МЕНЮ

Поглавље 19 - Опште одредбе о царинским поступцима

Члан 127. Примена царинских поступака

 1. Роба која се превози преко царинске границе Уније и друга роба у случајевима утврђеним овим закоником за проналажење и употребу на царинском територију Уније, извоз са царинског подручја Уније и (или) проналажење и коришћење ван царине територији Уније, подлежу стављању под царинске поступке, ако овим закоником није другачије одређено.
 2. У зависности од сврхе локације и употребе робе на царинском територију Уније, њеног извоза са царинског подручја Уније и (или) локације и употребе ван царинског подручја Уније, следећи царински поступци се примењују на: роба:
 3. Роба стављена у царински поступак може се ставити у други царински поступак или у исти царински поступак:
  1. да заврши царински поступак под којим је роба стављена;
  2. да обустави царински поступак под којим је роба стављена;
  3. за превоз (превоз) робе кроз царинско подручје Уније и (или) за превоз са једног дела царинског подручја Уније на други део царинског подручја Уније преко територија држава које нису чланице Уније и (или) морем у складу са овим закоником.
 4. Садржај царинских поступака и одредбе којима се уређује примена царинских поступака, укључујући услове за стављање робе у царинске поступке, услове и поступке за употребу робе у складу са царинским поступцима након стављања у такве царинске поступке, поступак довршавања, окончања , обустављање и обнављање царинских поступака, као и околности настанка и престанка обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина, период и (или) специфичности њиховог обрачуна и плаћања у односу на на робу која је стављена (стављена) у царинске поступке, или роба примљена (формирана) произведена (примљена) у оквиру примене царинских поступака утврђена су одговарајућим поглављима овог одељка, а у случајевима предвиђеним овим закоником - Комисија и (или) законодавство држава чланица о царинским прописима.
 5. Законодавство држава чланица о царинском регулисању, поред услова за стављање робе у царинске поступке, осим царинског поступка за царински транзит и царинског поступка за прераду ван царинског подручја, може успоставити такав услов за стављање роба у царинским поступцима као осигурање испуњења обавезе плаћања царине и пореза, посебне, антидампиншке, компензационе царине.

Члан КСНУМКС. Пласман робе под царинском поступку

 1. Лица наведена у члану 83. овог законика имају право да одаберу царински поступак предвиђен овим закоником подношењем захтева за царинску декларацију робе, или пријављивањем робе за пуштање пре подношења декларације за робу, или увозом робе у територија луке. СЕЗ или логистичка ФЕЗ.
 2. Стављање робе у царински поступак започиње од тренутка када царински орган поднесе царинску декларацију или захтев за пуштање робе до подношења декларације за робу, ако овим закоником није другачије одређено, а завршава се пуштањем робе, осим случаја предвиђеног у ставу 1. члана 204. овог законика.
 3. Дан стављања робе у царински поступак је дан пуштања робе, осим у случају из става 1. члана 204. овог законика.
 4. Обавеза потврђивања испуњавања услова за стављање робе у декларисани царински поступак сноси декларант.
 5. Роба која подлеже санитарној и карантинској, ветеринарској, карантинској фитосанитарној и другој врсти државне контроле (надзора) ставља се у царински поступак тек након спровођења одговарајуће врсте државне контроле (надзора).
 6. Ако су приликом увођења мере нецаринске регулације дефинисани царински поступци по којима није дозвољено стављање робе за коју се изриче таква мера, тада та роба неће бити предмет стављања у такве царинске поступке, без обзира на одредбе овог одељка.

