МЕНЮ

Царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу

Члан 134. Садржај и примена царинског поступка за пуштање у домаћу потрошњу

 1. Царински поступак пуштање за домаћу потрошњу је царински поступак који се примењује на страну робу, у складу са којим се роба налази и користи на царинском територију Уније без ограничења њиховог поседовања, употребе и (или) одлагања, предвиђена међународним уговорима и актима из поље царинске регулације у односу на страну робу, ако овим закоником није другачије одређено.
 2. Роба стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу стиче статус уније робе, са изузетком условно пуштене робе наведене у ставу 1. члана 126. овог законика.
 3. Дозвољено је примењивање царинског поступка за пуштање у домаћу потрошњу у односу на:
  1. роба која је производ прераде робе, на коју је примењен царински поступак за прераду на царинском подручју, а извезена са царинског подручја Уније у складу са царинским поступком за поновни извоз;
  2. привремено извезена возила међународног превоза, стављена у царински поступак за прераду ван царинског подручја у складу са ставом првим става 3. члана 277. овог законика, ради окончања царинског поступка за прераду ван царинског подручја у складу са чланом 184. овај законик;
  3. привремено извезена возила међународног превоза у случају предвиђеним другим ставом 3. члана 277. овог законика.

Члан 135. Услови за стављање робе у царински поступак ради пуштања у домаћу потрошњу

 1. Услови за стављање робе у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу су:
  1. плаћање увозних царина и пореза у складу са овим закоником;
  2. плаћање посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у складу са овим закоником;
  3. поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика;
  4. усклађеност са мерама за заштиту унутрашњег тржишта успостављеног у облику који није посебан, антидампиншке, изравналне царине и (или) друге царине утврђене у складу са чланом 50 Уговора о Унији.
 2. Услови за стављање робе наведене у подставу 1. става 3. члана 134. овог законика у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу су:
  1. стављање робе у царински поступак ради пуштања у домаћу потрошњу у року од 3 године од дана који следи дан њиховог стварног извоза са царинског подручја Уније;
  2. очување непромењеног стања робе, са изузетком промена услед природног хабања, као и промена услед природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења;
  3. могућност идентификације робе од стране царинских власти;
  4. достављање царинском органу података о околностима извоза робе са царинског подручја Уније, што се потврђује подношењем царинских и (или) других докумената или података о тим документима;
  5. испуњавање услова наведених у подставима 1. и 2. става 1. овог члана.

Члан 136. Појава и престанак обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на робу која је стављена (стављена) у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, рок за њихово плаћање и прорачун

