МЕНЮ

Царински поступак за привремени увоз (увоз)

Члан 219. Садржај и примена царинског поступка за привремени увоз (увоз)

 1. Царински поступак привремени увоз (увоз) - царински поступак који се примењује на страну робу, према којем се таква роба привремено налази и користи на царинском територију Уније, под условом да се роба стави у овај царински поступак и њихова употреба у складу са царински поступак, са делимичним плаћањем увозних царина, пореза и без плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, или без плаћања увозних царина, пореза и без плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина.
 2. Роба стављена у царински поступак за привремени увоз (увоз) (у даљем тексту у овом поглављу - привремено увезена роба) задржава статус стране робе.
 3. Категорије робе чији је привремени боравак и употреба на царинском територију Уније у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз) дозвољени без плаћања увозних царина и пореза, услови за такав привремени боравак и употребу, као и рокове за такав привремени боравак и употребу, одређују Комисија и (или) међународни уговори држава чланица са трећом страном. (видети Одлуку Савета Евроазијске економске комисије бр. 109 од 20.12.2017.)
 4. Царински поступак за привремени увоз (увоз) не односи се на следеће категорије робе:
  1. прехрамбени производи, пића, укључујући алкохолна пића, дуван и дуванске прерађевине, сировине и полупроизводе, потрошни материјал и узорке, осим случајева њиховог увоза на царинско подручје Уније у појединачним примерцима за рекламирање и (или) демонстрацијске сврхе или као експонати или индустријски дизајн;
  2. отпад, укључујући индустријски отпад;
  3. роба забрањена за увоз на царинско подручје Уније.
 5. Дозвољено је примењивање царинског поступка за привремени увоз (увоз) за обуставу царинског поступка за прераду на царинском територију стављањем под овај царински поступак производа прераде робе који су претходно стављени у царински поступак за прераду на царинском подручју.

Члан 220. Услови за стављање робе у царински поступак за привремени увоз (увоз) и њена употреба у складу са тим царинским поступком

 1. Услови за стављање робе у царински поступак за привремени увоз (увоз) су:
  1. могућност идентификовања робе стављене у царински поступак за привремени увоз (увоз), са њеним накнадним стављањем у царински поступак ради окончања овог царинског поступка. Идентификација роба није потребна у случајевима када је, у складу са међународним уговорима држава чланица са трећом страном, дозвољена замена привремено увезене робе;
  2. делимично плаћање увозних царина и пореза у складу са чланом 223. овог законика, осим у случају када је, у складу са ставом 3. члана 219. овог законика, привремено присуство и употреба робе на царинском територију Уније у у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз) дозвољен је без плаћања увозних царина и пореза;
  3. испуњавање услова за привремени смештај и употребу добара у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз) без плаћања царина и пореза, ако такве услове утврђује Комисија у складу са ставом 3. члана 219. овог Кодекс и (или) су предвиђени међународним уговорима држава чланица са трећом страном;
  4. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика.
 2. Услови за употребу робе у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз) су:
  1. усклађеност са роком важења царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган;
  2. поштовање ограничења поседовања и употребе привремено увезене робе утврђених чланом 222 овог законика;
  3. делимично плаћање увозних царина и пореза у складу са чланом 223. овог законика, осим у случају када је, у складу са ставом 3. члана 219. овог законика, привремено присуство и употреба робе на царинском територију Уније у у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз) дозвољен је без плаћања увозних царина и пореза;
  4. поштовање услова за привремени смештај и употребу добара у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз) без плаћања царина и пореза које је утврдила Комисија у складу са ставом 3. члана 219. овог законика и (или) предвиђено међународним споразумом држава чланица са трећом страном.

