МЕНЮ

Царински поступак за поновни извоз

Члан 238. Садржај и примена царинског поступка за поновни извоз

 1. Царински поступак поновни извоз - царински поступак који се примењује на страну робу и робу Уније, у складу са којим стране робе се извозе са царинског подручја Уније без плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина и (или) са повратом (оффсетом) износа таквих царина и пореза у складу са чланом 242. овог законика и Унијска роба - без плаћања извозних царина, под условом за стављање робе у овај царински поступак.
 2. Поступак поновног извоза примењује се на:
  1. страна роба увезена на царинско подручје Уније и која се налази на царинском територију Уније, укључујући страну робу која је стављена под царински поступак;
  2. роба примљена (формирана) као резултат прераде на царинском територију Уније (прерада производа, отпада, осим отпада наведеног у ставу 3 члана 170 овог законика, и (или) остатака), ради употпуњавања царине поступак прераде на царинском подручју у складу са ставом 1. члана 173. овог законика;
  3. отпад, са изузетком отпада наведеног у ставу 3. члана 195. овог законика, и (или) остатака насталих у поступцима прераде за домаћу потрошњу, да би се завршио царински поступак за прераду за домаћу потрошњу у складу са подставом 1. става 2. овог закона. Члан 197 овог законика;
  4. роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободне царинске зоне, да заврши царински поступак слободне царинске зоне у складу са подставом 1. става 5. члана 207. овог законика;
  5. роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, да заврши царински поступак слободног складишта у складу са подставом 1. става 4. члана 215. овог законика;
  6. Унијска роба, за коју је примењен царински поступак пуштања у домаћу потрошњу, ако се роба извози са царинског подручја Уније због неиспуњавања услова трансакције на основу којих је роба премештен преко царинске границе Уније, укључујући количину, квалитет, опис или паковање, ако испуњава услове утврђене ставом 2 члана 239 овог законика;
  7. роба стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, за коју се, у складу са међународним уговорима унутар Уније или међународним уговорима о приступању Унији, примењују ниже стопе увозних царина од оних утврђених Јединственом царинском тарифом Евроазијске економске уније, ако се ова роба извози са царинског подручја Уније због неиспуњавања услова трансакције на основу које је роба превезена преко царинске границе Уније, укључујући количину, квалитета, описа или паковања, под условима утврђеним у ставу 2 члана 239 овог законика.
 3. Унијска роба наведена у подставу 6. става 2. овог члана, стављена у царински поступак поновног извоза и стварно извезена са царинског подручја Уније, губи статус унијске робе.
 4. Дозвољено је примењивање царинског поступка за поновни извоз у односу на извоз из царинског подручја Уније:
  1. роба наведена у подставу 1. става 3. члана 176. овог законика, стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја, ради окончања царинског поступка за прераду ван царинског подручја у складу са подставом 2. става 2. члана 184. год. овај законик;
  2. роба стављена у посебан царински поступак, у случајевима које одреди Комисија;
  3. возила међународног превоза у складу са ставом 7 члана 276 овог законика;
  4. страна роба наведена у подставу 2. става 5. члана 303. овог законика.
  5. Роба наведена у ставу 4. овог члана ставља се у царински поступак за поновни извоз без увоза на царинско подручје Уније.

Члан 239. Услови за стављање робе у царински поступак за поновни извоз

 1. Услови за стављање робе наведене у подставима 1-5 параграфа 2 члана 238 овог законика у царински поступак за поновни извоз су:
  1. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика;
  2. достављање царинском органу података о околностима увоза робе на царинско подручје Уније, извоза робе са царинског подручја Уније, које се потврђују подношењем царинских и (или) других докумената или информације о таквим документима.
 2. Услови за стављање робе наведене у подставима 6. и 7. става 2. члана 238. овог законика у царински поступак за поновни извоз су:
  1. стављање робе у царински поступак за поновни извоз у року од 1 године од дана који следи дан дана стављања у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу;
  2. достављање царинском органу података о околностима увоза робе на царинско подручје Уније, неиспуњавање услова трансакције на основу којих је роба превезена преко царинске границе Уније, стављање ове робе у царинском поступку за пуштање у домаћу потрошњу, употреба ове робе након стављања у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, што се потврђује подношењем царинских и (или) других докумената или информација о таквим документима. Ради потврђивања неиспуњавања услова трансакције, на основу којих је роба превезена преко царинске границе Уније, царинском органу могу бити предочена документа која су издале овлашћене организације у складу са законодавством држава чланица;
  3. некоришћење робе на царинском територију Уније и неисправљање, осим у случајевима када је употреба робе била неопходна за откривање недостатака или других околности које су довеле до извоз робе са царинског подручја Уније;
  4. могућност идентификације робе од стране царинских власти;
  5. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика.

Члан 240. Радње са робом стављеном у царински поступак за поновни извоз

 1. За превоз (превоз) преко царинског подручја Уније, роба стављена у царински поступак за поновни извоз ставља се у царински поступак за царински транзит, са изузетком:
  1. роба наведена у подставу 6. става 2. члана 238. овог законика;
  2. роба која се извози из луке СЕЗ или логистички ФЕЗ и место поласка такве робе је место кретања робе преко царинске границе Уније, на које се та лучка ФЕЗ или логистичка ФЕЗ придружује;
  3. остале категорије добара које утврди Комисија.
 2. Роба стављена у царински поступак за поновни извоз мора се извести са царинског подручја Уније у року који не прелази 4 месеца од дана који следи дан стављања такве робе у такав царински поступак, са изузетком робе увезене у територија луке ФЕЗ или логистичка ФЕЗ.
 3. Ако у року од 3 радна дана од дана стављања стране робе у царински поступак за поновни извоз таква роба није стављена у царински поступак царинског транзита или је напустила царинско подручје Уније, мора се ставити у привремено складиште .
 4. Ако се страна роба стављена у царински поступак за поновни извоз не извози са царинског подручја Уније, осим у случајевима њиховог уништења и (или) ненадокнадивог губитка услед несреће или више силе или неповратног губитка услед природни губитак под нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења, пре истека рока утврђеног ставом 2. овог члана, царински поступак за поновни извоз се прекида, а такву страну робу задржава царински орган у складу са поглављем 51 овог законика.

