МЕНЮ

Прилагођени поступак прераде за домаћу потрошњу

Члан 188. Садржај и примена царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу

 1. Царински поступак прерада за домаћу потрошњу - царински поступак који се примењује на страну робу, у складу са којим се таква роба прерађује за домаћу потрошњу ради добијања њихових прерађених производа намењених накнадном стављању у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, без плаћања у односу на такве стране робе, увозне царине, под условом да се роба стави под овај царински поступак и њихова употреба у складу са тим царинским поступком.
 2. Роба стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу задржава статус стране робе, а роба примљена (формирана) као резултат прераде за домаћу потрошњу (прерађени производи, отпад и остаци) стиче статус стране робе.
 3. Царински поступак прераде за домаћу потрошњу примењује се на робу чији је списак утврђен законодавством држава чланица.

Члан 189. Услови за стављање робе у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу и њена употреба у складу са тим царинским поступком

 1. Услови за стављање робе у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу су:
  1. доступност документа о условима за прераду робе за домаћу потрошњу, који је издао овлашћени орган државе чланице и садржи информације наведене у члану 193 овог законика;
  2. могућност идентификације страних добара стављених у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу од стране царинских органа у производима њихове прераде;
  3. ако су на дан када је роба стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, износи увозних царина обрачунати за прерађене производе, као да су стављени у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу када се увозе у царинско подручје Уније, узимајући у обзир норме за излаз прерађених производа, садржане у документу о условима за прераду робе за домаћу потрошњу, мањи је од износа увозних царина обрачунатих за робу која се ставља под царину поступак прераде за домаћу потрошњу, као да је таква роба стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу;
  4. немогућност враћања прерађених производа у првобитно стање на економски користан начин;
  5. плаћање посебних, антидампиншких, компензационих царина;
  6. плаћање пореза, ако нису предвиђена пореска ослобођења;
  7. усаглашеност са мерама за заштиту унутрашњег тржишта успостављеног у облику који није посебан, антидампиншке, изравналне царине и (или) друге царине утврђене у складу са чланом 50 Уговора о Унији;
  8. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика.
 2. Услови за употребу добара у складу са царинским поступком за прераду за домаћу потрошњу су:
  1. поштовање утврђеног периода важења царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу;
  2. усклађеност са одредбама члана 191. овог законика приликом обављања трансакција са робом стављеном у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу;
  3. проналажење робе стављене у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу код лица наведених у документу о условима за прераду робе за домаћу потрошњу и коришћење те робе за обављање послова прераде робе од стране тих лица.
 3. За потребе примене овог поглавља, царинска управа идентификовање страних добара у производима њихове прераде значи утврђивање једним од метода наведених у члану 192 овог законика да прерада робе за домаћу потрошњу у циљу за добијање прерађених производа подвргнута је роба стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу.

Члан 190. Трајање царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу

 1. Период важења царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу утврђује се на основу периода за прераду робе за домаћу потрошњу, утврђеног у документу о условима за прераду робе за домаћу потрошњу.
 2. Утврђени период важења царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу продужава се на захтев лица продужењем рока за прераду робе за домаћу потрошњу.
 3. Законодавство држава чланица може предвидети да се приликом продужења рока за прераду робе за домаћу потрошњу утврђени период важења царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу може продужити најкасније у року од 10 радних дана по истеку. Када се продужи период важења царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу, који је утврдио царински орган, након његовог истека, важност таквог царинског поступка наставља се од дана престанка овог царинског поступка.