Члан 221. Трајање царинског поступка за привремени увоз (увоз)

 1. Период важења царинског поступка за привремени увоз (увоз) не може бити дужи од 2 године од датума стављања робе у царински поступак за привремени увоз (увоз) или периода који Комисија одреди у складу са ставом 2. овог члана. .
 2. За одређене категорије робе, у зависности од сврхе њиховог увоза на царинско подручје Уније, Комисија има право да одреди краћи или дужи од 2 године период важења царинског поступка за привремени увоз (увоз). (видети Одлуку Савета Евроазијске економске комисије бр. 109 од 20.12.2017.)
 3. Приликом стављања робе у царински поступак привременог увоза (увоза), царински орган на основу декларације декларанта, на основу циљева и околности увоза робе на царинско подручје Уније, утврђује валидност период овог царинског поступка, који, узимајући у обзир став 4. овог члана, не може бити дужи од периода предвиђеног у ставу 1. овог члана, или период који одреди Комисија у складу са ставом 2. овог члана.
 4. Период важења царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган на захтев лица може се продужити пре истека овог рока или најкасније 1 месец по истеку у року важења ове царине поступак предвиђен у ставу 1. овог члана, или период важења овог царинског поступка који је утврдила Комисија у складу са ставом 2. овог члана.
  Ако се продужи период важења царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган, након његовог истека, важење таквог царинског поступка наставља се од дана престанка овог царинског поступка.
 5. У случају поновљене примене царинског поступка за привремени увоз (увоз) у односу на страну робу која се налази на царинском територију Уније, укључујући када су различита лица декларанти ове робе, укупан период важења царинског поступка за привремени увоз (увоз) не може бити дужи од периода предвиђеног у ставу 1. овог члана, или периода који одреди Комисија у складу са ставом 2. овог члана.

Члан 222. Ограничења поседовања и употребе привремено увезене робе

 1. Привремено увезена роба мора остати непромењена, осим промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења.
  Дозвољено је обављање операција са привремено увезеном робом која је неопходна ради њене безбедности, укључујући поправке (осим ремонта, модернизације), одржавање и друге радње неопходне за одржавање робе у добром стању, под условом да царинска служба идентификује робу осигуран по окончању царинских поступака за привремени увоз (увоз) у складу са параграфима 1 и 2 члана 224 овог законика.
  Дозвољено је спровођење покуса, истраживања, испитивања, верификације, експеримената или експеримената са привремено увезеном робом или њиховом употребом у току испитивања, истраживања, испитивања, верификације, експеримената или експеримената.
 2. Привремено увезена роба мора бити у стварном поседу и на употреби декларанта, осим у случајевима када је њихов пренос у посед и употребу других лица дозвољен у складу са параграфима 3 и 4 овог члана.
 3. Декларант може без дозволе царинског органа пренети у посед и употребу других лица:
  1. привремено увезена вишекратна (повратна) амбалажа намењена за паковање и заштиту робе увезене на царинско подручје Уније;
  2. привремено увезена роба ради њеног одржавања, поправке (осим за ремонт, модернизацију), складиштења, транспорта (транспорта);
  3. привремено увезена роба ради тестирања, истраживања, испитивања, верификације, експериментисања или експериментисања;
  4. привремено увезена роба у друге сврхе у случајевима које утврди Комисија и (или) предвиђене међународним уговорима држава чланица са трећом страном.
 4. У осталим случајевима осим оних утврђених ставом 3. овог члана, декларант препушта привремено увезену робу у посед и употребу других лица уз дозволу царинског органа или у случајевима, на начин и у роковима утврђеним Комисија, након обавештавања царинског органа.
 5. У циљу добијања дозволе од царинске власти за пренос привремено увезене робе у посед и употребу других лица децларант ова роба се подноси царинском органу у коме је стављена у царински поступак, пријава у којој се наводи разлог преноса привремено увезене робе другом лицу и подаци о том лицу.
 6. Пренос привремено увезене робе у посед и употребу других лица не ослобађа декларанта ове робе од испуњавања других услова за употребу добара у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз) утврђеним овим поглављем, нити да ли обуставља или продужава период привременог увоза.
 7. Роба коју је утврдила Комисија у складу са ставом 3. члана 219. овог законика и (или) предвиђена међународним уговорима држава чланица са трећом страном, за коју се примењује царински поступак за привремени увоз (увоз) без плаћање увозних царина и пореза користе се унутар царине на територији Уније, осим ако Комисија не одреди другачије.
 8. Дозвољена је употреба привремено увезене робе која је возило ван царинског подручја Уније ако се користи као возило за међународни транспорт и на њу се примењују одредбе поглавља 38 овог законика. Када се користи привремено увезена роба која је превозно средство ван царинског подручја Уније, у односу на такву робу, дозвољено је обављање послова предвиђених параграфима 1 и 2 члана 277 овог законика.
  Операције које нису предвиђене ставовима 1. и 2. члана 277. овог законика дозвољене су у складу са ставом 4. члана 277. овог законика.
  Употреба привремено увезене робе која је превозно средство као средство међународног превоза ван царинског подручја Уније не укида нити обуставља царински поступак за привремени увоз (увоз).

