МЕНЮ

О поступку регистрације, суспензије, обнове и престанка декларације о усаглашености, поништавањем истих и поступку суспендовања, обнављања и престанка важења сертификата о усаглашености, поништавањем истих

Правила за регистрацију, суспензију, обнављање и престанак декларације о усаглашености, поништавање

И. Поступак регистрације изјава о усаглашености

 1. Ова правила утврђују поступак регистрације изјава о усаглашености производа са захтевима техничких прописа Руске Федерације, декларација о усаглашености за производе укључене у јединствену листу производа који подлежу декларацији о усаглашености, декларације о усаглашености производа са захтевима технички прописи ЕАЕУ (Царинска унија) и изјаве о усаглашености за производе укључене у јединствену листу производа подложних обавезној потврди усаглашености са издавањем сертификата о усаглашености и изјава о усаглашености у јединственом облику (у даљем тексту - изјаве о усаглашености), у регистру издао сертификате о усаглашености и регистроване декларације о усаглашености (у даљем тексту - јединствени регистар) користећи специјализовану услугу за аутоматизовану електронску регистрацију декларација о усаглашености уз употребу структурне, формат -логичке и других врста контроле.
  Ова правила се не примењују на изјаве о усаглашености за производе (радове, услуге) испоручене за потребе савезних држава према државном одбрамбеном налогу, као и за производе (рад, услуге) који се користе за заштиту информација које представљају државну тајну или су у вези са заштићеним у складу са са законодавством Руске Федерације, информације ограниченог приступа и за производе (радове, услуге), подаци о којима представљају државну тајну.
 2. Изјава о усклађености генерише се и региструје у јединствени регистар у електронском облику помоћу информационо -телекомуникационе мреже „Интернет“ путем специјализоване услуге за аутоматизовану електронску регистрацију декларација о усаглашености (у даљем тексту - услуга за регистрацију декларација о усаглашености).
 3. Регистрацију декларација о усаглашености врши национално акредитационо тело.
  Ако закон ЕАЕУ предвиђа да регистрацију декларација о усаглашености спроводе искључиво сертификациона тела, регистрацију декларација о усаглашености спроводе сертификациона тела акредитована у националном систему акредитације, укључена у јединствени регистар тела за оцењивање усаглашености ЕАЕУ и чији се обим акредитације односи на декларисане производе.
 4. Изјава о усаглашености ступа на снагу од тренутка уписа у јединствени регистар.
 5. Приликом регистрације изјаве о усаглашености, документи и информације предвиђени у ставу 7. ових правила достављају се у електронском облику користећи услугу регистрације за изјаве о усаглашености и потписују се побољшаним квалификованим електронским потписом подносиоца захтева регистрованог као правно лице или индивидуални предузетник на територији Руске Федерације и које је усвојило декларацију о усаглашености (у даљем тексту подносилац захтева), или лице које је подносилац захтева овластио, а у случају предвиђеном другим ставом клаузуле 3 ових правила, појачано са квалификованим електронским потписом овлашћеног лица сертификационог тела које региструје декларацију о усаглашености.
 6. Приликом регистрације декларације о усаглашености од стране сертификационог тела, подносилац захтева доставља телу за сертификацију документе и информације предвиђене ставом 7. ових правила на један од следећих начина:
  • на папиру (подносилац лично или особа коју је подносилац овлаштио или препорученом поштом са списком прилога и траженим повратницом);
  • у електронском облику у облику електронских докумената и (или) електронских слика (скенираних копија) докумената потписаних побољшаним квалификованим електронским потписом. У случају подношења докумената и информација предвиђених ставом 7. ових правила за регистрацију на папиру, документи и информације наведени у подставима "б" - "е" става 7. ових правила могу се доставити као копије оверене од печат (ако га има) и потпис подносиоца захтева.
   Дан подношења докумената и информација предвиђених ставом 7. ових правила органу за сертификацију је дан када је сертификационо тело регистровало пријаву за регистрацију декларације о усаглашености. Када се ови документи и информације пошаљу сертификационом телу препорученом поштом, дан њиховог подношења је дан пријема поште код сертификационог тела.
 7. За регистрацију изјаве о усаглашености, следеће информације и документи у електронском облику, укључујући електронске документе и (или) електронске слике (скениране копије) следећих докумената:
  • а) захтев за регистрацију изјаве о усаглашености, потписан од стране подносиоца захтева, који садржи податке у складу са чланом 8 ове усаглашености);
  • б) податке који потврђују државну регистрацију правног или физичког лица као индивидуалног предузетника;
  • ц) споразум са произвођачем (укључујући и страног произвођача), који предвиђа усклађеност производа испоручених на царинско подручје ЕАЕУ или на територију Руске Федерације (у зависности од врсте изјаве о усаглашености у односу на коју пружају се информације) о производима са захтевима техничких прописа (техничким прописима) и одговорности за неусклађеност таквих производа са наведеним захтевима (за лице које је овластио произвођач);
  • д) документи који потврђују усклађеност производа са захтевима техничких прописа (техничких прописа) или захтевима регулаторних докумената, документи о стандардизацији (у зависности од врсте декларације о усаглашености у односу на коју се достављају информације), укључујући:
   • протоколе истраживања (испитивања) и мерења који означавају број, датум, назив лабораторије за испитивање (центар) и, ако је то предвиђено шемом изјаве о усаглашености, назив акредитоване лабораторије за испитивање (центар) која је укључена у јединствени регистар Тела за оцењивање усаглашености ЕАЕУ, јединствени број записа о акредитацији у регистру акредитованих лица;
   • сертификат о систему управљања (у случајевима предвиђеним шемом декларације о усаглашености) са назнаком броја, датума, назива сертификационог тела система управљања који је издао сертификат о систему управљања, јединствени број записа о акредитацији у регистру акредитованих лица;
   • закључак о проучавању врсте производа (у случајевима предвиђеним шемом изјаве о усаглашености) са навођењем броја и датума регистрације;
   • други документи које је подносилац пријаве доставио као доказ усклађености производа са захтевима техничких прописа (техничких прописа), регулаторних докумената, докумената о стандардизацији (ако их има);
  • е) документи (споразум са сертификационим телом (акредитована лабораторија за испитивање (центар) и (или) писмо акредитованог лица)) којим се потврђује потребна количина (тежина и запремина) увезених узорака (узорака) производа, у случају царинске декларације или других докумената, који се користе као царинска декларација за производе увезене за истраживање и испитивање као узорци (узорци) у сврху потврђивања усклађености (осим у случајевима предвиђеним законом ЕАЕУ и законодавством Руске Федерације ).