 1. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у вези са робом стављеном у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу произлази из декларанта од тренутка када царински орган региструје декларацију робе.
 2. Обавеза плаћања увозних царина и пореза на робу која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, а која се увози на адресу једног примаоца од једног пошиљаоца под једним транспортним (превозним) документом и укупна царинска вриједност који не прелази износ еквивалентан 200 евра, а ако Комисија утврди другачији износ таквог износа, износ износа који утврди Комисија не настаје по курсу важећем на дан регистрације робе декларација царинског органа. У исто време, за потребе овог става, царинска вредност не укључује трошкове превоза (превоза) робе увезене на царинско подручје Уније до места доласка, трошкове утовара, истовара или претовара таквих роба и трошкови осигурања у вези са таквим превозом (превозом), утовар, истовар или поновни утовар такве робе.
  Не настаје обавеза плаћања пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на робу наведену у члановима 199. и 200. овог законика и стављену у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу.
  Комисија има право да одреди износ различит од износа предвиђеног у првом ставу овог става, у оквиру којег се обавезује плаћање увозних царина и пореза на робу која је стављена у царински поступак ради пуштања у домаће потрошња, увезена на адресу једног примаоца од једног пошиљаоца, један по један документ о превозу (превозу) не настаје.
 3. Декларант обавезу плаћања увозних царина и пореза на робу која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу престаје декларантом наступањем следећих околности:
  1. ослобађање робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу уз коришћење привилегија за плаћање увозних царина и пореза који нису повезани са ограничењима употребе и (или) располагања овом робом;
  2. испуњавање обавезе плаћања увозних царина, пореза и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са подставом 1. става 14. овог члана, ако параграфом 5. овог члана није другачије одређено;
  3. признавање од стране царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) ненадокнадивог губитка стране робе услед несреће или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка под нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења, са изузетком случајева када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка, у складу са овим закоником у вези са овом страном робом, рок за плаћање увоза дошле су царине и порези;
  4. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу - у вези са обавезом плаћања увозних царина и пореза који проистичу из регистрације декларације за робу;
  5. опозив царинске декларације у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања увозних царина и пореза који произилазе из регистрација декларације за робу;
  6. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  7. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  8. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током овере кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена;
 4. Обавеза плаћања увозних царина и пореза на робу која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу уз коришћење повластица за плаћање увозних царина, пореза повезаних са ограничењима њихове употребе и (или) одлагања. декларант раскида робу након наступа следећих околности:
  1. истек 5 година од датума пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу, осим ако се не утврди другачији период важења ограничења употребе и (или) одлагања ове робе, под условом да се током тог периода став 11 овог члана није утврдио рок за плаћање увозних царина и пореза;
  2. истек другог утврђеног периода важења ограничења на употребу и (или) располагање робом, под условом да током тог периода није стигао рок за плаћање увозних царина и пореза утврђен ставом 11. овог члана;
  3. стављање робе у царински поступак за уништавање пре истека 5 година од датума пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу или пре истека другог утврђеног периода важења ограничења употребе и ( или) одлагање ове робе, под условом да током овог периода није дошао рок за плаћање увозних царина и пореза утврђених ставом 11. овог члана;
  4. испуњење обавезе плаћања увозних царина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са подставом 2. става 14. овог члана, наступањем околности наведених у ставу 11. овог члана;
  5. признавање од стране царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинској регулативи пре истека 5 година од датума пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу или пре истека другог утврђеног периода ваљаност ограничења употребе и (или) одлагања робе због чињенице уништења и (или) неповратног губитка стране робе услед незгоде или више силе или чињенице неповратног губитка ове робе као последица природног губитка под нормални услови превоза (превоза) и (или) складиштења, осим у случајевима када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка у складу са овим. У вези са овом страном робом Законом је утврђен рок за плаћање царина и пореза ставом 11. овог члана;
  6. стављање робе у царински поступак одбијања у корист државе пре истека 5 година од дана пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу или пре истека другог утврђеног периода важења ограничења о употреби и (или) одлагању робе;