Члан 191. Операције прераде за домаћу потрошњу

 1. Операције прераде за домаћу потрошњу укључују:
  1. прерада или прерада робе;
  2. производња робе, укључујући монтажу, монтажу, демонтажу и уградњу.
 2. Операције прераде за домаћу потрошњу не укључују:
  1. операције за обезбеђивање безбедности робе приликом припреме за продају и транспорт (транспорт), укључујући паковање, паковање и сортирање робе, у којима роба не губи своје индивидуалне карактеристике;
  2. потомство, узгој и храњење животиња, укључујући птице, рибе, као и растуће ракове и мекушце;
  3. гајење дрвећа и других биљака;
  4. копирање и репродукција информација, аудио и видео записа на било којој врсти информационих медија;
  5. друге послове које одреди Комисија.
 3. Приликом обављања операција прераде за домаћу потрошњу дозвољена је употреба унијске робе.

Члан КСНУМКС. Идентификација страна роба у производима њихове прераде

Да би се идентификовала страна роба у производима њене прераде, могу се користити следеће методе:

 • стављање печата, жигова, дигиталних и других ознака од стране декларанта, лица које обавља послове обраде или службеника царинских органа на стране робе;
 • детаљан опис, фотографија, слика страних добара у размерама;
 • упоређивање унапред одабраних узорака и (или) узорака стране робе и производа њихове прераде;
 • употреба постојећих етикета производа, укључујући серијске бројеве;
 • друге методе које се могу применити на основу природе робе и операција прераде извршених за домаћу потрошњу, укључујући испитивање достављених докумената који садрже детаљне информације о употреби страних добара у технолошком процесу прераде операција прераде за домаћу потрошњу, као као и на технологији производње прерађених производа или путем царинске контроле током операција прераде за домаћу потрошњу.

Члан 193. Документ о условима за прераду робе за домаћу потрошњу

 1. Документ о условима за прераду робе за домаћу потрошњу, издат од овлашћеног органа државе чланице, може добити било ко лице државе чланице, на чијој територији се издаје овај документ, укључујући и оне који не обављају директно операције прераде робе.
 2. Документ о условима за прераду робе за домаћу потрошњу мора да садржи податке:
  1. о овлашћеном телу државе чланице која је издала документ;
  2. о лицу коме је документ издат;
  3. о лицу (лицима) које ће директно обављати поступке прераде за домаћу потрошњу;
  4. о страној роби и производима њихове прераде (назив, шифра у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности, количина и трошак). Законодавство држава чланица о царинском регулисању може предвидети могућност прецизирања кода страних добара и производа њихове прераде на нивоу робне јединице Робне номенклатуре спољноекономске делатности, као и могућност да се не назначи трошкови добара и производа њихове прераде;
  5. на документима који потврђују право поседовања, коришћења и (или) располагања робом;
  6. приноси прерађених производа у квантитативном и (или) процентуалном смислу;
  7. о поступцима прераде за домаћу потрошњу и начинима њихове примене;
  8. о методама идентификације страних добара стављених у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу у производима њихове прераде;
  9. о отпаду и остацима (назив, шифра у складу са Робном номенклатуром за спољноекономску активност, количину и трошкове). Закони држава чланица о царинском регулисању могу предвидети могућност навођења шифре отпада и остатака на нивоу робне јединице Робне номенклатуре спољноекономске делатности, као и могућност да се не наведе вредност таквих отпад и остаци;
  10. период прераде робе за домаћу потрошњу;
  11. о могућности даље комерцијалне употребе отпада;
  12. о царинском органу (царинским органима), који треба да стави робу под царински поступак за прераду за домаћу потрошњу и окончање овог царинског поступка;
  13. о немогућности враћања прерађених производа у првобитно стање на економски користан начин.
 3. Период за прераду робе за домаћу потрошњу не може бити дужи од 1 године или дужи период који Комисија одређује за одређене категорије добара.
 4. Појам за прераду робе за домаћу потрошњу укључује:
  1. трајање производног процеса прераде робе;
  2. време потребно за стављање прерађених производа у царински поступак ради пуштања у домаћу потрошњу.
 5. Период за прераду робе за домаћу потрошњу рачуна се од дана када је роба стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, а у случају царинске декларације робе у неколико серија - од дана стављања прве серије робе под царинским поступком за прераду за домаћу потрошњу.
 6. Период за прераду робе за домаћу потрошњу може се продужити у року наведеном у ставу 3. овог члана.
 7. Законодавство држава чланица може утврдити додатне информације које ће бити назначене у документу о условима за прераду робе за домаћу потрошњу.
 8. Образац документа о условима за прераду робе за домаћу потрошњу, поступак њеног попуњавања и поступак издавања таквог документа, вршење измена (допуна) на њему, као и његово повлачење (отказивање) и (или) његово обнављање утврђено је законодавством држава чланица. (видети налог Министарства финансија Русије бр. 5н од 14.01.2020. јануара XNUMX)

