МЕНЮ

Царински поступак без царине

Члан 243. Садржај и примена царинског поступка за бесцаринску трговину

 1. Царински поступак бесцаринска трговина - царински поступак који се примењује на страну робу и робу Уније, у складу са којим се таква роба налази и продаје на мало у бесцаринским продавницама без плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационе царине за страну робу, под условом за стављање робе у овај царински поступак и њену употребу у складу са тим царинским поступком.
 2. Роба стављена у царински поступак бесцаринске трговине продаје се:
  1. појединци који напуштају царинско подручје Уније;
  2. појединци који стижу на царинско подручје Уније;
  3. физичка лица која из једне државе чланице напуштају другу државу чланицу и физичка лица која улазе у једну државу чланицу из друге државе чланице;
  4. дипломатска представништва, конзуларна представништва, представништва држава при међународним организацијама, међународне организације или њихове мисије које се налазе на царинском територију Уније, као и чланови дипломатског особља дипломатског представништва, конзуларни службеници и чланови њихових породица који живе са њих, особље (запослени, службеници) представништава држава при међународним организацијама, међународним организацијама или њиховим представништвима;
  5. друге организације или њихова представништва и њихово особље, ако је таква примена предвиђена у складу са законодавством државе чланице на територији чије се организације или њихова представништва налазе.
 3. Роба стављена у царински поступак бесцаринске трговине продаје се лицима наведеним у подставима 1 - 3 става 2 овог члана у бесцаринским продавницама које послују у местима где се роба пребацује преко царинске границе Уније.
 4. Продаја робе лицима наведеним у подставу 2. става 2. овог члана дозвољена је у бесцаринским продавницама које послују у местима кретања робе преко царинске границе Уније ваздушним и воденим превозом, а ако то утврди законодавство држава чланица, такође у местима кретања робе кроз царинску границу Уније другим превозним средствима.
  Списак места за кретање робе преко царинске границе, у којима је дозвољена продаја робе лицима наведеним у подставу 2. става 2. овог члана, утврђује се законодавством држава чланица.
 5. Продаја робе лицима наведеним у подставу 3. става 2. овог члана дозвољена је у бесцаринским продавницама које послују у местима где се роба ваздушним путем пребацује преко царинске границе Уније.
 6. Роба стављена у царински поступак бесцаринске трговине продаје се лицима наведеним у подставима 4. и 5. става 2. овог члана у бесцаринским продавницама утврђеним у складу са законодавством држава чланица.
 7. Унијска робастављени под царински поступак бесцаринске трговине, продати појединцима наведеним у подставу 1. става 2. овог члана, губе статус унијске робе.
  Унијска роба стављена у царински поступак бесцаринске трговине, продата лицима наведеним у подставима 2 - 5 става 2 овог члана, задржава статус унијске робе.
  Страна роба, стављени у царински поступак бесцаринске трговине, продати лицима наведеним у подставима 4. и 5. става 2. овог члана, након што таква продаја стекне статус робе Уније.
 8. Царински поступак без царине не односи се на робу забрањену за промет у складу са законима државе чланице у којој се налази царинска продавница.
  Комисија има право да утврди списак остале робе за коју се не примењује царински поступак бесцаринске трговине (видети Одлуку Одбора Евроазијске економске комисије бр. 203 од 11.12.2018.)
 9. Без стављања под царински поступак бесцаринске куповине, бесцаринске продавнице могу сместити и користити робу неопходну за обезбеђивање функционисања ових бесцаринских продавница.

Члан 244. Услови за стављање робе у царински поступак бесцаринске трговине и њена употреба у складу са тим царинским поступком

 1. Услов за стављање робе у царински поступак бесцаринске трговине је поштовање забрана и ограничења у складу са чланом 7. овог законика.
 2. Декларант робе стављене у царински поступак бесцаринске трговине може бити само лице које је власник бесцаринске продавнице у којој ће се та роба налазити и продавати.
 3. Услови за употребу робе у складу са царинским поступком за бесцаринску трговину су:
  1. проналажење робе у бесцаринским продавницама;
  2. продаја робе у бесцаринским продавницама лицима наведеним у ставу 2 члана 243 овог законика;
  3. испуњавање услова за продају одређених категорија стране робе стављене у царински поступак бесцаринске трговине, предвиђених чланом 245. овог законика.