 8. Пријава за регистрацију изјаве о усаглашености садржи следеће податке:
  • а) информације о подносиоцу захтева, као и контакт информације, укључујући и потрошаче, укључујући:
   • за правно лице - пуно име подносиоца пријаве, адресу правног лица и адресу (адресе) места (места) активности (ако су наведена места (а) и адреса (адресе) различити), презиме, име и патроним (ако их има) руководиоца (овлашћеног представника) правног лица, као и идентификациони број пореског обвезника, број телефона (ако га има) и адресу е-поште (ако постоји);
   • за појединца регистрованог као индивидуалног предузетника - презиме, име и патронику (ако их има), адресу за регистрацију у месту становања (место боравка) и адресу (адресе) места (а) пословања (ако наведена (е) места (а) и адреса (и) се разликују), као и идентификациони број пореског обвезника, број телефона (ако постоји) и адреса е-поште (ако постоји);
  • б) назив и локацију произвођача производа, адресу (адресе) места (места) места (а) активности за производњу производа, укључујући и навођење глобалног броја локације ГЛН- (Глобални локацијски број) у случају изјаве о усаглашености производа произведених ван територије Руске Федерације и територија држава чланица ЕАЕУ. У недостатку података о глобалном локацијском броју ГЛН (Глобални локацијски број), бит ће наведено сљедеће:
   • информације о недостатку информација о глобалном локацијском броју ГЛН (Глобал Лоцатион Нумбер);
   • други појединачни идентификатор који омогућава аутоматску идентификацију адресе (адреса) места (а) места (а) спровођења активности за производњу производа са листе таквих идентификатора, коју је формирало национално акредитационо тело на на основу информација које су доставили подносиоци пријава, узимајући у обзир постојање споразума са регистрационим органом (оператором система) који додељује одговарајуће идентификаторе. У недостатку информација о глобалном броју локације ГЛН (Глобални локацијски број) и о другом појединачном идентификатору који омогућава аутоматску идентификацију адресе (адреса) места (а) места (а) места (а) за производња производа предвиђена у ставу четири овог подставка, сигнали су одређени сигналима. Глобални навигациони сателитски систем ГЛОНАСС географске (геоцентричне) координате (географска ширина, дужина) места (а) спровођења активности за производњу производи;
  • ц) податке о предмету декларације, који омогућавају његову идентификацију, укључујући податке о производу, укључујући:
   • назив и ознака производа и (или) друга ознака коју додељује произвођач производа (ако постоји);
   • назив производа (ако постоји);
   • глобални број трговинске јединице (ГТИН) (ако је доступно, по избору подносиоца пријаве);
   • друге информације о производу, обезбеђујући његову идентификацију (заштитни знак стављен на производ (његово паковање), модел, артикал, оцену и друге податке) (ако их има);
   • ознака и назив документа (документи) у складу са којим се производ производи (стандард, организациони стандард, техничке спецификације или други документ) (ако постоје);
   • назив објекта декларације (серијска производња, серија или појединачни артикал).
    • За серијску производњу врши се унос „серијска производња“.
    • За серију производа наведени су детаљи отпремне документације која идентификује серију производа, идентификатор серије (ако постоји), величина серије, као и назив мерне јединице за величину серије.
    • За један производ - детаљи о отпремној документацији која идентификује појединачни производ, серијски број производа, датум производње јединице производа, датум истека рока трајања (рок трајања) или ресурс производа (ако је успостављање таквих услова предвиђено је техничким прописима, регулаторним документима и документима о стандардизацији) ...
  • г) шифре (шифре) производа у складу са јединственом робном номенклатуром за спољно -економске активности ЕАЕУ (у даљем тексту - ТН) ФЕА ЕАЕУ) и (или) шифре (шифре) производа у складу са Сверуском класификацијом производа према економским делатностима (у даљем тексту - ОКПД КСНУМКС);
  • е) назив и ознака (у зависности од врсте изјаве о усаглашености у односу на коју се подносе информације):
   • технички прописи (технички прописи), ради усклађености са захтевима којих је извршена декларација о усаглашености;
   • стандардизацијски документи (њихове клаузуле и одјељци, ако се документи нису примјењивали у цјелини), за усклађеност са захтјевима за које је извршена декларација о усклађености и који су предвиђени јединственом листом производа који подлијежу изјави о усклађености;
   • нормативни документи у којима су назначени одељци (клаузуле, потклаузуле), за усклађеност са захтевима за које је извршена декларација о усаглашености и који су предвиђени јединственом листом производа која подлеже обавезној потврди усаглашености са издавањем сертификата о усаглашеност и изјаве о усаглашености у јединственом облику, подставци) регулаторних докумената у случају примене ових регулаторних докумената у целини;
  • ф) информације о примењеној шеми декларације о усаглашености;
  • г) регистарски број царинске декларације или других докумената који се користе као царинска декларација, издатих за производе који се увозе ради истраживања и испитивања као узорци (узорци) ради потврђивања усклађености, или подаци о разлозима зашто царинска декларација или други документи који се користе као царинска декларација, у складу са законом ЕАЕУ, законодавство Руске Федерације није састављено;
  • х) информације наведене у изјави о усаглашености као додатне информације:
   • ознака и назив стандарда који је укључен у листу међународних и регионалних (међудржавних) стандарда, а у њиховом одсуству - националних (државних) стандарда, услед чије примене се, на добровољној основи, поштују захтеви техничких обезбеђују се прописи (технички прописи), или означавање одељака (параграфи, подставци) и назив таквог стандарда, ако се употребом појединих одељака (параграфи, може осигурати усаглашеност са захтевима техничких прописа (техничким прописима)) тачке) овог стандарда, а не стандарда у целини (ако је применљиво);
   • назив и назив других стандарда и докумената (ако постоје);
   • услове и рок трајања производа (у случајевима предвиђеним техничким прописима, регулаторним документима, документима о стандардизацији и техничкој документацији произвођача);
   • радни век (рок трајања) или ресурс производа (у случајевима предвиђеним техничким прописима, регулаторним документима, документима о стандардизацији и техничкој документацији произвођача);
   • друге информације, укључујући информације о датуму производње одабраних узорака (узорака) производа који су подвргнути истраживању (тестовима) и мерењима (ако их има).