Члан 194. Стопе производње прерађених производа

 1. Под стопом производње прерађених производа подразумева се количина и (или) проценат прерађених производа насталих као резултат процеса прераде за домаћу потрошњу одређене количине стране робе.
 2. Ако се поступци прераде за домаћу потрошњу изводе у вези са робама чије карактеристике остају практично константне у складу са утврђеним техничким захтевима и воде ка пријему прерађених производа константног квалитета, овлашћена тела држава чланица могу успоставити стандардне норме за излаз прерађених производа.

Члан 195. Отпад настао прерађивањем за домаћу потрошњу и производне губитке

 1. Отпад настао као резултат прераде за домаћу потрошњу подлеже стављању у царинске поступке предвиђене овим закоником, осим у случајевима када је наведени отпад у складу са законодавством држава чланица препознат као неприкладан за даљу комерцијалну употребу. или такав отпад у складу са законодавством државе чланице подлежу сахрањивању, неутрализацији, употреби или уништавању на било који други начин.
 2. Отпад настао као резултат прераде за домаћу потрошњу, када се стави под царински поступак који је одабрао декларант, сматра се увезеним на царинско подручје Уније у овој држави.
 3. Отпад наведен у ставу 1. овог члана, који не подлеже царинском поступку, стиче статус робе Уније и сматра се да није под царинском контролом од датума њиховог признавања у складу са законодавством држава чланица као неприкладан за даљу комерцијалну употребу или од датума подношења докумената царинском органу, потврђујући чињеницу сахрањивања, неутрализације, употребе или уништавања створеног отпада на други начин, или чињеницу њиховог преноса за такве операције.
 4. Страна роба стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, која је неповратно изгубљена као резултат процеса прераде за домаћу потрошњу и коју су царински органи препознали као производни губитак, не подлеже стављању у царинске поступке по завршетку царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу.

Члан 196. Остаци стране робе настали као резултат прераде за домаћу потрошњу

Остаци стране робе настали као резултат прераде за домаћу потрошњу у складу са нормама за производњу прерађених производа подлежу стављању у царинске поступке у складу са чланом 197 овог законика.

Члан 197. Завршетак, обустава и обустава царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу

 1. Пре истека утврђеног периода важења царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу, ефекат овог царинског поступка употпуњује се пласманом робе примљене (формиране) као резултат операција прераде за домаћу потрошњу (прерађени производи, отпад , са изузетком отпада наведеног у ставу 3 члана 195 овог законика, и (или) биланса), и (или) стране робе стављене у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу и која није подвргнута поступцима прераде за домаћу потрошњу, под царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу. У исто време, у односу на прерађене производе, не плаћају се посебне, антидампиншке, компензационе царине и потврда усаглашености са мерама за заштиту унутрашњег тржишта у облику који није посебан, антидампиншке, компензационе царине и (или) остале обавезе утврђене у складу са чланом 50. Уговора о Унији нису потребне.
 2. Пре истека утврђеног периода важења царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу, ефекат овог царинског поступка може се завршити:
  1. стављање стране робе стављене у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу и која није подвргнута поступцима прераде за домаћу потрошњу, отпад, изузев отпада наведеног у ставу 3 члана 195 овог законика, и (или) остатака који настају прерадом послови за домаћу потрошњу, под другачијим царинским поступком који се примењује на страну робу, под условима предвиђеним овим закоником, са изузетком царинског поступка за царински транзит;
  2. признавање од стране царинских власти у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) ненадокнадивог губитка услед несреће или више силе или чињенице неопозивог губитка као резултат природног губитка у нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења робе примљене (генерисане) као резултат процеса прераде за домаћу потрошњу (прерађени производи, отпад и (или) остаци) и (или) страна роба стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу и није подвргнут поступцима прераде за домаћу потрошњу;
  3. признавање, у складу са законодавством држава чланица, отпада насталог као резултат прераде за домаћу потрошњу, неприкладног за њихову даљу комерцијалну употребу или подношења царинском органу докумената који потврђују чињеницу сахрањивања, неутрализације, одлагања или уништења створеног отпада на други начин или чињенице његовог преноса ради обављања таквих операција;
  4. царинске власти признају део стране робе стављене у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу као производне губитке;
  5. настанак околности које је утврдила Комисија и (или) законодавство држава чланица о царинским прописима, пре којих је роба под царинском контролом.
 3. Пре истека утврђеног периода важења царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу, дејство овог царинског поступка може се обуставити у случају да је роба стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу и (или) њихови производи стављен под царински поступак царинског складишта.
 4. По истеку утврђеног периода важења царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу, дејство овог царинског поступка престаје.

Члан 198. Појава и престанак обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на робу која је стављена (стављена) у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, рок за њихово плаћање и прорачун

