МЕНЮ

Царински поступак слободне царинске зоне

Члан 201. Садржај и примена царинског поступка слободне царинске зоне

 1. Царински поступак слободна царинска зона - царински поступак који се примењује на страну робу и робу Уније, у складу са којим се таква роба ставља и користи на територији СЕЗ или његов део без плаћања царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, под условом за стављање робе у овај царински поступак и њихову употребу у складу са тим царинским поступком.
 2. У царински поступак слободне царинске зоне ставља се роба намењена становницима (учесницима, субјектима) ФЕЗ-а на територији ЗЕЗ-а ради обављања предузетничких и других активности резидента ( учесници, субјекти) ЗЕЗ-а у складу са споразумом (споразумом) о спровођењу (спровођењу) активности на територији ЗЕЗ-а (споразум о условима деловања у ЗЕЗ-у, инвестициона декларација, предузетнички програм), осим ако иначе утврђено законодавством државе чланице у вези са робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне ради смештаја и (или) употребе на територијама одвојених ЗЕЗ-а основаних на територији такве државе чланице.
 3. Роба наведена у ставу 2. овог члана, која је роба Уније, са изузетком оне која се увози ради смештаја и (или) употребе на територији лучке ФЕЗ или логистичке ФЕЗ, ставља се у царински поступак бесплатног царинског поступка. царинску зону по избору резидента (учесника, субјекта) ФЕЗ-а, ако законодавство државе чланице на територији чији је ФЕЗ основан, није утврђено да ови Унијска роба подлежу стављању у царински поступак слободне царинске зоне у сваком случају.
 4. У царински поступак слободне царинске зоне ставља се роба која је намењена за стављање на територију лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а од стране лица која нису резиденти (учесници, субјекти) лучког ФЕЗ-а или који имају су закључили споразум са становницима (учесницима, ентитетима) лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а о пружању услуга за складиштење (складиштење) робе, утовар (истовар) робе и друге послове терета у вези са складиштењем, као и обезбеђивање сигурност робе и припрема робе за превоз (превоз), укључујући поделу серије, формирање пошиљки, сортирање, паковање, препакирање, етикетирање (у даљем тексту у овом поглављу - уговор о пружању услуга), под условом да се радње извршене са робом у пружању таквих услуга не мењају карактеристике робе повезане са променом кода у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности.
 5. У вези са унијском робом која се налази на територији ЗЕЗ-а и која није стављена под царински поступак слободне царинске зоне, дозвољене су било какве операције, укључујући и оне предвиђене ставом 1. члана 205. овог законика.
 6. Не уклапају се у царински поступак слободне царинске зоне возилавршење превоза робе, путника и (или) пртљага на територију ЗЕЗ и (или) вршење превоза робе са територије таквог ЗЕЗ, као и залихена таквим возилима.
 7. Страна робастављена у царински поступак слободне царинске зоне задржава статус стране робе, а роба Уније стављена у царински поступак слободне царинске зоне задржава статус робе Уније.
 8. Роба произведена (примљена) од уније Уније стављене у царински поступак слободне царинске зоне, као и роба произведена (примљена) од робе Уније која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне, и роба Уније која није стављена у царински поступак слободне царинске зоне, стичу статус робе Уније.
 9. Роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и роба произведена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне и унијске робе (у даљем тексту у овом поглављу - роба произведена ( примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне) стичу статус стране робе, узимајући у обзир други став овог става.
  Ако се роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне извози са царинског подручја Уније, статус такве робе одређује се у складу са чланом 210. овог законика.
 10. Ако царина не може да идентификује робу која се налази на територији ФЕЗ-а као робу која је била на територији ФЕЗ-а пре њеног стварања, или као роба увезена на територију ФЕЗ-а или произведена (примљена) на територији ЗЕЗ, тада се таква роба за потребе извоза са територије ЗЕЗ-а изван царинског подручја Уније сматра робом Уније, а у друге сврхе - страном робом која се увози на царинско подручје Уније.
 11. При увозу на царинско подручје Уније робе која је наведена у ставу 10. овог члана, а која је претходно извезена са територије ЗВЕ изван царинског подручја Уније, царински поступак за поновни увоз на њу се не примењује.
 12. Страна роба која подлеже мерама заштите унутрашњег тржишта, стављена у царински поступак слободне царинске зоне, мора се идентификовати у роби произведеној (примљеној) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, за извоз такве робе са територије ЗЕЗ-а на остатак царинског подручја Уније.
  У случају да се страна роба која подлеже мерама заштите домаћег тржишта, стављена у царински поступак слободне царинске зоне, користи за производњу робе направљене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царине зоне, али се не могу идентификовати у таквој роби, роба произведена (примљена) од такве стране робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне мора се извести са царинског подручја Уније.
 13. Комисија има право да утврди списак добара и (или) категорије роба које не подлежу стављању у царински поступак слободне царинске зоне.
  У складу са законодавством држава чланица, списак добара и (или) категорија добара који не подлежу стављању под царински поступак слободне царинске зоне у ЗЕЗ-има створеним (створеним) на територијама ових држава може бити основана.
 14. Делови, склопови, јединице које царински орган може идентификовати као укључене (укључене) у састав робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне сматрају се у сврху њиховог извоза са територије ЗВЕ као роба смештена под царинским поступком слободне царинске зоне, а у њима се примењују одредбе овог законика.
 15. Законодавством државе чланице може се утврдити да се став 3 члана 205, подстав 1 и 2 става 1 члана 207 овог законика неће примењивати на ЗЕЗ, чије се границе у потпуности или делимично поклапају са деловима царинске границе Републике Србије. унија створена на територији такве државе чланице.

Члан 202. Услови за стављање робе у царински поступак слободне царинске зоне и њена употреба у складу са тим царинским поступком

