог Код за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих царина, примењују се стопе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих царина, на снази на дан регистрације од стране царинског органа декларације за робу поднесену за стављање опреме у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу.
 2. Када се ставља у царинске поступке наведене у подставима 1, 5, 7, 10 и 14 става 2 члана 127. овог законика, роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта:
  1. подлежући идентификацији у наведеној роби страних добара стављених у царински поступак слободног складишта, извршеном у складу са чланом 214. овог законика, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине обрачунавају се у односу на страну робу која је стављена у царински поступак слободног складишта и која се користи у производњи робе, произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта. Истовремено, за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, примењују се стопе увозних царина, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине, на снази на дан регистрација царинске власти декларације за робу поднесену за стављање робе у царински поступак слободног складишта., а у вези са робом чије је пуштање, када је стављено у царински поступак слободног складишта, извршено пре подношење декларације за робу, - на дан регистрације царинског органа пријаве за пуштање робе пре подношења декларације за робу;
  2. у одсуству царинске власти на дан регистрације декларације за робу у вези са робом направљеном (примљеном) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, идентификација стране робе стављене у царински поступак бесплатног складишта складиште у роби направљеној (примљеној) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, извршено у складу са чланом 214. овог законика, увозне царине и порези обрачунавају се у односу на робу произведену (примљену) од стране стране робе под царинским поступком слободног складишта. Истовремено, за обрачун увозних царина и пореза примењују се стопе увозних царина и пореза на снази на дан регистрације царинске власти од стране царинске власти за декларацију робе за стављање у царинске поступке наведене у подстав 1., 5., 7., 10. и 14. става 2. члана 127. овог законика. У овом случају, основица за обрачун увозних царина по стопи ад валорем је процењена вредност робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, поступак за утврђивање који утврђује Комисија.
 3. По завршетку царинског поступка слободног складишта стављањем робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, под царинске поступке у складу са ставом 10. члана 215. овог законика, увозне царине, порези израчунавају се у односу на робу произведену (примљену) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта. Истовремено, за обрачун увозних царина и пореза примењују се стопе увозних царина и пореза на снази на дан регистрације царинске власти од стране царинске власти декларације за робу која се подноси за стављање робе у царинске поступке одређене у подставима 1, 5, 7, 10 и 14 става 2 члана 127. овог законика.
 4. Ако је за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у случајевима наведеним у параграфима 1 - 3 овог члана, потребно претворити страну валуту у валуту државе чланице, таква конверзија се врши по девизном курсу важећем на дан примене стопа увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, утврђених за сваки случај.

Члан 218. Утврђивање статуса робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта

 1. Ако се роба произведена (примљена) од стране робе која је стављена у царински поступак слободног складишта извози са царинског подручја Уније, статус такве робе одређује се у складу са критеријумима за довољну прераду робе, који се могу изразити у:
  1. мењање шифре робе у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности на нивоу било ког од прва 4 знака;
  2. промене вредности робе када проценат цене употребљених материјала или додата вредност достигне фиксни удео у цени финалног производа (правило ад валорем удела);
  3. испуњавање потребних услова, обављање производних и технолошких операција довољних за признавање робе као робе Уније.
 2. Роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта ради извоза са царинског подручја Уније призната је као роба Уније ако је као резултат операција за производњу (пријем) роба, испуњен је један од следећих услова:
  1. дошло је до промене шифре робе у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности на нивоу било ког од прва 4 знака, осим у случајевима наведеним у ставу 3 овог члана;
  2. проценат вредности стране робе стављене у царински поступак слободног складишта не прелази фиксни удео у цени финалног производа, или додана вредност достиже фиксни удео у цени финалног производа, изузев случајеви наведени у ставу 3. овог члана;
  3. у односу на робу испуњени су услови, извршене су производне и технолошке радње довољне за признавање робе направљене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта као роба Уније, осим за случај наведен у ставу првом у ставу 3. овог члана.
 3. Роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта не признаје се као роба Уније ако су у вези са таквом робом извршене само оне радње које не испуњавају критеријуме за довољну прераду, без обзира на испуњавање осталих услова.
  Промена шифре робе у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности на нивоу било које од прве 4 цифре и правило ад валорем удела не примењују се као критеријуми за довољну прераду робе направљене (примљене) од стране робе стављене под царински поступак слободног складишта, ако је у вези са робом произведеном (примљеном) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, списак услова, производних и технолошких операција довољних за признавање робе произведене (примљене) из страна роба стављена у царински поступак слободног складишта, роба Уније.
 4. Списак услова, производних и технолошких операција довољних за признавање робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, робе Уније, као и списак операција чије извршење не испуњава критеријуме за довољну обраду у одређивању статуса робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта утврђује Комисија.
 5. Поступак коришћења правила ад валорем удела као критеријума за довољну прераду робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта утврђује Комисија.
  Правило ад валорем удела се не примењује као критеријум за довољну обраду приликом обављања операција поправке унијске робе стављене у царински поступак слободног складишта.
 6. Статус робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта утврђује овлашћени државни орган или овлашћена организација државе чланице.
 7. Као документ којим се потврђује статус робе произведене (примљене) од стране робе која је стављена под царински поступак слободног складишта, овлашћени државни орган или овлашћена организација државе чланице издаје мишљење о признавању робе направљене (примљене) од страна роба стављена у царински поступак слободно складиште, роба Уније или закључак о признавању робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, као да није роба Уније. Обрасце ових закључака, структуру и формат таквих закључака у виду електронских докумената, поступак њиховог попуњавања, као и поступак њиховог издавања и пријаве, утврђује Комисија.
 8. У недостатку, поништењу или поништењу документа који потврђује статус робе која је произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, таква роба, по окончању царинског поступка слободног складишта ради њеног извоза са царинског подручја Уније, сматраће се робом Уније, а у друге сврхе - страном робом.