МЕНЮ

Царински поступак за поновни увоз

Члан 235. Садржај и примена царинског поступка за поновни увоз

 1. Царински поступак поновни увоз је царински поступак који се примењује на страну робу, према којем се таква роба која је претходно извезена са царинског подручја Уније увози на царинско подручје Уније без плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационе царине, под условом за стављање робе у овај царински поступак.
 2. Царински поступак за поновни увоз примењује се на робу која је претходно извезена са царинског подручја Уније, за коју је примењено следеће:
  1. извозни царински поступак;
  2. царински поступак за прераду ван царинског подручја ради довршавања поступка овог царинског поступка у складу са подставом 1. става 2. члана 184. овог законика;
  3. царински поступак за привремени извоз ради довршења поступка овог царинског поступка у складу са ставом 1. члана 231. овог законика.
 3. Роба стављена у царински поступак за поновни увоз стиче статус унијске робе, са изузетком робе која је претходно извезена са царинског подручја Уније, за коју царински поступак за привремени извоз или царински поступак за прераду изван царинска територија која је роба наведена у подставу 1. става 3. члана 176. овог законика или производи њихове прераде.
 4. Дозвољено је примењивање царинског поступка за поновни увоз у односу на:
  1. Унијска роба да заврши царински поступак слободне царинске зоне у складу са подставом 2. става 6. члана 207. овог законика или царински поступак слободног складишта у складу са подставом 2. става 5. члана 215. овог законика;
  2. производи прераде робе која је стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја, а која је извезена са царинског подручја Уније ради њиховог бесплатног (гарантног) поправљања, са изузетком производа прераде робе наведених у ставу другом параграфа 1. члана 184. овог законика.
 5. Није дозвољено примењивање царинског поступка за поновни увоз за робу наведену у ставу 11. члана 201. и ставу 9. члана 211. овог законика.

Члан 236. Услови за стављање робе у царински поступак за поновни увоз

 1. Услови за стављање робе у царински поступак за поновни увоз су:
  1. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика;
  2. достављање царинском органу података о околностима извоза робе са царинског подручја Уније, поправке, ако су такви послови извршени са робом ван царинског подручја Уније и потврђени су подношењем царине и (или) други документи или информације о тим документима;
  3. други услови утврђени ставовима 2, 4 - 6 овог члана у вези са одређеним категоријама робе.
 2. Услови за стављање робе која је претходно извезена са царинског подручја Уније, за коју је примењен царински извозни поступак, у царински поступак поновног увоза су:
  1. стављање робе у царински поступак за поновни увоз пре истека 3 године од дана који следи дан њиховог стварног извоза са царинског подручја Уније, или пре истека другог периода који Комисија одреди у складу са ст. 3 овог члана;
  2. очување непромењеног стања робе у којој је извезена са царинског подручја Уније, са изузетком промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и ( или) складиштење;
  3. повраћај пореза и (или) камата од њих, када износи таквих пореза и (или) камате у вези са извозом робе са царинског подручја Уније нису плаћени или су враћени, као и износи осталих пореза , субвенције и други износи који нису плаћени или су примљени директно или индиректно као исплате, бенефиције или поврати у вези са извозом робе са царинског подручја Уније, ако је то предвиђено законодавством држава чланица, на начин и под услове утврђене таквим законодавством.
 3. У вези са одређеним категоријама роба, Комисија има право да одреди период који премашује период наведен у подставу 1. става 2. овог члана. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 203 од 11.12.2018.)
 4. Услови за стављање робе која је претходно извезена са царинског подручја Уније, за коју је примењен царински поступак за привремени извоз, у царински поступак за поновни увоз су:
  1. увоз робе на царинско подручје Уније током трајања царинског поступка за привремени извоз;
  2. очување непромењеног стања робе у којој је извезена са царинског подручја Уније, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштење, као и промене које су дозвољене у вези са таквом робом када се користе у складу са царинским поступком за привремени извоз.
 5. Услови за пласман робе која је претходно извезена са царинског подручја Уније, за коју је примењен царински поступак за прераду ван царинског подручја, у царински поступак за поновни увоз су:
  1. увоз робе на царинско подручје Уније током периода важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја, који је утврдио царински орган;
  2. очување непромењеног стања робе у којој је извезена са царинског подручја Уније, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиште.
 6. Услови за стављање прерађених производа робе за које је царински поступак за прераду ван царинског подручја примењен у царинском поступку за поновни увоз су:
  1. извоз робе стављене у царински поступак за прераду ван царинског подручја са царинског подручја Уније ради њиховог бесплатног (гарантног) поправљања;
  2. стављање прерађених производа под царински поступак за поновни увоз током периода важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја, који је утврдио царински орган.
 7. Декларант за робу стављену у царински поступак за поновни увоз може бити лице које је било декларант за робу стављено у један од царинских поступака наведених у параграфима 2, 4-6 овог члана, у складу са којим је роба извезена са царинског подручја Уније.

Члан КСНУМКС. Повратак (оффсет) износе извозних дажбина

 1. У погледу робе наведене у ставу 2. члана 236. овог законика, стављене у царински поступак поновног увоза, врши се повраћај (компензација) плаћених износа извозних царина, под условом да је та роба стављена под царински поступак поновног увоза најкасније у року од 6 месеци од дана који следи дан смештаја.таква роба под царинским поступком за извоз.
 2. Ако приликом стављања робе у царински извозни поступак царинска декларација роба је извршена са карактеристикама утврђеним законодавством држава чланица о царинској регулативи у складу са ставом 8. члана 104. овог законика, или са карактеристикама наведеним у члану 115., члану 116. или 117. овог законика, у односу за такву робу стављену у царински поступак поновног увоза врши се повраћај (умањење) плаћених износа извозних царина, под условом да је наведена роба стављена у царински поступак за поновни увоз најкасније у периоду утврђених законодавством о царинском регулисању државе чланице на чијој територији је роба стављена у царински поступак за извоз.