 9. У случају испуњења захтева утврђених овим Правилима, изјава о усаглашености подлеже регистрацији. Национално акредитационо тело, у року од 3 радна дана од дана достављања у јединствени регистар података и докумената предвиђених у ставовима 7. и 8. ових правила, региструје декларацију о усаглашености додељујући му регистарски број и уноси податке о изјаву о усаглашености и њено упис у јединствени регистар.
  Сертификационо тело, у року од 3 радна дана од датума подношења докумената и информација предвиђених тачкама 7. и 8. ових правила, региструје изјаву о усаглашености у електронском облику путем службе за регистрацију изјава о усаглашености. У изузетним случајевима, наведени временски рокови за пренос информација о изјавама о усаглашености могу се продужити ако су разлог немогућности њиховог поштовања биле чињенице техничког рада у федералном државном информационом систему у области акредитације, што за последицу има немогућност подношења наведених информација од стране сертификационог тела. У овом случају, рокови за пренос информација о изјавама о усаглашености се продужавају сразмерно времену утрошеном на технички рад. Подаци о времену проведеном на техничким радовима, као и подаци о планираним техничким радовима објављени су на званичној веб страници националног акредитационог тела у информационо -телекомуникационој мрежи „Интернет“.
 10. Изјава о усаглашености не подлеже регистрацији од стране сертификационог тела ако датум подношења информација и докумената наведених у тачкама 7 и 8 ових правила националном акредитационом телу пада на период суспензије, смањење обима акредитације који одговарају објекту декларације о усаглашености или раскидној акредитацији сертификационог тела.
 11. Регистрација декларација о усаглашености, упис информација и достављених докумената у јединствени регистар, као и формирање података и информација садржаних у њему спроводе се помоћу структурних, формат-логичких и других врста контроле усаглашености укључених у евиденцију о декларацију о усклађености информација са захтевима ових Правила, законодавства Руске Федерације и права ЕАЕУ у циљу осигурања квалитета државних података и услуга.
  Приликом спровођења ових структурних, форматско-логичких и других врста контроле, провере усаглашености декларација датих коришћењем сервиса за регистрацију о усклађености података о акредитованим лицима и резултатима њихових активности са подацима садржаним у федералном државном информационом систему у област акредитације, укључујући информације о издатим акредитованим лабораторијама за испитивање (центрима) о испитивању (истраживању) и протоколима мерења.
 12. У случају да се помоћу структурних, форматско-логичких и других врста контроле открије неслагање података и поднетих докумената који су поднесени за регистрацију у јединствени регистар са захтевима за информације и информације садржане у запису о изјави о усаглашености, као и разлоге за одбијање регистрације изјаве о усаглашености предвиђене ставом 14. ових правила, изјава о усаглашености не подлеже регистрацији, а подаци о изјави о усаглашености не подлежу упису у јединствени регистар, о чему овлашћено лице које је пренело информације се електронски обавештава користећи функционалност регистрацијске службе за изјаве о усаглашености.
 13. Изјава о усаглашености не подлеже регистрацији ако национално акредитационо тело добије податке о одсуству података о подносиоцу захтева, који је произвођач регистрован на прописан начин на територији Руске Федерације, у регистру обавештења, у коме овлашћени органи уносе податке у складу са Правилима за подношење обавештења о почетку спровођења одређених врста предузетничких активности и регистрацији ових обавештења, одобрених од стране Владе Руске Федерације од 16.07.2009. јула 584. године бр. поступак обавештавања за почетак одређених врста предузетничких активности “(осим у случајевима када је подносилац пријаве почео да обавља своје активности пре уврштавања врста активности на листу радова и услуга у оквиру одређених врста предузетничких активности, о чији почетак примене правно лице или предузетник подноси обавештење у форми у складу са клаузулом Додатак бр. 2 Правилнику о подношењу обавештења о почетку одређених врста предузетничке активности и рачуноводству ових обавештења, одобреном Уредбом Владе Руске Федерације од 16.07.2009. јула 584. године, бр. XNUMX).
 14. Разлози за одбијање регистрације изјаве о усаглашености су:
  • а) непоштовање од стране подносиоца захтева утврђених захтева за образац изјаве о усаглашености;
  • б) подношење докумената и информација предвиђених тачкама 7. и 8. ових правила, не у потпуности;
  • ц) одсуство у законодавству Руске Федерације о техничким прописима и закону ЕАЕУ захтева да се усклађеност одређене врсте производа са захтевима законодавства Руске Федерације о техничким прописима и закона ЕАЕУ је потврђен у облику изјаве о усаглашености;
  • д) недоследност подносиоца захтева који је прихватио декларацију о усаглашености са захтевима законодавства Руске Федерације о техничким прописима и закона ЕАЕУ, који успостављају круг пријављених за одређени објекат изјаве о усаглашености (серијска производња, серија или појединачни производ);
  • е) одсуство побољшаног квалификованог електронског потписа у изјави о усаглашености и у захтеву за регистрацију изјаве о усаглашености који је поднео подносилац у облику електронских докумената.
 15. Промене регистроване декларације о усаглашености нису дозвољене. Ако је потребно извршити измене, подносилац захтева прихвата нову изјаву о усаглашености и врши њену регистрацију у складу са овим Правилима.
  Приликом регистровања нове изјаве о усаглашености, подносилац захтева одлучује да прекине изјаву о усаглашености коју треба заменити. У овом случају, у јединствени регистар се врши упис „прихваћен заузврат“ и наведен је регистарски број и датум регистрације декларације о усаглашености коју треба заменити.