  7. стављање робе у царински поступак за поновни извоз, под условом да рок за плаћање увозних царина и пореза утврђен у ставу 11. овог члана није дошао пре стављања у такав царински поступак;
  8. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице.
 5. Испуњење обавезе плаћања увозних царина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са подставом 1. става 14. овог члана, у вези са робом стављеном у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу уз плаћање у складу са са међународним уговорима унутар Уније или међународним уговорима о уласку у Унију увозних царина по нижим стопама од оних утврђених Јединственом царинском тарифом Евроазијске економске уније не укида обавезу плаћања увозних царина у износу од разлика у износима увозних царина обрачунатих по стопама утврђеним Јединственом царинском тарифом Евроазијске економске уније и износима увозних царина плаћених при пуштању робе, или у другом износу утврђеном у складу са међународним уговорима у оквиру Унија или међународни уговори о приступању Унији.
 6. Обавеза плаћања увозних царина за робу наведену у ставу 5. овог члана, у износу наведеном у овом ставу, престаје наступањем следећих околности:
  1. испуњење обавезе плаћања увозних царина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са подставом 3. става 14. овог члана;
  2. истек 5 година од датума пуштања у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу роба обухваћених списком који је утврдила Комисија у складу са ставом првим у ставу 7. овог члана, ако су међународни уговори унутар Уније или међународним уговорима о приступању Унији или Комисији у складу са другим параграфом тачке 7. овог члана, није утврђен ниједан други период током којег роба задржава статус стране робе, под условом да је током тог периода истекао рок за плаћање увозних царина утврђених чланом 13. овог члана није стигла;
  3. истек другог периода утврђеног међународним уговорима у оквиру Уније или међународним уговорима о приступању Унији, током којег роба задржава статус стране робе, под условом да је током овог периода истекао рок за плаћање увозних царина утврђен ставом 13. овај чланак није дошао;
  4. истек рока који је Комисија утврдила у складу са другим ставом тачке 7. овог члана у односу на робу која је уврштена на листу (листе) коју је утврдила Комисија у складу са другим ставом тачке 7. овог члана, под условом да је током овог периода крајњи рок за плаћање увозних царина утврђен ставом 13. овог члана;
  5. стављање робе у царински поступак одбијања у корист државе;
  6. признавање од стране царинског органа, у складу са законодавством државе чланице о царинском регулисању, пре наступања околности предвиђених подставима 2 - 4 овог става, чињенице уништења и (или) неопозивог губитка стране робе услед незгоде или више силе, или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка у нормалним условима превоза (транспорта) и (или) складиштења, осим у случајевима када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка у складу са овим закоником у вези са овом страном робом, дошао је рок за плаћање царине утврђен ставом 13. овог члана;
  7. стављање робе под царински поступак за уништавање, под условом да рок за плаћање увозних царина утврђен ставом 13. овог члана није наступио пре таквог стављања под царински поступак за уништавање;
  8. стављање робе у царински поступак за поновни извоз, под условом да рок за плаћање увозних царина утврђен ставом 13. овог члана није наступио пре стављања у такав царински поступак;
  9. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице.
 7. Од робе за коју је, у складу са међународним уговорима унутар Уније или међународним уговорима о приступању Унији, предвиђена примена нижих стопа увозних царина од оних утврђених Јединственом царинском тарифом Евроазијске економске уније, Комисија утврђује списак (спискове) робе која након пет година од дана пуштања робе у статус робе Уније стиче у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу.
  У вези са одређеним категоријама наведене робе, Комисија има право да утврди списак (спискове) робе која стиче статус уније робе након другог периода дужег од периода наведеног у првом пасусу ове клаузуле, а такође утврђује такве период.
 8. Обавезу плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина за робу која је стављена (стављена) у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу декларант престаје наступањем следећих околности:
  1. испуњење обавезе плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 16. овог члана;
  2. признавање царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неповратног губитка стране робе услед незгоде или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка под нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења, са изузетком случајева када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка у складу са овим Кодексом у вези са овом страном роком крајњи рок за плаћање посебне, дошле су антидампиншке, компензационе царине;
  3. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу - у односу на обавезу плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које су настале приликом регистрације декларације за робу;
  4. опозив царинске декларације у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања посебних, антидампиншких, компензационих царине настале приликом регистрације царинске декларације;
