МЕНЮ

Царински поступак за привремени извоз

Члан 227. Садржај и примена царинског поступка за привремени извоз

 1. Царински поступак привремени извоз - царински поступак који се примењује на унијску робу, према којем се таква роба извози са царинског подручја Уније ради њиховог привременог смештаја и користи се ван њега без плаћања извозних царина, под условом за стављање робе у овај царински поступак и њихова употреба у складу са таквим царинским поступком.
 2. Роба стављена у царински поступак за привремени извоз и стварно извезена са царинског подручја Уније (у даљем тексту у овом поглављу - роба која се привремено извози) губи статус робе Уније.
 3. Дозвољено је примењивање царинског поступка за привремени извоз у односу на извоз из царинског подручја Уније:
  1. роба стављена у царински поступак за привремени извоз ради довршавања царинског поступка за привремени извоз у складу са ставом 2 члана 231 овог законика;
  2. Унијска роба наведена у подставу 2. става 5. члана 303. овог законика.
 4. Царински поступак за привремени извоз не односи се на следећу робу:
  1. прехрамбени производи, пића, укључујући алкохолна пића, дуван и дуванске прерађевине, сировине, полупроизводе, потрошни материјал и узорке, осим у случајевима њиховог извоза са царинског подручја Уније у појединачним примерцима за рекламирање и (или) демонстрацију сврхе или као експонати или индустријски дизајн;
  2. отпад, укључујући индустријски.
 5. Комисија има право да утврди категорије привремено извезене робе у погледу којих је дозвољена њихова замена страном робом, као и случајеве такве замене.
 6. Дозвољено је примењивање царинског поступка за привремени извоз за природни гас који се превози цевоводним транспортом, у случајевима утврђеним законодавством држава чланица.

Члан 228. Услови за стављање робе у царински поступак за привремени извоз и њена употреба у складу са тим царинским поступком

 1. Услови за стављање робе у царински поступак за привремени извоз су:
  1. могућност идентификације робе стављене у царински поступак за привремени извоз, када је накнадно стављена у царински поступак ради окончања овог царинског поступка. Идентификација роба није потребна у случајевима када је, у складу са међународним уговорима држава чланица са трећом страном или у случајевима утврђеним у складу са ставом 5 члана 227 овог законика, дозвољена замена привремено извезене робе;
  2. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика.
 2. Услови за употребу робе у складу са царинским поступком за привремени извоз су:
  1. поштовање рока важења царинског поступка за привремени извоз који је утврдио царински орган;
  2. поштовање ограничења за употребу и одлагање привремено извезене робе утврђених чланом 230 овог законика.

Члан 229. Трајање царинског поступка за привремени извоз

 1. Период важења царинског поступка за привремени извоз није ограничен, осим ако није другачије одређено у складу са другим ставом овог става.
  У зависности од сврхе извоза робе са царинског подручја Уније, као и за робу у односу на коју законодавство државе чланице утврђује обавезу враћања на територију ове државе, законодавство државе чланице о царинским прописом може се одредити трајање царинског поступка за привремени извоз.
 2. Приликом стављања робе у царински поступак за привремени извоз, царински орган на основу декларације декларанта, на основу циљева и околности извоза робе са царинског подручја Уније, утврђује период важења овог царински поступак.
 3. Период важења царинског поступка за привремени извоз, који је утврдио царински орган, на захтев лица, може се продужити пре истека овог рока или најкасније месец дана након његовог истека. Када се продужи период важења царинског поступка за привремени извоз, који је утврдио царински орган, након његовог истека, важност таквог царинског поступка наставља се од дана престанка овог царинског поступка.
 4. Ако у вези са робом, у складу са параграфом два става 1. овог члана, законодавство држава чланица о царинским прописима одређује период важења царинског поступка за привремени извоз, који утврди (продужи) царински орган, период важења овог царинског поступка не може бити дужи од тог рока.
 5. У случају да се власништво над привремено извезеном робом пренесе на страно лице, у односу на које законодавство државе чланице не утврђује обавезу враћања на територију ове државе, период важења царинског поступка за привремени извоз ове робе се не продужава и она подлеже стављању под царински поступак извоза.

Члан 230. Ограничења употребе и одлагања привремено извезене робе

 1. Роба која се привремено извози мора остати непромењена, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења.
 2. Дозвољено је обављање послова са робом која се привремено извози, како би се осигурала њихова сигурност, укључујући поправке, са изузетком већих поправки, модернизације, одржавања и других операција неопходних за одржавање робе у добром стању, под условом да царину идентификује роба када су стављени у поступак царинског поновног увоза.