Члан 223. Особине обрачуна и плаћања увозних царина и пореза при примени царинског поступка за привремени увоз (увоз)

 1. За робу која је стављена (стављена) у царински поступак привременог увоза (увоза) уз делимично плаћање увозних царина, пореза, увозних царина, порези плативе су за период од датума стављања у царински поступак привременог увоза (увоза) до дана његовог завршетка.
 2. За робу која је стављена у царински поступак привременог увоза (увоза) без плаћања увозних царина и пореза, на захтев декларанта врши се делимично плаћање увозних царина и пореза за период од дана наведеног у примена декларанта до дана окончања царинског поступка привременог увоза (толеранција). Наведена жалба декларанта подноси се царинском органу, који је ослобађање робе када су стављени у царински поступак за привремени увоз (увоз), пре истека рока утврђеног у складу са ставом 3. члана 219. овог законика.
  Као жалба декларанта користи се царински документ - исправка декларације робе.
 3. У случају делимичног плаћања увозних царина и пореза за сваки календарски месец (пун или непотпун) временског периода одређеног у складу са ст. 1. и 2. овог члана (у даљем тексту у овом поглављу - период примене делимичног плаћања увозне царине и порези), 3 процента царинске декларације обрачунато на дан регистрације поднете за стављање такве робе у царински поступак за привремени увоз (увоз), а у односу на робу пуштену пре подношења декларације за робу - на дан регистрације пријаве за пуштање робе од царинског органа пре подношења декларације за робу, износ увозних царина, порези који би се платили да је роба стављена у царински поступак за привремени увоз (увоз) стављен под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу.
 4. Када се царински поступак за привремени увоз (увоз) обустави у складу са ставом 3 члана 224 овог законика, делимично плаћање увозних царина и пореза за период такве обуставе не врши се. У сврху примене ове клаузуле, период обуставе царинског поступка одређује се бројем пуних календарских месеци током којих се обуставља царински поступак за привремени увоз (увоз).
 5. У случају делимичног плаћања увозних царина и пореза, износ увозних царина и пореза плаћа се по избору декларанта за читав период примене делимичног плаћања увозних царина и пореза (у даљем тексту у овом поглављу - паушално плаћање увозних царина и пореза) или периодично (у даљем тексту у овом поглављу - периодично плаћање увозних царина и пореза). У случају периодичног плаћања увозних царина и пореза, такво плаћање се врши у износу који се плаћа у складу са ставом 3. овог члана, најмање 1 календарски месец (цео или непотпун). Учесталост плаћања износа увозних царина и пореза одређује декларант у декларацији за робу.
  У случају неплаћања или непотпуне уплате износа увозних царина, порези који се периодично плаћају, у роковима утврђеним у складу са ставом 4. и тачкама 2. и 3. става 7. члана 225. овог законика, увозне царине, порези се плаћају истовремено за цео преостали период примене делимично плаћање увозних царина и пореза.
 6. Укупан износ увозних царина, пореза плаћених и (или) наплаћених током периода примене делимичног плаћања увозних царина и пореза не би требало да прелази износ израчунат на дан регистрације царинске декларације поднете за стављање такве робе под царински поступак за привремени увоз (увоз), а у погледу робе чије је пуштање извршено пре подношења декларације за робу - на дан регистрације царинског органа од стране царинског органа за пријаву пуштања робе пре подношење декларације за робу, износ увозних царина, порези који би се платили да је роба стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу.
 7. По завршетку или окончању царинског поступка за привремени увоз (увоз) у складу са параграфима 1, 2 и 5 члана 224 овог законика, износи увозних царина и пореза плаћени и (или) прикупљени током периода примене делимично плаћање увозних царина, пореза, поврата (компензације) нису предмет, осим ако овим закоником није другачије одређено.