Члан 245. Услов за продају одређених категорија робе стављене у царински поступак бесцаринске куповине у царинским продавницама

Роба као што су алкохолна пића и пиво, дуван и дувански производи, стављени у царински поступак бесцаринске трговине, продају се у бесцаринским продавницама лицима наведеним у подставу 2. става 2. члана 243. овог законика, у количинским нормама , у оквиру којег роба за личну употребу увезена на царинско подручје Уније без плаћања царина и пореза.

Члан 246. Завршетак и окончање царинског поступка за бесцаринску трговину

 1. Акција царинског поступка за бесцаринску трговину завршава се продајом добара стављених под овај царински поступак у бесцаринске продавнице лицима наведеним у ставу 2. члана 243. овог законика, са изузетком продаје страних добара лицима наведеним у подставу 3. става 2. члана 243. овог законика.
 2. При продаји стране робе стављене у царински поступак бесцаринске трговине у бесцаринским продавницама лицима наведеним у подставу 3. става 2. члана 243. овог законика, ефекат царинског поступка за бесцаринску трговину употпуњује се стављањем ове стране робе под царинским поступком за пуштање у домаћу потрошњу.
 3. Декларацију за робу у вези са страном робом из става 2. овог члана, за њено стављање у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, власник бесцаринске радње мора поднети најкасније до 10-иди дан у месецу који следи месец продаје ове робе.
  У случају одбијања пуштања робе, декларацију за одређену робу за њено стављање у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу власник бесцаринске радње мора поднети најкасније у року од 5 радних дана од дана пријема робе. дан који следи дан одбијања пуштања робе.
 4. Бесцарински царински поступак за страну робу стављену у бесцарински царински поступак може се прекинути:
  1. стављање робе под царинске поступке који се примењују на страну робу, под условима предвиђеним овим закоником;
  2. пуштање робе за употребу као залихе извезене са царинског подручја Уније на бродовима или авионима, у складу са поглављем 39 овог законика.
 5. Акција бесцаринског царинског поступка у односу на унијску робу стављену у царински поступак може се прекинути:
  1. стављање робе у царински поступак за извоз;
  2. извоз робе из царинске продавнице на царинско подручје Уније на основу декларације декларанта такве робе.
 6. У случају да царинска продавница престане да ради у року од 3 месеца од дана који следи дан када наведена царинска продавница престаје да ради, страна роба стављена у царински царински поступак подлеже царинским поступцима који се примењују на стране роба, а унијска роба - у просторије под царинским поступком за извоз или извоз из царинске продавнице на царинско подручје Уније.
  Ако се такве радње не изврше у наведеном року, царински поступак за бесцаринску трговину након овог периода се прекида, а царински органи задржавају робу у складу са поглављем 51 овог законика.

Члан 247. Појава и престанак обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак бесцаринске трговине, рок за њихово плаћање и њихов прорачун