 1. Услови за стављање робе у царински поступак слободне царинске зоне су:
  1. роба је намењена становницима (учесницима, субјектима) ФЕЗ-а на смештају и (или) употреби на територији ФЕЗ-а у циљу обављања предузетничких и других активности од стране становника (учесника, субјеката) ФЕЗ-а у складу са споразумом (споразум) о спровођењу (спровођењу) активности на територији ФЕЗ-а (споразум о условима деловања у ФЕЗ-у, инвестициона декларација, предузетнички програм), ако законодавством државе чланице није другачије одређено у складу са са ставом 2 члана 201 овог законика за смештање и (или) употребу на територијама појединих ЗЕЗ-а створених на територији такве државе чланице;
  2. роба је намењена за стављање на територију луке ФЕЗ или логистичку ФЕЗ од стране лица која нису резиденти (учесници, субјекти) луке ФЕЗ или логистичке ФЕЗ и која су закључила уговор о услузи са становницима (учесницима, ентитетима) лучка ФЕЗ или логистичка ФЕЗ, под условом да операције извршене са робом у пружању таквих услуга не мењају карактеристике робе повезане са променом кода у складу са Робном номенклатуром спољноекономских активности;
  3. поштивање забрана и ограничења у односу на страну робу у складу са чланом 7. овог законика.
 2. Декларанти робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне могу бити лица која су резиденти (учесници, субјекти) ЗЕЗ-а, на територији којих ће се та роба налазити, и у случајевима предвиђеним у ст. 3 и 4 овог члана, такође и друга лица наведена у ставу 3. овог члана или која је утврдила Комисија у складу са ставом 4. овог члана.
 3. Декларанти робе наведене у подставу 2. става 1. овог члана, увезени на територију луке ФЕЗ или логистички ФЕЗ, или извезени са територије луке ФЕЗ или логистички ФЕЗ на остатак царинског територија Уније или осим тога, могу бити лица наведена у подставу 1. и ставу трећем подставу 2. става 1. члана 83. овог законика, на основу споразума о пружању услуга.
 4. Комисија има право да одреди лица држава чланица које нису резиденти (учесници, субјекти) ЗЕЗ-а, као и случајеве када та лица могу деловати као декларанти робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне.
 5. Услови за употребу добара у складу са царинским поступком слободне царинске зоне су:
  1. пласман и смештај робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне на територији ЗЕЗ током периода деловања ЗЕЗ или периода примене царинског поступка слободне царинске зоне на територији ЗЕЗ или све док лице не изгуби статус резидента (учесника, субјекта) ЗЕЗ-а, узимајући у обзир став 4 члана 205. овог законика;
  2. употреба робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне на територији ЗЕЗ у складу са:
   • споразум (споразум) о спровођењу (спровођењу) активности на територији ФЕЗ-а (споразум о условима деловања у ФЕЗ-у, инвестициона декларација, предузетнички програм) или циљеви утврђени законодавством државе чланице у складу са ставом 2 члана 201 овог законика;
   • уговор о пружању услуга закључен између лица које није резидент (учесник, ентитет) лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а и резидента (учесника, ентитета) лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а, ако је роба стављена под царинским поступком слободне царинске зоне на територији луке ФЕЗ или логистичком ФЕЗ за пружање таквих услуга;
  3. пласман и употребу робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне на територији ЗЕЗ-а, врши:
   • декларант за такву робу или друга лица одређена овим закоником или одређена законодавством држава чланица у складу са овим закоником;
   • резидент (учесник, субјект) лучког ФЕЗ-а или ФЕЗ-а за логистику, ако складишти робу према уговору о услузи и није декларант за такву робу;
  4. провизија у вези са робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне, радње у складу са чланом 205. овог законика.
 6. По престанку функционисања ФЕЗ-а или одлуци о престанку примене царинског поступка слободне царинске зоне на територији ФЕЗ-а, или ако лице изгуби статус резидента (учесника, субјекта) ФЕЗ-а, морају се поштовати услови за употребу добара у складу са царинским поступком слободне царинске зоне, наведени у ставу 5. овог члана, до окончања или прекида овог царинског поступка у складу са ст. 3. и 4. члана 207. овог законика.
 7. Ако резидент (учесник, ентитет) лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а врши складиштење робе, чији декларант није, према уговору о услузи, мора да се придржава услова коришћења робе у складу са царински поступак слободне царинске зоне.

Члан 203. Територија ФЕЗ-а и царинске операцијеизведена на територији ЗЕЗ-а

 1. Територија ЗЕЗ-а је зона царинске контроле.
  Закони државе чланице могу одредити да територије појединачних ЗЕЗ-а створене на територији те државе чланице нису зоне царинске контроле.
 2. Територија ЗЕЗ-а мора бити опремљена у сврху царинске контроле.
  Захтеви за уређење територије ФЕЗ-а, укључујући захтеве за ограђивање и опремање периметра такве територије системом видео надзора, утврђени су у складу са законодавством држава чланица.
  Обезбеђивање режима контролних пунктова на територији ЗЕЗ-а, укључујући утврђивање поступка за приступ лица на такву територију, врши се у складу са законодавством држава чланица.
 3. Царинске операције у вези са робом која се налази на територији ЗЕЗ-а обављају се у складу са овим закоником, узимајући у обзир специфичности предвиђене овим чланом.
 4. Увоз робе на територију ЗЕЗ, са изузетком луке ФЕЗ и логистичког ФЕЗ, врши се уз обавештење царинске власти о таквом увозу, а извоз робе са територије ЗЕЗ са дозволом царинског органа.
  Увоз робе на територију лучке ФЕЗ или логистичке ФЕЗ врши се уз дозволу царинске власти.
  Законодавство држава чланица о царинском регулисању може успоставити поступак за подношење наведеног обавештења и издавање наведених дозвола, као и облици таквог обавештавања и дозвола.
  Када роба напусти територију лучке ЗЕЗ или логистичка ФЕЗ, смештена ван територија таквих ЗЕ под царинским поступком за извоз, царинским поступком за поновни извоз, царинским поступком за прераду ван царинског подручја, царинским поступком за привремено извоз, посебан царински поступак, резидент (учесник, субјект) лучког ФЕЗ-а или логистички ФЕЗ подноси царинској власти транспортна (отпремна) документа, којим се потврђује да је место истовара (лука, аеродром) место ван царинског подручја Уније.
  Законодавство држава чланица о царинским прописима може успоставити поступак који није предвиђен овим ставом за увоз робе на територију ЗЕЗ-а и извоз робе са територије ЗИС-а.
 5. Када се увози на територију лучке ФЕЗ или логистичке ФЕЗ за робу која није предмет царинске декларације у складу са ставом 4. члана 204. овог законика, обављају се само царинске операције у вези са доласком робе на царинско подручје Уније, предвиђено у параграфима 1 до 5 члана 88 овог законика ...
 6. Царински органи има право да идентификује робу која се увози на територију ЗЕЗ. Поступак царинског органа за идентификацију робе увезене на територију ЗЕЗ-а успостављен је у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.
 7. Децларант води евиденцију робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и подноси извештаје о таквој роби царинском органу државе чланице на чијем територију успостављен је ФЕЗ.
  Све промене које се догоде код робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне подлежу одразу у рачуноводственим документима.
  Поступак вођења евиденције робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак за слободну царинску зону, као и поступак подношења извештаја о таквој роби царини орган ће се успоставити у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.

Члан 204. Особитости стављања робе у царински поступак слободне царинске зоне робе увезене на територију лучке ЗЕЗ или логистичке ЗЕЗ