 16. Подносилац захтева прихвата нову изјаву о усаглашености и врши њену регистрацију без подношења докумената и информација предвиђених подставима „б“ - „е“ става 7. ових правила, у следећим случајевима:
  • идентификацију грешака (правописних грешака) у изјави о усаглашености и њеним додацима;
  • промена организационог и правног облика, адреса правног лица, адреса регистрације у месту становања (место боравка) појединца регистрованог као индивидуални предузетник, адреса места пословања (ако се адресе разликују), број телефона и (или) подносилац пријаве на е-маил адресу;
  • промена организационо -правне форме, адреса правног лица, адреса регистрације у месту пребивалишта (боравишта) појединца регистрованог као индивидуалног предузетника - у односу на произвођача производа;
  • промена имена правног лица, презимена, имена, патронике (ако их има) појединца;
  • промена кодова ЦН ФЕА ЕАЕУ или ОКПД 2;
  • смањење броја адреса места спровођења активности за производњу производа. У случају промене телефонског броја и (или) е-маил адресе подносиоца захтева, ЕАЕУ ТН ВЕД кода (кодова) или ОКПД 2, као и у случају промене адресе правног лица , адреса регистрације у месту становања (место боравка) појединца регистрованог као физичко лице предузетник, адреса места пословања подносиоца захтева, произвођача производа повезаних са преименовањем географског објекта, преименовањем улице, трга или друге територије, промена нумерације куће, индекса, замена декларације о усаглашености и (или) њених анекса није потребна и врши се по нахођењу подносиоца захтева.
 17. За регистрацију изјаве о усаглашености наплаћује се такса у случајевима, поступку и износима утврђеним у складу са Савезним законом "О акредитацији у националном систему акредитације" и другим регулаторним правним актима Руске Федерације усвојеним у складу са њим .

ИИ. Поступак суспензије, обнове и престанка важења изјава о усаглашености, њихово поништење

 1. Суспензија, обнова и престанак декларације о усаглашености се спроводе одлуком:
  • подносилац захтева;
  • контролни (надзорни) орган овлашћен за вршење врсте савезне државне контроле (надзора) или врсте регионалне државне контроле (надзора), у оквиру које се врши државна контрола (надзор) над поштовањем захтева техничких прописа и (или) обавезни захтеви који се морају применити пре приступања на основу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима" (у даљем тексту - тело државне контроле (надзора);
  • национално акредитационо тело.
 2. Изјава о усаглашености поништава се одлуком:
  • орган државне контроле (надзора);
  • национално акредитационо тело.
 3. Ако подносилац захтева донесе одлуку о обустави, прекиду или наставку (у случају потврђивања чињеница о отклањању разлога који су послужили као основ за одлуку подносиоца о суспензији декларације), важност изјаве о усаглашености подноси подносилац релевантне информације (обавештење) путем службе за регистрацију декларација о усаглашености националном органу за акредитацију ради доношења одлука и њиховог уписа у јединствени регистар. Ако је изјаву о усаглашености, у односу на коју је подносилац захтева донео наведену одлуку, регистровало сертификационо тело овлашћено за регистрацију изјава о усаглашености у случају предвиђеном другим ставом тачке 3. ових правила, обавештење о суспензији, прекид или обнова изјаве о усаглашености може се послати таквом сертификационом телу.
  Национално акредитационо тело доноси одлуку о обустављању, обнављању или престанку декларације о усаглашености и уноси податке у јединствени регистар у року од 3 радна дана од датума пријема информација (обавештења) о суспензији, престанку или обнављању декларације усаглашености. Ако се тело за сертификацију шаље обавештење, релевантни подаци се уносе у наведеном року.
 4. Органи државне контроле (надзора) одлучују да обуставе важење изјаве о усаглашености у следећим случајевима:
  • а) откривање чињеница неусклађености производа, документација за њих са обавезним захтевима утврђеним техничким прописима, или обавезни захтеви који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима" ";
  • б) пропуст подносиоца захтева да органу државне контроле (надзора) достави информације о извршењу решења органа државне контроле (надзора) о потреби обуставе изјаве о усаглашености у роковима предвиђеним наведеним решењем , или пропуст подносиоца захтева да испуни одлуку о потреби обуставе изјаве о усаглашености у складу са роком одлуке;
  • ц) недостављање, на захтев органа државне контроле (надзора), материјала за проверу поузданости информација о неусклађености производа са захтевима утврђеним техничким прописима, или обавезних захтева који се морају применити пре ступања у снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима";
  • д) пропуст подносиоца захтева, на захтев органа државне контроле (надзора), доказног материјала, на основу којег је усвојена декларација о усаглашености.
 5. Ако се отклоне околности које су послужиле као основа за обуставу изјаве о усаглашености, декларацију о усаглашености обнавља орган државне контроле (надзора) у року од 3 радна дана од дана када орган државне контроле (надзора) потврди чињеницу отклањања околности које су послужиле као основ за обуставу изјаве о усаглашености.
 6. У случају да се не отклоне околности које су послужиле као основ за обуставу изјаве о усаглашености предвиђене ставом 21. ових правила, орган државне контроле (надзора) ће донети одлуку о престанку декларације о усаглашености.
 7. Орган државне контроле (надзора) одлучује да поништи изјаву о усаглашености у случају откривања:
  • а) утврђене чињенице о неусклађености производа са обавезним захтевима техничких прописа или обавезним захтевима који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима";
  • б) нетачне информације о подносиоцу захтева и (или) о произвођачу производа, адресама њихове локације и (или) спровођењу активности, укључујући место (места) спровођења активности за производњу производа у изјави о усаглашености ;
  • ц) нетачност информација и докумената који су послужили као основа за потврду усклађености производа са обавезним захтевима;
  • д) недоследност изјаве о усаглашености са захтевима за изјаве о усаглашености утврђеним законодавством Руске Федерације у области техничких прописа и (или) законом ЕАЕУ;
  • е) усвајање декларације о усаглашености која крши утврђене процедуре за обавезну потврду усаглашености;
  • ф) прихватање изјаве о усаглашености од стране лица које није укључено у круг подносилаца захтјева за оцјењивање усаглашености према одабраној шеми декларације, утврђеној у складу са техничким прописима.
 8.  Идентификовање од стране органа државне контроле (надзора) случајева наведених у ставовима 21-24 ових Правила врши се у току контролних (надзорних) мера за спровођење врсте савезне државне контроле (надзора) или врсте регионалне државне контроле (надзора), у оквиру које ће се државна контрола (надзор) над поштовањем услова техничких прописа и (или) обавезних захтева примењивати пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничком пропису".
 9. Усвајање државног контролног (надзорног) тела одлука о обустављању, обнављању и престанку декларације о усаглашености, њено поништавање врши се у складу са процедуром и у роковима утврђеним законодавством Руске Федерације за доношење одлуке на основу резултата контролних (надзорних) активности.
