МЕНЮ

Царински поступак за прераду ван царинског подручја

Члан 176. Садржај и примена царинског поступка за прераду ван царинског подручја

 1. Царински поступак прерада ван царинског подручја - царински поступак који се примењује на робу Уније, према којем се таква роба извози са царинског подручја Уније да би се добила, као резултат прераде ван царинског подручја Уније, производи њихове прераде намењени накнадном увозу на царинско подручје Уније, без плаћања извозних царина за такву робу Уније, под условом за стављање робе у овај царински поступак и њихову употребу у складу са такав царински поступак.
 2. Роба која је стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја и која се стварно извози са царинског подручја Уније губи статус уније.
 3. Дозвољено је примењивање царинског поступка за прераду ван царинског подручја:
  1. у погледу робе која је претходно стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу уз примену подстицаја за плаћање увозних царина, пореза повезаних са ограничењима у употреби и (или) одлагању ове робе, или дела такве робе , ако се таква роба или њени делови извозе са царинског подручја Уније ради поправке и у тренутку стављања под царински поступак за прераду ван царинског подручја имају статус стране робе;
  2. у односу на оне који се извозе са царинског подручја Уније:
   • роба стављена у царински поступак за привремени извоз ради довршавања царинског поступка за привремени извоз у складу са ставом 2 члана 231 овог законика;
   • возила међународног превоза у случају предвиђеним првим ставом 3. члана 277. овог законика.
 4. Роба наведена у подставу 2. става 3. овог члана ставља се у царински поступак за прераду ван царинског подручја без увоза на царинско подручје Уније.
 5. Комисија има право да утврди списак добара за које се не примењује царински поступак за прераду ван царинског подручја. (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 203 од 11.12.2018.)

Члан 177. Услови за стављање робе у царински поступак за прераду ван царинског подручја и њена употреба у складу са тим царинским поступком

 1. Услови за стављање робе у царински поступак за прераду ван царинског подручја су:
  1. доступност документа о условима за прераду робе ван царинског подручја Уније који је издао овлашћени орган државе чланице и који садржи информације наведене у члану 181. овог законика. Декларација за робу може се користити као такав документ ако је сврха примене царинског поступка за прераду ван царинског подручја поправка робе;
  2. могућност идентификације царинске власти робе Уније која је стављена под царински поступак за прераду изван царинског подручја у производима њихове прераде, осим у случајевима замене прерађених производа еквивалентном страном робом, како је дефинисано у члану 183. овог законика , у складу са наведеним чланом овог законика;
  3. обезбеђење осигурања за испуњење обавезе плаћања извозних царина у складу са поглављем 9. овог законика, осим у случајевима када је, у складу са законодавством држава чланица, обезбеђење за испуњење обавезе плаћања извозних царина није обезбеђен;
  4. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика.
 2. Услови за употребу робе у складу са царинским поступком за прераду ван царинског подручја су:
  1. поштовање утврђеног периода важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја;
  2. усаглашеност са одредбама члана 179. овог законика при обављању операција прераде ван царинског подручја Уније са робом стављеном у царински поступак за прераду ван царинског подручја.
  3. За потребе примене овог поглавља, царинска служба идентификовање унијске робе у производима њене прераде значи утврђивање једним од метода наведених у члану 180 овог законика да поступци прераде ван царинског подручја Уније да би се добили прерађени производи били су подвргнути роби стављеној у царински поступак за прераду ван царинског подручја.

Члан 178. Трајање царинског поступка за прераду ван царинског подручја

 1. Период важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја утврђује се на основу периода за прераду робе ван царинског подручја Уније, како је дефинисано у документу о условима за прераду робе ван царинског подручја Унија.
 2. Утврђени период важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја продужава се на захтев лица када се продужава рок за прераду робе ван царинског подручја Уније.
 3. Законодавство држава чланица може предвидети да се приликом продужења рока за прераду робе ван царинског подручја Уније утврђени период важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја може продужити најкасније 10 радних дана након његовог истицање. Када се продужава период важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја које је утврдио царински орган, након његовог истека, важење таквог царинског поступка наставља се од дана престанка овог царинског поступка.

Члан 179. Операције прераде ван царинског подручја Уније

Операције прераде ван царинског подручја Уније укључују:

 • прерада или прерада робе;
 • производња робе, укључујући монтажу, монтажу, демонтажу и уградњу;
 • поправка робе, укључујући њену рестаурацију, замену компоненти, модернизацију.