 1. Роба увезена на територију лучке ФЕЗ или логистичка ФЕЗ сматра се стављеном у царински поступак слободне царинске зоне од дана уношења на територију лучке ФЕЗ или логистичке ФЕЗ, са изузетком робе која, у складу са ставом 3. овог члана, не подлежу стављању под царински поступак слободне царинске зоне.
 2. Одредбе става 1. овог члана не примењују се на међународне поштанске пошиљке и робу послату међународном поштом, увезене на територију лучке ФЕЗ или логистичку ФЕЗ. Царинске операције у погледу таквих међународних поштанских пошиљака и робе послате у међународним поштанским пошиљкама обављају се у месту (институцији) међународне поштанске размене која се налази на територији луке ФЕЗ или логистичког ФЕЗ, у складу са овим закоником.
 3. Не подлежу стављању под царински поступак слободне царинске зоне:
  1. возила за међународни транспортувезена на територију луке ФЕЗ или логистичког ФЕЗ и извезена са територије луке ФЕЗ или логистичког ФЕЗ у вези са међународним превозом робе овим возилима, као и возила увезена на територију луке ФЕЗ или логистичка ФЕЗ и извезени са територије луке ФЕЗ или логистичке ФЕЗ ФЕЗ, вршећи превоз робе кроз царинско подручје Уније без напуштања ове територије;
  2. Унију робе коју су управа морске луке, речне луке, аеродрома, као и нерезиденти (учесници) увезали на територију луке ФЕЗ или извели са територије луке ФЕЗ на остатак царинског подручја Уније. , субјекти) ЗЕЗ-а и који делују у морској луци, речној луци, функције аеродрома обезбеђују сигурност пловидбе, сигурност летова авиона, сигурност рада инфраструктурних објеката луке, речне луке, аеродрома или друге функције повезане са на спровођење активности у морској луци, речној луци, аеродрому;
  3. Унија робе коју је управа луке ФЕЗ или логистика ФЕЗ увезала на територију луке ФЕЗ или логистичку ФЕЗ или извезла са територије луке ФЕЗ или логистичку ФЕЗ на остатак царинског територија Уније, у вези са операцијом ових ЗЕЗ-а;
  4. роба увезена на територију луке ФЕЗ или логистичка ФЕЗ и стављена ван ње пре таквог увоза под царинским поступком за прераду ван царинског подручја, царински поступак за привремени извоз, царински поступак за поновни извоз, посебна царина процедура;
  5. роба увезена на територију луке ФЕЗ или логистичка ФЕЗ и стављена изван ње пре таквог увоза под царинским поступком за извоз или царинским поступком за царински транзит, у случајевима утврђеним законодавством држава чланица;
  6. пловила риболовне флоте која су увезена на територију луке ФЕЗ и извезена са територије луке ФЕЗ у вези са истоваром улова водених биолошких ресурса, рибе и (или) других производа произведених од водених биолошких ресурса на тим бродовима таква пловила и (или) у сврху утовара на бродове таквих пловила робе која представља залихе;
  7. залихе које се крећу возилима наведеним у подставима 1. и 6. овог става.
 4. Роба увезена на територију лучке ЗЕЗ или логистичка ФЕЗ не подлеже царинској декларацији, осим случајева утврђених ставом два овог става и законодавством држава чланица о царинским прописима у складу са ставом трећим овог става.
  Роба коју увозе становници (учесници, субјекти) ЗЕЗ-а за изградњу, реконструкцију инфраструктурних објеката морске луке, речне луке, аеродрома који се налазе на територији луке ФЕЗ или инфраструктурни објекти логистичке зоне ЗЕЗ-а царинска декларација.
  Законодавство држава чланица о царинском регулисању може утврдити и друге случајеве када роба која се увози на територију лучког ФЕЗ-а или логистички ФЕЗ подлеже царинској декларацији, као и рок за подношење царинске декларације за робу која подлеже царинској декларацији.

Члан 205. Радње предузете у вези са робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и у вези са робом направљеном (примљеном) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне

 1. У вези са робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робом направљеном (примљеном) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, на територији ЗЕЗ-а дозвољени су сви послови, укључујући:
  1. складиште;
  2. операције утовара (истовара) робе и друге операције терета повезане са складиштењем;
  3. радње неопходне за обезбеђивање безбедности робе, као и уобичајене радње за припрему робе за транспорт (превоз), укључујући цепање серије, формирање пошиљки, сортирање, паковање, препакирање, етикетирање, операције за побољшање комерцијалних квалитета;
  4. операције за прераду (прераду) робе, производњу добара (укључујући монтажу, демонтажу, уградњу, уградњу), поправку или одржавање робе, укључујући током којих учествује страна роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне или доприносе производњи (примању) робе, чак и ако се таква страна роба у потпуности или делимично троши (троши) у процесу производње (пријема) робе и (или) није садржана у роби произведеној (примљеној) од робе стављене под царину поступак слободне царинске зоне (у даљем тексту у овом поглављу - операције прераде робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне). Страна роба која учествује или олакшава производњу (пријем) робе током операција прераде робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне не укључује робу која је помоћно средство у технолошком процесу, на пример, опрема, машине, уређаји;
  5. потрошња добара која није потрошња (потрошња) добара приликом обављања операција прераде робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне наведене у подставу 4. овог става, у случајевима које одреди Комисија; (видети Одлуку Савета Евроазијске економске комисије бр. 88 од 20.12.2017.)
  6. узорковање и (или) узорке робе у складу са чланом 17. овог законика.
 2. Чињеница потпуне или делимичне потрошње добара, укључујући трошење (потрошњу) у процесу производње (пријема) робе, стварање некретнина на територији ЗЕЗ-а, обезбеђивање производних процеса, одржавање и руковање опремом, машинама и јединицама које се користе на територији ЗЕЗ-а, подлеже одражавању у извештају који се подноси царинском органу у складу са ставом 7. члана 203. овог законика.
 3. У погледу робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, дозвољено је обављање послова наведених у ставу 1. овог члана члана на територији ФЕЗ-а, ако су такви послови у складу са условима споразума (споразума) о спровођењу (спровођењу) активности на територији ФЕЗ-а (споразум о условима деловања у ФЕЗ-у, инвестициона декларација, предузетничка програм).
 4. Уз дозволу царинског органа, дозвољено је извоз робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне са територије ЗЕЗ без окончања царинског поступка слободне царинске зоне у следећим случајевима:
  1. наведена роба, која представља опрему, остала главна производна средства, која је пуштао у рад и користи резидент (учесник, субјекат) ЗЕЗ, или делове наведених главних производних средстава, извози се на остатак царинског подручја Унија за њихову поправку (осим за ремонт, модернизацију), одржавање или друге радње неопходне за одржавање такве робе у нормалном (радном) стању;