 10. Органи државне контроле (надзора), у случају доношења одлуке о суспензији, обнови, укидању декларације о усаглашености, проглашавању је неважећом, улазе преко службе за регистрацију ради изјава о усаглашености који садрже податке о матичном броју и датуму регистрације изјаву о усаглашености, датум и регистарски број одлуке о суспензији, обнови, престанку декларације о усаглашености, њену неважност, о чему се подносилац захтева обавештава препорученом поштом са потврдом о пријему или путем услуге регистрације декларација усклађености у аутоматском режиму на е-маил адресу наведену приликом регистрације изјаве о усаглашености.
  Информације о усвајању од државног контролног (надзорног) органа одлуке о обустављању, обнављању, престанку декларације о усаглашености, проглашавању је неважећом уносе органи државне контроле (надзора) путем службе за регистрацију изјава о усаглашености у јединствену регистровати у року од једног радног дана од дана доношења такве одлуке ...
  Истовремено, такве информације су оверене појачаним квалификованим електронским потписом службеника органа државне контроле (надзора) који је унео наведене податке.
 11. Национално акредитационо тело одлучује да суспендује изјаву о усаглашености у следећим случајевима:
  • а) недоследност података и докумената садржаних у јединственом регистру са захтевима за информације и информације садржане у запису о изјави о усаглашености;
  • б) одсуство у законодавству Руске Федерације о техничким прописима и закону ЕАЕУ захтева да се усклађеност одређене врсте производа са захтевима законодавства Руске Федерације о техничким прописима и закона ЕАЕУ се потврђује у облику изјаве о усаглашености;
  • ц) идентификацију случајева који су основа за одлуку националног акредитационог тела да поништи документа која су издале акредитоване лабораторије за испитивање као резултат њихових активности које је утврдила Влада Руске Федерације;
  • д) спровођење истраживања (испитивања) и мерења производа у испитној лабораторији (центар) која не испуњавају услове предвиђене одабраном шемом декларисања, укључујући:
   • од стране неакредитованог лица, ако шема декларације предвиђа спровођење истраживања (испитивања) и мерења у акредитованој лабораторији за испитивање (центар);
   • лабораторија за испитивање (центар), која није произвођачева сопствена лабораторија за испитивање (центар), ако шема декларације предвиђа истраживања (испитивања) и мерења у сопственој лабораторији за испитивање (центар);
  • е) прихватање изјава о усаглашености на основу извештаја лабораторије за испитивање (центар) (протокол истраживања (испитивања) и мерења), на основу којих је претходно регистрована друга изјава о усаглашености (осим у случајевима предвиђеним законодавством Руска Федерација о техничким прописима и акредитацији у националном систему акредитације), као и закон ЕАЕУ);
  • ф) прихватање декларација о усаглашености на основу извештаја из лабораторија за испитивање (центара) (протоколи истраживања (испитивања) и мерења), који не пружају потврду целог обима студија (испитивања) и мерења неопходних за процену усаглашености предмет декларације са захтевима техничких прописа и (или) обавезним захтевима који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима".
 12. Национално акредитационо тело идентификује случајеве наведене у ставу 28. ових правила током:
  • а) контролне (надзорне) мере за спровођење савезне државне контроле (надзора) над активностима акредитованих лица (ако декларацију о усаглашености региструје сертификационо тело);
  • б) процедуре за потврђивање надлежности испитне лабораторије (центра) која је издала извештај (протокол истраживања (испитивања) и мерења), који су послужили као основа за усвајање декларације о усаглашености;
  • ц) структурну, формат-логичку и друге врсте контроле над усклађеношћу информација садржаних у јединственом регистру са захтевима ових Правила, законодавства Руске Федерације и закона ЕАЕУ.
 13. Ако су случајеви предвиђени у ставу 28. ових правила идентификовани у току активности предвиђених подставима "а" и "б" става 29. ових правила, национално акредитационо тело уноси податке који садрже податке о регистрацијском броју у јединствени регистар путем службе за регистрацију изјава о усаглашености и датума регистрације изјаве о усаглашености, датум и регистарски број решења о обустави важења изјаве о усаглашености, о чему је подносилац захтева који је прихватио декларацију о усаглашености усаглашеност и сертификационо тело које је регистровало изјаву о усаглашености (ако је такву изјаву о усаглашености регистровала сертификација), обавештавају се електронски користећи функционалност службе за регистрацију изјава о усаглашености, наводећи разлоге за суспендовање изјаве о усаглашености, уз истовремено слање захтева за подношење националном акредитационом телу у року од 15 радних дана од датума пријема таквог захтева за додатне информације из разлога који су послужили као разлог за обуставу изјаве о усаглашености.
 14. Национално акредитационо тело доноси одлуку о признавању изјаве о усаглашености као неважеће у следећим случајевима:
  • а) пропуст подносиоца пријаве који је прихватио декларацију о усаглашености и (или) сертификационо тело које је регистровало декларацију о усаглашености (ако је такву декларацију о усаглашености регистровало сертификационо тело), ​​додатне информације о разлозима који су послужили као разлог за обуставу изјаве о усаглашености, у року предвиђеном у ставу 30. ових правила;
  • б) идентификацију од стране националног акредитационог тела, на основу резултата разматрања достављених информација, потврду присуства случајева предвиђених у ставу 28. ових правила;
  • ц) усвајање националног акредитационог тела одлуке о поништавању извештаја лабораторије за испитивање (центар) (протокол истраживања (испитивања) и мерења), која је послужила као основа за усвајање декларације о усаглашености, у складу са поступак који је утврдила Влада Руске Федерације.
 15. Ако национално акредитационо тело, на основу резултата разматрања пружених информација, открије да нема случајева предвиђених ставом 28. ових правила, национално акредитационо тело одлучује да обнови изјаву о усаглашености у року од 3 радна дана од дана национално акредитационо тело потврђује чињеницу да су околности које су узроковале обуставу важења изјаве о усаглашености.
 16. Одлука националног акредитационог тела да суспендује или обнови декларацију о усаглашености, поништи декларацију о усаглашености на основу резултата активности предвиђених у подставу "а" става 29. ових правила, спроводи се у складу са процедуром предвиђено чланом 27 Савезног закона "О акредитацији у националном систему акредитације", у року предвиђеном за доношење одлука на основу резултата контролних (надзорних) активности.