  5. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  6. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  7. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 9. У погледу робе која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, обавеза плаћања увозних царина и пореза подлеже извршењу (увозне царине, порези плативо) пре пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу, осим ако није утврђен другачији рок за плаћање увозних царина и пореза у складу са овим закоником.
 10. У погледу робе која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу уз примену подстицаја за плаћање увозних царина, пореза повезаних са ограничењима употребе и (или) одлагања ове робе, обавеза плаћања увозних царина а порези подлежу извршењу у случају наступања околности наведених у ставу 11. овог члана.
 11. У случају следећих околности, рок за плаћање увозних царина и пореза у вези са робом наведеном у ставу 10. овог члана је:
  1. у случају да декларант одбије такве погодности - дан када се декларација за робу поднесену за стављање робе у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, промени у делу одбијања повластица за плаћање увозних царина и пореза;
  2. у случају извршења радњи којима се крше циљеви и услови одобравања повластица за плаћање увозних царина, пореза и (или) ограничења употребе и (или) одлагања ове робе у вези са применом таквих повластица, укључујући ако је извршење таквих радњи довело до губитка такве робе, - први дан извршења ових радњи, а ако овај дан није одређен, - дан стављања робе у царински поступак ради пуштања у домаћу потрошњу;
  3. у случају губитка робе, са изузетком њиховог уништења и (или) ненадокнадивог губитка услед несреће или више силе или неповратног губитка као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, - дан губитка робе, а ако овај дан није утврђен, - дан стављања робе у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу;
  4. ако је поштовање циљева и услова за пружање повластица за плаћање увозних царина, пореза и (или) поштовање ограничења употребе и (или) располагања овом робом у вези са применом таквих повластица сматра се непотврђеним у складу са чланом 316. овог законика - дан стављања робе у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу.
 12. За робу која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу уз плаћање у складу са међународним уговорима унутар Уније или међународним уговорима о уласку у Унију увозних царина по нижим стопама увозних царина од оних које је утврдила Јединствена царина Тарифе Евроазијске економске уније, обавеза плаћања увозних царина подлеже извршењу након наступања околности наведених у ставу 13. овог члана.
 13. У случају следећих околности, рок за плаћање увозних царина за робу наведену у ставу 12. овог члана је:
  1. у случају добровољног плаћања увозних царина - дан уписа у декларацију за робу која се подноси за стављање робе у царински поступак ради пуштања у домаћу потрошњу, промене у обрачуну увозних царина или други дан који утврди Комисија у у складу са међународним уговорима у оквиру Уније или међународним споразумима о приступању Унији;
  2. у случају предузимања радњи кршећи ограничења употребе робе утврђена ставом 4. члана 126. овог законика и (или) кршећи друге услове утврђене међународним уговорима унутар Уније или међународним уговорима о приступању Унији, - први дан извршења ових радњи, а ако овај дан није одређен, - дан стављања робе у царински поступак ради пуштања у домаћу потрошњу.
 14. Ако овим закоником није другачије одређено, увозне царине и порези плаћају се:
  1. у односу на робу наведену у ставу 9. овог члана - у износу увозних царина и пореза обрачунатих у складу са овим закоником у декларацији за робу, узимајући у обзир тарифне преференције и погодности за плаћање увозних царина и пореза;
  2. за робу наведену у ставу 10. овог члана - у износу износа увозних царина и пореза обрачунатих у складу са овим закоником у декларацији за робу, узимајући у обзир тарифне преференције и не плаћене у вези са пријавом повластица при плаћању увозних царина и пореза, а ако таква роба пре истека 5 година од дана пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу или пре истека другог утврђеног рока важења ограничења употребе и (или) одлагања робе, стављени су у царински поступак за прераду ван царинског подручја ради њихове поправке у складу са ставом 3. члана 176. овог законика, - такође у висини увозних царина и порези обрачунати у складу са параграфима 1 - 6 члана 186 овог законика;
  3. за робу наведену у ставу 12. овог члана - у висини разлике у износима увозних царина обрачунатих у складу са овим закоником по стопама увозних царина утврђених Јединственом царинском тарифом Евроазијске економске уније и износе увозних царина плаћених при пуштању робе, или у другом износу утврђеном у складу са међународним уговорима у оквиру Уније или међународним уговорима о приступању Унији.
 15. У односу на робу која је стављена (стављена) у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, обавеза плаћања посебних, антидампиншких, компензационих царина подлеже извршењу (плаћају се посебне, антидампиншке, компензационе царине) пре пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу.
 16. Посебне, антидампиншке, компензационе царине за робу која је стављена (стављена) у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу плаћају се у износу израчунатом у декларацији за робу, узимајући у обзир специфичности предвиђене у поглављу 12. овог Код.
 17. У односу на робу која је стављена (стављена) у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу током пуштања пре подношења декларације за робу, овај члан примењиваће се узимајући у обзир специфичности утврђене чланом 137. овог законика.