  2. наведена роба се извози на остатак царинског подручја Уније ради обављања операција техничког испитивања, истраживања, испитивања, верификације, укључујући оне предвиђене производним процесом, као и ради демонстрације узорака;
  3. Ова роба се извози на остатак територије државе чланице, на чијој територији је ФЕЗ основан, ради обављања царинских операција по окончању царинског поступка слободне царинске зоне у овлашћеном царинском органу, у складу са у складу са законодавством државе чланице о царинским прописима, за обављање царинских операција у вези са таквом робом;
  4. Ова роба се извози на остатак територије државе чланице, на чијој територији је ФЕЗ основан, за сопствену производњу и технолошке потребе. Услове под којима је у овом случају дозвољен извоз ове робе са територије ЗВЕ, као и дела територије државе чланице у који је такав извоз дозвољен, одређује Комисија;
  5. ова роба се извози на остатак царинског подручја Уније ради обављања операција прераде (прераде) робе, производње робе, укључујући монтажу, уградњу, уградњу и друге радње које утврди Комисија, под условом да не постоје услови за такву робу на територији овог ФЕЗ-а и могућност таквих операција. Случајеве и услове када је дозвољено извозити наведену робу са територије ЗЕУ у овом случају утврђује Комисија. (видети Одлуку Савета Евроазијске економске комисије бр. 88 од 20.12.2017.)
 5. Роба наведена у подставима 1, 2, 4 и 5 става 4 овог члана подлеже поновном увозу на територију ЗВЕ пре истека рока који је утврдио царински орган на основу циљева и околности таквих послова . Период који утврди царински орган може се продужити на образложени захтев резидента (учесника, субјекта) ЗЕЗ-а.
  У погледу робе наведене у подставу 3. става 4. овог члана, царински поступак слободне царинске зоне мора бити завршен пре истека рока који је утврдио царински орган. Период који утврди царински орган може се продужити на образложени захтев резидента (учесника, субјекта) ЗЕЗ-а.
 6. Поступак за издавање дозволе од стране царинског органа наведен у ставу 4. овог члана успоставиће се у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.
 7. У погледу целокупне или дела робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, трансакције се могу обављати на територији ЗЕЗ, који омогућава пренос власништва, употребу и (или) располагање овом робом. У овом случају, радња царинског поступка слободне царинске зоне мора бити завршена на начин прописан овим закоником, осим у случајевима када је, у складу са параграфима 8, 10 и 11 овог члана, пренос ове робе извршен дозвољено без окончања царинског поступка слободне царинске зоне.
 8. Дозвољен је пренос робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, без довршавања царинског поступка слободне царинске зоне у поседовање и (или) коришћење:
  1. извођачу (подизвођачу) или другом лицу, укључујући нерезиденте (учесник, субјект) СИП-а, да изврши грађевинске и (или) уговорене радове на територији ЗИС-а;
  2. превознику за њихов превоз;
  3. лица која ће вршити поправке (осим за велике поправке, модернизацију), одржавање и (или) обављати друге радње неопходне за одржавање такве робе у нормалном (радном) стању;
  4. лица која ће вршити операције техничког испитивања, истраживања, испитивања, верификације такве робе, предвиђене производним процесом, као и њихово показивање као узорци;
  5. лица која ће обављати радње предвиђене подставом 2. става 1. овог члана на територији луке ФЕЗ или логистичкој ФЕЗ, а у случајевима предвиђеним законодавством држава чланица, и на територијама ФЕЗ-а који нису лука ЗЕЗ или логистички ЗЕЗ;
  6. лица која ће обављати послове у вези са робом која се извози са територије ЗЕЗ-а, у случајевима предвиђеним у подставима 1, 2, 4 и 5 става 4 овог члана.
 9. Пренос робе у посед и (или) употребу лица наведених у ставу 8. овог члана не ослобађа декларанта за робу стављену у царински поступак слободне царинске зоне од поштовања услова за употребу робе у складу са царински поступак слободне царинске зоне предвиђен у овом поглављу.
 10. Законодавство држава чланица о царинском регулисању може успоставити случајеве када резидент (учесник, субјект) ЗВЕ може да пренесе права поседовања, употребе и (или) располагања робом стављеном у царински поступак бесплатно. царинску зону и (или) робу произведену (примљену) од робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне другом резиденту (учеснику, субјекту) овог ЗЕЗ-а без довршавања царинског поступка слободне царинске зоне, као и поступак и услови за пренос робе у овим случајевима.
  Када се утврде такви случајеви, законодавство држава чланица може утврдити да је обавеза декларанта да се придржава услова за употребу робе у складу са царинским поступком слободне царинске зоне и обавеза довршења таквог пословања. царински поступак изриче се лицима којима се права својине, коришћења и (или) располагања овом робом, а може се одредити и тренутак од када су додељена тим робама.
 11. Законодавство државе чланице о царинским прописима може утврдити да пренос права поседовања, употребе и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робом направљеном (добијеном) од робе стављено под царински поступак слободне царинске зоне, на територијама појединих ЗЕЗ-а створених на територији такве државе чланице, дозвољено је без окончања царинског поступка слободне царинске зоне.
  У овом случају, законодавство држава чланица може утврдити да обавеза декларанта да испуњава услове за употребу робе у складу са царинским поступком слободне царинске зоне и обавеза да доврши рад таквог царинског поступка наметнуће се лицима на која су пренета права поседовања, коришћења и (или) располагања.наведена роба и тренутак од ког су додељена тим лицима такође се може одредити.
 12. У случају да лице изгуби статус резидента (учесника, ентитета) лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а, роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне, у року од 4 месеца од дана када лице изгуби такав статус, могу пренети особе које су закључиле са таквим резидентом (учесником, ентитетом) ФЕЗ је споразум о назначавању услуга другом резиденту (учеснику, субјекту) лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а на основу споразума о услузи закљученог са таквим другим резидентом (учесником, субјектом) ФЕЗ-а или стављеном под царинске поступке предвиђене овим закоником.
  Ако се такве радње не изврше у наведеном року, царински поступак слободне царинске зоне по истеку овог рока се прекида, а царински органи задржавају робу у складу са поглављем 51 овог законика.
 13. Комисија има право да утврди списак радњи, укључујући и радње које се не могу извршити са робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне.
  Законодавство држава чланица може успоставити листу радњи, укључујући операције које се не могу извршити са робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне у ЗЕЗ-има створеним (створеним) на територијама ових држава чланица.