Члан 241. Појава и престанак обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак за поновни извоз, рок за њихово плаћање и прорачун

 1. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу стављену у царински поступак за поновни извоз настаје за декларанта од тренутка када царински орган региструје декларацију за робу.
 2. Обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у вези са страном робом која је стављена (стављена) у царински поступак за поновни извоз декларант престаје наступањем следећих околности:
  1. стварни извоз стране робе са царинског подручја Уније, потврђен од царинског органа места поласка на начин који утврди Комисија у складу са чланом 93. овог законика;
  2. пласирање робе за коју је царински поступак за поновни извоз окончан у оквиру царинских поступака у складу са ставом 7. члана 129. овог законика;
  3. испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са параграфима 4-6 овог члана;
  4. признавање царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неповратног губитка стране робе услед незгоде или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка под нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења, са изузетком случајева када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка, у складу са овим закоником, у вези са овом страном робом, рок за плаћање увозне царине царине, порези, дошле су посебне, антидампиншке, компензационе царине;
  5. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком за поновни извоз - у односу на обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које су настале приликом регистрације декларације за робу;
  6. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања увозних царина, пореза, посебних , антидампиншке, компензационе царине које су настале током регистрације декларације за робу;
  7. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  8. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  9. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 3. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина испуниће се у случају да страна роба стављена у царински поступак поновног извоза не буде извезена са царинског подручја Уније, пре истека периода утврђеног ставом 2. члана 240. овог законика.
  По наступу ове околности датум плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина је дан стављања робе у царински поступак за поновни извоз.
 4. По наступу околности наведене у ставу 3. овог члана, увозне царине, порези, плаћају се посебне, антидампиншке, компензационе царине као да је страна роба стављена у царински поступак за поновни извоз стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу без примене царинских преференцијала и погодности за плаћање увозних царина и порези, осим случајева наведених у параграфима 5 и 6 овог члана.
  За обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина примењују се стопе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, на снази на дан регистрације од стране царинског органа. декларације за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за поновни извоз.
 5. Ако се околност наведена у ставу 3. овог члана догодила у вези са условно пуштеном робом наведеном у подставу 1. става 1. члана 126. овог законика, увозне царине и порези плаћају се у висини увозних царина, порези нису плаћени по пуштању робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу у вези са применом повластица за плаћање увозних царина и пореза. Посебне, антидампиншке, компензационе царине за наведену робу не подлежу плаћању.
 6. Ако се околност наведена у ставу 3. овог члана догодила у односу на производе прераде робе стављене у царински поступак за прераду на царинском подручју, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине подлежу плаћању у висини увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, које би се плаћале као да се страна роба ставља у царински поступак за прераду на царинском подручју и користи за производњу прерађених производа у складу са норме за пуштање прерађених производа стављене су у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу.
  За израчунавање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, примењују се стопе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, на снази на дан регистрације од стране царинског органа државе декларација за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за прераду на царинском подручју, а у вези са робом чије је пуштање, када је стављено у царински поступак за прераду на царинском подручју, извршено пре подношења декларације за робу, - на дан регистрације пријаве за пуштање робе од царинског органа пре подношења декларације за робу.
  Ако је за израчунавање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина потребно претворити страну валуту у валуту државе чланице, таква конверзија се врши по курсу важећем на дан наведено у ставу другом ове клаузуле.
 7. На износе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених (наплаћених) у складу са ставом 6. овог члана, плаћа се камата, као да је одобрено одлагање њиховог плаћања у односу на ове износе из датум стављања робе у царински поступак прераде на царинском подручју на дан када је роба стављена у царински поступак за поновни извоз. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.
  Ако је обустављен поступак царинског поступка за обраду на царинском подручју у складу са ставом 3. члана 173. овог законика, камате предвиђене овим ставом за период обуставе царинског поступка неће се наплаћивати или плаћати.
 8. У случају стварног извоза стране робе са царинског подручја Уније, потврђеног од царинског органа места поласка на начин који одреди Комисија, или пласирања такве робе у складу са ставом 7. члана 129. овог законика према царинским поступцима који се примењују на страну робу или задржавање такве робе од стране царинских власти у складу са поглављем 51 овог законика након испуњења обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих царина и (или) њихова наплата (у целини или делимично) увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених и (или) прикупљених у складу са овим чланом, враћају се у складу са поглављем 10. и чланом 76. овог законика.
 9. Декларант нема обавезу плаћања извозних царина у односу на робу стављену у царински поступак за поновни извоз.

Члан 242. Поврат (компензација) износа увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина

 1. У односу на робу наведену у подставима 6. и 7. става 2. члана 238. овог законика, која је стављена у царински поступак за поновни извоз и која је стварно извезена са царинског подручја Уније, повраћај (компензација) износа увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе дажбине плаћене (наплаћене) у вези са применом царинског поступка за пуштање у домаћу потрошњу, осим у случају када су плаћени износи увозних царина и пореза ( прикупљени) у вези са извршењем радњи којима се крше сврхе и услови одобравања повластица за плаћање увозних царина, пореза и (или) крше ограничења употребе и (или) одлагања ове робе у вези са коришћење таквих погодности.
 2. Поврат (умањење) износа увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у складу са ставом 1. овог члана врши се у складу са поглављем 10. и чланом 76. овог законика.