Члан 224. Завршетак, обустава и обустава царинског поступка за привремени увоз (увоз)

 1. Пре истека периода важења царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган, важност овог царинског поступка престаје:
  1. стављање привремено увезене робе у царински поступак за поновни извоз, укључујући у складу са ставом 7 члана 276 овог законика;
  2. признавање од стране царинских власти у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неопозивог губитка привремено увезене робе услед несреће или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка у нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења;
  3. настанак околности које је утврдила Комисија и (или) законодавство држава чланица о царинским прописима, пре којих је роба под царинском контролом.
 2. Пре истека царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган, овај царински поступак може се завршити:
  1. стављање привремено увезене робе под царинске поступке који се примењују на страну робу, под условима предвиђеним овим закоником, са изузетком царинског поступка за царински транзит, ако овим ставом није другачије одређено;
  2. обнављање царинског поступка за прераду на царинском подручју чија је акција обустављена у складу са ставом 3 члана 173 овог законика;
  3. стављање привремено увезене робе у царински поступак царинског транзита, ако је та роба стављена у овај царински поступак за превоз (превоз) преко царинског подручја Уније са територије државе чланице, чији је царински орган робу пустио када стављени су у царински поступак за привремени увоз (увоз), на територију друге државе чланице.
 3. До истека царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган, овај царински поступак може се обуставити ако се привремено увезена роба стави под царински поступак царинског складишта, царински поступак за прераду на царинском територију, или, у случајевима које утврди Комисија, у посебном царинском поступку.
  Приликом утврђивања случаја обуставе царинског поступка за привремени увоз (увоз) као резултат стављања привремено увезене робе у посебан царински поступак, Комисија има право да утврди специфичности обрачунавања и плаћања увозних царина и пореза, као као и рок за плаћање увозних царина и пореза у вези са привремено увезеном робом.
 4. Привремено увезена роба може се ставити у царински поступак за поновни извоз или у други царински поступак у једној или више пошиљки.
 5. По истеку периода важења царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган, поступак царинског поступка се прекида.
 6. Случајеви, услови и поступак за окончање царинског поступка за привремени увоз (увоз) на територији државе чланице која није држава чланица чији је царински орган такву робу ставио у царински поступак за привремени увоз (увоз) утврђени су Комисија.

Члан 225. Појава и престанак обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина на робу која је стављена (стављена) у царински поступак за привремени увоз (увоз), рок за њено плаћање и прорачун