Члан 137. Посебности настанка и престанка обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, рок за њихово плаћање и обрачун за робу која је стављена (стављена) у царински поступак за пуштање за домаћу потрошњу, по пуштању робе пре подношења декларације за робу

 1. У погледу робе која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, декларисана за пуштање пре подношења декларације за робу, обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у вези са овом робом произлази из лице које је поднело захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу, од тренутка када је царински орган регистровао захтев за пуштање робе до подношења декларације за робу.
 2. За робу која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, декларисана за пуштање пре подношења декларације за робу, обвезник плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина престаје од лица које је поднело захтев захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу, робом, након наступања следећих околности:
  1. признавање од стране царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) ненадокнадивог губитка стране робе услед несреће или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка под нормалним условима транспорта (превоза) и (или) складиштења, ако постоје уништење или је ненадокнадиви губитак настао пре пуштања такве робе;
  2. одбијање пуштања робе пре подношења декларације за робу;
  3. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  4. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  5. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 3. За робу која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, чије је пуштање извршено пре подношења декларације за робу, престаће обавеза плаћања увозних царина и пореза за лице које је поднело захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу, након наступања следећих околности:
  1. упућивање електронског документа од стране царинског органа или постављање релевантних ознака из става 17. члана 120. овог законика од стране царинског органа, ако се на робу примењују погодности за плаћање увозних царина и пореза нису повезане са ограничењима употребе и (или) одлагања ове робе;
  2. испуњење обавезе плаћања царине, пореза и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са подставом 1. става 12. овог члана, ако параграфима 4. и 5. овог члана није другачије одређено, као и слање електронски документ од стране царинског органа или лепљење од стране царинског органа одговарајућих ознака наведених у ставу 17 члана 120 овог законика;
  3. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице.
 4. Ако је у вези са робом стављеном у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, чије пуштање извршено пре подношења декларације за робу и за коју је царински орган послао електронски документ или одговарајуће напомене наведене у став 17 члана 120 овог законика, повластице за плаћање увозних царина и пореза повезане са ограничењима употребе и (или) располагања овом робом, обавеза плаћања увозних царина и пореза на ту робу раскида лице које је поднело захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу, стицајем околности предвиђених ставом 4. члана 136. овог законика.
 5. Ако је у вези са робом стављеном у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, чије пуштање извршено пре подношења декларације за робу и за коју је царински орган послао електронски документ или одговарајуће напомене наведене у став 17 члана 120 овог законика, у складу са међународним уговорима у оквиру Уније или међународним уговорима о приступању Унији, увозне царине плаћају се по нижим стопама увозних царина од оних које утврђује Јединствена царина Тарифа Евроазијске економске уније, испуњење обавезе плаћања увозних царина и (или) њихова наплата у износима обрачунатим и подложним плаћању у складу са подставом 1. става 12. овог члана не укида обавезу плаћања увозних царина у висини разлике у износима увозних царина обрачунатих по стопама увозних царина утврђених Јединственом царинском тарифом евроазијске економије економску унију и износе увозних царина плаћених при пуштању робе или у другом износу утврђеном у складу са међународним уговорима у оквиру Уније или међународним уговорима о приступању Унији. Таква обавеза плаћања увозних царина престаје са лицем које је поднело захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу, наступањем околности предвиђених ставом 6. члана 136. овог законика. .
 6. У погледу робе која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, чије је пуштање извршено пре подношења декларације за робу, обавезу плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина укида лице које је поднело захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу, након наступања следећих околности:
  1. испуњење обавезе плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихова наплата у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 13. овог члана, и слање електронског документа од стране царинског органа или стављање од стране царинског органа одговарајуће ознаке наведене у ставу 17 члана 120 овог законика;
  2. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице.
 7. У погледу робе која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, чије је пуштање извршено пре подношења декларације за робу и за коју је декларација за робу поднета најкасније у року наведеном у параграфу 16. Члана 120 овог законика, а у вези са робом чији је декларант овлашћени економски оператер - најкасније у року наведеном у ставу 4. члана 441. овог законика, обавеза плаћања увозних царина и пореза подлеже извршење (увозне царине, порези подлежу плаћању) пре подношења декларације за робу, ако други рок за плаћање увозних царина, порези нису утврђени у складу са овим закоником.
 8. Ако је у вези са робом стављеном у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, чије пуштање извршено пре подношења декларације за робу и за коју је царински орган послао електронски документ или одговарајуће напомене наведене у став 17 члана 120 овог законика, повластице за плаћање увозних царина и пореза повезане са ограничењима употребе и (или) располагања овом робом, обавеза плаћања увозних царина и пореза на такву робу испуниће се стицајем околности и у роковима наведеним у ставу 11. члана 136. овог законика.
 9. Ако је у вези са робом стављеном у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, чије пуштање извршено пре подношења декларације за робу и за коју је царински орган послао електронски документ или одговарајуће напомене наведене у став 17 члана 120 овог законика, сачињени су, у складу са међународним уговорима у оквиру Уније или међународним уговорима о приступању Унији, увозне царине су плаћене по нижим стопама увозних царина од оних утврђених Јединственим царинама Царинске тарифе Евроазијске економске уније, обавеза плаћања увозних царина подлеже извршењу у случају околности и у року наведеном у члану 13. члана 136. овог законика.