 17. Одлука националног акредитационог тела да суспендује или обнови декларацију о усаглашености, поништи декларацију о усаглашености на основу резултата активности предвиђених у подставу "б" става 29. ових правила, спроводи се у складу са процедуром предвиђено чланом 24 Савезног закона "О акредитацији у националном систему акредитације", у року предвиђеном за доношење одлука о резултатима проласка поступка за потврђивање способности акредитованог лица.
 18. Ако су случајеви предвиђени тачком 28. ових правила идентификовани током активности предвиђених подтачком "ц" клаузуле 29. ових правила, национално акредитационо тело уноси податке који садрже податке о регистрацијском броју и датуму регистрације изјаве у јединственом регистру преко службе за регистрацију изјава о усаглашености, датум и матични број решења о обустави декларације о усаглашености, о чему су подносилац захтева који је прихватио декларацију о усаглашености и сертификационо тело које је регистровало декларацију о усаглашености (ако је такву декларацију о усаглашености регистровало сертификационо тело) обавештавају се у електронском облику користећи функционалност услуге за регистрацију изјава о усаглашености са назнаком основа за обуставу важења изјаве о усаглашености.
  Одлука о обустављању изјаве о усаглашености од стране националног акредитационог тела, са назнаком података о регистрацијском броју и датуму регистрације изјаве о усаглашености, датуму и регистрационом броју одлуке о обустављању изјаве о усаглашености, као и о разлозима за обуставу изјаве о усаглашености аутоматски се обавештавају кроз јединствени систем међуресорне електронске интеракције, државна контролна (надзорна) тела како би се обезбедило разматрање ових информација и усвајање, на прописан начин, одлуке о понашању контролних (надзорних) мера или обнављање изјаве о усаглашености.
 19. Важење изјаве о усаглашености сматра се суспендованим, обновљеним, прекинутим од датума уноса релевантних података у јединствени регистар.
 20. Изјава о усаглашености сматра се неважећом од датума регистрације.
 21. Подносилац захтева купцима, укључујући потрошаче, пружа информације о обустављању, обнављању, престанку декларације о усаглашености и њиховом поништавању.

Правила за суспензију, обнављање и престанак важења сертификата о усаглашености, поништавање

 Суспензија, обнављање и престанак важења сертификата о усаглашености, његово поништење се спроводи одлуком:

  • а) сертификационо тело (осим признавања сертификата о усаглашености као неважећег);
  • б) контролно (надзорно) тело овлашћено за вршење врсте савезне државне контроле (надзора) или врсте регионалне државне контроле (надзора), у оквиру које се врши државна контрола (надзор) над поштовањем захтева техничких прописи и (или) обавезни захтеви који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима" (у даљем тексту - орган државне контроле (надзора);
  • ц) национално акредитационо тело.
 1. Сертификационо тело доноси одлуку о суспензији важења сертификата о усаглашености у следећим случајевима:
  • а) неусклађеност производа са обавезним захтевима утврђеним техничким прописима, или обавезним захтевима који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима";
  • б) присуство негативних резултата периодичне процене сертификованих производа (у даљем тексту - инспекцијска контрола);
  • ц) промене у дизајну (саставу) производа или технологији њихове производње (производње), које могу утицати на показатеље безбедности, потврђене током његове сертификације, ако подносилац захтева, пре пуштања таквих производа у промет, није обавестио орган за сертификацију производа о томе писмено издаје сертификат о усаглашености производи, са прилогом докумената који потврђују извршене измене (пројектна документација, цртежи, спецификација);
  • д) изјаву подносиоца о потреби обуставе важења сертификата о усаглашености у случају информација о неусклађености производа са захтевима техничких прописа или обавезним захтевима који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа прописи у складу са Савезним законом "О техничким прописима";
  • е) подносилац захтева нема важећи сертификат о усаглашености система управљања (у случајевима предвиђеним шемом сертификације);
  • ф) добијање одлуке државног контролног (надзорног) тела, националног акредитационог тела о потреби обуставе важења сертификата о усаглашености.
 2. Одлука о обустави важења сертификата о усаглашености производа за период развоја и спровођења корективних мера договорених са телом за сертификацију производа које је издало сертификат о усаглашености производа доноси се ако предузимањем корективних мера подносилац захтева може отклонити утврђене недоследности и потврђују усаглашеност производа са обавезним захтевима утврђеним техничким прописима, или обавезним захтевима који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима".
 3. Ако је подносилац захтева отклонио утврђене недоследности и потврдио усаглашеност производа са обавезним захтевима утврђеним техничким прописима, или обавезним захтевима који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима" “, након што подносилац захтева предузме корективне мере, сертификационо тело, издало сертификат о усаглашености, доноси одлуку о обнављању важења сертификата о усаглашености.
 4. Сертификационо тело које је издало сертификат о усаглашености доноси одлуку о укидању сертификата о усаглашености у следећим случајевима:
  • а) немогућност подносиоца пријаве да отклони откривене недоследности и њихове узроке;
  • б) одбијање подносиоца захтева да изврши инспекцијску контролу;
  • ц) ликвидација организације подносиоца пријаве и (или) произвођача, или повлачење производа из серијске производње на иницијативу подносиоца пријаве;
  • д) добијање одлуке државног контролног (надзорног) тела, националног акредитационог тела о потреби укидања сертификата о усаглашености.
 5. Ако сертификационо тело одлучи да суспендује, прекине или обнови важење сертификата о усаглашености, сертификационо тело ће унети релевантне податке (обавештење) у регистар издатих сертификата о усаглашености и регистрованих декларација о усаглашености (у даљем тексту - јединствени регистар) у електронском облику помоћу информационо -телекомуникационе мреже „Интернет“.
  У случају предвиђеном првим ставом ове клаузуле, национално акредитационо тело уноси податке о суспензији, престанку или обнављању сертификата о усаглашености у јединствени регистар у року од 3 радна дана од датума пријема информације (обавештење) о суспензији сертификата о усаглашености.