 1. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у вези са робом стављеном у царински поступак за привремени увоз (увоз) настаје за декларанта од тренутка када царински орган региструје декларацију за робу, и за робу пријављену за пуштање пре подношења декларације за робу, од лица која је поднела захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу - од тренутка када је царински орган регистровао захтев за пуштање робе до подношења декларација за робу.
 2. Обавеза плаћања увозних царина и пореза на робу стављену у царински поступак за привремени увоз (увоз) робе која се увози на адресу једног примаоца од једног пошиљаоца под једним транспортним (превозним) документом и укупну царинска вриједност који не прелази износ еквивалентан 200 евра, а ако Комисија утврди другачији износ таквог износа, износ износа који утврди Комисија не настаје по курсу важећем на дан регистрације робе декларација царинског органа. У исто време, за потребе овог става, царинска вредност не укључује трошкове превоза (превоза) робе увезене на царинско подручје Уније до места доласка, трошкове утовара, истовара или претовара таквих роба и трошкови осигурања у вези са таквим превозом (превозом), утовар, истовар или поновни утовар такве робе.
  Комисија има право да одреди износ који је другачији од износа предвиђеног у другом ставу овог става, у оквиру којег се обавезе плаћања увозних царина и пореза на робу стављену у царински поступак привременог увоза ( пријем), увезена на адресу једног примаоца од једног пошиљаоца једним транспортним (кочијашким) документом не настаје.
 3. Обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у вези са робом стављеном (стављеном) у царински поступак за привремени увоз (увоз) декларант престаје наступањем следећих околности:
  1. окончање царинског поступка за привремени увоз (увоз) у складу са ст. 1. и 2. члана 224. овог законика пре истека рока утврђеног у складу са ставом 3. члана 219. овог законика, осим у случају када је је пре истека овог царинског поступка платило увозне царине, порезе, посебне, антидампиншке, компензационе царине;
  2. прекид царинског поступка за привремени увоз (увоз) у складу са параграфима 1. и 2. члана 224. овог законика, ако се у односу на робу стављену у царински поступак привременог увоза (увоза) примењују погодности за плаћање увоза царине и порези, осим у случају када је пре истека овог царинског поступка дошао рок за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина;
  3. окончање царинског поступка за привремени увоз (увоз) у складу са параграфима 1 и 2 члана 224 овог законика и испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза и (или) њихове наплате у износима који се плаћају у складу са овим чланак;
  4. испуњавање обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате у износима који се плаћају у случају околности предвиђених тачкама 6 - 8 става 7 и ставом 13 Овај чланак;
  5. признавање царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неповратног губитка стране робе услед незгоде или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка под нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења до окончања царинског поступка за привремени увоз (увоз) и испуњења обавезе плаћања увозних царина, пореза и (или) њихове наплате у износима плативо у складу са овим чланом за период пре настанка таквих околности;
  6. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз) - у односу на обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина које су настале приликом регистрације декларације за робу или пријаве за пуштање робе пре подношења декларације за робу;
  7. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања увозних царина, пореза, посебних , антидампиншке, компензационе царине које су настале током регистрације декларације за робу;
  8. одузимање или претварање робе у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице и испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза и (или) њихове наплате у износима који се плаћају у складу са овим чланом за период пре настанка таквих околности;
  9. задржавање робе од царинске власти у складу са поглављем 51 овог законика и испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза и (или) њихове наплате у износима који се плаћају у складу са овим чланом за период пре таквог задржавања. ;
  10. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за коју је донета је одлука о њиховом враћању ако раније није пуштено пуштање такве робе, а испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза и (или) њихове наплате у износима плативим у складу са овим чланом за период пре одузимање или заплена такве робе током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или случају управног прекршаја (вођење управног поступка).
 4. Обавеза плаћања увозних царина и пореза на робу која је стављена (стављена) у царински поступак за привремени увоз (увоз) уз делимично плаћање увозних царина и пореза подлеже извршењу (увозне царине, порези подлежу плаћању ):
  1. по једнократном плаћању увозних царина, пореза или по плаћању првог дела износа увозних царина, порези по периодичном плаћању увозних царина, порези - пре пуштања робе у складу са царинским поступком за привремено увоз (улаз);
  2. по уплати другог и наредних делова износа увозних царина и пореза по периодичном плаћању увозних царина и пореза - пре почетка периода за који се плаћа следећи део износа увозних царина и пореза.
 5. За робу наведену у ставу 4. овог члана, увозне царине и порези плаћају се у износима утврђеним у складу са чланом 223. овог законика.