Члан КСНУМКС. Идентификација Унијска роба у производима њихове прераде

Да би се идентификовала роба Уније у производима њене прераде, могу се користити следеће методе:

 • постављање печата, жигова, дигиталних и других ознака од стране декларанта, лица које обавља послове обраде ван царинског подручја Уније или царински службеници Унијска роба;
 • детаљан опис, фотографирање, слика на скали робе Уније;
 • упоређивање унапред одабраних узорака и (или) узорака робе Уније и производа њихове прераде;
 • употреба постојећих етикета производа, укључујући серијске бројеве;
 • друге методе које се могу применити на основу природе робе и операција прераде извршених ван царинског подручја Уније, укључујући испитивање достављених докумената који садрже детаљне информације о употреби унијске робе у технолошком процесу обављања операција прераде изван царинском територију Уније, као и о технологији производње прерађених производа.

Члан 181. Документ о условима за прераду робе ван царинског подручја Уније

 1. Документ о условима за прераду робе ван царинског подручја Уније који издаје овлашћено тело државе чланице може добити било који лице државе чланицена чијој територији се издаје овај документ.
 2. Документ о условима за прераду робе ван царинског подручја Уније мора да садржи податке:
  1. о овлашћеном телу државе чланице која је издала документ;
  2. о лицу коме је документ издат;
  3. о лицу (лицима) које ће непосредно обављати операције обраде ван царинског подручја Уније;
  4. о роби Уније и производима њихове прераде (назив, шифра у складу са Номенклатуром робе иностране економске делатности, количина и цена). Законодавством држава чланица о царинском уређењу може се предвидети могућност навођења шифре робе Уније и производа њене прераде на нивоу робне ставке Робне номенклатуре спољнопривредне делатности;
  5. на документима који потврђују право поседовања, коришћења и (или) располагања робом;
  6. приноси прерађених производа у квантитативном и (или) процентуалном смислу;
  7. о операцијама прераде ван царинског подручја Уније и начинима њиховог спровођења;
  8. о начинима идентификације унијске робе стављене у царински поступак за прераду ван царинског подручја у производима њихове прераде;
  9. период за прераду робе ван царинског подручја Уније;
  10. о замени прерађених производа еквивалентном страном робом, како је дефинисано у члану 183. овог законика, ако је таква замена дозвољена;
  11. на царинском органу (царинским органима) који треба да стави робу под царински поступак за прераду ван царинског подручја и завршетак овог царинског поступка.
 3. Период за прераду робе ван царинског подручја Уније не може бити дужи од 2 године.
 4. Период за прераду робе ван царинског подручја Уније укључује:
  1. трајање производног процеса прераде робе;
  2. време потребно за стварни увоз прерађених производа на царинско подручје Уније и њихово стављање под царинске поступке који употпуњују ефекат царинског поступка за прераду ван царинског подручја.
 5. Период за прераду робе ван царинског подручја Уније израчунава се од дана када је роба стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја, а у случају царинске декларације робе у неколико серија - од дана када прва серија робе ставља се у царински поступак за прераду ван царинског подручја.
 6. Период за прераду робе ван царинског подручја Уније може се продужити у року наведеном у ставу 3. овог члана.
 7. Законодавство држава чланица може утврдити додатне информације које ће бити назначене у документу о условима за прераду робе ван царинског подручја Уније.
 8. Образац документа о условима за прераду робе ван царинског подручја Уније, поступак њеног попуњавања и поступак издавања таквог документа, вршење измена (допуна) на њему, као и његово повлачење (отказивање) и (или) његово обнављање утврђено је законодавством држава чланица. (видети наредбу Министарства финансија Русије бр. 7н од 14.01.2020. јануара XNUMX)
 9. Ако се декларација за робу користи као документ о условима за прераду робе ван царинског подручја Уније, декларант ће у декларацији за робу назначити податке о условима за прераду робе изван царинског подручја Уније.

Члан 182. Стопе производње прерађених производа

 1. Под приносом прерађених производа подразумева се количина и (или) проценат прерађених производа насталих као резултат прераде ван царинског подручја Уније одређене количине унијске робе.
 2. Ако се поступци прераде изван царинског подручја Уније обављају у односу на робу чије карактеристике остају практично константне у складу са утврђеним техничким захтевима и воде ка пријему прерађених производа константног квалитета, надлежни органи Државе чланице могу успоставити стандардне норме за излаз прерађених производа.