Члан 231. Завршетак и окончање царинског поступка за привремени извоз

 1. Пре истека царинског поступка за привремени извоз који је утврдио царински орган, ефекат овог царинског поступка је завршен стављањем привремено извезене робе у царински поступак за поновни увоз, са изузетком случаја предвиђеног у подставу 2. става 4. овог члана.
 2. Пре истека царинског поступка за привремени извоз који је утврдио царински орган, рад овог царинског поступка може се завршити стављањем привремено извезене робе под царинске поступке за извоз, прераду ван царинског подручја, привремени извоз, осим у случају предвиђено у подставу 2. става 4. овог члана, а такође и ако, у складу са законодавством држава чланица, привремено извезена роба подлеже обавезном поновном увозу на царинско подручје Уније.
 3. Привремено извезена роба може се ставити у царинске поступке наведене у тачкама 1. и 2. овог члана у једној или више серија.
 4. Царински поступак се обуставља:
  1. по истеку рока важења царинског поступка за привремени извоз који је утврдио царински орган, ако важење таквог царинског поступка није продужено;
  2. по откривању, пре завршетка царинског поступка, чињенице извршења капиталних поправки, операција модернизације у вези са привремено извезеном робом, кршећи став 2 члана 230 овог законика.
 5. Роба увезена на царинско подручје Уније, за коју је ефекат царинског поступка за привремени извоз окончан на основу предвиђеног у подставу 2. става 4. овог члана, мора се налазити на царинском територију државе Унија ће бити стављена под царинске поступке који се примењују на страну робу, са изузетком царинског поступка за поновни увоз, а за извоз са царинског подручја Уније - да би била стављена под царински извозни поступак.

Члан 232. Појава и престанак обавезе плаћања извозних царина за робу која је стављена (стављена) у царински поступак за привремени извоз, рок за њено плаћање и обрачун

 1. Обавеза плаћања извозних царина за робу стављену у царински поступак за привремени извоз настаје за декларанта од тренутка када царински орган региструје декларацију робе.
 2. Обавезу плаћања извозних царина за робу која је стављена (стављена) у царински поступак за привремени извоз декларант престаје наступањем следећих околности:
  1. окончање царинског поступка за привремени извоз у складу са параграфима 1 и 2 члана 231 овог законика;
  2. пласирање робе за коју је ефекат царинског поступка за привремени извоз окончан у оквиру царинских поступака у складу са ставом 7. члана 129. или ставом 5. члана 231. овог законика;
  3. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком за привремени извоз - у односу на обавезу плаћања извозних царина насталих приликом регистрације декларације за робу;
  4. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у односу на обавезу плаћања извозних царина насталих приликом регистрације декларација за робу;
  5. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  6. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  7. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.

3. Обавеза плаћања извозних царина испуниће се ако привремени извозни царински поступак није завршен у складу са параграфима 1 и 2 члана 231 овог законика пре истека привременог извозног царинског поступка који је утврдио царински орган.

По настанку ове околности, датум истека царинског поступка за привремени извоз који је утврдио царински орган сматраће се роком за плаћање извозних царина.

4. По наступу околности наведене у ставу 3. овог члана, извозне царине плаћају се као да је роба стављена у царински поступак за привремени извоз стављена у царински поступак за извоз без примене повластица при плаћању извозне царине.

За обрачун извозних царина примењују се стопе извозних царина које важе на дан регистрације царинске власти од декларације за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за привремени извоз.

5. На износе плаћених (наплаћених) извозних царина у складу са ставом 4. овог члана, плаћа се камата, као да је у вези са тим износима одобрено одлагање плаћања, ако је то утврђено законодавством државе чланице Држава на чијој територији је роба стављена у царински поступак за привремени извоз. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са поступком утврђеним законодавством држава чланица.

6. У случају стављања робе у царинске поступке у складу са ставом трећим става 7. члана 129. или ставом 5. члана 231. овог законика након испуњења обавезе плаћања извозних царина и (или) њиховог наплате (у у целости или делимично), износи извозних царина плаћени и (или) прикупљени у складу са овим чланом подлежу враћању (компензацији) у складу са поглављем 10. овог законика.

Члан 233. Специфичности обрачунавања и плаћања извозних царина у вези са привремено извезеном робом када је стављена у царински поступак за извоз

1. Када се привремено извезена роба ставља у царински поступак за извоз, за ​​обрачун извозних царина, стопе извозних царина примењују се на дан регистрације царинске власти за декларацију за робу поднесену за стављање роба у царинском поступку за извоз, осим ако законодавство државе чланице не утврди други дан у складу са другим ставом става 1. члана 53. овог законика.

Ако је за обрачун извозних царина потребна конверзија девиза у валуту државе чланице, таква конверзија се врши по курсу важећем на дан назначен у првом пасусу ове клаузуле.

2. На износе плаћених (наплаћених) извозних царина за робу која је стављена (стављена) у царински поступак за извоз, плаћа се камата, као да је одобрено одлагање плаћања у односу на назначене износе, ако је то утврђених законодавством државе чланице на чијој територији је роба стављена у царински поступак за привремени извоз. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са поступком утврђеним законодавством држава чланица.

Члан 234. Специфичности обрачунавања и плаћања извозних царина приликом стављања робе у царински поступак за који је окончан царински поступак за привремени извоз

1. Када се роба ставља у царински поступак за извоз робе за коју је окончан царински поступак за привремени извоз, стопе извозних царина које су важиле на дан када је царински орган регистровао декларацију за робу пријављену за стављање робе под царинским поступком за привремени извоз примењују се за обрачун извозних царина. ако законодавством државе чланице није утврђен други дан у складу са другим ставом става 1. члана 53. овог законика.

Ако је за обрачун извозних царина потребна конверзија девиза у валуту државе чланице, таква конверзија се врши по курсу важећем на дан назначен у првом пасусу ове клаузуле.

2. На износе плаћених (наплаћених) извозних царина за робу стављену (стављену) у царински поступак за извоз, за ​​коју је царински поступак за привремени извоз окончан, плаћа се камата, као да је одложено уплата је одобрена у односу на ове износе ако је то утврђено законодавством државе чланице на чијој територији је роба стављена у царински поступак за привремени извоз. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са поступком утврђеним законодавством држава чланица.