 6. У односу на робу стављену у царински поступак привременог увоза (увоза), обавеза плаћања увозних царина и пореза испуниће се у случају наступања околности наведених у ставу 7. овог члана.
 7. У случају следећих околности, узима се у обзир датум доспећа плаћања увозних царина и пореза:
  1. у случају непоштовања услова за привремени смештај и употребу добара утврђених у складу са ставом 3. члана 219. овог законика - дан стављања ове робе у царински поступак за привремени увоз (увоз);
  2. у случају истека рока утврђеног у складу са ставом 3. члана 219. овог законика:
   • у случају паушалног плаћања увозних царина, пореза или у случају плаћања првог дела износа увозних царина, пореза у случају периодичног плаћања увозних царина и пореза - дан истека таквог рок;
   • при плаћању другог и наредних делова износа увозних царина и пореза, у случају периодичног плаћања увозних царина и пореза - дан који претходи почетку периода за који се врши следећи део износа увозних царина и порез се плаћа;
  3. ако декларант подноси жалбу у складу са ставом 2 члана 223 овог законика:
   • у случају паушалног плаћања увозних царина, пореза или у случају плаћања првог дела износа увозних царина, пореза у случају периодичног плаћања увозних царина и пореза - дан који претходи дану у изјави декларанта;
   • при плаћању другог и наредних делова износа увозних царина и пореза, у случају периодичног плаћања увозних царина и пореза - дан који претходи почетку периода за који се врши следећи део износа увозних царина и порез се плаћа;
  4. ако декларант одбије да има користи од плаћања увозних царина, пореза повезаних са ограничењима на употребу и (или) располагање овом робом, - дан подношења декларације за робу пријављену за стављање робе у царински поступак на привремено увоз (пријем), промене у делу одбијања да се има користи од плаћања увозних царина и пореза;
  5. у случају извршења радњи којима се крше циљеви и услови одобравања повластица за плаћање увозних царина, пореза и (или) ограничења употребе и (или) одлагања ове робе у вези са применом таквих повластица, осим за случајеве када извршење таквих радњи подразумева настанак околности предвиђених тачкама 6. и 7. овог става, - први дан извршења ових радњи, а ако овај дан није одређен, - дан постављања наведена роба у царинском поступку за привремени увоз (увоз);
  6. у случају преноса привремено увезене робе пре окончања царинског поступка за привремени увоз (увоз) другим лицима без дозволе царинских органа - дан преноса робе, а ако овај дан није одређен, дан стављања ове робе у царински поступак привременог увоза (увоза);
  7. у случају губитка привремено увезене робе пре окончања царинског поступка за привремени увоз (увоз), са изузетком уништења и (или) ненадокнадивог губитка услед несреће или више силе или неповратног губитка као резултат природног губитка према нормални услови транспорта (превоза) и (или) складиштења - дан губитка робе, а ако тај дан није одређен, - дан стављања наведене робе у царински поступак за привремени увоз (увоз);
  8. ако царински поступак за привремени увоз (увоз) није завршен у складу са параграфима 1. и 2. члана 224. овог законика пре истека царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган - дан истека царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган, осим у случају када се продужава важност овог царинског поступка у складу са ставом 4. члана 221. овог законика.
 8. По наступу околности наведених у ставу 7. овог члана, увозне царине и порези плаћају се:
  1. настанком околности наведених у подставу 1. става 7. овог члана - као да је за робу стављену у царински поступак привременог увоза (увоза) примењено делимично плаћање увозних царина и пореза у складу са чланом 223. овог законика за период од датума стављања робе у царински поступак за привремени увоз (увоз) на дан њеног завршетка;
  2. настанком околности наведених у подставу 2. става 7. овог члана - као да је у односу на робу стављену у царински поступак привременог увоза (увоза) примењено делимично плаћање увозних царина и пореза у складу са чланом 223. овог законика за период од дана који следи даном истека рока утврђеног у складу са ставом 3. члана 219. овог законика, на дан окончања царинског поступка за привремени увоз (увоз);
  3. у случају наступања околности наведених у подставу 3. става 7. овог члана - у износу утврђеном у складу са чланом 223. овог законика;
  4. наступањем околности наведених у подставима 4. и 5. става 7. овог члана - у износима утврђеним у складу са чланом 223. овог законика и не плаћеним у вези са применом повластица за плаћање увозних царина и пореза за период од датума доспећа за плаћање увозних царина, пореза, дефинисаних подставима 4. и 5. става 7. овог члана, на дан завршетка царинског поступка за привремени увоз (увоз);
  5. настанком околности наведених у тачкама 6 - 8 става 7 овог члана - као да је роба стављена у царински поступак за привремени увоз (увоз) стављена у царински поступак за пуштање за домаћу потрошњу умањену за количине увоза царине, порези плаћени и (или) наплаћени делимичним плаћањем увозних царина и пореза, осим ако параграф 10 овог члана не предвиђа другачији износ. За обрачун увозних царина и пореза примењују се стопе увозних царина и пореза које су на снази на дан регистрације царинске власти од декларације за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за привремени увоз (увоз) , а за робу пуштену пре подношења декларације за робу - на дан регистрације царинског органа пријаве за пуштање робе пре подношења декларације за робу.