 6. Органи државне контроле (надзора) одлучују да обуставе важење сертификата о усаглашености у следећим случајевима:
  • а) откривање чињеница неусклађености производа, документација за њих са обавезним захтевима утврђеним техничким прописима, или обавезни захтеви који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима" ";
  • б) пропуштање сертификационог тела да државном контролном (надзорном) органу достави информације о извршењу одлуке о потреби обуставе важења сертификата о усаглашености у роковима предвиђеним таквом одлуком (подложно потврда да је сертификационо тело примило информације о таквој одлуци на прописан начин), или неуспех сертификационог тела да овери одлуку о потреби обуставе важења сертификата о усаглашености у року утврђеном том одлуком;
  • ц) пропуст произвођача (продавца, лица које обавља функције страног произвођача), на захтев органа државне контроле (надзора), материјала за проверу поузданости информација о неусклађености производа са захтевима које је утврдио технички прописи, или обавезни захтеви који се примењују пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима";
  • д) пропуст произвођача (продавца, лица које обавља функције страног произвођача) и (или) сертификационог тела на захтев државног контролног (надзорног) тела доказног материјала, на основу којег је издата потврда о усаглашености издата.
 7. У случају отклањања околности које су послужиле као основ за суспензију сертификата о усаглашености одлуком органа државне контроле (надзора), важење сертификата о усаглашености обнавља орган државне контроле (надзора).
 8. У случају да се не отклоне околности које су послужиле као основ за обуставу важења сертификата о усаглашености предвиђеног ставом 7. ових правила, орган државне контроле (надзора) ће донети одлуку о престанку важења сертификата конформизам.
 9. Орган државне контроле (надзора) доноси одлуку о поништавању сертификата о усаглашености у случају откривања:
  • а) утврђене чињенице о неусклађености производа са обавезним захтевима утврђеним техничким прописима, или обавезним захтевима који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима";
  • б) нетачне информације о подносиоцу захтева и (или) произвођачу производа, адресама њихове локације и (или) спровођењу активности, укључујући место (места) спровођења активности за производњу производа у сертификатима усаглашености;
  • ц) нетачност информација и докумената који су послужили као основа за потврду усклађености производа са обавезним захтевима;
  • д) недоследност сертификата о усаглашености са захтевима за издавање сертификата о усаглашености утврђеним законодавством Руске Федерације у области техничких прописа и (или) законом ЕАЕУ;
  • е) издавање сертификата о усаглашености који крши утврђене процедуре за обавезну потврду усаглашености;
  • ф) издавање сертификационог тела сертификата о усаглашености особи која није укључена у круг пријављених према одабраној шеми сертификације.
 10. Идентификовање од стране органа државне контроле (надзора) случајева наведених у ставовима 7-10 ових Правила врши се у току контролних (надзорних) мера за спровођење врсте савезне државне контроле (надзора) или врсте регионалне државне контроле (надзора), у оквиру које ће се државна контрола (надзор) над поштовањем услова техничких прописа и (или) обавезних захтева примењивати пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничком пропису".
 11. Усвајање државног контролног (надзорног) тела одлука о суспензији, обнављању и престанку важења сертификата о усаглашености, његово поништење се врши у складу са процедуром и у роковима утврђеним законодавством Руске Федерације за доношење одлуке засноване на резултатима контролних (надзорних) активности.
 12. Органи државне контроле (надзора) у јединствени регистар уносе податке о слању информација о потреби обуставе или престанка важења сертификата о усаглашености са сертификационим телом које га је издало или о одлуци о суспензији, престанку или обнављању важења сертификат о усаглашености, поништи га, о чему се подносиоцу захтева и сертификационом телу које је издало сертификат о усаглашености шаље обавештење које генерише савезни државни информациони систем у области акредитације у аутоматском режиму на адресу е-поште која је наведена приликом уноса податке о сертификату о усаглашености у јединственом регистру.
  Унос наведених података у јединствени регистар врши се у року од једног радног дана од дана доношења одговарајуће одлуке на основу резултата њихове провере путем структурне, форматно-логичке и других врста контроле. Наведени период се рачуна, између осталог, на основу присуства или одсуства чињенице о обављању техничких послова у савезном државном информационом систему у области акредитације, што подразумева немогућност уноса наведених података у јединствени регистар на датум доношења одговарајуће одлуке иу року предвиђеном за то.
  Упис о упису у јединствени регистар података о упутствима органа државне контроле (надзора) о потреби обуставе или престанка важења сертификата о усаглашености или о одлуци о суспензији, престанку или обнови важења сертификата о усаглашености, ставити ван снаге потврђен је побољшаним квалификованим електронским потписом службеног лица државног органа за контролу (надзор) који је извршио увођење наведених података.
 13. Национално акредитационо тело одлучује да суспендује важење сертификата о усаглашености у следећим случајевима:
  • а) неусаглашеност информација и докумената садржаних у јединственом регистру са захтевима за информације и документе садржане у евиденцији сертификата о усаглашености које је издало сертификационо тело;
  • б) одсуство у законодавству Руске Федерације о техничким прописима и закону ЕАЕУ захтева да се усклађеност одређене врсте производа са захтевима законодавства Руске Федерације о техничким прописима и закона ЕАЕУ је потврђен у облику сертификације;
  • ц) идентификацију случајева који су основа за одлуку националног акредитационог тела да поништи документа која су издале акредитоване лабораторије за испитивање као резултат њихових активности које је утврдила Влада Руске Федерације;
  • д) издавање (извршење) сертификата о усаглашености на основу извештаја из испитних лабораторија (центара) (протоколи истраживања (испитивања) и мерења), који не пружају потврду пуног обима студија (испитивања) и мерења неопходних за процену усаглашеност објекта сертификације са захтевима техничких прописа и (или) обавезним захтевима који се морају применити пре ступања на снагу техничких прописа у складу са Савезним законом "О техничким прописима";
  • е) издавање (извршење) сертификата о усаглашености на основу извештаја лабораторије за испитивање (центар) (протокол истраживања (испитивања) и мерења), на основу којег је претходно издато друго уверење о усаглашености (осим у случајевима предвиђеним законодавством Руске Федерације о техничким прописима и акредитацији у националном систему акредитације, као и законом ЕАЕУ);
  • ф) издавање (извршење) сертификата о усаглашености на основу извештаја лабораторије за испитивање (центар) (протокол истраживања (испитивања) и мерења), ван снаге одлуком националног акредитационог тела на начин који прописује Влада Руска Федерација, или издата од стране лабораторије за испитивање (центар) изван региона своју акредитацију, утврђену током акредитације, проширења, смањења или ажурирања обима акредитације;
  • г) издавање (извршење) сертификата о усаглашености од стране сертификационог тела током периода суспензије акредитације у националном систему акредитације;
  • х) издавање (регистрација) сертификата о усаглашености од стране сертификационог тела изван опсега акредитације утврђеног током акредитације, проширења, смањења или ажурирања обима акредитације;
  • и) издавање (регистрација) сертификата о усклађености производа са захтевима техничких прописа ЕАЕУ (Царинска унија) од стране сертификационог тела које није укључено у јединствени регистар тела за оцењивање усаглашености ЕАЕУ, или на основу извештаја из лабораторија за испитивање (центар) (протокол истраживања (испитивања) и мерења) који није укључен у јединствени регистар тела за оцењивање усаглашености ЕАЕУ;
  • ј) одсуство у јединственом регистру информација о спровођењу инспекцијске контроле у ​​утврђеном року у случају да је инспекцијска контрола предвиђена техничким прописима, обавезном шемом сертификације.