Члан КСНУМКС. Идентификација страна роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне у роби произведеној (примљеној) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне

 1. Да би се идентификовала страна роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне, могу се користити следеће методе у роби произведеној (примљеној) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне:
  1. постављање печата, жигова, дигиталних и других ознака на страну робу стављену у царински поступак слободне царинске зоне;
  2. детаљан опис, фотографија, слика страних добара у размерама;
  3. упоређивање унапред одабраних узорака и (или) узорака стране робе и робе произведене (добијене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне;
  4. употреба постојећих етикета производа, укључујући серијске бројеве;
  5. друге методе које се могу применити на основу природе робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и операција извршених за прераду робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, укључујући испитивање достављених докумената који садрже детаљне информације о употреби страних добара стављених у царински поступак слободне царинске зоне, у технолошком процесу обављања послова прераде робе стављених у царински поступак слободне царинске зоне, као и о технологији њиховог производње, или вршењем царинске контроле током операција прераде робе стављене под царински поступак слободна царинска зона.
 2. Поступак за идентификацију стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне у роби која је направљена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне утврдиће се у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању .

Члан 207. Завршетак и завршетак царинског поступка слободне царинске зоне

 1. Царински поступак слободне царинске зоне мора бити завршен у следећим случајевима:
  1. престанак функционисања ЗЕЗ или доношење одлуке о прекиду примене царинског поступка слободне царинске зоне на територији ЗЕЗ - у року од 6 месеци од дана престанка функционисања ЗЕЗ или усвајања таквог Одлука;
  2. лице које је робу ставило у царински поступак слободне царинске зоне губи статус резидента (учесника, субјекта) ЗЕЗ - у року од 6 месеци од дана када лице изгуби овај статус;
  3. извоз робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне, роба направљена (примљена) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне са територије ЗЕЗ, осим у случајевима извоза такве робе:
   • за сврхе наведене у ставу 4 члана 205 овог законика;
   • за њихов превоз са једне територије ФЕЗ-а на другу територију ФЕЗ-а у складу са царинским поступком царинског транзита у случају утврђеним у ставу 8. овог члана;
   • за сахрањивање, неутрализацију, употребу или уништавање на било који други начин у складу са законодавством држава чланица, ако је таква роба изгубила своја потрошачка својства и постала неприкладна за употребу у својству за које је намењена;
  4. потрошња робе у складу са подставом 5. става 1. члана 205. овог законика;
  5. пренос резидентом (учесником, субјектом) ЗЕЗ-а права поседовања, коришћења и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робом направљеном (добијеном) од робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, другом резиденту (учеснику, субјекту) ЗЕЗ-а или лицу које није резидент (учесник, субјекат) ЗИС-а, у складу са параграфима 8 и 9 овог члана, са изузетак преноса робе у случајевима наведеним у параграфима 8, 10 и 11 члана 205. овог законика.
 2. По завршетку царинског поступка слободне царинске зоне, декларант робе може бити:
  1. лице које је било декларант за робу када је стављена у царински поступак слободне царинске зоне;
  2. резидент (учесник, субјект) ЗЕЗ-а, коме се, у складу са ставом 10. члана 205. овог законика, дају права поседовања, коришћења и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и ( или) је роба направљена (добијена) од робе пребачена у царински поступак слободне царинске зоне;
  3. лице коме су, у складу са ставом 11. члана 205. овог законика, права поседовања, коришћења и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и (или) роба направљена (добијена) од роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне;
  4. резидент (учесник, субјект) ЗЕЗ-а или лица наведена у ставу 3. члана 202. овог законика - у вези са робом која се налази на територији лучке ЗЕЗ или логистичке ФЕЗ;
  5. лице које није резидент (учесник, субјект) ЗЕЗ-а коме су пренета права поседовања, коришћења и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и (или) роба направљена ( добијена) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, ако се царински поступак слободне царинске зоне завршава у складу са подставом 3. става 5. или подставом 1. става 6. овог члана.
 3. По престанку функционисања ФЕЗ-а или одлуци о престанку примене царинског поступка слободне царинске зоне на територији ФЕЗ-а, операција царинског поступка слободне царинске зоне завршава се стављањем под царинске поступке предвиђено овим закоником, са изузетком царинског поступка царинског транзита, робе која се налази на њеној територији, стављене под царински поступак слободне царинске зоне и робе направљене (примљене) од робе стављене у царински поступак државе слободна царинска зона, узимајући у обзир параграфе 5, 6, 8 и 9 овог члана, или је употпуњена без стављања под царинске поступке у складу са параграфима 10 и 12 овог члана.
  Комисија има право да одреди другачији поступак за окончање царинског поступка слободне царинске зоне по престанку функционисања ЗЕЗ-а, чије се границе у потпуности или делимично поклапају са деоницама царинске границе Уније, или када одлучујући да прекине примену царинског поступка слободне царинске зоне на територијама таквог ЗЕЗ-а.
  Ако царински поступак слободне царинске зоне није завршен у складу са ставом првим овог става, дејство овог царинског поступка престаје истеком рока наведеног у подставу 1. става 1. овог члана, а роба се који су царински органи задржали у складу са поглављем 51 овог законика.
 4. Ако лице изгуби статус резидента (учесника, субјекта) ЗЕЗ-а, поступак царинског поступка слободне царинске зоне завршава се стављањем под царинске поступке предвиђене овим закоником, са изузетком царинског поступка за царински транзит, роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне и роба произведена (примљена) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, узимајући у обзир ставове 5, 6, 8 и 9 овог члана, или завршен без стављања под царинске поступке у складу са параграфима 10 и 13 овог члана.
  Ако царински поступак слободне царинске зоне није завршен у складу са ставом првим овог става, дејство овог царинског поступка престаје истеком рока наведеног у подставу 2. става 1. овог члана, а роба се који су царински органи задржали у складу са поглављем 51 овог законика.
 5. За извоз робе са територије ЗЕЗ-а изван царинског подручја Уније, акција царинског поступка слободне царинске зоне завршава се просторијама:
  1. у царинском поступку за поновни извоз:
   • страна роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне и извезена у непромењеном стању, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења ;
   • роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, ако роба израђена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне није призната као роба Уније у складу са чланом 210 овог законика;
  2. у царинском поступку за извоз:
   • Унијска роба стављена под царински поступак слободне царинске зоне;
   • роба произведена (примљена) од робе Уније, укључујући ону која није стављена у царински поступак слободне царинске зоне;
   • роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, ако је роба израђена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне призната као унијска роба у складу са чланом 210. овај законик;
  3. у царинском поступку царинског транзита у складу са подставима 1. и 3. става 3. члана 142. овог законика, страна роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне и извезена у непромењеном стању, осим промена услед природног хабања и кидање, као и промене услед природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, са територије луке ФЕЗ или логистичке ФЕЗ.
 6. За извоз робе са територије ЗЕЗ-а на остатак царинског подручја Уније, радњу царинског поступка слободне царинске зоне довршавају просторије:
