МЕНЮ

О прелазним одредбама техничких прописа ЕАЕУ „О безбедности опреме за дечија игралишта“ (ТР ЕАЕУ 042/2017)

Одлука Одбора Евроазијске економске комисије број 83 од 11.07.2017. јула XNUMX.

У складу са ставом 2. члана 52. Уговора о Евроазијској економској унији од 29. маја 2014. године, ставом 3. Правилника о Евроазијској економској комисији (Додатак бр. 1 Уговора о Евроазијској економској унији од 29. маја 2014. године) и ставом 11. Додатка бр. 2 Правилника Евроазијске економске комисије, одобрене Одлуком Врховног Евроазијског економског савета од 23. децембра 2014. бр. 98, узимајући у обзир пети став члана 38. Процедуре за израду, усвајање, измену и укидање техничких прописа Евроазијске економске уније, одобрену Одлуком Савета Евроазијске економске комисије од 20. јуна 2012. 48, Одбор Евроазијске економске комисије

  1. Утврдио да:

а) документи о оцени усаглашености производа са обавезним захтевима утврђеним актима обухваћеним законима Евроазијске економске уније (у даљем тексту - Унија), или законодавством државе чланице Уније (у даљем тексту - држава чланица), издати или усвојени у вези са производима који подлежу техничким прописима техничког прописа Евроазијске економске уније „О безбедности опреме за дечија игралишта“ (ТП ЕАЕУ 042/2017) (у даљем тексту - производи, технички прописи), до датума ступања на снагу техничког прописа, важе до краја периода њихове важности, али најкасније до 01.06.2020.

Од дана ступања на снагу техничког прописа, издавање или прихватање докумената о оцени усаглашености производа са обавезним захтевима претходно утврђеним актима обухваћеним правом Уније, или законодавством државе чланице, није дозвољено;

б) до 01.06.2020, дозвољена је производња и пуштање у промет на територијама држава чланица производа који нису били предмет обавезне оцене усаглашености до датума ступања на снагу техничког прописа, обавезни захтеви утврђени актима садржаним у закону Уније или законодавству државе чланице, без докумената о обавезној оцени усаглашености производа и без обележавања националном ознаком усаглашености (ознака тржишног промета);

в) до 01.06.2020. дозвољена је производња и пуштање у промет на територијама држава чланица производа у складу са обавезним захтевима претходно утврђеним актима обухваћеним правом Уније, или законодавством државе чланице, ако постоје документи о оцени усаглашености производа са наведеним обавезним захтеви издати или прихваћени пре датума ступања на снагу техничког прописа.

Производи су означени националном ознаком усаглашености (ознаком промета на тржишту) у складу са законодавством државе чланице.

обележавање такви производи нису дозвољени са једном ознаком промета производа на тржишту Уније;

д) промет производа наведених у подтачкама "б" и "ц" овог става дозвољен је током одређеног животног века таквих производа, утврђених оперативним документима. Рад (употреба) за предвиђену намену овог производа након истека одређеног животног века није дозвољен.

  1. Члан Одбора (министар) за техничку регулацију Евроазијске економске комисије Корешков В.Н. заједно са државама чланицама да се припреме за разматрање на састанку Одбора Евроазијске економске комисије пре дана ступања на снагу техничког прописа:

а) нацрт програма за развој (измену и допуну, ревизију) међудржавних стандарда, као резултат чега се на добровољној основи осигурава усаглашеност са захтевима техничких прописа, као и међудржавних стандарда који садрже правила и методе истраживања (испитивања) и мерења, укључујући правила узорковања неопходне за примену и испуњавање захтева техничких прописа и спровођење оцењивања усаглашености предмета техничког прописа;

б) нацрт листе производа, за које је подношење царинске декларације праћено подношењем докумената о процени усаглашености са захтевима техничких прописа.

  1. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке Савета Евроазијске економске комисије о усвајању техничког прописа Евроазијске економске уније „О безбедности опреме за дечија игралишта“ (ТР ЕАЕУ 042/2017), али не раније од 30 календарских дана од дана званично објављивање ове одлуке.