 9. Од износа увозних царина, пореза плаћених (наплаћених) у вези са робом у складу са подставом 5. става 8. овог члана, као и од износа увозних царина, пореза плаћених за ту робу уз делимично плаћање увозних царина и пореза, подлежу плаћању камате, као да је одобрено одлагање (плаћање на рате) за назначене износе од датума стављања робе у царински поступак за привремени увоз (увоз) на дан истека рокова за плаћање увозних царина и пореза утврђених тачкама 6 - 8 става 7 овог члана. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.
 10. Ако након наступања околности наведених у подставима 6. и 7. става 7. овог члана, царински поступак за привремени увоз (увоз) заврши у складу са ставовима 1. и 2. члана 224. овог законика, увозне царине и порези плаћа се као да је у односу на робу стављену у царински поступак за привремени увоз (увоз) примењено делимично плаћање увозних царина и пореза у складу са чланом 223. овог законика за период од датума доспећа за плаћање увозних царина и пореза утврђених у складу са подставима 6. и 7. става 7. овог члана, на дан окончања царинског поступка за привремени увоз (увоз). У овом случају, износи увозних царина и пореза плаћени и (или) наплаћени у случају делимичног плаћања увозних царина и пореза за период пре настанка околности наведених у подставима 6. и 7. става 7. овог члана не подлежу повраћају (компензацији).
 11. Ако се након настанка околности наведених у тачкама 6 - 8 става 7 овог члана, роба за коју је обустављен царински поступак за привремени увоз (увоз) ставља на привремено складиштење у складу са ставом 6 Члана 129. овог законика или су стављени у царински поступак у складу са ставом 7. члана 129. овог законика, увозне царине и порези плаћају се као за робу стављену у царински поступак привременог увоза (увоза) , примењено је делимично плаћање увозних царина и пореза у складу са чланом 223. овог законика.
  У овом случају, увозне царине и порези плаћају се за период од датума доспећа за плаћање увозних царина и пореза наведених у подставима 6 - 8 става 7 овог члана, до дана када је таква роба стављена за привремено складиштење или њихово стављање под царински поступак. Истовремено, увозне царине и порези подлежу плаћању у износима који не прелазе износ увозних царина, пореза који су се плаћали ако је роба стављена у царински поступак за привремени увоз (увоз) стављена у царински поступак за пуштање за домаћу потрошњу, а које су на дан регистрације од стране царинског органа царинске декларације поднете за стављање робе у царински поступак за привремени увоз (увоз), а у односу на робу пуштену пре подношења декларације за робу - на дан регистрације царинског органа пријаве за пуштање робе пре подношења декларације на производ... Истовремено, износи увозних царина и пореза плаћени и (или) наплаћени у случају делимичног плаћања увозних царина и пореза за период пре настанка околности наведених у подставима 6 - 8 става 7 овог чланак не подлежу повраћају (компензацији).
 12. За робу која је стављена у царински поступак привременог увоза (увоза), обавеза плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина испуниће се у случају наступања околности наведених у ставу 13. овог члана.
 13. У случају следећих околности, крајњи рок за плаћање посебних, антидампиншких, компензационих дажбина је:
  1. у случају преноса привремено увезене робе пре окончања царинског поступка за привремени увоз (увоз) другим лицима без дозволе царинских органа - дан преноса робе, а ако овај дан није одређен, дан стављања ове робе у царински поступак привременог увоза (увоза);
  2. у случају губитка привремено увезене робе пре окончања царинског поступка за привремени увоз (увоз), са изузетком уништења и (или) ненадокнадивог губитка услед несреће или више силе или неповратног губитка услед природног губитак под нормалним условима транспорта (превоза) и (или) складиштења - дан губитка робе, а ако овај дан није одређен - дан стављања ове робе у царински поступак за привремени увоз (увоз);
  3. ако царински поступак за привремени увоз (увоз) није завршен у складу са параграфима 1. и 2. члана 224. овог законика пре истека царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган - дан истека царинског поступка за привремени увоз (увоз) који је утврдио царински орган, осим у случају када се продужава важност овог царинског поступка у складу са ставом 4. члана 221. овог законика.
 14. По наступу околности наведених у ставу 13. овог члана плаћају се посебне, антидампиншке, компензационе царине у износу као да је роба стављена у царински поступак за привремени увоз (увоз) стављена у царински поступак за пуштање за домаћу потрошњу.
  За израчунавање посебних, антидампиншких, компензационих царина примењују се стопе посебних, антидампиншких, компензационих царина које су на снази на дан регистрације царинске власти од стране царинске власти за декларацију за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за привремени увоз (увоз), а за робу пуштену пре подношења декларације за робу - дан регистрације царинског органа пријаве за пуштање робе пре подношења декларације за робу.
 15. На износе посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених (наплаћених) у складу са ставом 14. овог члана, плаћа се камата, као да је одгода њиховог плаћања одобрена у односу на ове износе од дана када је роба стављена у царинском поступку за привремени увоз (увоз) до дана истека рокова за плаћање посебних, антидампиншких, компензационих царина утврђених ставом 13. овог члана. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.