Члан 183. Замена прерађених производа еквивалентном страном робом

 1. Уз дозволу царинског органа дозвољено је замену прерађених производа страним производима, који се по свом опису, квалитету и техничким карактеристикама подударају са таквим прерађеним производима (у даљем тексту у овом члану - еквивалент стране робе), ако је поступак прераде ван царинског подручја Уније поправка, као и ако се поступак прераде ван царинског подручја Уније врши у односу на робу која се превози цевоводом.
  У случају извоза са царинског подручја Уније ради гарантног поправка у неисправном облику делова, склопова, целина који су били део робе која је претходно увезена на царинско подручје Уније и стављена под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, страна роба која се по свом опису, квалитету и техничким карактеристикама поклапа са прерађеним производима, сматра се еквивалентном страном робом, не узимајући у обзир стање њене употребљивости и (или) погоршања.
 2. Ако је дозвољено заменити прерађене производе еквивалентном страном робом, увоз те еквивалентне стране робе на царинско подручје Уније дозвољен је пре извоза унијске робе са царинског подручја Уније.
 3. Поступак и услови за замену прерађених производа еквивалентном страном робом утврђени су законодавством држава чланица о царинским прописима.

Члан 184. Завршетак и обустава царинског поступка за прераду ван царинског подручја

 1. Пре истека утврђеног периода важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја, дејство овог царинског поступка завршава се стављањем прерађених производа у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, и производа прераде робе који су извезени са царинског подручја Уније ради њиховог бесплатног (гарантног) поправљања, под поновним увозом царинског поступка, осим у случају предвиђеним другим ставом ове клаузуле.
  Операција царинског поступка за прераду ван царинског подручја не може се завршити стављањем прерађених производа у царински поступак за поновни увоз ако су такви прерађени производи прерађени производи робе, чији се пуштање, у складу са царинским поступком за пуштање за домаћу потрошњу је узето у обзир недостатак (недостаци), што је био узрок неоправдане (гарантне) поправке ове робе.
 2. Пре истека утврђеног периода важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја, овај царински поступак може се завршити:
  1. стављање робе стављене у царински поступак за прераду ван царинског подручја, под царински поступак за извоз, са изузетком робе наведене у подставу 2. овог става, или царинског поступка за поновни увоз;
  2. стављање робе наведене у подставу 1. става 3. члана 176. овог законика, стављеном у царински поступак за прераду ван царинског подручја, под царински поступак за поновни извоз;
  3. стављање прерађених производа у царински поступак за извоз у случајевима, под условима и на начин који одреди Комисија.
 3. Ефекат царинског поступка за прераду ван царинског подручја не може се довршити стављањем робе у царински поступак за извоз, ако законодавство држава чланица утврђује да је роба стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја, и (или ) производи њихове прераде подлежу обавезном враћању на територију ове државе чланице.
 4. Прерађени производи могу се ставити у царинске поступке у једној или више серија.
 5. По истеку утврђеног периода важења царинског поступка за прераду ван царинског подручја, овај царински поступак ће се прекинути.

Члан 185. Појава и престанак обавезе плаћања извозних царина за унијску робу која је стављена (стављена) у царински поступак за прераду ван царинског подручја, рок за њено плаћање и обрачун

 1. Обавеза плаћања извозних царина за унијску робу која је стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја настаје за декларанта од тренутка када царински орган региструје декларацију робе.
 2. Обавезу плаћања извозних царина за унијску робу која је стављена (стављена) у царински поступак за прераду ван царинског подручја декларант престаје наступањем следећих околности:
  1. окончање царинског поступка за прераду ван царинског подручја у складу са чланом 184. овог законика, укључујући и након наступања околности наведених у подставу 1. става 4. овог члана;
  2. пласман робе за коју је окончан царински поступак за прераду ван царинског подручја и (или) роба примљена (формирана) као резултат операција прераде ван царинског подручја Уније у оквиру примене таквог царински поступак, чија је радња окончана, у оквиру царинских поступака у складу са ставом 7. члана 129. овог законика;
  3. испуњење обавезе плаћања извозних царина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 5. овог члана;
  4. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком за прераду ван царинског подручја - у вези са обавезом плаћања извозних царина која је настала приликом регистрације декларације за робу;
  5. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у односу на обавезу плаћања извозних царина насталих приликом регистрације декларација за робу;
  6. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  7. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  8. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 3. Обавеза плаћања извозних царина за унијску робу која је стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја подлеже испуњењу у случају наступања околности наведених у ставу 4. овог члана.
 4. У случају следећих околности, сматра се крајњи рок за плаћање извозних царина:
  1. у случају губитка робе из става 1. овог члана, пре окончања царинског поступка за прераду ван царинског подручја - дан губитка такве робе, а ако овај дан није одређен, - дан царине надлежни орган открива чињеницу губитка такве робе;
  2. у случају недовршења царинског поступка за прераду ван царинског подручја у складу са чланом 184. овог законика - дан истека царинског поступка за прераду ван царинског подручја.
 5. По наступу околности наведених у ставу 4. овог члана, извозне царине се плаћају као да је унијска роба стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја стављена у царински поступак за извоз без примене привилегија у плаћању извозне царине.
  За обрачун извозних царина примењују се стопе извозних царина које важе на дан регистрације царинске власти од стране царинске власти декларације за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за прераду ван царинског подручја.
 6. На износе плаћених (наплаћених) извозних царина у складу са ставом 5. овог члана, плаћа се камата, као да је у вези са тим износима одобрено одлагање плаћања, ако је то утврђено законодавством државе чланице у на чијем територију је роба стављена у поступак царинске обраде ван царинског подручја. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са поступком утврђеним законодавством држава чланица.
 7. У случају окончања царинског поступка за прераду ван царинског подручја или стављања робе у складу са ставом 7. члана 129. овог законика робе у царинске поступке предвиђене овим закоником, или задржавања робе од стране царинских органа у складу са Поглављем 51 овог законика, након испуњења обавезе плаћања извозних царина и (или) њихове наплате (у целини или делимично), износи извозних царина плаћени и (или) прикупљени у складу са овим чланом биће враћен (офсет) у складу са поглављем 10. овог законика.