 1. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на робу стављену у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу настаје за декларанта од тренутка када царински орган региструје декларацију за робу, а у вези са робом пријављеном за пуштање пре подношења декларације за робу, од лица која је поднела захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу - од тренутка када је царински орган регистровао захтев за пуштање робе до подношења пријаве декларација за робу.
 2. Декларант обавезу плаћања увозних царина за робу која је стављена (стављена) у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу престаје декларантом наступањем следећих околности:
  1. окончање царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу у складу са ставом 1. и подставима 1., 3. - 5. става 2. члана 197. овог законика, укључујући и након наступања околности наведених у подставима 1. и 2. става 6. овог чланак;
  2. пласман робе за коју је окончан царински поступак за прераду за домаћу потрошњу и (или) роба добијена (формирана) као резултат прераде за домаћу потрошњу у оквиру примене таквог царинског поступка, чија је радња прекинута, ради привременог складиштења у складу са ставом 6. члана 129. овог законика;
  3. пласман робе за коју је окончан царински поступак за прераду за домаћу потрошњу и (или) роба примљена (формирана) као резултат прераде за домаћу потрошњу као део примене таквог царинског поступка, који је је окончан, под царинским поступком у складу са ставом 7. члана 129. овог законика;
  4. испуњење обавезе плаћања увозних царина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 7. овог члана;
  5. признавање од стране царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неопозивог губитка стране робе стављене у царински поступак за прераду на царинском подручју и (или) примљене робе ( настала) као резултат процеса прераде за домаћу потрошњу, услед несреће или више силе или чињенице ненадокнадивог губитка ове робе као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, осим случајеви када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка у вези са овом робом у складу са овим закоником дошао рок за плаћање увозних царина;
  6. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком за прераду ван царинског подручја - у односу на обавезу плаћања увозних царина насталих приликом регистрације декларације за робу или пријаве за пуштање робе пре подношења декларације за робу;
  7. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања увозних царина насталих приликом регистрације декларација за робу;
  8. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  9. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  10. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 3. Обавеза плаћања пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина на робу стављену у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, ако параграфом 4 овог члана није другачије одређено, престаје за декларанта наступањем следећих околности :
  1. испуњавање обавезе плаћања пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 13. овог члана;
  2. признавање од стране царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неопозивог губитка стране робе стављене у царински поступак за прераду на царинском територију, услед несреће или више силе , или чињеница неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка током нормалних услова превоза (транспорта) и (или) складиштења, осим у случајевима када је пре таквог уништења или неповратног губитка у складу са овим закоником у вези за ову робу је дошао рок за плаћање пореза, посебних, антидампиншких, компензационих царина;
  3. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком за прераду за домаћу потрошњу - у вези са обавезом плаћања пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина које су настале приликом регистрације декларације за робу или пријаве за пуштање робе пре подношење декларације за робу;
  4. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања пореза, посебног, антидампиншког , компензационе царине које су настале приликом регистрације декларације за робу;
  5. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  6. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  7. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 4. У погледу робе која је стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, чије је пуштање извршено пре подношења декларације за робу, обавезу плаћања пореза, посебних, антидампиншких, компензационих царина декларант прекида наступање следећих околности:
  1. испуњавање обавезе плаћања пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, као и слање електронског документа од стране царинског органа или лепљење од стране царинског органа одговарајућих ознака из става 17. члана 120. овог Цоде;
  2. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице.
 5. Обавеза плаћања увозних царина за робу стављену у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу подлеже испуњењу у случају наступања околности наведених у ставу 6. овог члана.
 6. У случају следећих околности, сматра се крајњи рок за плаћање увозних царина:
  1. у случају преноса стране робе пре окончања царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу лицу (лицима) која нису наведена у документу о условима за прераду робе за домаћу потрошњу - дан преноса робе, и ако овај дан није одређен, - дан стављања робе у царински поступак прераде за домаћу потрошњу;
  2. у случају губитка робе примљене (формиране) као резултат прераде за домаћу потрошњу и (или) стране робе стављене у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, пре окончања царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу, са изузетком уништења и (или) неповратног губитка услед несреће или више силе или неповратног губитка као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, - дан губитка робе, и ако овај дан није одређен, - дан стављања робе у поступак царинске обраде за домаћу потрошњу;
  3. ако царински поступак за прераду за домаћу потрошњу није завршен у складу са чланом 197 овог законика - дан истека царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу, који је утврдио царински орган.
 7. По наступу околности наведених у ставу 6. овог члана, увозне царине подлежу плаћању као да је роба стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу без примене царине преференцијали и погодности за плаћање увозних царина ...
  За обрачун увозних царина примењују се стопе увозних царина које важе на дан регистрације царинске власти од декларације за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, а у односу на ослобођену робу пре подношења декларације за робу, даном регистрације пријаве за пуштање робе од царинског органа пре подношења декларације за робу.
 8. На износе плаћених (наплаћених) увозних царина у складу са ставом 7. овог члана плаћа се камата, као да је у односу на те износе одобрено одлагање њиховог плаћања од дана стављања робе у царински поступак на прераду за домаћу потрошњу до дана истека рока плаћања.увозна царина. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.
  Ако је обустављена радња царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу у складу са ставом 3. члана 197. овог законика, камате предвиђене овим ставом за период обуставе царинског поступка неће се наплаћивати или плаћати.
 9. У случају завршетка царинског поступка за прераду за домаћу потрошњу или стављања на привремено складиштење у складу са ставом 6. члана 129. овог законика, робе која се ставља у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, и (или) робе примљени (формирани) као резултат операција прераде за домаћу потрошњу, или стављања такве робе у складу са ставом 7. члана 129. овог законика под царинске поступке предвиђене овим закоником, или задржавања такве робе од стране царинских органа у у складу са поглављем 51 овог законика, након извршења обавезе плаћања увозних царина и (или) њихове наплате (у целини или делимично), износи увозних царина плаћени и (или) наплаћени у складу са овим чланом су подложни повраћају (компензацији) у складу са Поглављем 10. овог законика.
 10. Што се тиче робе која је стављена у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, са изузетком робе која је декларисана за пуштање пре подношења декларације за робу, обавеза плаћања пореза, посебне, антидампиншке, компензационе царине подлежу извршењу (порезиплаћају се посебне, антидампиншке, компензационе царине) пре пуштања робе у складу са царинским поступком за прераду за домаћу потрошњу.
 11. У погледу робе стављене у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, чије је пуштање извршено пре подношења декларације за робу и за коју је декларација за робу поднета најкасније у року наведеном у параграфу 16 Члана 120 овог законика, а у вези са робом чији је декларант овлашћени економски оператер - најкасније у року наведеном у ставу 4. члана 441. овог законика, обавеза плаћања пореза, посебна, антидампинг, компензација царине подлежу извршењу (плаћају се порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине) пре подношења декларације за робу.
 12. У погледу робе стављене у царински поступак за прераду за домаћу потрошњу, чије је пуштање извршено пре подношења декларације за робу и за коју декларација за робу није поднета пре истека рока наведеног у ст. 16. члана 120. овог законика, а у вези са робом чији декларант делује овлашћени економски оператер - пре истека рока наведеног у ставу 4. члана 441. овог законика, крајњи рок за плаћање пореза, посебан, антидампиншке, компензационе царине је последњи дан периода наведеног у ставу 16. члана 120. овог законика, а у вези са робом чији декларант делује овлашћени економски оператер - последњи дан периода наведеног у параграфу 4 члана 441. овог законика.
 13. За робу наведену у параграфима 10 и 11 овог члана, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине плаћају се у износу израчунатом у складу са овим закоником у декларацији за робу, узимајући у обзир специфичности предвиђене у поглављу 12. овог законика.
 14. У односу на робу наведену у ставу 12. овог члана, основица за обрачун пореза који се плаћају, посебне, антидампиншке, компензационе царине утврђује се на основу података наведених у пријави за пуштање робе и поднетих докумената заједно са таквом изјавом.
  Ако су кодови робе у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности утврђени на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10:
  • за обрачун пореза примењује се највиша стопа пореза на додату вредност, највиша стопа акциза (акциза или акциза) која одговара робама укљученим у такву групу у погледу којих је највиша стопа утврђују се царине;
  • за обрачун посебних, антидампиншких, компензационих царина, примењује се највиша стопа посебних, антидампиншких, компензационих царина која одговара роби која је укључена у такву групу, узимајући у обзир став пети ове клаузуле.

Посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу порекла робе, потврђеног у складу са поглављем 4. овог законика, и (или) других података потребних за одређивање ових царина. Ако порекло робе и (или) друге информације потребне за утврђивање наведених царина нису потврђене, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу највиших стопа посебних, антидампиншких, компензационих царина утврђених за робу из исти код Робне номенклатуре спољноекономске делатности, ако се класификација робе врши на нивоу од 10 знакова, или робе која је укључена у груписање, ако су кодови робе у складу са Робном номенклатуром за спољну економску делатност одређују се на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10.
Ако се у вези са робом наведеном у ставу 12. овог члана накнадно поднесе декларација за робу, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине у износу израчунатом у складу са овим закоником у декларацији за робу, на основу информације наведене у декларацијама за робу. Поврат (умањење) прекомерно плаћених и (или) прекомерно наплаћених износа пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина вршиће се у складу са поглављем 10. и чланом 76. овог законика.

Члан 199. Специфичности обрачунавања и плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина на прерађене производе када су стављени у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу

 1. Када се производи за прераду стављају у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, увозне царине се обрачунавају за прерађене производе и плаћају у складу са чланом 136. овог законика.
 2. Када се производи за прераду стављају под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, декларант нема обавезу плаћања пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина.

Члан 200. Посебности плаћања пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која није прошла прераду, остатке и отпад настао као резултат прераде за домаћу потрошњу, када је стављена под царину поступак за пуштање у домаћу потрошњу

Када се страна роба која није прошла прераду, као и остаци и отпад настали као резултат прераде за домаћу потрошњу, стављају у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, декларант нема обавезу плаћања пореза, посебне, антидампиншке, компензационе царине ...