Члан 226. Особине обрачуна и плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на привремено увезену робу када је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу

 1. Када се привремено увезена роба стави под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, ради обрачуна увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина, стопа увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, примењују се компензационе царине, које су на снази на дан регистрације царинске власти за декларацију за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за привремени увоз (увоз).
  Ако је за израчунавање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина потребно претворити страну валуту у валуту државе чланице, таква конверзија се врши по курсу важећем на дан наведен у првом пасусу ове клаузуле.
 2. Када се привремено увезена роба стави под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, плаћају се увозне царине и порези у износу разлике у износима увозних царина, порези који се плаћају када је таква роба стављена у царински поступак за пуштање за домаћу потрошњу у складу са чланом 136. овог законика и увозне царине, порезе плаћене делимичним плаћањем увозних царина, порезе декларанта за робе стављене у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу и (или) царински орган од овог декларанта.
 3. Од износа увозних царина, пореза плаћених (наплаћених) у складу са ставом 2. овог члана, као и од износа увозних царина, пореза плаћених (наплаћених) уз делимично плаћање увозних царина, пореза, камата плативо, као да је за наведене износе предвиђена одгода (план рата) за њихово плаћање од дана стављања робе у царински поступак привременог увоза (увоза) до дана обавезе плаћања увозних царина и порези су укинути. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.
  На износе посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених (наплаћених) за робу стављену (стављену) у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, плаћа се камата, као да је за те износе одобрено одлагање плаћања. од дана стављања робе у царински поступак за привремени увоз (увоз) на дан престанка обавезе плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.
  Од износа увозних царина и пореза плаћених пре пуштања робе у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз), камате предвиђене у првом ставу овог става не наплаћују се нити плаћају.
  Ако је обустављена радња царинског поступка за привремени увоз (увоз) у складу са ставом 3. члана 224. овог законика, камате предвиђене овим ставом за период обуставе царинског поступка неће се наплаћивати или плаћати.
  У вези са одређеним категоријама привремено увезене робе, Комисија има право да утврди случајеве када се камате предвиђене првим и другим ставом ове клаузуле не обрачунавају и не плаћају.
 4. Одредбе овог члана примењиваће се ако се по окончању царинског поступка за привремени увоз (увоз) или након окончања царинског поступка за привремени увоз (увоз), у складу са ставом 5. члана 224. овог законика, привремено увози роба су стављени под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу од стране привремено увезене робе.
  Одредбе овог члана примењиваће се и ако је акција царинског поступка за привремени увоз (увоз) завршена стављањем привремено увезене робе под царински поступак царинског складишта.