  1. према царинским поступцима наведеним у подставима 1, 4, 5, 7, 10, 14 - 16 става 2 члана 127. овог законика, страна роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне и није подвргнута преради робе стављена у царински поступак слободне царинске зоне и роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, узимајући у обзир став 7. овог члана;
  2. у царинском поступку за поновни увоз:
   • Унијска роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне, која је остала непромењена, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка под нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења;
   • роба произведена (примљена) искључиво од уније робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне, укључујући употребу унијске робе која није стављена у царински поступак слободне царинске зоне;
  3. под царинским поступком царинског транзита стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и извезене у непромењеном стању, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка под нормалним условима транспорта (превоз) и (или) складиштење, са територије лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а једне државе чланице на територију друге државе чланице.
 7. Ако састав робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне укључује страну робу која потпада под мере заштите унутрашњег тржишта, таква роба за извоз са територије ЗЕ у остатак царинско подручје Уније може се ставити под царинске поступке наведене у подставима 1. и 7. става 2. члана 127. овог законика, под условом да се у тој роби идентификује страна роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне.
 8. Приликом преноса права поседовања, употребе и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робом направљеном (примљеном) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, од стране резидента (учесника, субјекта) ЗЕЗ-а, који је наведену робу ставио у царински поступак слободне царинске зоне, другом резиденту (учеснику, субјекту) ЗВЕ-а, акција царинског поступка слободне царинске зоне завршава се стављање такве робе у царински поступак слободне царинске зоне од стране резидента (учесника, субјекта) ЗЕЗ-а, коме припадају права власништва, употребе и (или) располагања таквом робом.
  Ако је у овом случају потребно превести робу са једне територије ЗЕЗ-а на другу територију ЗВЕ, такав превоз се врши у складу са царинским поступком за царински транзит на начин и под условима предвиђеним поглављем 22. овог законика, осим за случај предвиђен ставом трећим овог става.
  Унијска роба се превози са једне територије ЗЕЗ-а на другу територију ЗЕЗ-а без стављања такве робе у царински поступак царинског транзита, ако се таква ЗЕЗ налази на територији једне државе чланице, са изузетком робе Уније која се превози преко територија држава које нису чланице Уније и (или) морским путем.
 9. Приликом преноса права поседовања, употребе и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робом произведеном (примљеном) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, од стране резидент (учесник, субјекат) ЗЕЗ-а, који је наведену робу ставио у царински поступак слободне царинске зоне, лицу које није резидент (учесник, субјекат) ЗИЗ-а, ради њиховог извоза са територије ЗЕЗ на остатак царинског подручја Уније, дејство царинског поступка слободне царинске зоне завршава се стављањем такве робе под царинске поступке наведене у подставу 1. става 6. овог члана, осим у случајевима када се у у складу са подставом 3. става 1. овог члана, роба се може извозити са територије Зоне без окончања царинског поступка слободне царинске зоне.
 10. Царински поступак слободне царинске зоне завршава се без стављања робе у царинске поступке у случајевима предвиђеним у параграфима 12 и 13 овог члана, као и у следећим случајевима:
  1. роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне и (или) роба произведена (примљена) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне изгубила је своја потрошачка својства и постала неприкладна за употребу у својству за које је намењена , извозе се са територије ЗЕЗ-а ради сахрањивања, неутрализације, употребе или уништавања на било који други начин у складу са законодавством држава чланица. У овом случају, акција царинског поступка слободне царинске зоне завршава се за део робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, који одговара броју роба која је сахрањена, учињена безопасном, збринута и ( или) уништено на други начин и одређено у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима;
  2. роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне је уништена и (или) неповратно изгубљена услед незгоде или више силе или неповратно изгубљена као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, и чињеница таквог уништења или неопозивог губитка коју је царински орган препознао у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима;
  3. роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне и роба израђена (примљена) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне потрошена је у складу са подставом 5. става 1. члана 205. овог законика;
  4. страна роба стављена у царински поступак слободне царинске зоне на територији лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а, која је остала непромењена, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (превоз) и (или) складиштење извозе се ван царинског подручја Уније преко места поласка, на које се придружује таква лучка ФЕЗ или логистичка ФЕЗ, у случајевима утврђеним законодавством држава чланица;
 11. Поступак за окончање царинског поступка слободне царинске зоне у случајевима предвиђеним тачкама 1, 2 и 4 става 10 овог члана утврдиће се у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању.
  Поступак за окончање царинског поступка слободне царинске зоне у случају предвиђеном подставом 3. става 10. овог члана утврђује Комисија. (видети Одлуку Савета Евроазијске економске комисије бр. 88 од 20.12.2017.)
 12. По престанку функционисања слободне царинске зоне или доношењу одлуке о престанку примене царинског поступка слободне царинске зоне на територији ЗЕЗ, ефекат царинског поступка слободне царинске зоне у односу на пласирану робу под царинским поступком слободне царинске зоне и која је опрема коју пушта у рад и користи резидент (учесник, субјекат) ЗЕЗ за спровођење споразума (споразума) о спровођењу (спровођењу) активности на територији ЗЕЗ (споразум о условима активности у ФЕЗ-у, инвестициона декларација, предузетнички програм), или добра која се користе за стварање непокретности на територији ФЕЗ-а и саставни су део таквих објеката непокретности, завршени без стављања наведене робе под царину поступке на начин прописан законодавством држава чланица. Комисија има право да одреди поступак за окончање царинског поступка слободне царинске зоне у односу на наведену робу.
  Ова роба стиче статус уније робе од датума окончања царинског поступка слободне царинске зоне.
 13. У случају да лице изгуби статус резидента (учесника, субјекта) ЗЕЗ-а услед истека споразума (споразума) о спровођењу (спровођењу) активности на територији ЗЕЗ-а (споразум о условима активност у ЗЕЗ-у, инвестициона декларација, предузетнички програм) и испуњавање услова овог споразума вођење царинског поступка слободне царинске зоне у односу на робу стављену у царински поступак слободне царинске зоне и која је стављена опрема у функцији и користи га резидент (учесник, субјекат) ЗЕЗ-а за спровођење споразума (споразума) о спровођењу (спровођењу) активности на територији ЗЕЗ-а (споразум о условима деловања у ЗЕЗ-у, инвестиција декларација, предузетнички програм), или роба која се користи за стварање непокретности на територији ФЕЗ-а и саставни је део таквих објеката некретнина, довршава се без стављања ове робе у царинске поступке на начин прописан законодавство држава чланица.
  Комисија има право да одреди поступак за окончање царинског поступка слободне царинске зоне у односу на наведену робу.
  Ова роба стиче статус уније робе од датума окончања царинског поступка слободне царинске зоне.
 14. Прекид царинског поступка слободне царинске зоне ликвидацијом (престанком активности) лица које је резидент (учесник, субјекат) ЗЕЗ-а спроводи се у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању.