 14. Национално акредитационо тело доноси одлуку о престанку важења сертификата о усаглашености у случају предвиђеном другим ставом члана 2.1. члана 25. Савезног закона "О техничким прописима".
 15. Национално акредитационо тело идентификује случајеве наведене у ставовима 14. и 15. ових правила, током:
  • а) контролне (надзорне) мјере за спровођење савезне државне контроле (надзора) над активностима акредитованих лица;
  • б) процедуре за потврђивање надлежности лабораторије за испитивање (центар) која је издала извештај о испитивању, која је послужила као основа за издавање сертификата о усаглашености, и (или) сертификационо тело које је издало (издало) сертификат о усаглашености;
  • ц) структурну, форматно-логичку и друге врсте контроле над усклађеношћу информација садржаних у јединственом регистру са захтевима ових Правила, законодавства Руске Федерације и закона ЕАЕУ, усмерених на обезбеђивање квалитета стања података и услуга.
 16. Национално акредитационо тело у јединствени регистар уноси податке о одлуци о обустави важења сертификата о усаглашености, о чему се подносиоцу захтева и сертификационом телу које је издало сертификат о усаглашености шаље обавештење које генерише савезни државни информациони систем у поље акредитације у аутоматском режиму на адресу е -поште, наведену приликом уношења података о сертификату о усаглашености у јединствени регистар, указујући на разлоге за суспендовање сертификата о усаглашености и захтевајући достављање националном акредитационом телу у року од 15 радних дана од дана пријем захтева за додатне информације из разлога који су изазвали суспензију сертификата о усаглашености.
 17. Национално акредитационо тело доноси одлуку о признавању сертификата о усаглашености као неважећег у следећим случајевима:
  • а) пропуст подносиоца пријаве и (или) сертификационог тела које је издало сертификат о усаглашености да пружи наведене податке у роковима предвиђеним у ставу 17. ових правила;
  • б) идентификацију од стране националног акредитационог тела, на основу резултата разматрања достављених информација, потврду присуства случајева предвиђених у ставу 14. ових правила;
  • ц) усвајање националног акредитационог тела одлуке о поништавању извештаја лабораторије за испитивање (центар) (протокол истраживања (испитивања) и мерења), која је послужила као основа за издавање (издавање) сертификата о усаглашености, у складу са са поступком који је утврдила Влада Руске Федерације;
  • д) неуспех сертификационог тела да се повинује одлуци националног акредитационог тела да поништи резултате својих активности као акредитовано лице;
  • е) престанак акредитације сертификационог тела које је издало сертификат о усаглашености, ако се у току контролне (надзорне) мере утврде чињенице наведене у тачки 8 дела 1 члана 22 Савезног закона „О акредитацији у националном систем акредитације “су успостављени.
 18. Ако национално акредитационо тело открије, на основу резултата разматрања пружених информација, да нема случајева предвиђених ставом 14. ових правила, национално акредитационо тело одлучује да обнови важење сертификата о усаглашености.
 19. Одлука националног акредитационог тела о суспензији, обнављању, престанку важења сертификата о усаглашености, о његовом поништавању на основу резултата мера предвиђених у подставу "а" става 16. ових правила, спроводи се у складу са поступак предвиђен чланом 27. Савезног закона "О акредитацији у националном систему акредитације", у року предвиђеном за доношење одлука на основу резултата контролних (надзорних) активности.
 20. Одлука националног акредитационог тела о суспензији, обнављању, престанку важења сертификата о усаглашености, о његовом поништавању на основу резултата мера предвиђених у подставу "б" става 16. ових правила, спроводи се у складу са поступак предвиђен чланом 24. Савезног закона "О акредитацији у националном систему акредитације", у року предвиђеном за доношење одлука о резултатима проласка поступка за потврђивање оспособљености акредитованог лица.
 21. Одлуку о суспензији, обнављању, престанку важења сертификата о усаглашености, стављању ван снаге на основу резултата мера предвиђених у подставу „ц“ става 16. ових правила, доноси руководилац (овлашћено лице) национално акредитационо тело на основу образложеног поднеска службеника националног акредитационог тела, достављеног у року од 3 радна дана након откривања случајева предвиђених у ставовима 14, 15. и 18. ових правила.
 22. Национално акредитационо тело у јединствени регистар уноси податке о одлуци о престанку важења, обнавља важење сертификата о усаглашености, ставља га ван снаге у року од 3 радна дана од дана доношења такве одлуке, о чему су подносилац захтева и сертификационо тело које је издало сертификат о усаглашености се шаље обавештење генерисано од савезног државног информационог система у области акредитације у аутоматском режиму, на е-маил адресу наведену приликом уношења података о сертификату о усаглашености у јединствени регистар.
  Државна контролна (надзорна) тела обавештавају се о томе да је национално акредитационо тело усвојило одлуку о суспензији, престанку, обнови важења сертификата о усаглашености и да ли је оно поништено (аутоматски путем јединственог система међуресорне електронске интеракције) .
 23. Важење сертификата о усаглашености сматра се суспендованим, обновљеним, прекинутим од датума уноса релевантних података у јединствени регистар.
 24. Сертификат о усаглашености сматра се неважећим од дана уношења података о сертификату о усаглашености у јединствени регистар.
 25. Подносилац захтева ће обавестити купце, укључујући потрошаче, о обустављању, обнављању, престанку важења сертификата о усаглашености и његовој поништењу.