 10. У погледу робе која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, чије је пуштање извршено пре подношења декларације за робу и за коју је декларација за робу поднета најкасније у року наведеном у параграфу 16. Члана 120 овог законика, ау вези са робом чији је декларант овлашћени економски оператер - најкасније у року наведеном у ставу 4. члана 441. овог законика, обавеза плаћања посебних, антидампиншких, компензационих дажбина предмет извршења (посебне, антидампиншке, компензационе царине подлежу плаћању) пре подношења декларације за робу.
 11. Ако се за робу која је стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, чије је пуштање извршено пре подношења декларације за робу, декларација за робу није поднела пре истека рока наведеног у ставу 16. члана 120. овог законика, а у вези са робом чији је декларант овлашћени економски оператер - пре истека рока наведеног у ставу 4. члана 441. овог законика, обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншке, компензационе царине подлежу извршењу. Рок за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина је последњи дан периода наведен у ставу 16. члана 120. овог законика, а за робу коју је декларисао овлашћени економски оператер - последњи дан периода наведеног у ставу 4. члана 441. овог законика.
 12. Увозне царине и порези се плаћају:
  1. у односу на робу наведену у ставу 7. овог члана - у износу увозних царина и пореза обрачунатих у складу са овим закоником у декларацији за робу, узимајући у обзир тарифне преференције и погодности за плаћање увозних царина и пореза;
  2. за робу наведену у ставу 8. овог члана - у износу износа увозних царина и пореза обрачунатих у складу са овим закоником у декларацији за робу, узимајући у обзир тарифне преференције и не плаћене у вези са пријавом повластица при плаћању увозних царина и пореза, а ако таква роба пре истека 5 година од дана пуштања робе у складу са царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу или пре истека другог утврђеног рока важења ограничења употребе и (или) одлагања робе, стављени су у царински поступак за прераду ван царинског подручја ради њихове поправке у складу са ставом 3. члана 176. овог законика, - такође у висини увозних царина и порези обрачунати у складу са параграфима 1 - 6 члана 186 овог законика;
  3. у односу на робу наведену у ставу 9. овог члана - у висини разлике у износима увозних царина обрачунатих у складу са овим закоником по стопама увозних царина утврђених Јединственом царинском тарифом Евроазијске економске уније и износе увозних царина плаћених при пуштању робе, или у другом износу утврђеним међународним уговорима у оквиру Уније или међународним уговорима о приступању Унији.
 13. У односу на робу наведену у параграфу 10 овог члана, посебне, антидампиншке, компензационе царине подлежу плаћању у износу израчунатом у декларацији за робу, узимајући у обзир специфичности предвиђене у поглављу 12 овог законика.
 14. У односу на робу наведену у ставу 11. овог члана, основица за обрачун увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које се плаћају одређује се на основу података наведених у захтеву за пуштање робе и докумената предатих заједно са таквом изјавом.
  Ако су кодови робе у складу са Робном номенклатуром спољно-економске активности утврђени на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10:
  • за обрачун царина примењује се највиша царинска стопа која одговара роби која је укључена у такву групу;
  • за обрачун пореза примењује се највиша стопа пореза на додату вредност, највиша стопа акциза (акциза или акциза) која одговара робама укљученим у такву групу у погледу којих је највиша стопа утврђују се царине;
  • за израчунавање посебних, антидампиншких, компензационих царина, примењује се највиша стопа посебних, антидампиншких, компензационих царина која одговара роби која је укључена у такву групу, узимајући у обзир став шести ове клаузуле.
   Посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу порекла робе, потврђеног у складу са поглављем 4. овог законика, и (или) других информација потребних за одређивање наведених царина.
   Ако порекло робе и (или) друге информације потребне за утврђивање наведених царина нису потврђене, посебне, антидампиншке, компензационе царине израчунавају се на основу највиших стопа посебних, антидампиншких, компензационих царина утврђених за робу из исти код Робне номенклатуре спољноекономске делатности ако се класификација робе врши на нивоу од 10 знакова, или робе која је укључена у груписање, ако су кодови робе у складу са Робном номенклатуром за спољноекономску делатност одређена на нивоу груписања са бројем знакова мањим од 10.
 15. Ако се, у вези са робом наведеном у ставу 11. овог члана, накнадно поднесе декларација за робу, царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине плаћају се у износу обрачунатом у складу са овим закоником у декларацији за робу, на основу података наведених у декларацији робе. Поврат (умањење) прекомерно плаћених и (или) прекомерно наплаћених износа царинских дажбина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина извршиће се у складу са поглављем 10. и чланом 76. овог законика.

Члан 138. Посебности плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на робу наведену у члану 3 став 134 овог законика

 1. Када се роба наведена у подставу 1. става 3. члана 134. овог законика ставља у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине подлежу плаћању у износу од увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе таксе које би се плаћале као да стране робестављени у царински поступак за прераду на царинском подручју и коришћени за производњу робе наведене у подставу 1. става 3. члана 134. овог законика, у складу са нормама њиховог пуштања, стављени у царински поступак за пуштање за домаћа потрошња.
  Увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине за ову робу израчунавају се у складу са ставом 1 члана 175 овог законика.
 2. На износе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених (наплаћених) у складу са ставом 1. овог члана, плаћа се камата, као да је одложено њихово плаћање у односу на ове износе од датум стављања робе у царински поступак прераде на царинском територију на дан престанка обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина.
  Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.
  Ако је обустављен поступак царинског поступка за обраду на царинском подручју у складу са ставом 3. члана 173. овог законика, камате предвиђене овим ставом за период обуставе царинског поступка неће се наплаћивати или плаћати.
 3. Када се роба наведена у подставу 3. става 3. члана 134. овог законика стави у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, увозне царине и порези обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 186. овог законика, као да таква роба били прерађени производи.