Члан 208. Појава и престанак обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак слободне царинске зоне, рок за њихово плаћање и прорачун

 1. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак слободне царинске зоне произлази из декларанта од тренутка када царински орган региструје декларацију за роба, осим случајева предвиђених у параграфима два и трећи овог става.
  Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак слободне царинске зоне, декларисана за пуштање пре подношења декларације за робу, произлази из лице које је поднело захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу, од тренутка када је царински орган регистровао захтев за пуштање робе до подношења декларације за робу.
  Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак слободне царинске зоне на територији лучке ФЕЗ или логистичке ФЕЗ произлази из декларанта од тренутка увоза на територију луке ФЕЗ или логистичког ФЕЗ.
 2. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која се увози на територију луке ФЕЗ или логистички ФЕЗ са територије државе која није чланица Уније , а који, у складу са ставом 4. члана 204. овог законика, не подлежу царинској декларацији, потичу од резидента (учесника, ентитета) лучког ФЕЗ-а или логистичког ФЕЗ-а који је закључио споразум о одредби услуга, од тренутка када се таква роба увози на територију лучког ФЕЗ-а или ФЕЗ-а за логистику.
 3. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу стављену у царински поступак слободне царинске зоне произлази из лица која у складу са ст. 10. и 11. члана 205. овог закона Законика, пренета су права поседовања, употребе и (или) располагања таквом робом и (или) робом произведеном (примљеном) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и која, у складу са законодавством државама чланицама, поверена је дужност декларанта да поштује услове за употребу робе у складу са царинским поступком слободна царинска зона и обавезу да доврше тачност таквог царинског поступка, од тренутка када одређене особе декларанта намећу се таквим лицима.
 4. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак слободне царинске зоне престаје за лица наведена у ст. 1 - 3 овог члана, наступањем следећих околности:
  1. окончање царинског поступка слободне царинске зоне у складу са чланом 207. овог законика, укључујући и након наступања околности наведених у ставу 7. овог члана, осим завршетка царинског поступка слободне царинске зоне стављањем под царински поступак за извоз робе наведен у ставу четвртом подставу 2. става 5. члана 207. овог законика;
  2. извоз робе са царинског подручја Уније из става четвртог подстав 2. става 5. члана 207. овог законика, стављеног у царински поступак за извоз;
  3. стављање робе за коју је окончан царински поступак слободне царинске зоне и (или) роба направљена (примљена) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, у оквиру примене такве царински поступак који је окончан у оквиру царинских поступака у складу са ставом 7. члана 129. овог законика;
  4. испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 8. овог члана;
  5. признавање од стране царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неопозивог губитка стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робе која је направљена (примљена) ) од робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне, услед несреће или више силе или чињенице ненадокнадивог губитка ове робе као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, осим за случајеве када су пре таквог уништавања или ненадокнадиви губитак у складу са овим закоником у вези са овом страном робом доспели за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина;
  6. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком слободне царинске зоне - у односу на обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које су настале приликом регистрације декларације за робу или пријаве за пуштање робе пре подношења декларације за робу;
  7. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања увозних царина, пореза, посебних , антидампиншке, компензационе царине које су настале током регистрације декларације за робу;
  8. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  9. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  10. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 5. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу стављену у царински поступак слободне царинске зоне престаје за лица наведена у ст. 1. и 3. овог члана по преносу права својине, употребе и (или) располагања робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робом направљеном (примљеном) од робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне без окончања царинског поступка слободне царинске зоне у складу са параграфима 10 и 11 члана 205. овог законика, ако је током преноса права поседовања, употребе и (или) располагања таквом робом, дужност декларанта да испуњава услове за употреба робе у складу са царинским поступком слободне царинске зоне и дужност декларанта да доврши рад таквог царинског поступка намећу се лицима на која су таква права пренета.
 6. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина подлеже извршењу након наступања околности наведених у ставу 7. овог члана.
 7. У случају следећих околности, рок за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина је:
  1. у случају извоза са територије ФЕЗ-а стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, пре завршетка царинског поступка слободне царинске зоне за такву зону робе или без дозволе царинског органа у случајевима наведеним у ставу 4 члана 205. овог законика, осим у случајевима када се таква роба може извести без довршавања царине поступак слободне царинске зоне у случајевима предвиђеним параграфима трећим и четвртим подставом 3. става 1. члана 207. овог законика, - даном извоза са територије ЗВЕ, а ако овај дан није одређен, - дан откривања чињенице таквог извоза са територије ЗЕЗ-а, на који се примењује царински поступак слободне царинске зоне;
  2. у случају преноса робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, и (или) робе направљене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, другом лицу без окончања царинског поступка из слободна царинска зона, осим за пренос такве робе у складу са параграфима 8, 10 и 11 члана 205. овог законика, - дан преноса робе, а ако овај дан није одређен, - дан откривања чињеница таквог преноса;
  3. у случају невраћања на територију ЗЕЗ-а пре истека рока који је утврдио царински орган у складу са ставом првим у ставу 5. члана 205. овог законика, роба извезена са територије ЗВЕ у случајевима наведеним у подставима 1, 2, 4 и 5 става 4 члана 205. овог законика, - дан истека овог периода;
  4. ако царински поступак слободне царинске зоне није завршен пре истека периода који је утврдио царински орган у складу са ставом другим у ставу 5. члана 205. овог законика, у односу на робу која се извози са територије ЗЕЗ у случај наведен у подставу 3. става 4. члана 205. овог законика, - дан истека овог периода;
  5. у случају губитка стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне и (или) робе направљене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, осим за уништавање и (или) неопозиво губитак такве робе услед незгоде или више силе или неповратни губитак као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (превоза) и (или) складиштења, - дан губитка робе, а ако овај дан није одређен, - дан откривања чињенице таквог губитка;
  6. у случају да царинском органу не достави, у року који је утврдио, документе који потврђују чињеницу сахрањивања, неутрализације, употребе или другог уништења робе наведене у подставу 1. става 10. члана 207. овог законика, - дан извоза такве робе ван територије ЗЕЗ-а;
  7. у случају престанка, у складу са ставом трећим става 5. члана 139. овог законика, царинског поступка за извоз робе која је наведена у ставу четвртом подставу 2. става 5. члана 207. овог законика, осим за окончање царинског поступка за извоз за наведену робу која се у тренутку престанка таквог царинског поступка налази на територији ЗЕЗ - дан који следи дан истека рока утврђеног ставом првим став 5. члана 139. овог законика.
  8. Ако су се околности наведене у ставу 7. овог члана догодиле у вези са страном робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне, увозне царине, порези, плаћају се посебне, антидампиншке, компензационе царине као да је таква страна роба стављена под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу без примене царинских преференцијала и погодности за плаћање увозних царина и пореза.
   Ако су се околности наведене у ставу 7. овог члана догодиле у вези са робом произведеном (примљеном) од стране робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне, и у тој роби, у складу са чланом 206. овог законика, страном робом у царинском поступку слободне царинске зоне плаћају се увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине у односу на страну робу која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне и која се користи за производњу произведене робе (примљена ) од стране робе која је стављена под царински поступак слободна царинска зона, као да је таква страна роба стављена под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу без примене царинских преференцијала и повластица за плаћање увозних царина и пореза.
   У случајевима наведеним у првом и другом ставу ове клаузуле, за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина, стопа увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина се примењују на снагу на дан регистрације царинске власти за декларацију за робу поднесену за стављање ове робе у царински поступак слободне царинске зоне у погледу робе чије пуштање, када се стави под царински поступак слободне царинске зоне, извршен је пре подношења декларације за робу - на дан регистрације царинског органа пријаве за пуштање робе пре подношења декларације за робу, и ако је стављање робе у царински поступак слободне царинске зоне у складу са овим закоником извршено је без царинске декларације, - на дан увоза робе на територију лучке ФЕЗ или логистичке ФЕЗ.
  9. Ако су се околности наведене у ставу 7. овог члана догодиле у вези са робом произведеном (примљеном) од стране робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне, и у тој роби, у складу са чланом 206. овог законика, страном робом у царинском поступку слободне царинске зоне, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине подлежу плаћању, као да је таква роба направљена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне стављени су у царински поступак пуштања за домаћу потрошњу без употребе тарифних преференцијала и погодности за плаћање увозних царина и пореза.
   У овом случају, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се у складу са поглављима 7 и 12 овог законика.
   За израчунавање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, примењују се стопе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, на снази на дан који је крајњи рок за плаћање увоза царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине у складу са ставом 7. овог члана, у вези са робом произведеном (примљеном) од стране робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне.
   Ако је за одређивање царинске вредности робе, као и за израчунавање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, потребна конверзија девиза у валуту државе чланице, таква конверзија врши се по девизном курсу који је на снази на дан доспећа увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у складу са ставом 7 овог члана.
   Ако царински орган нема тачне податке о роби (природа, име, количина, порекло и (или) царинска вредност), основа за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које треба платити утврђује се на основу царинског тела података, а класификација робе врши се узимајући у обзир став 3. члана 20. овог законика.
   Ако је шифра производа у складу са Робном номенклатуром спољно-економске делатности одређена на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10:
   • за обрачун увозних царина примењује се највиша стопа царине која одговара роби која је укључена у такву групу;
   • за обрачун пореза примењује се највиша стопа пореза на додату вредност, највиша стопа акциза (акциза или акциза) која одговара робама укљученим у такву групу у погледу којих је највиша стопа утврђују се царине;
   • за обрачун посебних, антидампиншких, компензационих дажбина примењује се највиша стопа посебних, антидампиншких, компензационих царина која одговара роби која је укључена у такву групу, узимајући у обзир десети став ове клаузуле. Посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу порекла робе, потврђеног у складу са поглављем 4. овог законика, и (или) других података потребних за одређивање наведених царина. Ако порекло робе и (или) друге информације потребне за утврђивање наведених царина нису потврђене, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу највиших стопа посебних, антидампиншких, компензационих царина утврђених за робу из исти код Робне номенклатуре спољноекономске делатности ако се класификација робе врши на нивоу од 10 знакова или робе која је укључена у груписање, ако су кодови робе у складу са Робном номенклатуром за спољноекономску делатност одређена на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10.
    Приликом каснијег утврђивања тачних података о роби, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу таквих тачних података и повраћај (умањење) преплаћених и (или) прекомерно прикупљених количина увоза царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине или наплата неплаћених износа у складу са поглављима 10 и 11 и члановима 76 и 77 овог законика.
  10. На износе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених (наплаћених) у складу са ставом 8. овог члана, плаћа се камата, као да је одгода њиховог плаћања одобрена у односу на ове износе од датум стављања робе у царински поступак слободна царинска зона на дан истека рока за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.
  11. У случају окончања царинског поступка слободне царинске зоне или извоза робе са царинског подручја Уније наведеног у ставу четвртом подставу 2. става 5. члана 207. овог законика, стављеног у царински поступак извоза , или стављање робе у складу са ставом 7. члана 129. овог законика у царинске поступке који се примењују на страну робу, или задржавање такве робе од стране царинских органа у складу са поглављем 51 овог законика након испуњења обавезе плаћања царине царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине и (или) њихова наплата (у целини или делимично) износ царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених и (или) наплаћених у складу са овај члан подлеже повраћају (компензацији) у складу са поглављем 10. и чланом 76. овог законика.