 1. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу стављену у царински поступак бесцаринске трговине настаје за декларанта од тренутка када царински орган региструје декларацију за робу.
 2. Обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина у односу на страну робу која је стављена (стављена) у царински поступак бесцаринске трговине, декларант престаје наступањем следећих околности:
  1. продаја ове робе лицима наведеним у тачкама 1, 2, 4 и 5 става 2 члана 243 овог законика;
  2. стављање ове робе, продате лицима наведеним у подставу 3. става 2. члана 243. овог законика, под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу;
  3. стављање ове робе у царинске поступке предвиђене овим закоником, укључујући стављање ове робе у царинске поступке након наступања околности наведених у подставу 2. става 4. овог члана, и (или) њихово пуштање у употребу за снабдевање извезени са царинског подручја Уније на бродовима или авионима, у складу са поглављем 39 овог законика;
  4. пласирање робе за коју је ефекат царинског поступка за бесцаринску трговину окончан у оквиру царинских поступака у складу са ставом 7. члана 129. овог законика;
  5. испуњење обавезе плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихове наплате у износима обрачунатим и плативим у складу са ставом 5. овог члана;
  6. признавање царинског органа у складу са законодавством држава чланица о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неповратног губитка стране робе услед незгоде или више силе или чињенице неопозивог губитка ове робе као резултат природног губитка под нормалним условима превоза (превоза) и (или) складиштења, са изузетком случајева када је пре таквог уништења или ненадокнадивог губитка, у складу са овим закоником, у вези са овом страном робом, рок за плаћање увозне царине царине, порези, дошле су посебне, антидампиншке, компензационе царине;
  7. одбијање пуштања робе у складу са царинским поступком бесцаринске трговине - у односу на обавезу плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина које су настале приликом регистрације декларације за робу;
  8. опозив декларације за робу у складу са чланом 113. овог законика и (или) отказивање пуштања робе у складу са ставом 4. члана 118. овог законика - у вези са обавезом плаћања увозних царина, пореза, посебних , антидампиншке, компензационе царине које су настале током регистрације декларације за робу;
  9. одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе чланице у складу са законодавством те државе чланице;
  10. задржавање робе од стране царинске власти у складу са Поглављем 51 овог законика;
  11. стављање на привремено складиштење или стављање под један од царинских поступака робе која је одузета или ухапшена током верификације кривичне пријаве, током поступка у кривичном предмету или предмету управног прекршаја (вођење управног поступка) и за који је донета одлука је направљен да их врати ако таква роба претходно није пуштена.
 3. Обавеза плаћања увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина подлеже извршењу након наступања околности наведених у ставу 4. овог члана.
 4. У случају следећих околности, рок за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина је:
  1. у случају кршења услова за употребу добара у складу са царинским поступком бесцаринске трговине - дан извршења радњи којима се крше утврђени услови за употребу добара, а ако овај дан није одређен, - дан стављања робе у царински поступак бесцаринске трговине;
  2. у случају губитка стране робе, осим уништења и (или) ненадокнадивог губитка услед незгоде или више силе или ненадокнадивог губитка као резултат природног губитка у нормалним условима транспорта (транспорта) и (или) складиштења, - дан губитка робе, а ако овај дан није утврђен, - дан стављања робе у царински поступак бесцаринске трговине;
  3. ако у року наведеном у ставу 3. става 246. члана 3. овог законика, за страну робу која се продаје лицима наведеним у подставу 2. става 243. члана 3. овог законика, није поднета декларација за робу, - последњи дан периода наведеног у ставу првом тачке 246 члана XNUMX овог законика;
  4. ако у року наведеном у ставу другом ставу 3. члана 246. овог законика, у вези са страном робом која се продаје лицима наведеним у подставу 3. става 2. члана 243. овог законика, није поднета декларација за робу, - последњи дан периода наведеног у ставу другом тачке 3. члана 246. овог законика.
 5. По наступу околности наведених у ставу 4. овог члана, увозне царине, порези, посебне, антидампиншке, компензационе царине подлежу плаћању, као да је страна роба стављена у царински поступак бесцаринске трговине стављена у царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу без примене царинских преференцијала и повластица за плаћање увозних царина и пореза.
  За израчунавање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, примењују се стопе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, на снази на дан регистрације од стране царинског органа државе декларација за робу поднесену за стављање робе у царински поступак бесцаринске трговине.
 6. На износе увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина плаћених (наплаћених) у складу са ставом 5. овог члана, плаћа се камата, као да је на наведене износе одобрено одлагање плаћања из датум стављања робе у царински поступак без царине на дан истека рока за плаћање увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина. Наведене камате обрачунавају се и плаћају у складу са чланом 60. овог законика.
 7. У случају стављања робе у царинске поступке предвиђене овим закоником и (или) пуштања у употребу као опскрбе извезене са царинског подручја Уније на бродовима или ваздухопловима, у складу са поглављем 39 овог законика након испуњење обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина и (или) њихова наплата (у целини или делимично) увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, плаћених компензационих дажбина и (или ) прикупљени у складу са овим чланом подлежу повраћају (компензацији) у складу са поглављем 10 и чланом 76 овог законика.