Члан 186. Специфичности обрачунавања и плаћања увозних царина и пореза у односу на прерађене производе када се стављају у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу

 1. Када се производи за прераду стављају под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, увозне царине обрачунавају се на основу трошкова обраде ван царинског подручја Уније.
 2. Трошкови операција обраде ван царинског подручја Уније одређују се као укупни стварно настали трошкови за:
  1. операције обраде (поправке);
  2. страна роба која се користи у процесу прераде (поправке), ако није укључена у трошкове обраде (поправке) операција.
 3. Ако вредност операција прераде изван царинског подручја Уније пријављена током царинске декларације прерађених производа није документована или поднети документи не потврђују декларисане информације о трошковима таквих операција, утврђује се као разлика између царине вредност прерађених производа и вредност робе стављене у царински поступак за прераду ван царинског подручја.
 4. Ако се на прерађене производе примењују одређене стопе увозних царина, износ увозних царина који се плаћа одређује се као умножак износа увозних царина израчунат по одређеној стопи за прерађене производе односом трошкова прераде изван царинско подручје Уније до царинске вредности производа који се прерађују као да су прерађени производи стављени под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу.
 5. Приликом прераде производи се стављају под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу порези у погледу прерађених производа, они се израчунавају у складу са законодавством државе чланице на чијој територији су прерађени производи стављени у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу.
  Ако је операција прераде изван царинског подручја Уније била поправак робе извезене са царинског подручја Уније, акцизе (акциза или акциза) се не обрачунавају и не плаћају.
 6. Када се производи за прераду стављају у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, плаћају се увозне царине и порези у износу увозних царина и пореза обрачунатих у складу са параграфима 1-5 овог члана, ако параграфом 7 Овај чланак.
 7. Приликом стављања прерађених производа добијених као резултат прераде ван царинског подручја Уније у односу на страну робу наведену у подставу 1. става 3. члана 176. овог законика, под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, увозне царине , порези обрачунати у складу са параграфима 1 - 5 овог члана не плаћају се, осим у случајевима када је, у складу са ставом 11 члана 136. овог законика, за ту страну робу, рок за плаћање увозних царина и долази порез.
  Обавеза плаћања увозних царина и пореза на прерађене производе добијене као резултат прераде ван царинског подручја Уније у односу на страну робу наведену у подставу 1. става 3. члана 176. овог законика престаје престанком обавезе плаћања увозних царина, пореза на ову страну робу.

Члан 187. Особине обрачунавања и плаћања извозних царина у односу на робу која није била подвргнута операцијама прераде ван царинског подручја Уније и прерађене производе када су стављени у царински извозни поступак

 1. Приликом стављања робе која није подвргнута операцијама прераде ван царинског подручја Уније, под царински поступак извоза, за обрачун извозних царина, примењује се стопа извозних царина на снази на дан регистрације од стране царинског органа државе декларација за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за прераду ван царинског подручја ...
  Ако је за обрачун извозних царина потребна конверзија девиза у валуту државе чланице, таква конверзија се врши по курсу важећем на дан назначен у првом пасусу ове клаузуле.
 2. На износе плаћених (наплаћених) извозних царина за робу која није била подвргнута операцијама прераде изван царинског територија Уније, стављену (стављену) у царински поступак за извоз, плаћа се камата, као да је одложено плаћање је одобрен у односу на ове износе, ако је то утврђено законодавством државе чланице на чијем је подручју роба стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са поступком утврђеним законодавством држава чланица.
 3. Специфичности обрачунавања и плаћања извозних царина и пореза на прерађене производе стављене у царински поступак за извоз у случајевима утврђеним у складу са подставом 3. става 2. члана 184. овог законика утврђује Комисија када се утврде такви случајеви. .