Члан 129. Завршетак, обустава, обустава и обнављање царинског поступка

 1. Деловање царинских поступака подлеже окончању у случајевима, поступку и роковима утврђеним овим закоником, а ако је предвиђено овим закоником - Комисија или законодавство држава чланица о царинским прописима.
 2. Радња царинског поступка сматра се завршеном пре истека периода важења царинског поступка који је утврдио царински орган, ако царинска декларацијаподнета за стављање робе у царински поступак ради окончања овог царинског поступка, коју је царински орган регистровао у року предвиђеном за окончање царинског поступка, осим у случају када је царински орган одбио да пусти робу у складу са пријављени царински поступак или је царинска декларација повучена у складу са чланом 113. овог законика.
 3. У случају ликвидације лица које је декларант за робу стављену у царински поступак, законодавство држава чланица може утврдити другачији временски период, пре истека којег царински поступак мора бити завршен, од оног предвиђеног овим закоником, а могу се одредити и лица која су дужна да доврше радње царинског поступка.
 4. Ефекат царинских поступака престаје у случајевима, поступку и роковима утврђеним овим закоником, а ако је то предвиђено овим законом, Комисија или законодавство држава чланица о царинским прописима.
 5. У случајевима предвиђеним овим закоником, роба стављена у царински поступак чији је поступак окончан, као и роба примљена (формирана), произведена (примљена) као део примене таквог царинског поступка који су царински органи задржали у складу са поглављем 51 овог законика.
 6. Роба стављена у царински поступак чији је ефекат прекинут, као и роба примљена (формирана), произведена (примљена) као део примене таквог царинског поступка, а коју царински органи нису задржали у складу са параграфом 5 овог члана, биће предмет привременог складиштења у складу са поглављем 16. овог законика.
 7. Смештено на царинском територију Уније стране робе, у вези са којима је поступак царинског поступка окончан, за даље смештање и употребу на царинском територију Уније или извоз са царинског подручја Уније, подлежу стављању под царинске поступке који се примењују на страну робу, са изузетком случајева предвиђених овим закоником.
  Роба примљена (формирана), произведена (примљена) као део примене царинских поступака који су окончани, ради њиховог даљег смештаја и употребе на царинском територију Уније, извоза са царинског подручја Уније или увоза у такве територија подлеже стављању под царинске поступке који се примењују на ову робу у зависности од статуса који су стекли током периода царинских поступака, осим у случајевима предвиђеним овим закоником.
  Роба која се налази ван царинског подручја Уније, за коју је царински поступак окончан, за даљи боравак ван царинског подручја Уније, подлеже стављању под царинске поступке који се примењују на унијску робу и за увоз у царинско подручје Уније - према царинским поступцима који се примењују у вези са страном робом.
 8. Када се роба ставља под царинске поступке у складу са ставом 7. овог члана након окончања царинских поступака, одредбе овог законика примењиваће се на такву робу не узимајући у обзир специфичности обрачунавања и плаћања царина, пореза, посебних, - дампинг, компензационе царине предвиђене овим закоником, које се примењују приликом стављања робе у царинске поступке ради довршавања релевантних царинских поступака, са изузетком специфичности предвиђених чланом 226 овог законика.
 9. Ефекат царинског поступка може се обуставити стављањем робе која се ставља у царински поступак, или производа прераде такве робе у други царински поступак, као и у случају предвиђеном у ставу 1. члана 133. овог законика.
  Царински поступци који се користе за обустављање обављања других царинских поступака, као и случајеви када се поступак царинског поступка може обуставити, утврђени су овим закоником, а ако је овим законом предвиђено, Комисија.
  Поступак обуставе и обнављања царинског поступка у утврђеним случајевима утврђује Комисија.

Члан 130. Продужење рока важења царинских поступака

 1. Период важења царинских поступака које је утврдио царински орган царински орган продужава пре његовог истека, ау случајевима предвиђеним овим закоником или законодавством држава чланица у складу са ставом 3. члана 165. став 3. Члан 178 и став 3 члана 190 овог законика - након његовог истека у роковима предвиђеним овим закоником или условима утврђеним од стране Комисије или утврђеним законодавством држава чланица о царинској регулативи у складу са овим закоником.
 2. Поступак за продужење периода важења царинских поступака који је утврдио царински орган утврђен је законодавством држава чланица о царинским прописима.

Члан 131. Усклађеност са мерама за заштиту унутрашњег тржишта успостављеног у облику који није посебан, антидампиншке, изравналне царине и (или) друге царине утврђене у складу са чланом 50. Уговора о Унији, приликом стављања робе под царину процедура

Усклађеност са мерама за заштиту унутрашњег тржишта, успостављене у облику који није посебан, антидампиншке, изравналне царине и (или) друге царине утврђене у складу са чланом 50. Уговора о Унији, потврђује се приликом стављања робе под царину процедуре, услови смештаја под којима предвиђају поштовање таквих мера, осим ако овим Кодексом, Уговором о Унији или актима Комисије којима се такве мере уводе није другачије предвиђено.

Члан 132. Испуњавање услова за употребу добара у складу са проглашеним царинским поступком

1. Обавеза поштовања услова за употребу робе у складу са декларисаним царинским поступком, подложно поштовању након стављања робе у царински поступак, намеће се декларанту, као и другим лицима у складу са овим Закоником.

2. Лица из става 1. овог члана биће одговорна за кршење услова за употребу робе у складу са декларисаним царинским поступком у складу са законодавством држава чланица.

Члан 133. Последице заплене (заплене), одузимања или претварања у власништво (приход) државе чланице над робом стављеном у царински поступак

 1. У случају заплене робе која је стављена под царински поступак или наметања заплене такве робе у складу са законодавством држава чланица, дејство царинског поступка у вези са овом робом ће се обуставити.
 2. Ако се донесе одлука о отказивању заплене робе или о отказивању изрицања заплене робе, царински поступак ће се наставити од дана који следи дан када таква одлука ступа на снагу или дана наведеног у таквој одлуци .
 3. По наставку царинског поступка, камате, чија обрачунавање и плаћање су предвиђене у складу са овим одељком, за период обуставе царинског поступка неће се наплаћивати или плаћати.
 4. У случају одузимања или претварања у власништво (приход) државе чланице судском одлуком робе стављене у царински поступак, царински поступак за ту робу се прекида.
 5. Ако је привођење особе административној или кривичној одговорности у складу са законодавством држава чланица повезано са непоштивањем услова за употребу робе у складу са царинским поступком, а признато непоштовање повлачи за собом немогућност даље примене овог царинског поступка, царински поступак мора бити завршен у року од 15 календарских дана од дана који следи дану ступања на снагу релевантне одлуке о одговорном лицу.
  Ако царински поступак није завршен у року наведеном у првом ставу ове клаузуле, царински поступак се прекида, а царински органи задржавају робу у складу са поглављем 51 овог законика.