Члан 209. Специфичности обрачунавања и плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина за страну робу стављену у царински поступак слободне царинске зоне и робу направљену (примљену) од робе стављене под царину поступак слободне царинске зоне, када су стављени у одвојене царинске поступке

 1. Приликом стављања стране робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне и није подвргнута поступцима прераде робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу ради обрачуна увозних царина, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине, стопе увозних царина, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине на снази на дан регистрације царинске власти од стране царинске власти декларације за робу поднесену за стављање робе под царински поступак слободне царинске зоне, а у вези са робом чије пуштање када се стави под царински поступак слободне царинске зоне извршено пре подношења декларације за робу, - на дан регистрације од стране царинског органа државе захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу, осим у случају наведеном у ставу два ове клаузуле.
  Када се стави у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу опреме стављене у царински поступак слободне царинске зоне, пуштена у рад и користи је резидент (учесник, субјект) ЗВЕ за спровођење споразума (споразума) о спровођење (спровођење) активности на територији ЗЕЗ (споразум о условима активности у ЗЕЗ-у, инвестициона декларација, предузетнички програм), као и робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне на територији лучке ЗЕЗ-а или логистичка ФЕЗ, за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, примењују се стопе увозних царина, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине, на снази на дан регистрације од стране царински орган декларације за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу.
 2. Када се ставља у царинске поступке наведене у подставима 1, 5, 7, 10 и 14 става 2 члана 127. овог законика, роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне:
  1. подлежући идентификацији у наведеној роби страних добара стављених под царински поступак слободне царинске зоне, спроведеним у складу са чланом 206. овог законика, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине обрачунавају се у однос са страном робом стављеном у царински поступак слободне царинске зоне и употребљеном за производњу робе направљене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне. У исто време, за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, примењују се стопе увозних царина, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине, на снази на дан регистрација царинске власти декларације за робу поднесену за стављање робе у царински поступак слободних царинских зона, а у вези са робом чије је пуштање, када је стављено у царински поступак слободне царинске зоне, извршено пре подношење декларације за робу - на дан регистрације царинског органа пријаве за пуштање робе пре подношења декларације за робу;
  2. у одсуству царинске власти на дан регистрације декларације за робу у вези са робом направљеном (примљеном) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, идентификација стране робе стављене у царински поступак државе слободна царинска зона у роби која је направљена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, спроведена у складу са чланом 206. овог законика, увозне царине, порези се обрачунавају у односу на робу направљену (примљену) из страна роба стављена под царински поступак слободне царинске зоне. Истовремено, за обрачун увозних царина и пореза примењују се стопе увозних царина и пореза на снази на дан регистрације царинске власти од декларације за робу која се подноси за стављање у царинске поступке наведене у подстав 1., 4., 5., 7., 10. и 14. става 2. члана 127. овог законика. У овом случају, основица за обрачун увозних царина по стопи ад валорем је процењена вредност робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, поступак за утврђивање утврђује Комисија .
  3. По завршетку царинског поступка слободне царинске зоне стављањем робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне под царинске поступке у складу са параграфима 8 и 9 члана 207 овог законика, увозне царине царине, порези се обрачунавају у односу на робу произведену (примљену) од стране робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне. Истовремено, за обрачун увозних царина и пореза примењују се стопе увозних царина и пореза на снази на дан регистрације царинске власти од декларације за робу која се подноси за стављање робе у царинске поступке одређене у подставима 1, 4, 5, 7, 10 и 14 става 2 члана 127. овог законика.
  4. Ако је за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у случајевима наведеним у параграфима 1 - 3 овог члана, потребно претворити страну валуту у валуту државе чланице, таква конверзија се врши по девизном курсу важећем на дан примене стопа увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, утврђених за сваки случај.

Члан 210. Утврђивање статуса робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне

 1. Ако се роба произведена (примљена) од стране робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне извози са царинског подручја Уније, статус такве робе одређује се у складу са критеријумима за довољну прераду робе, који се може утврдити изражено у:
  1. мењање шифре робе у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности на нивоу било ког од прва 4 знака;
  2. промене вредности робе када проценат цене употребљених материјала или додата вредност достигне фиксни удео у цени финалног производа (правило ад валорем удела);
  3. испуњавање потребних услова, обављање производних и технолошких операција довољних за признавање робе као робе Уније.
 2. Роба произведена (примљена) од стране робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне, ради извоза са царинског подручја Уније, признаје се као роба Уније, ако је као резултат операција производње (пријем) робе, испуњен је један од следећих услова:
  1. дошло је до промене шифре робе у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности на нивоу било ког од прва 4 знака, осим у случајевима наведеним у ставу 3 овог члана;
  2. проценат вредности стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне не прелази фиксни удео у цени финалног производа, или додана вредност достиже фиксни удео у цени финалног производа, изузев случајеви наведени у ставу 3. овог члана;
  3. у односу на робу су испуњени услови, извршене су производне и технолошке радње довољне за признавање робе направљене (примљене) од стране робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне као роба Уније, осим случаја наведеног у ставу првом тачке 3 овог члана.
 3. Роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне не признаје се као роба Уније, ако су у вези са таквом робом извршене само оне радње које не испуњавају критеријуме за довољну прераду, без обзира на то испуњености осталих услова.
  Промена шифре робе у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности на нивоу било које од прве 4 цифре и правило ад валорем удела не примењују се као критеријуми за довољну прераду робе направљене (примљене) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, ако је у односу на робу произведену (примљену) од стране робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне, списак услова, производних и технолошких операција довољан за признавање робе која је направљена ) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, робне уније.
 4. Списак услова, производних и технолошких операција довољних за признавање робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, робе Уније, као и списак операција чије извршење не испуњава критеријуме за довољну прераду у одређивању статуса робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне утврдиће Комисија.
 5. Поступак коришћења правила ад валорем удела као критеријума за довољну прераду робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне утврђује Комисија. Правило ад валорем удела се не примењује као критеријум за довољну обраду приликом обављања операција поправке робе Уније.
 6. Статус робе произведене (примљене) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне утврђује овлашћени државни орган или овлашћена организација државе чланице.
 7. Као документ којим се потврђује статус робе произведене (примљене) од стране робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне, овлашћени државни орган или овлашћена организација државе чланице издаје мишљење о признавању роба (примљених) од стране робе стављене под царину поступак слободне царинске зоне, робе Уније или закључак о признавању робе произведене (примљене) од стране робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне, а која није роба Синдикат.
  Обрасце ових закључака, структуру и формат таквих закључака у виду електронских докумената, поступак њиховог попуњавања, као и поступак њиховог издавања и пријаве, утврђује Комисија.
 8. У недостатку, поништењу или поништењу документа који потврђује статус робе која је направљена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, таква роба, по окончању царинског поступка слободне царинске зоне ради извезе их са царинског подручја Уније, сматраће се робом Уније, а у друге сврхе - страном робом.